DICO wil 16 winkels overnemen en herfinancieren

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Lezers Schrijven 01/02/2008 19:47
Hierbij stuur ik 'n persbericht over Dico, dit is de verklaring
(herfinanciering) van de koersdaling. Hier is volgens mij ook
sprake van voorkennis (bij Recalcico) betrokken bij de
herfinanciering. Voor het bekend worden van bericht zijn er
flinke omzetten geweest tegen alsmaar lagere koersen.

En dan nog te denken aan het Geert Schay effect bij
Harry Mens.


NV DICO International, leverancier van slaapkamermeubilair en tijdelijke slaapplaatsen, maakt bekend dat het bedrijf een intentieovereenkomst heeft gesloten die moet leiden tot de overname van TBE Holding BV uit IJmuiden. Onder deze holding ressorteren zestien slaapspeciaalzaken, verspreid over het hele land. Volgens de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van DICO, Dick de Vries, past deze ontwikkeling in het beleid te streven naar strategische allianties.
De zestien winkels vertegenwoordigen zowel het hoge als midden-midden en midden-lage marktniveau. DICO zal echter geen eigen DICO-winkels starten, maar vestigingen overnemen waar het DICO-assortiment verkocht gaat worden naast een aantal andere merken in het slapensegment. DICO vindt het belangrijk dat consumenten een keuze kunnen blijven maken uit de producten van verschillende topleveranciers. DICO streeft naar commitment met haar afnemers in de retail. De dienstverlening aan bestaande relaties wordt dus gehandhaafd en
juist naar een kwalitatief hoger niveau gebracht.

Schoon schip
Dankzij een financieringsarrangement dat wordt ondersteund door grootaandeelhouder Recalcico is DICO in staat schoon schip te maken en een forse impuls te geven aan de visie voor de toekomst. Een deel van de kapitaalinjectie wordt gebruikt om bestaande schulden af te lossen. Het grootste deel van het bedrag dient voor de overname van TBE Holding en
toekomstige samenwerkingsverbanden.
Om de organisatie een kwalitatieve impuls te geven, werd Dick de Vries eind mei 2007 aangetrokken als algemeen directeur. De Vries is begin december 2007 benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van DICO. In de nieuwe visie staat een optimale dienstverlening centraal, met een grote mate van leverbetrouwbaarheid en een sterk partnership met afnemers in de retail.
Inmiddels is de DICO-vestiging in Dedemsvaart gesloten en vinden inkoop en alle logistieke activiteiten voor de Benelux plaats vanuit een werkmaatschappij in het Duitse Bremen. Het hoofdkantoor van DICO is gevestigd in het Home Trade Center te Nieuwegein, van waaruit de dienstverlening aan de werkmaatschappijen plaatsvindt.

Financiële reorganisatie
De aanhoudende verliezen hebben het eigen vermogen van DICO uitgehold. Tot voor kort werd dit in overwegende mate via (onderhandse) plaatsing van aandelen aangezuiverd mede omdat de vennootschap bancair niet te financieren was. Met het oog op de nu ingezette strategie en gegeven de wens om het verleden achter zich te laten, heeft DICO besloten tot een alomvattende financiële reorganisatie.
In ruil voor het door Recalcico en andere partijen te verstrekken nieuw vermogen ten bedrage van maximaal € 3,4 miljoen geeft DICO convertibles uit die recht geven op het verwerven van aandelen tegen een prijs van € 0,46. Voor de bestaande leningen met een totale omvang van ruim € 2 miljoen gaat een conversieprijs gelden van € 0,46 - € 0,50.
Daarnaast zal op de eerstkomende AvA toestemming worden gevraagd om aan de houders van cumulatief preferente aandelen (CumPrefs) voor te stellen het achterstallige dividend, dat per ultimo 2007 € 1.120.000 bedraagt, te voldoen in de vorm van aandelen met een gefixeerde tegenwaarde van € 0,50 en de CumPrefs zelf te converteren in gewone aandelen met een tegenwaarde van € 0,50. Recalcico zal terzake dit voorstel geen gebruik maken van haar
stemrecht op de door haar in bezit zijnde gewone aandelen en CumPrefs.
De rechtvaardiging van de conversiekoers ligt in het gegeven dat de in het verleden geventileerde winst- en omzetverwachtingen op termijn weliswaar haalbaar zijn maar niet nadat de onderneming opnieuw een kapitaalinjectie krijgt, die niet anders dan via een uiteindelijke uitbreiding van het aandelenkapitaal kan worden gerealiseerd. De toekomstige resultaten
moeten derhalve over een substantieel groter aantal aandelen verdeeld worden.
De inbreng van nieuw vermogen en de aanpassing van de conversiekoers op bestaande leningen leidt tot een uitbreiding van het aandelen kapitaal met ruim 12 miljoen aandelen. In geval de aandeelhouders op de eerstkomende AvA instemmen met het voorstel om de houders van CumPrefs in de gelegenheid te stellen om het achterstallige dividend in gewone aandelen
uitgekeerd te krijgen en gebruik maken van de mogelijkheid om hun CumPrefs te converteren in gewone aandelen dan zal het uitstaande kapitaal nog eens met ruim 8,5 miljoen aandelen toenemen.

Algemene vergadering van Aandeelhouders
Aangezien het maatschappelijk kapitaal van DICO niet toereikend is om deze financiële reorganisatie volledig door te voeren, zal aan de in april 2008 geplande AVA onder meer het voostel worden gedaan tot een verhoging van het maatschappelijk kapitaal. De heer Michiel Herter treedt per 21 januari 2008 af als lid van de Raad van Bestuur. De heer Chris Zanders, voorzitter van de Raad van Commissarissen, zal op de AvA terugtreden nadat in overleg met
Recalcico op een adequate wijze in zijn opvolging is voorzien.

Ambities
DICO leed over het eerste halfjaar 2007 een verlies van € 1,6 miljoen bij een omzet van € 3,1 miljoen. Voor heel 2007 zal het verlies waarschijnlijk uitkomen op circa € 2,5 miljoen bij een omzet van ruim € 6 miljoen. Dankzij de overname van TBE Holding BV en autonome groei ligt de omzetprognose voor 2008 op ca. € 15 miljoen en zal er minimaal break even worden gedraaid. In 2009 zullen naar verwachting positieve resultaten worden geboekt bij een
substantieel hogere omzet. Ook moet dan een minimaal gewenste netto-rendement van 6% op de omzet binnen handbereik komen. De snelheid waarmee en de mate waarin deze ambities kunnen worden gerealiseerd is in belangrijke mate afhankelijk van de mogelijkheid om nieuwe acquisities en samenwerkingsverbanden te effectueren. De financiële positie na de
kapitaalinjectie stelt DICO in staat om haar groeistrategie in eerste instantie uit eigen middelen te financieren.
NV DICO International
Raad van Bestuur
030-6020090



Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL