Galapagos rapporteert commerciële en operationele voortgang bij derde kwartaalresultaten

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 05/11/2021 09:00
Financiële resultaten voor de eerste negen maanden van 2021:
Groepsomzet van €317,9 miljoen
Operationeel verlies van €175,7 miljoen
Nettoverlies van €119,6 miljoen
Geldmiddelen en kortlopende financiële investeringen van €4,9 miljard per 30 september 2021
Lancering filgotinib in RA ligt op schema, met vergoedingsovereenkomsten in 14 landen
Verlaging van de cash burn richtlijn met €50 miljoen, naar €530-€570 miljoen

Webcast presentatie morgen, 5 november 2021, om 13.00 CET / 8 AM ET, www.glpg.com, +32 2 793 38 47, code 4987105Mechelen, België; 4 november 2021, 22.01 CET; gereglementeerde informatie – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) is verheugd te rapporteren over de commerciële lancering van filgotinib in Europa. Het bedrijf gaat verder met zijn herziene R&D-strategie en operationele herstructurering zoals aangekondigd in mei, resulterend in een verlaging van onze cash burn met €50 miljoen. De niet-geauditeerde financiële en operationele resultaten voor de eerste negen maanden van 2021 zijn in detail beschreven in het derde kwartaalverslag van 2021, beschikbaar op de website www.glpg.com.

“Dit kwartaal hebben we belangrijke stappen gezet in onze groeiende commerciële activiteiten in Europa, terwijl we vooruitgang boekten in onze vroege R&D-programma’s. We blijven doorgaan met het uitvoeren van onze herziene strategie en het versnellen van ons kostenbesparingsprogramma, zoals aangekondigd bij de eerste kwartaalresultaten. We richten ons op het vinden van een opvolger om ons bedrijf in de toekomst te leiden, na mijn pensionering als CEO,” aldus Onno van de Stolpe, CEO van Galapagos. “Gesteund door onze sterke balans en langdurige R&D-samenwerking met Gilead, geloven wij dat Galapagos goed gepositioneerd blijft voor toekomstige groei.”

“Na jaren van hard werk door velen, zijn we zeer verheugd om Jyseleca op de markt te brengen als een nieuwe behandelingsoptie voor mensen die leven met reumatoïde artritis (RA). Per 30 september 2021 boekten wij €6,1 miljoen aan nettoverkopen voor Jyseleca, en in zijn totaliteit €15,8 miljoen samen met Gilead. Aangemoedigd door de verkoop van ons eerste commerciële product en de positionering hiervan in de groeiende JAK-markt in Europa, hebben we vertrouwen in het commerciële potentieel van onze Jyseleca-franchise in Europa. Na de positieve opinie van het CHMP voor filgotinib voor de behandeling van patiënten met colitis ulcerosa (CU) verwachten we voor het einde van het jaar een beslissing van de Europese Commissie (EC). Na goedkeuring zijn we er klaar voor om de commercialisering in deze tweede indicatie uit te rollen,” voegt Bart Filius, President en COO van Galapagos, toe. “Naar aanleiding van onze strategische operationele herziening van de activiteiten in maart 2021, hebben we een kostenbesparingsprogramma van €150 miljoen op jaarbasis geïmplementeerd. Als gevolg van een versnelling van dit programma stellen we onze richtlijn voor de operationele cash burni voor het volledige jaar 2021 bij van €580 tot €620 miljoen naar €530 tot €570 miljoen. ”

Kerngetallen eerste negen maanden van 2021 (niet-geauditeerd)

(€ miljoen, met uitzondering van gewoon & verwaterd verlies per aandeel)

30 september 2021 groepstotaal 30 september 2020 groepstotaal (*) Nettoverkopen van producten Opbrengsten uit samenwerkingsverbanden

Totale omzet 6,1 311,7 317,9 - 321,9 321,9

Kost van verkochte producten R&D-kosten (0,7) (378,0) - (392,2)
Algemeen, administratie, verkoop en marketing (151,3) (132,4)

Overige bedrijfsopbrengsten 36,3 35,0

Operationeel verlies (175,7) (167,7)

Reële waardeaanpassing van financiële instrumenten 3,0 (8,1)
Netto overig financieel resultaat 30,6 (75,3)

Inkomstenbelasting 0,3 (0,7)
Nettoverlies uit voortgezette activiteiten (141,8) (251,8)
Nettowinst uit beëindigde activiteiten 22,2 4,2
Nettoresultaat van de periode (119,6) (247,6)

Gewoon en verwaterd verlies per aandeel (€) (1,83) (3,81)

Kortlopende financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten
4.874,2 5.308,6

(*) De 2020 vergelijkende cijfers werden aangepast om rekening te houden met de impact van het classificeren van de Fidelta activiteiten als beëindigde activiteit in 2020.

Financiële informatie

Als gevolg van de verkoop van onze fee-for-service activiteit (Fidelta) aan Selvita op 4 januari 2021 voor een totale vergoeding van €37,1 miljoen (inclusief de gebruikelijke vereffeningen van cash en werkkapitaal), worden de resultaten van Fidelta voorgesteld als ‘Nettowinst uit beëindigde activiteiten’ in onze niet-geauditeerde verkorte geconsolideerde resultatenrekening voor de negen maanden eindigend op 30 september 2021 en 30 september 2020.

Omzet uit voortgezette activiteiten

Onze omzet uit voortgezette activiteiten in de eerste negen maanden van 2021 bedroeg €317,9 miljoen, vergeleken met €321,9 miljoen in de eerste negen maanden van 2020.

We rapporteerden nettoverkopen van Jyseleca in de eerste negen maanden van 2021 voor een bedrag van €6,1 miljoen (€5,7 miljoen in het derde kwartaal van 2021), dit is een weergave van de verkopen gerealiseerd door Galapagos na de transitie van Gilead. De totale verkoop van Jyseleca in Europa door beide bedrijven in de eerste negen maanden van 2021 bedroeg €15,8 miljoen.

Opbrengsten uit samenwerkingsverbanden bedroegen €311,7 miljoen in de eerste negen maanden van 2021 vergeleken met €321,9 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Deze bestonden voornamelijk uit de erkenning in opbrengst van de upfront – en succesbetalingen ontvangen gerelateerd aan de samenwerking met Gilead inzake filgotinib voor een bedrag van €136,4 miljoen in de eerste negen maanden van 2021 (€145,9 miljoen in dezelfde periode vorig jaar). De afname van erkenning in opbrengst was voornamelijk het gevolg van een negatieve cumulatieve catch-up van opbrengsten in het kader van de recente overeenkomst waarin Galapagos alle operationele en financiële verantwoordelijkheid voor de lopende DIVERSITY klinische studie op zich zal nemen. Deze afname werd deels gecompenseerd door bijkomende vergoedingen ontvangen van Gilead gerelateerd aan de herziene samenwerking in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De erkenning in opbrengst met betrekking tot de exclusieve toegangsrechten van Gilead tot ons drug discovery platform bedroeg €173,3 miljoen in de eerste negen maanden van 2021 (€170,7 miljoen in dezelfde periode vorig jaar).

Het bedrag van over te dragen opbrengsten per 30 september 2021 bevat €1,8 miljard toegewezen aan ons drug discovery platform dat lineair erkend wordt over 10 jaar, en €0,7 miljard toegewezen aan de ontwikkeling van filgotinib die over tijd erkend wordt tot het einde van de ontwikkelingsperiode.Resultaten uit voortgezette activiteiten

We behaalden een nettoverlies uit voortgezette activiteiten van €141,8 miljoen in de eerste negen maanden van 2021, ten opzichte van een nettoverlies van €251,8 miljoen in de eerste negen maanden van 2020.

We rapporteerden een bedrijfsverlies van €175,7 miljoen in de eerste negen maanden van 2021, in vergelijking met een bedrijfsverlies van €167,7 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.

De kost van de verkochte producten gerelateerd aan de nettoverkopen van Jyseleca bedroeg €0,7 miljoen in de eerste negen maanden van 2021.

Onze kosten voor onderzoek en ontwikkeling in de eerste negen maanden van 2021 bedroegen €378,0 miljoen, vergeleken met €392,2 miljoen in de eerste negen maanden van 2020. Deze afname werd voornamelijk verklaard door de stopzetting van onze ziritaxestat (IPF), MOR106 (atopische dermatitis) en GLPG1972 (OA) programma’s en door verminderde uitgaven voor onze andere programma’s. Dit werd deels gecompenseerd door hogere kosten in het kader van ons filgotinib-programma en ons Toledo (SIKi)-programma, op een vergelijkingsbasis van negen maanden. Onze personeelskosten stegen voornamelijk door een toename van het gemiddeld aantal personeelsleden in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, en de gestegen kosten van onze inschrijvingsrechtenplannen.

Onze verkoop- en marketingkosten en onze algemene en administratieve kosten bedroegen respectievelijk €46,6 miljoen en €104,7 miljoen in de eerste negen maanden van 2021, ten opzichte van respectievelijk €44,1 miljoen en €88,3 miljoen in de eerste negen maanden van 2020. Deze toename is grotendeels het gevolg van een stijging van personeelskosten en andere bedrijfskosten voornamelijk door de commerciële lancering van filgotinib in Europa. Deze toename werd ook deels gecompenseerd door een hogere doorfacturatie van kosten door ons aan Gilead in het kader van de onderlinge verdeling van de commerciële kosten inzake filgotinib in Europa.

Overige opbrengsten (€36,3 miljoen ten opzichte van €35,0 miljoen in dezelfde periode vorig jaar) stegen, voornamelijk als gevolg van hogere subsidies.

We rapporteerden een positieve niet-kas reële waardeaanpassing van initiële warrant B uitgegeven aan Gilead, en dit voor een bedrag van €3,0 miljoen, voornamelijk veroorzaakt door de afgenomen impliciete volatiliteit van de koers van het Galapagos aandeel en de evolutie ervan tussen 31 december 2020 en 30 september 2021.

De netto overige financiële opbrengsten in de eerste negen maanden van 2021 bedroegen €30,6 miljoen, in vergelijking met netto overige financiële kosten van €75,3 miljoen in de eerste negen maanden van 2020, en bestonden voornamelijk uit €54,9 miljoen wisselkoerswinsten op onze geldmiddelen en kasequivalenten en kortlopende financiële investeringen in U.S. dollar, uit €10,1 miljoen negatieve wijzigingen in (reële) waarde van kortlopende financiële investeringen en van financiële activa, en uit €8,5 miljoen intrestkosten. De overige financiële kosten bevatten voorts het verdisconteringseffect van de langlopende over te dragen opbrengsten van €7,2 miljoen.

Resultaten uit beëindigde activiteiten

De nettowinst uit beëindigde activiteiten voor de negen maanden eindigend op 30 september 2021 bestond uit de meerwaarde bij verkoop van Fidelta, onze fee-for-service activiteit, voor een bedrag van €22,2 miljoen.Nettoresultaat van de groep

We rapporteerden een nettoverlies van de groep voor de eerste negen maanden van 2021 van €119,6 miljoen, in vergelijking met een nettoverlies van de groep voor de eerste negen maanden van 2020 van €247,6 miljoen.Kaspositie

Kortlopende financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten bedroegen €4.874,2 miljoen op 30 september 2021, in vergelijking met €5.169,3 miljoen op 31 december 2020.

Een totale netto-afname van €295,2 miljoen in geldmiddelen en kasequivalenten en kortlopende financiële investeringen werd gerapporteerd in de eerste negen maanden van 2021, vergeleken met een netto-afname van €472,2 miljoen in de eerste negen maanden van 2020. Deze netto-afname bestond uit (i) een operationele cash burn van €376,7 miljoen, (ii) gecompenseerd door de opbrengst van €2,7 miljoen uit de verhoging van kapitaal en uitgiftepremies naar aanleiding van de uitoefening van inschrijvingsrechten in de eerste negen maanden van 2021, (iii) €7,2 miljoen negatieve wijzigingen in (reële) waarde van kortlopende financiële investeringen en €57,3 miljoen bestaande voornamelijk uit wisselkoerswinsten, en (iv) een inkomende kasstroom uit de verkoop van dochterondernemingen, na aftrek van afgestoten geldmiddelen, van €28,7 miljoen.

Onze balans per 30 september 2021 vermeldde ook een vordering op de Franse overheid (Crédit d’Impôt Rechercheii), en een vordering op de Belgische overheid inzake R&D steunmaatregelen, voor een totaal bedrag van beide vorderingen van €149,3 miljoen.Vooruitzichten 2021

In de toekomst blijven we ons richten op het uitbouwen van onze franchise met filgotinib in heel Europa. We blijven op schema om de overgang van alle Europese commerciële activiteiten voor filgotinib van onze samenwerkingspartner Gilead naar ons tegen het einde van het jaar af te ronden. We verwachten een besluit te ontvangen van de EC en het Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) in Groot-Brittanië over de goedkeuring van filgotinib bij de behandeling van CU. Indien deze wordt goedgekeurd, zal dit een tweede indicatie toevoegen aan onze groeiende commerciële voetafdruk in Europa.

Na de positieve topline fase 1b-resultaten van onze TYK2-remmer GLPG3667, voeren we een uitgebreide dosisescalatiestudie uit bij gezonde vrijwilligers, en bereiden we ons voor op een fase 2b-studie bij psoriasis en een fase 2-studie bij CU te starten in 2022.

Wij onderzoeken onze SIK3-remmer GLPG4399 dit jaar verder in gezonde vrijwilligers en wij streven ernaar om in 2022 een volgende preklinische SIK2/3-kandidaat in de kliniek te brengen.We verwachten tegen het einde van het jaar de rekrutering af te ronden voor de GLPG2737 fase 2a-studie in autosomale dominante polycystische nierziekte (ADPKD), een ziekte waar er nog steeds een belangrijke medische behoefte aanwezig is.Intussen blijven we de lessen die we hebben getrokken uit de strategische oefening die we in het eerste kwartaal aankondigden, toepassen op de ontwikkeling van onze uitgebreide pijplijn, en evalueren we nauwgezet de opportuniteiten voor business development in onze belangrijkste therapeutische domeinen van ontstekingsziekten en fibrose.Na onze strategische evaluatie van de activiteiten in maart 2021, hebben we een kostenbesparingsprogramma van €150 miljoen op jaarbasis doorgevoerd. Als gevolg van een versnelling van dat programma hebben wij onze prognose voor de operationele cash burn voor het volledige jaar 2021 bijgesteld van €580 tot €620 miljoen naar €530 tot €570 miljoen.

Derde kwartaalverslag 2021

Galapagos’ verslag over de eerste negen maanden van 2021, met niet-geauditeerde geconsolideerde cijfers, is beschikbaar op http://www.glpg.com/financial-reports.

Teleconferentie en webcast presentatie

Galapagos zal morgen, 5 november 2021, om 13:00 CET / 8 AM ET een voor iedereen toegankelijke teleconferentie houden, die ook wordt uitgezonden als audio-webcast.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL