Derde kwartaalcijfers 2017 Oranjewoud N.V.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 01/12/2017 07:15
Verbetering op alle fronten: hogere netto winst, operationeel resultaat, bedrijfsopbrengsten en solvabiliteit.
? Bedrijfsopbrengsten in het derde kwartaal duidelijk gestegen naar € 706,0 miljoen (2016: € 641,8 miljoen)
? Bedrijfsopbrengsten in de eerste negen maanden gestegen naar € 1.708,1 miljoen (2016: € 1.624,9 miljoen)
? Operationeel resultaat (Ebitda) in het derde kwartaal gestegen naar € 61,9 miljoen (2016 € 51,9 miljoen)
? Netto winst in de eerste negen maanden € 23,4 miljoen (2016: € 3,1 miljoen)
? Orderportefeuille afgenomen tot € 2.787 miljoen (2016: € 3.086 miljoen) door produktie metroproject Riyad
? Solvabiliteit 19,0% (ultimo derde kwartaal 2016: 14,6%; ultimo 2016: 16,8%)
Informatie over de vennootschap
Oranjewoud N.V., topholding van Strukton Groep en Antea Group, is een beursgenoteerde onderneming waarin nationaal en internationaal opererende bedrijven zijn ondergebracht. De tot Oranjewoud N.V. behorende ondernemingen verrichten activiteiten op het gebied van civiele infrastructuur, railsystemen, techniek en gebouwen, milieu, ruimtelijke ontwikkeling, water en recreatie. Hierbij wordt het gehele traject van studie, advies, ontwerp, planvoorbereiding en directievoering tot realisatie, beheer en exploitatie verzorgd.
Oranjewoud N.V. (Oranjewoud) is een toonaangevend partner bij het ontwikkelen en toepassen van duurzame en integrale oplossingen voor alle facetten van onze leefomgeving, waarin we wonen, werken, recreëren en reizen. Oranjewoud N.V. heeft voor de middellange termijn vier strategische groeisectoren gedefinieerd. Dit zijn Infrastructuur, Milieu, Ruimtelijke Ontwikkeling en Water.

De markt
De focus van het segment Advies- en ingenieursdiensten (Antea Group) ligt in 2017 op resultaatverbetering en strategische oriëntatie. Sterkhouder Antea Nederland presteert qua omzet en resultaat weer beter dan in de vergelijkbare periode van vorig jaar. Antea België acteert wederom op een goed niveau. In Frankrijk blijken de vorig jaar ingezette verbeteringsmaatregelen het gewenste effect te sorteren met een stijging van de omzet en een turn-around naar een duidelijk positieve Ebitda. In de Verenigde Staten wordt het effect van de afname van de omzet uit Environmental Liability Transfer (ELT) portefeuilles en bij Olie & Gas klanten goeddeels gecompenseerd door groei bij andere klantgroepen.
Bij het segment Railsystemen (Strukton Rail) is de gerealiseerde omzet gestegen ten opzichte van de vergelijkbare periode van het voorgaande jaar. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door een hogere produktie in Nederland, maar ook in Scandinavië werd een hogere omzet gerealiseerd. De hogere produktie in Nederland en de verbeterde performance in Zweden hebben geleid tot een sterke verbetering van de Ebitda. De orderportefeuille is goed gevuld.
Het segment Civiele infrastructuur (Strukton Civiel) realiseerde een lagere omzet dan in de vergelijkbare periode van vorig jaar. Dit is met name het gevolg van afronding van de realisatiefase van een aantal grote projecten in 2016. Daarnaast is de productie bij de regiobedrijven lager dan vorig jaar. Ondanks de lagere produktie is het operationeel resultaat licht verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Dit is het gevolg van een betere performance in 2017 en kosten voor reorganisatie en herstructurering in 2016.
De bedrijfsopbrengsten van het segment Techniek en gebouwen liggen in lijn met vorig jaar. Het Ebitda resultaat is ruim verdubbeld. Ten aanzien van het project Huisvesting RIVM/CBG is een technische oplossing overeengekomen voor de trillingenproblematiek en is het aanvangscertificaat verstrekt. Een commissie van deskundigen heeft advies uitgebracht over de financiële compensatie en het consortium heeft financial close bereikt. De bouwwerkzaamheden zijn inmiddels gestart. Strukton is in een vergevorderd stadium om de aandelen van consortiumpartners Hurks en Heijmans over te nemen. De in 2016 gevormde verliesvoorziening blijft op hetzelfde niveau gehandhaafd.

Ondanks het feit dat de piek van de civiele productie van de “construction joint venture” (CJV) van het metroproject in Riyad (Saoedi-Arabië) in 2016 is bereikt, zijn de bedrijfsopbrengsten van het segment Internationale infrastructuur en railsystemen niet lager dan in de vergelijkbare periode van het voorgaande jaar. Inmiddels is er sprake van een overgang naar de afbouw van onder meer de stationslocaties en depots, waarbij de nadruk meer ligt op werktuigbouw en elektrotechnische werkzaamheden. Daarnaast zijn de activiteiten van de “track joint venture” (spoor) toegenomen. De afname van de bedrijfsopbrengsten van de CJV wordt gecompenseerd door de hogere productie van deze andere activiteiten in het Riyad project. De resultaatverwachting voor het gehele project blijft onveranderd. De voortgang van het metroproject in Riyad verloopt volgens planning.
In het segment Overig, bestaande uit Sport en Detachering, liggen de omzet en het operationeel resultaat (Ebitda) boven het niveau van vorig jaar.
Toelichting op omzet en resultaat
De ontwikkeling van de omzet en het - operationele - resultaat in het kalenderjaar wordt beïnvloed door seizoeneffecten. Traditioneel ontwikkelen de omzet en het resultaat in het kalenderjaar zich in het tweede halfjaar sterker dan in het eerste halfjaar. Dit seizoenpatroon is met name evident in de segmenten Railsystemen, Civiele infrastructuur, Internationale infrastructuur en railsystemen en Techniek en gebouwen alsmede bij Sport (segment Overig).

Balans en kasstromen
De solvabiliteit ultimo het derde kwartaal 2017 is 19,0%. Ultimo 2016 was de solvabiliteit 16,8%. De kasstromen en de kaspositie zijn in lijn met de verwachtingen.
Oranjewoud N.V. is per 30 september 2017 compliant ten aanzien van de met de banken overeengekomen convenanten. Dit geldt voor alle convenanten binnen de Groep.

Vooruitzichten
De directie van Oranjewoud N.V. doet geen uitspraak over omzet en resultaat voor het gehele jaar 2017.


reactie XEA.nl
Volgend jaar lopen leningen af, Oranjewoud/Antea groep verwacht dan tegen lagere rente percentages te kunnen doorrollen(lees de leningen). Dat is een gunstige positie voor de Groep.
Wij vermoeden dat er in 2018 een verandering in het management en bedrijfsstructuur zal komen. De CEO zal om zijn gezondheid moeten gaan denken, hij heeft collega Dik Wessel ook plots zien overlijden. Wij kennen de CEO als geen ander, wil alles zelf doen, maar de gezondheid kent WEL zijn grenzen.
Wij rekening dus op een hele verandering en een opsplitsing en vertrek van Oranjewoud zit in onze berekeningen.

tijd 12.45
Oranjewoud EUR 5,50 +3ct vol. 2.837Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL