Jaarresultaat 2007 - Qurius NV Nederlandse vertaling

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 13/03/2008 07:34
Qurius toont een sterk herstel in het vierde kwartaal van 2007. Het resultaat na belastingen van het vierde kwartaal bedraagt EUR 1,6 miljoen (Q4 2006: EUR 0,8 miljoen). Over heel 2007 is een netto-omzet gerealiseerd van EUR 112,9 miljoen (2006: EUR 41,9 miljoen), in lijn met de eerder gecommuniceerde verwachtingen. Dit is een omzetstijging van 170%, waarvan 9% autonome groei. De EBIT over heel 2007 is EUR 4,3 miljoen (2006: EUR 4,7 miljoen).

Het resultaat na belastingen over het hele jaar 2007 bedraagt EUR 2,3 miljoen (2006: EUR 3,2 miljoen). Het lagere resultaat is veroorzaakt door lage(re) winstgevendheid van een aantal landenoperaties met nog onvoldoende kritische massa. Daarnaast heeft, na aanbeveling van de AFM, een in eerste instantie niet-geplande afschrijving op de klantenportefeuilles (immaterieel vast actief) plaatsgevonden ter hoogte van EUR 0,5 miljoen. De bij de acquisitie van Watermark verkregen klantenportefeuille is voor EUR 2,5 miljoen gewaardeerd.

Ook heeft Qurius een harmonisatie doorgevoerd in de resultaaterkenning van onderhoudscontracten wat in 2007 tot een eenmalige resultaataanpassing van EUR -0,7 miljoen leidt. Zowel de afschrijving op immaterieel actief als de harmonisatie van de onderhoudscontracten zijn opgenomen in het resultaat van het vierde kwartaal, maar hebben betrekking op heel 2007. Van bovenstaande EUR 1,2 miljoen aanpassing heeft ongeveer EUR 0,4 miljoen betrekking op het vierde kwartaal, de resterende EUR 0,8 miljoen heeft betrekking op de eerdere kwartalen. Dit in ogenschouw nemende is het uiteindelijke resultaat van het vierde kwartaal per saldo dan ook uitstekend.

Fred Hermans, CEO: "In 2007 lag onze focus op het integreren naar één Nederlandse organisatie, het rebranden en herstructureren van de diverse landenoperaties en het, via acquisities, vergroten van onze kritische massa in Duitsland, Groot-Brittannië en Zweden. Hiermee zijn de fundamenten gelegd om onze middellange termijnstrategie de komende jaren te realiseren. Qurius wordt nationaal en internationaal steeds meer herkend en erkend als toonaangevende marktpartij en ICT-partner. De financiële resultaten van 2007 zijn duidelijk onder de maat. Echter het sterke vierde kwartaal geeft een goede basis en vertrouwen in verbetering voor 2008."

2007 2006
(in EUR x 1.000) YTD Q4 YTD Q4
Netto-omzet 112.889 34.390 41.859 11.078
EBIT 4.262 2.524 4.675 1.176
Resultaat na belastingen 2.257 1.600 3.201 810

Winst-en-verliesrekening
(in EUR x 1.000, behalve percentages) 2007 2006 Change

Netto-omzet 112.889 41.859 170%
Inkoopwaarde omzet 31.844 12.962 146%
Toegevoegde waarde 81.045 28.897 180%
(als % van netto-omzet) 72% 69%

Personeelskosten 63.324 20.934 202%
Overige bedrijfskosten 10.570 2.813 276%
Verkoopresultaat van Magnus Management Consultants -50 -576 Nvt
Bedrijfskosten 73.844 23.171 219%

EBITDA 7.201 5.726 26%
(als % van netto-omzet) 6,4% 13,7%

Afschrijvingen 2.939 1.051 180%

EBIT 4.262 4.675 -9%
(als % van netto-omzet) 3,8% 11,2%

Financiële baten en lasten -1.126 -233 -383%
Resultaat voor belastingen 3.136 4.442 -29%

Belastingen -857 -1.241 -31%
Belang derden -22 0 Nvt
Resultaat na belastingen 2.257 3.201 -29%
(als % van netto-omzet) 2,0% 7,6%

De omzet in 2007 stijgt met EUR 71,0 miljoen naar 112,9 miljoen. Van deze groei is 9% autonoom. Het resultaat na belastingen is met 29% gedaald ten opzichte van 2006 naar EUR 2,3 miljoen. De belangrijkste oorzaken van deze daling:
- Dit boekjaar is de resultaatverantwoording op onderhoudscontracten geharmoniseerd. Qurius zal voortaan de resultaten van alle onderhoudscontracten over de 12 maanden van het jaar verdelen. Tot nu toe boekte Qurius het resultaat op onderhoudscontracten jaarlijks op de oorspronkelijke licentieverjaardag. Hiervoor heeft een eenmalige omzetverlaging plaatsgevonden van EUR 3,7 miljoen, wat voor een resultaatsaanpassing zorgt van EUR -0,7 miljoen.
- De EBIT is negatief beïnvloed door de tegenvallende winstgevendheid van een aantal nog niet optimaal renderende landenoperaties buiten Nederland. Inmiddels zijn maatregelen genomen om de winstgevendheid van deze landen op een beter niveau te brengen.
- Op de klantenportefeuille van Watermark is EUR 0,5 miljoen afgeschreven.
- Het resultaat na belastingen is mede gedaald als gevolg van een hogere rentelast verband houdend met de financiering van acquisities.

De belastingen bedragen EUR 0,9 miljoen in 2007 vergeleken met EUR 1,2 miljoen in 2006. De belastingdruk, als percentage van het resultaat voor belastingen bedraagt 27,5% in 2007, vergeleken met 27,9% in 2006. De afgenomen belastingdruk is voornamelijk veroorzaakt door verlaging van belastingtarieven.

Netto-omzet segmentatie
Per business line
(in EUR x 1.000, behalve percentages) 2007 2006 % verandering
Qurius Advanced Solutions 8.404 4.962 69%
Qurius Business Solutions 92.782 24.703 276%
Qurius Infrastructure Solutions 8.874 8.955 -1%
Qurius Managed Services 2.829 0 Nvt
Magnus Management Consultants 0 3.239 Nvt
112.889 41.859 170%

De netto-omzet van de verschillende business lines is over de hele linie gestegen. De optische daling bij Qurius Infrastructure Solutions is voornamelijk veroorzaakt door het overhevelen van een aantal servicediensten en werkzaamheden naar Qurius Managed Services. In 2007 heeft de omzetsegmentatie voor Managed Services en Infrastructure Solutions alleen voor Nederland plaatsgevonden.
- Qurius Advanced Solutions is sterk gegroeid dankzij meer werkzaamheden in Nederland en de overname van het Zweedse Ibitec, dat hoofdzakelijk Advanced Solutions activiteiten voert.
- Qurius Business Solutions heeft een enorme sprong gemaakt dankzij de acquisities in 2007 alsmede als gevolg van een autonome groei van de activiteiten.
- Qurius Managed Services is in 2007 als volwaardige business line operationeel gaan draaien met als basis een aantal werkzaamheden en diensten vanuit Qurius Business Solutions Nederland en Qurius Infrastructure Solutions Nederland. Qurius Managed Services heeft in het eerste jaar een omzet geboekt van EUR 2,8 miljoen.

Per categorie
(in EUR x 1.000, behalve percentages) 2007 2006 % verandering
Licenties 19.720 5.426 263%
Onderhoud 17.174 3.582 379%
Services 67.685 22.435 202%
Hardware 8.310 7.177 16%
Magnus 0 3.239 nvt
112.889 41.859 170%


Per land
(in EUR x 1.000, behalve percentages) 2007
Duitsland 13.134
Nederland 59.932
Spanje 14.326
Overige landen 29.031
Intercompany -3.534
112.889

Geconsolideerde balans
(in EUR x 1.000) 31 december 2007 31 december 2006
ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa 69.419 44.716
Materiële vaste activa 4.176 1.955
Financiële vaste activa 8.138 7.699
81.733 54.370
Vlottende activa
Handelsvorderingen 52.747 28.577
Liquide middelen 4.375 4.820
57.122 33.397

BALANS TOTAAL 138.855 87.767

PASSIVA
Groepsvermogen
Eigen vermogen 71.409 33.483
Belang derden 177 -9
Groepsvermogen 71.586 33.474

Voorzieningen 2.357 2.428

Langlopende schulden 10.362 10.000

Kortlopende schulden 54.550 41.865
BALANS TOTAAL 138.855 87.767
Het balanstotaal bedraagt in 2007 EUR 138,9 miljoen en het groepsvermogen is gestegen naar EUR 71,6 miljoen. De stijging van het groepsvermogen is voor EUR 2,3 miljoen het gevolg van het behaalde resultaat na belastingen in 2007 en voor EUR 35,4 miljoen het gevolg van de emissie van 31 miljoen aandelen in het afgelopen boekjaar.

Werknemers

Fte's per 31 december 2007 2007
Duitsland 223
Nederland 386
Spanje 150
Overige landen 301
1.060


VOORUITZICHTEN
Om zich als toonaangevende aanbieder van bedrijfsoplossingen op basis van Microsoft-technologie in Europa verder te ontwikkelen, zet Qurius zijn aggresieve groeistrategie in de komende jaren voort. Hierbij ligt de prioriteit zowel op een jaarlijks gemiddelde van 10% autonome groei als op acquisities in de landen waar Qurius een vestiging heeft.

Zoals eerder gerapporteerd blijft het doel om in 2010 een jaarlijkse omzet tussen de EUR 250 en 300 miljoen te halen met een 75% toegevoegde waarde en een EBIT op netto-omzet van 9%.

Vooralsnog communiceert Qurius nog geen concrete doelstellingen voor 2008. Voor het komende jaar zien wij groeipotentieel in het uitbreiden van de verschillende business lines in de diverse landen. Via cross-selling valt onder bestaande en potentiële klanten veel te bereiken. Voor 2008 streeft Qurius ernaar de efficiency in de back office en in de dienstverlening verder te verbeteren. Met het vergroten van de kritische massa, het standaardiseren van processen en het uitwisselen van kennis en oplossingen verwachten we de winstmarge te kunnen verbeteren. Daarnaast zullen in 2008 near shoring activiteiten in Tsjechië worden gestart. Het behouden en werven van medewerkers blijft een topprioriteit in 2008.


Jaarverslag, kwartaalcijfers en aandeelhoudersvergadering
Qurius streeft ernaar om op 4 april a.s. zijn digitale jaarverslag te publiceren. Op 24 april 2008 publiceert
Qurius de kwartaalcijfers. Op 25 april vindt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaats, om
10 uur in het NH Utrecht. Op grond van geldende beroepsregels voor registeraccountants meldt de vennootschap dat de cijfers niet zijn gecontroleerd. Op grond van besprekingen met de accountant worden echter geen materiële correcties verwacht.


reactie XEA.nl
De cijfers vallen ons duidelijk mee. De groei strategie blijft goed in tact. en wij zullen straks in de presentatie nader horen en vragen stellen te Amsterdam Hilton.
Wij laten het U weten.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL