Qurius business update 3e kwartaal 2007

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 25/10/2007 08:20
in EUR x 1.000) 2007 3e kwartaal 2007
t/m september 2006 3e kwartaal 2006
t/m september
Netto-omzet 27.291 78.499 8.603 30.781
EBIT -1.114 1.738 436 3.499
Resultaat na belasting -854 657 292 2.391

Microsoft-specialist Qurius behaalde in het derde kwartaal van
2007 een omzet van EUR 27,3 miljoen (derde kwartaal 2006: EUR 8,6 miljoen). De EBIT was EUR 1,1 miljoen negatief (derde kwartaal 2006: EUR 0,4 miljoen positief).
“We hadden in het derde kwartaal een vlak EBIT-resultaat verwacht als gevolg van de traditioneel lage serviceomzet in de vakantiemaanden juli en augustus, waarin tevens de licentieomzet lager is.
Uiteindelijk is er over de hele linie sprake van een zwakker kwartaal dan voorzien,” aldus Fred Hermans, Qurius’ chief executive officer. “In het vierde kwartaal zal de winstgevendheid herstellen.”
Qurius is druk bezig met de integratie van de diverse operaties met de voormalige Watermark vestigingen. Het creëren van een nieuwe gestroomlijnde organisatie kost meer tijd dan aanvankelijk voorzien. Daarnaast heeft Qurius bij het invullen van de projecten last van krapte op de arbeidsmarkt,
waardoor een groter dan gewenst deel van de diensten met subcontractors moet worden ingevuld.
Dit veroorzaakt druk op de marges.
Qurius heeft als middellange termijn doelstelling om in de Europese landen waar het bedrijf actief is, een toppositie in te nemen als leverancier van op Microsoft-technologie gebaseerde bedrijfsoplossingen. Qurius heeft de afgelopen maanden middels acquisities in Duitsland, het Verenigd
Koninkrijk en Zweden stappen vooruit gezet om een aantal te kleine operaties van meer omvang te voorzien en zo zijn positie in deze landen te versterken. Voor deze acquisities geldt dat de positieve effecten op de marge pas na integratie van de bedrijven in de loop van 2008 verwacht mogen worden.
In het licht van bovenstaande punten, verwacht Qurius voor het hele jaar 2007 een omzet tussen EUR 108 en 115 miljoen en een EBIT tussen EUR 3,5 en 4,5 miljoen te realiseren. Dit komt neer op een EBIT-marge tussen de 3% en 4% ten opzichte van de omzet.
Voorts heeft de AFM op basis van een review van de jaarrekening 2006 aan Qurius NV de aanbeveling gedaan om op een drietal punten haar verslaggeving in de toekomst te verbeteren. We verwijzen voor de toelichting op deze aanbevelingen naar bijlage A van dit persbericht.

Geconsolideerde winst- en verliesrekening
(in EUR x 1.000, behalve percentages) 2007
t/m september 2006 t/m september % verandering
Netto-omzet 78.499 30.781 155%
Inkoopwaarde omzet -23.740 -8.886 167%
Toegevoegde waarde 54.759 21.895 150%
(als % van netto-omzet) 69,8% 71,1%
Salarissen 30.605 11.188 174%
Sociale lasten 6.111 1.704 259%
Overige bedrijfskosten 14.508 5.343 172%
Bedrijfskosten -51.224 -18.235 181%
EBITDA 3.535 3.660 -3%
(als % van netto-omzet) 4,5% 11,9%
Afschrijvingen 1.797 797 125%
EBIT (exclusief het verkoopresultaat
van Magnus Management Consultants) 1.738 2.863 -39%
Verkoopresultaat van Magnus Management
Consultants 0 636 -100%
EBIT 1.738 3.499 -50%
(als % van netto-omzet) 2,2% 11,4%
Financiële baten en lasten -790 -99 698%
Resultaat voor belastingen 948 3.400 -72%
Belastingen -291 -1.009 -71%
Resultaat na belastingen 657 2.391 -73%
(als % van netto-omzet) 0,8% 7,8%
(Opmerking: Qurius desinvesteerde in juni 2006 zijn belang in Magnus Management Consultants en in december
2006 fuseerde Qurius met Watermark. Beide gebeurtenissen zijn relevant bij het vergelijken van 2007 met 2006.
De acquisities van Çedilla, Wilhelm+Zeller and Ibitec zijn per 1 juli 2007 geconsolideerd).

De netto-omzet steeg met EUR 47,7 miljoen, of 155%, tot EUR 78,5 miljoen in de eerste negen maanden van 2007 in vergelijking met EUR 30,1 miljoen in de eerste negen maanden van 2006.
De groei van de toegevoegde waarde is voor een belangrijk deel het resultaat van de fusie met Watermark. De toegevoegde waarde als percentage van netto-omzet daalde van 71,1% in de eerste negen maanden van 2006, naar 69,8% in de eerste negen maanden van 2007. Dit is veroorzaakt door het grotere gedeelte van licentie- en onderhoudomzet die, gemiddeld genomen, een lagere
toegevoegde waarde als percentage van de netto-omzet hebben, dan de servicesomzet van Qurius.

Netto-omzet segmentatie
De volgende tabel geeft de netto-omzet per business line voor de aangegeven perioden:
(in EUR x 1.000, behalve percentages) 2007
t/m september 2006 t/m september % verandering
Qurius Advanced Solutions 4.725 3.762 26%
Qurius Business Solutions 66.054 18.356 260%
Qurius Infrastructure Solutions 5.767 5.424 6%
Qurius Managed Services 1.953 0 n.a.
Magnus Management Consultants 0 3.239 -100%
78.499 30.781 155%
De volgende tabel geeft de netto-omzet per omzetcategorie voor de aangegeven perioden:
(in EUR x 1.000, behalve percentages) 2007
t/m september 2006 t/m september % verandering
Licenties 13.505 4.247 218%
Onderhoud 14.929 2.738 445%
Services 45.114 16.401 175%
Hardware 4.951 4.156 19%
Magnus 0 3.239 -100%
78.499 30.781 155%

De volgende tabel geeft de netto-omzet gesplitst tussen Nederland en de overig landen voor de
aangegeven perioden:
(in EUR x 1.000, behalve percentages) 2007
t/m september 2006 t/m september % verandering
Nederland 43.937 28.846 52%
Internationale activiteiten 34.562 1.935 1.686%
78.499 30.781 155%
De groei in de internationale activiteiten komt door de fusie met Watermark in december 2006.

Status van de diverse acquisitie integraties
De rebranding van de Watermark-kantoren naar Qurius is gereed in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken. In België, Duitsland, Italië, Spanje en Zweden zal dit voor het einde van het jaar gereed zijn. In de landen waar zowel een Watermark als een Qurius-vestiging bestond (Nederland en België) opereert Qurius inmiddels als één organisatie. Voor Zweden (acquisitie Ibitec)
en het Verenigd Koninkrijk (acquisitie Çedilla) geldt dat de blauwdruk voor de organisatie gereed is en de bedrijven tegen het einde van het jaar als één operationele entiteit onder de naam Qurius zullen worden aangestuurd.
Met betrekking tot Duitsland (acquisitie Wilhelm+Zeller) hangt de eindsituatie voor de organisatiestructuur sterk samen met de afronding van de Cabus transactie, aangekondigd op 2 juli 2007, mede gezien de omvang van Cabus.

De cijfers van Wilhelm+Zeller, Çedilla en Ibitec zijn per 1 juli 2007 geconsolideerd in de cijfers van Qurius. De nieuwe bedrijven hebben in het derde kwartaal een omzet van EUR 4,3 miljoen en een EBIT van EUR 0,2 miljoen bijgedragen.

Werknemers
Op 30 september 2007 had Qurius 886 werknemers (30 juni 2006: 263). De acquisities van Çedilla,
Wilhelm+Zeller en Ibitec hebben ongeveer 175 werknemers toegevoegd.

Aantal werknemers 30 september 2007
Nederland 387
Internationale activiteiten 499
Totaal 886

Bijlage A – Aanbevelingen AFM
In 2007 is de toepassing van een aantal gehanteerde IFRS grondslagen nader bezien, ondermeer naar aanleiding van aanbevelingen van de AFM in het kader van haar werkzaamheden onder de Wet toezicht financiële verslaggeving (Wtfv). Deze nieuwe inzichten zullen leiden tot een aantal wijzigingen
in de toepassing van de grondslagen voor en toelichting op de jaarrekening over 2007 en de toekomstige financiële verslaggeving ten opzichte van de jaarrekening over 2006.
Hieronder is de toepassing van de voorschriften in de toekomstige verslaggeving uitgelegd waarover Qurius op grond van artikel 3, lid 2 sub a Wtfv communiceert en die in de toekomstige financiële
verslaggeving zullen worden toegepast. Deze uitleg heeft betrekking op de wijze waarop de bedrijfscombinatie met Watermark is verwerkt in de jaarrekening over 2006.
1. De voorschriften van IFRS 3.36, IFRS 3.37, IFRS 3.45 en IAS 38.35 zien toe op de toerekening van de kostprijs van een bedrijfscombinatie, door de identificeerbare activa die voldoen aan de opnamecriteria van IFRS 3.37 op te nemen tegen reële waarde. Deze voorschriften zullen in de jaarrekening 2007 aanvullend worden toegepast voor de waardering van de identificeerbare activa
van Watermark, mede gezien het feit dat dit in de branche gebruikelijk is. De identificeerbare activa zullen in de jaarrekening over 2007 worden afgesplitst van de goodwill en worden afgeschreven over de levensduur. De waardering van de identificeerbare activa als onderdeel van de kostprijs van
Watermark wordt op dit moment bepaald, waardoor er nog geen informatie over de hoogte kan worden gegeven. De impact op het resultaat over 2007 kan dan ook nog niet worden gegeven.
De voorschriften van IFRS 3.36, 3.37 en 3.45 zullen in de jaarrekening 2007 ook worden toegepast voor de opname en presentatie van de non-core business van Watermark welke nu opgenomen is onder de Overige investeringen van de financiële vaste activa. Dit heeft tot gevolg dat dit bedrag zal
worden opgenomen en gepresenteerd onder immateriële vaste activa in plaats van onder financiële vaste activa. Deze toepassing heeft geen invloed op de omvang van het eigen vermogen en resultaat per 31 december 2006.
2. De toepassing van IFRS 3.24 zal in de jaarrekening 2007 aanvullend worden toegepast voor de waardering van de kostprijs van de bedrijfscombinatie met Watermark als het gaat om een verstrekte optie verbonden aan de aandelenlening aan de voormalig aandeelhouders van Watermark.
De waardering van deze optie bedraagt € 240.000 en zal in de jaarrekening over 2007 worden toegevoegd aan de goodwill en het eigen vermogen.
3. De toelichting op bedrijfscombinaties zoals bedoeld in IFRS 3.67d, 3.67f en 3.67h zal worden opgenomen in de toekomstige financiële verslaggeving.
De toelichting op het kasstroomoverzicht zoals bedoeld in IAS 7.40c en 7.40d zal worden opgenomen in de toekomstige financiële verslaggeving.
Conform IAS 7.43 behoren investerings- en financieringstransacties die niet hebben geleid tot kasstromen niet in het kasstroomoverzicht opgenomen te worden. IAS 7.43 zal in de kasstroomoverzichten van toekomstige financiële verslaggeving worden toegepast.
De toelichting op de realisatie van de non-core business en de uitgestelde belastingvorderingen en - verplichtingen zoals bedoeld in IAS 12.51 en 12.81g zal worden opgenomen in de toekomstige financiële verslaggeving.
De toelichting op aandelenleningen zoals bedoeld in IAS 32.60, 32.61 en 32.63f zal worden opgenomen in de toekomstige financiële verslaggeving.
De toepassingen onder punt 3 hebben geen invloed op de omvang van het eigen vermogen en resultaat per 31 december 2006.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL