Raad van State valt bij onze zaak door de MAND, Verbazing over deze Organisaties als OM.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

27/09/2023 07:35
Lees onze uitgebreid toevoeging van 21 september(vandaag). Verbazend zoals het werkt in Nederland Geen RECHT als burger!!
Klaagster woont in Hoorn.
plaatsing d.d. 22 september 2023 om 04.52 uur
zaak HAA 20/1149 een dossier van 3,2 cm uit het proces gelaten. Dat juist belangrijk is voor deze zaak HAA 21/3191
Deze ZAAK gaat het OM Haarlem GATE heten. EEN BLAMAGE VOOR RECHTSSTAAT IN NEDERLAND!


De heer B. van het OM te Haarlem heeft
09-03-2020 08 04 het dossier HAA 20/1149 uitgedraaid. Maar niet naar de RAAD van State gestuurd.

Wat stelt de uitspraak bij deze Organisatie nog voor!?
Wij gaan hier dagelijks iets aan toevoegen, wij gaan een Herziening aanvraag bij deze Organisatie!
Het OM te Alkmaar heeft Valsheid in geschriften gepleegd in de zaak HAA 21/3191 om 10.00 uur te Haarlem op 15 maart 2022
Daar is vorige week uitspraak over geweest. NEGATIEF.

Maar de plaatselijke Politie vroeg bij ons de brief van 30 juni 2023 aan de Burgemeester op en kreeg die van ons overhandigd.
Nadat de Politie de brief gelezen had, zei de ambtenaar; U krijgt deze brief niet terug als U de onderliggende stukken ook even bij ons langs brengt, dan weer wel.

Dat was een huurcontract en andere bescheiden t.w. de aantekeningen over de rechtszaak HAA 21/3191 en de inhoud was shockerend.

Er werd aangifte opgemaakt door de Politie i.v.m. "overige horizontale fraude", proces - verbaalnummer PL1100 - 2023141736-2

pleegdatum/tijd : tussen dinsdag 15 maart 2022 en 10.00 uur en dinsdag 15 maart 2022 om 15.00 uur

Verklaring
"Hier de aangifte van de Valsheid in geschriften tegen OM te Alkmaar d.d. 15 maart 2022

Morgen de het volgende stuk van, hoe de Raad van State ermee om is gegaan.
WAT is deze Raad van State door de mand gevallen. Dat is "onafhankelijke rechtspraak, maar MISLEIDENDE in Nederland" van de RAAD van State!?

Fraude van witwassen en financiering door DRUGS gelden kan in Nederland. Dat is bloot gelegd in onze zaak!!

D.D. 14 september 2023 Persoonlijk bezorg. Want de stukken die wij op 7 juni, ruim voor het verstrijken deadline, kende de rechter V. niet. Toen wij het woord kregen en ons "betoogschrift wilde voorlezen, zei de rechter, wanneer heeft U die afgegeven"? Soms vanmorgen bij het binnenkomen!?
NEEN, op 7 juni 2023 persoonlijk. Wat bleek, de Gemeente Jurist had helemaal geen stukken mee, die had zijn vrouw meegenomen in de auto vanmorgen! Daar had hij ze ingelegd. De Rechter V, kende de inhoud van dat lijflijke rapport ook niet en zei ook nog: "er hebben al verschillende rechters naar deze zaak gekeken, wat moet ik dan nog"!? Dat bleek ook, de deskundige die wij mee hadden, toen die zijn hand opstak en de rechter V. vroeg, mag ik ook nog wat zeggen? U komt straks aan de beurt. Daarom stond er niet achter de deskundige, dat hij BOUW deskundigheid was. Hij was Bouwadviseur en had ook rechtszaken voor Bos Kalis gewonnen, die liepen in de miljoenen. Hij was daar hoofd calculator geweest.
Henk mocht nauwelijks iets zeggen, in het rapport stond o.a. "duidelijke aantekeningen waar de afmetingen ontbraken, omschrijving wat men in ruimte gaat doen of produceren, ventilatie (aanvoer en afvoer),gegeven over geluid, die alle installaties bij volle capaciteit zouden produceren, 1 vluchtweg was niet op de tekeningen te vinden etc. etc.. en daar ging de rechter alleen over de vluchtweg in. De deur die de vluchtweg zou moeten zijn, was met een container gebarricadeerd. Omdat die deur geen overpad had en daarom stonden allerlei spullen buiten voor die deur. ER was geen toestemming voor "vluchtdeur"!
Ook had de rechter het over "dwangsommen" die opgelegd waren! Hij had niet gelezen over de eerste dwangsom, dat die betaald was op 12-01-21 aan de Gemeente H., maar de Gemeente H. maakte op 18-02-21 die dwangsom van EUR 1.750 weer over aan de betaler. Het totaal te betalen was EUR 17.500.
DEZE rechter had maar 1 doel, die BiBoB en die valsheid in geschriften mocht niet in deze zaak blijven staan. Maar wat gaat er met de twee aangiftes gebeuren? 1 Tegen de Gemeente H. wegens overige horizontale fraude en 1 tegen het OM wegens overige horizontale fraude? Daar hebben wij nog niets over gehoord!

Zo werkte deze rechter V, met het rapport af, dat niets "heel" liet van de gevolgde procedure van de Gemeente H.
Er komen nog veel meer zaken, die voorgaande rechters ook buiten beschouwing lieten. Eenmaal konden twee rechters er niet om heen en die zaak wonnen wij, jawel, door valsheid in geschriften en meineed! Beide gepleegd door de Gemeente vertegenwoordigster, tijdens de zitting. Zij had zelf gezien dat een collega dat belangrijke stuk uit het dossier haalde, dus gelogen. Wij hadden dat stuk ook niet en hadden dat ook later opgevraagd. De Gemeente. H. bleek "hetzelfde stuk te hebben, die wij hadden ontvangen, maar zonder STEMPELS erop"! Echter, wij hadden ook aangetekende stukken van onze juriste via haar kantoor gekregen! Maar ook via de WOB verzoeken gekregen, dezelfde aangetekende stukken van onze juriste bij de Gemeente. H. vandaan, maar daar stonden wel stempels op van binnenkomst bij de Gem. H. en naar welke afdeling de postkamer ze moest sturen.Herziening verzoek aan de Raad van State te Den Haag HAA 21/3191 Herzien van de uitspraak 202203306/1/R1

De Commissie Bezwaarschriften van de Gemeente H.
zaaknummer 1831999 Advies van CB - 3276 van 10 juni 2021

Conclusie
Het bestreden besluit is door ontbrekende motivering inzake parkeertoets*, de daghorecatoets* en de afweging ten aanzien van het gebruik als bakkerij van het oostelijke deel van het pand Nieuwland 6 gebrekkig. Indien deze motiveringsgebreken niet in de beslissing op het bezwaarschrift kunnen worden hersteld, moet in heroverweging besloten worden de vergunning te weigeren.

Ook werd door de Rechter V, een verhaal aangehoord over L. W. OD NHN door de advocaat mr. W. V. van de derde partij.
Hij had onlangs nog met de heer L.W. gesproken, W. vertelde hem, dat mevr. V. niet moest zeuren, want de overlast stelde niet veel voor! Hiermee pleegde advocaat W. V. meineed, dit was een leugen verhaal.
Vertegenwoordiger van Klager van Mevr. A.V. heeft daarna contact gezocht met L. W. van 't OD NHN.
Die was zeer verbaast over het verhaal, ik ben ca. 3 1/2 jaar geleden bij uw dochter geweest, (Zie bijlage 5) en toen heb ik even mr advocaat W.V. gesproken, maar dat ging over iets anders. Ik heb mr. W.V. daarna direct gebeld en gevraagd, "wat verkoop jij bij de Raad van State voor een verhaal"!? Het bezoek van 3 1/2 jaar geleden had wel degelijk grond van klacht(het rapport van L.W is in ons bezit), dat was voor mij de laatste controle bezoek bij uw dochter(klaagster).


Het gevecht voor "recht" wordt door 1 mens beslecht! Voor de 1 doet de mens het goed, terwijl de ander "boet", voor het "onrecht", dat 1 mens beslecht!

Ook speelt het monddood maken van de "vertegenwoordiger van klaagster" een HOOFDROL in deze zaak en haar zelf, hij vertegenwoordigt zijn dochter en is al vanaf 11-07-2019 monddood gemaakt en mag alleen communiceren met mevr. Ch. C. van de Gem. H.. Deze monddood is een schending van de rechten van de Mens! Er is voorafgaande "GEEN" uitspraak door een "rechter opgelegd", die als basis voor het "monddood ten grondslag lag"!

Gronden van het hoger beroep.
Ingetrokken beroepsgronden.
2
De behandeling van de Rechter V. was zeer intimiderend en misleidend!
Het ging over " de valsheid in geschriften te Alkmaar en de BiBoB"!
Deze 2 feiten wilde de rechter V. duidelijk uit de aanklachten hebben en somde verschillende feiten op die ook in onze brief stonden o.a. een haast klus te Alkmaar etc. etc..

"De Rechter bleek niet "onafhankelijk te zijn" en was vooringenomen tijdens de zitting"! Dit past niet in een rechtszitting.

Nieuw
OOK vertelde Rechter V., er hebben al verschillende rechters naar gekeken, wat MOET IK DAN NOG!?
Dat gaf al aan, dat Rechter V. voor ingenomen was.
WANT hij had niet eens de aankondiging gezien, want dan had hij wel anders beslist.
ER was een vergunning op 3 juli 2019 gegund, maar de aankondiging kwam pas op 19 oktober 2020.
EN er LIEPEN dus nog verschillende bezwaarschriften en dan mogen er nog GEEN vergunningen worden verleend. DAT schreef klaagster op 25 november 2020.


Maar op 31 juli 2020 diende zij ook een bezwaarschrift in tegen de inhoud van het beoordelingsformulier Activiteitenbesluit met zaakno. ,RUD 282536 d.d. 11 juni 2019. In een eerder Rechtszaak te Alkmaar wist niemand de Rechter te vertellen wie die beoordelingsformulier had ingevuld. Klaagster A.V. kreeg die formulieren via een Wob verzoek van het RUD. Vermoedelijk hadden die dat ingevuld, veelvuldig x ingevuld en ook bij " worden er dranken en voedsel producten in de Lunchroom geserveerd"? X ingevuld, niet van toepassing! Dit kon allemaal, want wie kijkt er naar en nog meer afwijking, Mevr. A.V. was de enigste klager, terwijl er meer dan 5 waren. Ach, waar oordelen Rechters op!?
Als voorgaande Rechters dit niet beoordelen, moet de RAAD van STATE er dan wel op "oordelen"?

ER was een hoorzitting geweest en die ging niet over wijziging bestemmingsplan en afwijkende horeca qua max 10% en nu werd het MEER dan 10% van de totake vloeroppervlakte.
Nimmer een publicatie en er konden dus GEEN bezwaren tegen die verhoging van max 10% naar circa 35-40% van de totaal oppervlakte van het pand Nieuwland 6 worden ingediend.
De opening van de Lunchroom was op 5 juli 2018.
Bij productie 6 had dus moeten staan, "LEGALISATIE van de bestaande horeca"!
ER ontbraken nog informaties o.a. rapport akoestisch onderzoek!
En het rapport bodemonderzoek, dit rapport heeft Klaagster nimmer via de Wob alsnog toegezonden gekregen.
Geen Rechter die er aandacht aan besteedde, ook de Rechter van de Raad van State niet. ER het draaide juist om die Lunchroom, te groot en niet op een juiste manier verkregen.

Ach, dat deerde de Rechter V. niet, hij miste "DIE KENNIS"!
Wat een voor ingenomen rechter was V.
Beseft de Raad van State wel welke "kwaliteit deze rechter heeft"!?

Vertegenwoordiger W. V. wist niet dat je tijdens de zitting kon "wraken", dan had er geen intrekking geweest, van, wat er nu verborgen staat bij 2. Daar had Valsheid in geschriften en BiBoB behoren te staan.

WAT een MISLEIDING door de rechter V., en zijn duidelijk aanwezige "Ingenomenheid" straalde er vanaf in deze zaak!

Daarom hebben wij op op 4 juli 2023 een aangifte tegen het OM te Alkmaar laten opnemen, PL 1100- 2023141736-2
Daar horen wij NIETS meer over, taal noch teken!
Dat begrijpen wij nu wel.
OM ging in de fout met valsheid in geschriften en de Raad van State wilde dat wegpoetsen door Rechter V.. Dat was de gehele intentie van rechter V..

zie en lees de onthutsende aantekeningen van de zitting HAA 21/3191 om 10.00 uur op 15 maart 2022 die Alkmaar ons toezond. (zie bijlage 8).
lees pagina 2
De Gemeente H. heeft mij monddood gemaakt omdat ik te lastig zou zijn(dat monddood geldt voor Mevr.AMJ. - en WGM V. en loopt nog steeds). Het is een spel van drie petten (ook zo'n misleiding) V. had het over 2 petten! Ook van K. van 't OD NHN. Ik heb daar bewijzen van. Ik las later in de krant dat er een financieel directeur was. Pieter Kleins (verzonnen naam door OM, daarom voluit geschreven)was gevestigd en daar was zeker 10 jaar lang een hennepkwekerij. De bestellingen werden door een ander gebracht. In 2019 is hij gesloten. (Dit was pas in 2020) Zodoende ben ik erachter gekomen. zie bijlage 7. Daarin staat , wat ik, als vertegenwoordiger V. werkelijk had gezegd!! Ook nu wilde de rechter de V.'s krant, waar het juiste verhaal in stond, niet zien, die V. bij zich had en omhoog hield!

Wie heeft deze verhalen in de aantekeningen van 15 maart 2022 te Alkmaar verzonnen!?

Bezwaarcommissie 18 maart 2021 om 15.30 uur via Microsoft Teams
Van de Gemeente H. zaakno. 1831999
Liet allerlei tekortkomingen buiten de zaak.
o.a Beroep niet tijding beslissen. Schrijven aan advocaat Mr. P.v.H. d.d. 17-6-2021
Tegen deze beslissing heeft uw client eerder bezwaar gemaakt. Door een vergissing onzerzijds Lees Gemeente H.) is dit bezwaar niet op een juiste wijze en niet op tijd behandeld.
Excuses
Wij bieden onze excuses aan voor het feit dat de behandeling zo lang op zich heeft laten wachten. We rekenen erop dat met etc.etc.! Zo wist de Gemeente H. steeds de zaak te verleningen.

De Juriste Mevr. S.E. had haar, haar verweerschrift per aangetekende ingediend. Deze was bij de Gemeente H. niet binnengekomen, de zoveelste aangetekende die niet bij deze Gemeente H. was binnengekomen. Ontmoedigingspolitiek en "list & bedrog" door deze Gemeente H.!
Wat bracht de juriste in?
De Omgevingsdienst heeft geconstateerd dat er dagelijks aantasting woom- en leefklimaat is en er maatregelen nodig zijn. Bij dit besluit is geen onderzoek geweest wat nodig was, omdat de klachten gegrond zijn verklaard. Aanvrager/exploitant is verder eerder in beeld bij de politie geweest i.v.m. hennepexploitatie. DUS had ook voor deze aanvraag BiBoB toegepast moeten worden. Dat bij een eerdere koper van het pand Nieuwland 6 "wel moest gebeuren", die even verderop het Nieuwland te H. zij zaak had, bij hem wel van toepassing was, omdat het beleid van de Gemeente H. i.v.m. BiBoB een standaard voorschrift was.
Belangen verstrengeling speelde hier de belangrijke rol bij deze procedure zaakno 1831999.
Alles wat in deze zaak werd aangevoerd, werd getraineerd door de Gemeente H. e/o er buiten gelaten!

Wij voegen de komende dagen steeds meer over de "dwaling van de Raad van State toe en hoe rechters "meegingen (lees bewijsstukken wilde de rechters tijdens de zittingen niet zien, terwijl de vertegenwoordig van mevr. A.V. die bewijsstukken wel naar de rechters toe willende brengen ter inzage. WAS niet nodig zei de rechter dan) met de listen & bedrog van de Gemeente H."!

Gisteravond (18/9/23 om ca. 18.35 uur) werden wij gebeld door L. d. G. van het OD NHN of wij wilde meewerken aan 3 controles van de naast Nieuwland 4 gevestigde illegale A. lunchroom en dan gelijk ook controle in het huis van mevr. A.V.!!
Maar mijn d.G., wij laten ons niet in met dit soort praktijken, maar de achtergrond was natuurlijk, jullie werken OOK mee en op deze manier aan de in stand houding van deze illegale lunchroom en is mevr. A.V. ook verantwoordelijk!
Ook kregen wij 's avond een brief/enveloppe van de Gemeente H., die was niet volgens afspraak aan de buiten kant afgetekend door mevr. Ch.C of door de Burgemeester dhr. J.N.. Dus gaat die straks weer terug, maar daar gaan wij de volgende maal EUR 25 in rekening brengen voor bezorgkosten. Wij worden nu gebruikt al "loopjongen" van deze Gemeente. Wij zijn nog steeds "monddood gemaakt al sinds 11-7-2019"! Wij mogen alleen met mevr. Ch. C communiceren, maar hoorden ca. 1,5 maand geleden dat die Mevr. Ch. C. er al ca. 1 jaar niet meer werkte! Mevr. Ch. C. is vertrokken zonder ons daarvan in kennis te stellen en met wie wij WEL mogen communiceren (lees haar werk overdroeg)!

Wij zijn gewoon vleugellam en dit legt een enorme fysieke en lichamelijke druk op ons beiden t.w. mevr. A.V en haar vertegenwoordiger.
Ook worden er spelletjes met ons gespeeld, want zo doen ze met vervelende mensen vertelde iemand uit ons netwerk.
U bent dus gewaarschuwd als lezer. Zo werken Overheid en Semi-Overheid samen en daar moet de "waarheid voor wijken"

Gisteren
hadden wij contact met het OM te Haarlem, noemt U de Proces verbaal nummers eens op! Dat gedaan en wat "bleek", de BEIDEN proces verbalen hadden GEEN pakket nummer, dus zijn ze NIET doorgezonden naar het OM te Haarlem.
Gisteravond kregen wij contact met het Landelijke meldingen van aangiftes en die waren zeer verbaasd dat Politie te H. deze niet had doorgezonden.

Wij gaande Politie te H, benaderen en zullen zullen het doorsturen (lees verzuim uitleggen) en als nog moeten gaan doen! Als de Politie te H. U niet binnen 1 week heeft gebeld etc. etc., dan belt U weer en zullen wij actie ondernemen.


Het is een groot "ingewikkeld spel" aan het worden, iedereen DEKT elkaar af!!

nieuw om
05.41 d.d. 21 sept.
Heeft U een zaak tegen de Overheid e/o Semi-Overheid.

VRAAG het totale Dossier OP!
Ook wij kregen dat niet van de Raad van State, maar NU begrijpen wij, dat Haarlem de dossier(s) niet op wilde sturen! Ja, zelfs na meerderen Aangetekende, waarvan er zelfs 1 was met "bewijs" van aankomst.
Zo wordt de "WAARHEID" de nek omgedraaid!!

Wij kregen van de Raad van State begin deze week het(gedeeltelijke Dossier). Waarom weten wij dat NU!?
De zaak HAA 21/1149 hadden wij verloren, na administratieve behandeling, dus gingen wij twee maal in "VERZET"! Die zaak wonnen wij, omdat de Gemeente H. tijdens een van die zittingen, "Valsheid in geschrifte en meineed pleegde"!

De uitslag zit slechts in het dossier bij de Raad van State! Waarom niet het gehele dossier??
Doordat wij die zaak wonnen, werden bepaalde vergunning OOK nietig en zou dat opnieuw behandeld moeten worden. NU werden allerlei zaken NIET meegestuurd naar de Raad van State en daarom moesten er feiten uit die gewonnen zaak, niet zichtbaar, maar wel behandeld worden in deze zaak!

DIE moesten er uit en dat vertelde de vertegenwoordiger ook tegen de Rechter V.!
Maar dat werd anders omschreven, maar NU in de aanvulling van gister (20/9/23). heeft de vertegenwoordiger van mevr. A.V dit duidelijk verwerkt.

Want de Gemeente H, had in die zaak HAA 21/1149 een samen spel gespeeld met de juriste van mevr. A.V. Want die juriste trok haar Proforma Bezwaarschrift in en laat mevr. A.V zelf op dezelfde dag een "bezwaarschrift insturen"!
Dat vond de Recht mr.E. in die verzet zaak ook heel bijzonder! En laat dat Proforma bezwaar van de Juriste OOK niet in het dossier zitten bij de Rechter E.! Schorsing van 15 minuten en anders doe ik uitspraak zei rechter mr. E.
Na de schorsing kwam het ingetrokken proforma bezwaar NIET boven water, toch deed de rechter mr.E. GEEN uitspraak en verdaagde de zaak naar een andere! zitting.
Toen vroegen wij ook, na een verzoek bij de juriste haar kantoor, om een kopie van dat ingetrokken Proforma bezwaarschrift en die kregen wij, na veel protest etc. etc.. van dat kantoor.
Enige tijd later kregen wij van Haarlem ook een kopie intrekking gericht aan de Gemeente H.
TOEVAL of niet, het was "dezelfde" die wij ook hadden gekregen van dat kantoor van de juriste!
De de volgende zaak van de rechter mr. E., vroegen wij "om de originele intrekking van dat Proforma bezwaarschrift en bleven volharden tijdens de zitting, dit tot ergernis van de Rechter en toen kwam de VRAAG van de rechter aan mevr. mr. B. van de Gemeente H.; "wat vindt U hier van"!?
Toen kwam het antwoord van mevr, mr.B. van de Gemeente H.:" ik heb zelf gezien dat mijn collega het uit het dossier haalde, want anders zou ik nu valsheid in geschrifte plegen"!
De zitting werd gesloten en zou later nog eens "gewogen" worden!
Direct na de zitting bij thuis komst hebben wij diversen andere aangetekende van die juriste gekopieerd en naar de Haarlem gestuurd! Niets bijzonder zou U zeggen, maar toch wel!!
Want alle door ons opgestuurd aangetekende waren voorzien van stempels van binnenkomst en ook nog 1 ander stempel, vermoedelijk door de "Postkamer", naar welke afdeling het moest.
De volgende zitting werd door een andere rechter gedaan t.w. mr. B. en die begon niet over de "valsheid in geschrifte en ook niet dat er in de vorige zitting "meineed" was gepleegd!
Het werd een korte zitting en er werden zaken besproken over het dragen door een aanvullend bezwaar van 12 augustus waarop de Gemeente H. niet op had ingespeeld en beantwoord. Maar in de tussentijd was er WEL vergunning afgegeven op 3 juli 2019 en die werd pas in oktober 2020 bekend gemaakt t.w. daghoreca en bakkerij Nieuwland 6.. Dit alles ZAT niet in het dossier dat de RAAD van State naar ons heeft opgestuurd. OMDAT Haarlem over dit gebeuren niets in het dossier HAA 21/1149 had opgestuurd VOOR de zaak bij de Raad van State werd behandeld. ALLEEN dat mevr. A .V, deze zaak HAA 21/1149(* zie hier onder) gewonnen had!

Wat worden er spelletjes gespeeld in juridische zaken en daarom wilde Haarlem GEEN kopie van het dossier opsturen! Dus kreeg de Raad van State ook geen Compleet dossier! En dat kunnen wij nu OOK bloot leggen. Einde dit jaar zijn wij al 7 jaar met de rechtszaken bezig! Maar wij gaan door tot "HET RECHT ZAL ZEGEVIEREN"! Eventueel naar het Europese Hof!

*
plaatsing d.d. 22 september 2023 om 04.52
zaak HAA 20/1149 een dossier van 3,2 cm uit het proces gelaten.
Deze ZAAK gaat het OM Haarlem GATE heten.
De heer B. van het OM te Haarlem heeft
09-03-2020 08 04 het dossier HAA 20/1149 uitgedraaid.
DIT dossier HAA 20/1149 is slechts beperkt met in het dossier HAA 21/3191 gekomen.
DAAROM vele geweigerde aangetekende waarop NIET werd geantwoord door het OM te Haarlem. ONS verzoek was, het gehele dossier wat naar de RAAD van State is gestuurd, waar ook dit volledige dossier van 20/1149 in had n=moeten zitten.
Wij gaan vandaag contacten hoe wij dit "belangrijke dossier in DEN HAAG kunnen krijgen". Dat is per aangetekende 22/9/2023 's middags om ca. 14.45 uur verzonden naar Den Haag.
Het betreft bezwaarschriften horeca en bestemmingsplanwijziging.

d.d. 23 sept. 2023
Als wij alles eens samenvatten, dan is de onafhankelijkheid bij het "RECHT" ver te zoeken. Overheid en Semi Overheden worden afgeschermd en de politiek steun veelvuldig daarbij!
BETALEN wij daar belastinggelden voor!?

Wij schamen ons voor het "Nederlanderschap"! En begrijpen dat er steeds meer dreigementen uitgaan naar deze partijen, er "broeit wat, zoals een "veenbrand"!
Wat halen verkiezingen nog uit? Eigen en partij belangen zorgen voor een verdere verwijdering van de "Burgers"!
Als Rutte als "Premier" kan aanblijven, ondanks dat hij 13 uur stond te "Liegen", wat voor kwaliteit en moraliteit moet je dan nog hebben, om "Premier te kunnen worden!?
List & bedrog vieren hoogtij!

Zaterdagmiddag 23/0/23
Kregen wij van het OM te Haarlem een brief met daarin het volgende: " het OM (lees Politie) heeft GEEN tijd om de overige Horizontale Fraude van het OM en de Gemeente H. Semi-Overheid, op dit moment(het loopt al vanaf 30/6 en 4/7 2023) te behandelen. Indien wij later wel de tijd hebben, zullen wij U dat mededelen"!
Er zijn op dit moment ernstiger zaken die voor gaan!

Ons vermoeden is, dat wij dan lang moeten wachten!
Dat moe(s)ten de mensen van de TOESLAG affaire ook, de Gedupeerden van de GAS winning ook en als je voor de OVERHEID een lastig persoon bent, dan moet je maar een andere BAAN zoeken (lees) Pieter Omtzigt! Gemeente maakt je monddood, alles "KAN & MAG"in Nederland! Ook als Premier mag je 13 uur liegen en je mag blijven zitten!!!
Wij blijven niet wachten op het OM en zullen verdere actie gaan ondernemen.


In wat voor Land leven & wonen wij!

MOETEN wij nog naar "programma's als OPSPORING dinsdagavond op de TV 2 kijken!"?
Wij zullen dat niet meer doen! Wat halen de "verkiezingen" nog uit??
Het zal niet veranderen en zeker niet bij de jeugdigen!
De ouderen, daar hoor je niemand over in de verkiezingen campagnes, alles voor klimaat, Gelukszoekers e.a. ernstige zaken zoals het OM ons per brief van 22/9/23 liet weten.

De ouderen moeten hun "kont" zelf maar redden is de SLOGAN van de dag en anders wat Haloperidol.!

aanvulling d.d. 25/9/23
Wij hebben bij een andere organisatie contact gezocht, die gaat de zaak voor leggen aan de juridische afdeling, want zulke ernstige bedreigingen en zaken als druggelden en financiering daarvan, past niet in onze "rechtsstaat in Nederland. Ook dat Gemeente H. Uw beide monddood heeft gemaakt kan niet, zonder een "voorgaande Gerechtelijke uitspraak"! Die is er in het geheel niet!

aanvulling 26 spet. 2023
Zo gaat de Gemeente H. om met de "belangen van Burgers, dit is uitdaging en BEDREIGING uitlokken. Is het dan niet vreemd dat Bestuurders zelf de uitlokking tegen zichzelf veroorzaken? Deze mail kregen wij d.d. 25 sept. 2023tegen de avond binnen.

date Tue, 11 Jul 2023 08:17:50+0000
from
to ;
subject RE: Woo
Hoi ,
Klopt , ik heb de ondernemer mondeling medegedeeld dat ik de gemeente (ook mondeling) erop zou wijzen dat als hij alle aanwezige tafeltjes
en stoelen gebruikt om klanten te laten eten en drinken dat dit meer dan 10 % van het winkeloppervlak bedraagt en dat dat volgens mij niet is
toegestaan . De gemeente H. zal zelf moeten bepalen of hier sprake is van strijdigheid met het BP. Klanten mogen natuurlijk wel zittend
(aan een tafeltje) wachten tijdens het bereiden van hun bestellingen . Ik heb dit inderdaad aan de gemeente (toezichthouders VTB)
medegedeeld . Er zijn echter geen verslagen waarin dit is vastgelegd.
Is dit voldoende antwoord op je vraag? Anders hoor ik wel .

Van: < odnhn .nl >
Verzonden: maandag 10 juli 2023 17:57
Aan: < odnhn .nl >
CC: < odnhn .nl >
Onderwerp: FW: Woo
Dag ,
Onze vaste Woo -verzoeker en verzoeker om handhaving m .b.t. vraagt nu het volgende op: zie inhoud onderstaande mail van 10
juli 2023 16:57 van mijn collega .
Mijn vraag is: heb je dit slechts meegedeeld aan de gemeente Hoorn of ligt hierover ook nog iets in een documen / mail vast?
, hij verzoekt dan het document dat hierover mogelijk bestaat .
Ik hoor het wel van je .
Met vriendelijke groet ,
Jurist Bedrijfsvoering

date Tue, 11 Jul 2023 08:17:50+0000
from
to ;
subject RE: Woo
Hoi ,
Klopt , ik heb de ondernemer mondeling medegedeeld dat ik de gemeente (ook mondeling) erop zou wijzen dat als hij alle aanwezige tafeltjes
en stoelen gebruikt om klanten te laten eten en drinken dat dit meer dan 10 % van het winkeloppervlak bedraagt en dat dat volgens mij niet is
toegestaan . De gemeente H. zal zelf moeten bepalen of hier sprake is van strijdigheid met het BP. K anten mogen natuurlijk wel zittend
(aan een tafeltje) wachten tijdens het bereiden van hun bestellingen . Ik heb dit inderdaad aan de gemeente (toezichthouders VTB)
medegedeeld . Er zijn echter geen verslagen waarin dit is vastgelegd.
Is dit voldoende antwoord op je vraag? Anders hoor ik wel .
Van: < odnhn .nl >
Verzonden: maandag 10 juli 2023 17:57
Aan: < odnhn .nl >
CC: < odnhn .nl >
Onderwerp: FW: Woo
Dag ,
Onze vaste Woo -verzoeker en verzoeker om handhaving m .b.t. vraagt nu het volgende op: zie inhoud onderstaande mail van 10
juli 2023 16:57 van mijn collega .
Mijn vraag is: heb je dit slechts meegedeeld aan de gemeente Hoorn of ligt hierover ook nog iets in een documen / mail vast?
, hij verzoekt dan het document dat hierover mogelijk bestaat .
Ik hoor het wel van je .
Met vriendelijke groet ,
Jurist Bedrijfsvoering
Omgevingsdienst Noord -Holland Noord (OD NHN)
T 088 102 1300 |
E odnhn.nl
W www .odnhn .nl
Aanwezig ma -di-do
Van:
Verzonden: maandag 10 juli 2023 17:35
Aan: < odnhn .nl >
Onderwerp: FW: Woo
Dag ,
Ik heb het gevonden . Dit staat in een controleverslag , wat Woo -verzoeker al bij een eerder Woo -verzoek is verstrekt . Hierin staat iets over een
voorschrift in de APV en dat dit aan de gemeente H. zal worden aangegeven. Er staat niets over een overleg dat met de gemeente zou
plaatsvinden.
Ik zal het met opnemen , maar ik denk dat dit mondeling is gedaan.
Groeten,
Van:
Verzonden: maandag 10 juli 2023 17:23
Aan: < odnhn .nl >

Onderwerp: RE: Woo
Dag ,
Het heeft misschien in een controlerapport gestaan?
Ik zal betrokkene wel een mail sturen of hij over dit onderwerp in het handhavingsverzoek - het al dan niet bestaan van een overlegverslag met
de gemeente H. - daadwerkelijk een Woo -verzoek wil indienen .
Groeten,
Van: < odnhn .nl >
Verzonden: maandag 10 juli 2023 16:57
Aan: < odnhn .nl >
Onderwerp: Woo
punt 2) Ook zijn alle LOD ’ s niet meer geldig, zie mail 31 januari 202316.03 uur, dus is de
vloeroppervlakte van ’ t winkelgedeelte (lees Horeca) nog steeds te groot Lw. mag max. 10% van het winkelgedeelte bedragen. Ook daar geen tekst meer in uw hercontrole rapport van 3 mei zaak
no. 0D.0MG . 006615/DMS421310
Daar zou met de Gemeente H. overleg komen i.v.m. ihkv de APV, toezicht op houden.
Dus 'n Woo verzoek aan U OD NHN hierover.
Hoi ,
Gaat bovenstaande passage over een oud Woo -verzoek?
Met vriendelijke groet ,
Jurist

Zo werkt de Gemeente H., alles mondeling en anders is het wel NIET aangekomen(vertegenwoordiger van klaagster. Dan kunnen ze beiden, OD NHN en de Gemeente zeggen, wij hebben het onderling doorgenomen en besproken eNIETS wordt er vastgelegd.

Er zijn al bedreiging naar de vertegenwoordiger van de klaagster uitgegaan, hij kwam een klusjesman s' avonds met diens hond tegen, De klusjesman zei tegen hem, als mijn hond was afgericht, dan had ik hem op je afgestuurd. Wat moet JIJ je FLINK voelen he!!


Klaagster Mevr. A.V. woont in Hoorn.

toevoeging 27 sept.2023
Wij hebben contact gehad met het "Landelijke regionale team.
Mijnheer dit kan niet, U kunt het beste de Hoofd Officier van het OM Haarlem een verzoek doen het Sepot, opnieuw te gaan bekijken, dit moet op nieuw weer uitgewerkt worden. Overige Horizontale Fraude mag niet twee maal aan de kant gezet worden.

Ook blijkt de Gemeente H., alles in het werk te stellen, om de illegaal vestiging open te houden. Nu veelvuldig controles en gister de 26 ste september, weer controles. De daar bezig zijnde verhuurder van 5 appartementen "rook" een duidelijke geur van brood en had een onderhoud met de Controleurs, conclusie wij ruiken het hier ook. De Eigenaar van de appartementen zei ook, mijn huurders zijn maar kort hier woonachtig, maar klaagster woont hier al lang.
Maar per saldo werkt het OD NHN, samen met de Gemeente H., niet aan handhaving van de "WET"! Ook kregen wij mailtjes via de Woo binnen, daaruit blijkt, dat er onderscheidt wordt gemaakt, de ene Burgers die in overtreding is, moeten wij beschermen! De andere Burgers, die veelvuldig Woo verzoeker indient, "moeten wij die nog serieus nemen!? De omschrijving in de mails is dan ook: "de bekende Woo verzoeker"! De naam wordt niet meer genoemde! En hoe komt hij aan die "kennis"! Oh ik zie 't al, dat alle LOD's vervallen zijn verklaard, heeft hij uit een eerder Woo verzoek verkregen.

Zo wordt je behandeld als Burger, die overlast heeft en waar de Gemeente H. met belangen verstrengeling, je "MONDDOOD" maakt.
Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL