Corbion: resultaten boekjaar 2019 en andere berichten

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

09/03/2020 07:20
Corbion boekte een netto-omzet van € 976,4 miljoen in 2019. De autonome groei van de nettoomzet was 2,5% in het verslagjaar. De aangepaste EBITDA in 2019 nam autonoom met 7,8% toe tot € 145,9 miljoen. Deze resultaten zijn in lijn met de eerdere management-update van 29 januari 2020. De onderneming stelt voor een regulier dividend van € 0,56 per aandeel uit te keren.
Olivier Rigaud, CEO, gaf de volgende toelichting: “Terugblikkend op 2019, ben ik blij met het sterke vierde kwartaal waarin we een verdere versnelling van de autonome groei zagen. Deze resultaten zijn in lijn met de eerdere management-update van 29 januari 2020.
Onze resultaten in boekjaar 2019 overtroffen onze management guidance van oktober 2019 voor Ingrediënt Solutions, terwijl Innovation Platforms presteerde zoals verwacht. Vandaag is het ons een genoegen onze strategie Advance 2025 te presenteren, die onze visie voor de toekomst van Corbion uiteenzet, inclusief de vooruitzichten voor 2020.”
Belangrijke financiële ontwikkelingen boekjaar 2019*
• De autonome groei van de netto-omzet was 2,5%; de volumegroei was 3,4%
• De aangepaste EBITDA was € 145,9 miljoen (boekjaar 2018: € 131,6 miljoen), een
autonome toename van 7,8% (inclusief een positief effect van 6,1% samenhangend met de implementatie van IFRS 16)
• De aangepaste EBITDA-marge was 14,9% (boekjaar 2018: 14,7%)
• Correcties op EBITDA-niveau ten bedrage van € +18,4 miljoen
• Een bijzondere waardevermindering van € 41,4 miljoen in verband met onze Algae
business
• Het bedrijfsresultaat kwam uit op € 61,3 miljoen (boekjaar 2018: € 87,9 miljoen)
• De vrije kasstroom was € 9,6 miljoen (boekjaar 2018: € 11,9 miljoen); de daling is grotendeels toe te schrijven aan de acquisitie van Granotec do Brazil (25 april 2019)
• De nettoschuld/EBITDA-ratio per einde jaar was 2,0x** (ultimo 2018: 1,6x)

€ miljoen Boekjaar 2019 Boekjaar 2018 Totale groei Autonome groei
Netto-omzet 976,4 897,2 8,8% 2,5%
Aangepaste EBITDA 145,9 131,6 10,9% 7,8%
Aangepaste EBITDA-marge 14,9% 14,7%
Bedrijfsresultaat 61,3 87,9 -30,3% -23,0%
ROCE 9,9% 11,0%
* Zie p. 20 voor niet binnen GAAP gedefinieerde financiële maatstaven
** Vóór implementatie van IFRS 16 (standaards vergelijkbaar met 2018) zou de nettoschuld/EBITDA-ratio per einde jaar 1,7x zijn geweest

Management review boekjaar 2019
Netto-omzet
De netto-omzet nam in 2019 met 8,8% toe tot € 976,4 miljoen (2018: € 897,2 miljoen), voornamelijk als gevolg van een volumestijging (3,4%) en een positief valuta-effect (4,3%), deels geneutraliseerd door een negatief prijs/mix-effect (-0,9%). De acquisitie van het resterende belang van 49,9% in de joint venture SB Renewable Oils (per 4 juni 2018) en van Granotec do Brazil (per 1 april 2019) hadden een positieve impact op de netto-omzet van 2,0%.
Netto-omzet Totale groei Valuta’s Totale groei bij constante valuta’s Acquisities Autonoom Prijs/ mix Volume Boekjaar 2019 vs 2018
Ingredient Solutions 7,2% 4,0% 3,2% 1,8% 1,4% 1,4% 0,0%
- Food 10,0% 4,4% 5,6% 2,5% 3,1% 2,0% 1,1%
- Biochemicals -0,5% 3,0% -3,5% 0,0% -3,5% 0,0% -3,5%
Innovation Platforms 36,7% 9,0% 27,7% 5,3% 22,4% -13,6% 41,5%
Totaal 8,8% 4,3% 4,5% 2,0% 2,5% -0,9% 3,4%
Kw4 2019 vs Kw4 2018
Ingredient Solutions 8,0% 2,4% 5,6% 2,8% 2,8% 1,8% 1,0%
- Food 11,5% 2,5% 9,0% 3,8% 5,2% 3,1% 2,1%
- Biochemicals -1,7% 2,0% -3,7% 0,0% -3,7% -1,3% -2,4%
Innovation Platforms -3,3% 7,3% -10,6% 0,0% -10,6% -6,6% -4,4%
Totaal 7,2% 2,7% 4,5% 2,6% 1,9% 1,5% 0,4%
EBITDA
De aangepaste EBITDA nam met 10,9% toe tot € 145,9 miljoen in 2019. Een positieve autonome groei van 7,8% en een positief valuta-effect werden deels geneutraliseerd door een negatief acquisitie-effect. De aangepaste EBITDA van Ingredient Solutions nam met 11,9% toe dankzij een positieve autonome groei van 6,5% en een positief valuta-effect van 4,2%. Het EBITDA-verlies
van Innovation Platforms liep op tot € 34,0 miljoen (2018: € -29,2 miljoen), voornamelijk als gevolg van de consolidatie-impact van de acquisitie van het resterende belang van 49,9% in SB Renewable Oils per juni 2018.

€ miljoen
Boekjaar 2019 Boekjaar 2018 Kw4 2019 Kw4 2018 Groei boekjaar
Netto-omzet
Ingredient Solutions 909,7 848,4 232,8 215,6 7,2%
- Food 685,8 623,4 176,2 158,0 10,0%
- Biochemicals 223,9 225,0 56,6 57,6 -0,5%
Innovation Platforms 66,7 48,8 14,7 15,2 36,7%
Totaal netto-omzet 976,4 897,2 247,5 230,8 8,8%
Aangepaste EBITDA
Ingredient Solutions 179,9 160,8 42,6 36,4 11,9%
- Food 119,5 105,3 29,0 23,8 13,5%
- Biochemicals 60,4 55,5 13,6 12,6 8,8%
Innovation Platforms (34,0) (29,2) (8,8) (9,2) 16,4%
Totaal aangepaste EBITDA 145,9 131,6 33,8 27,2 10,9%
Correcties 18,4 (2,1) 15,4 (0,4)
Totaal EBITDA 164,3 129,5 49,2 26,8 26,9%
Afschrijving/amortisatie/(terugboeking van)
bijzondere waardevermindering (im)materiële
vaste activa
(103,0) (41,6) (59,3) (11,4) 147,6%
Totaal bedrijfsresultaat 61,3 87,9 (10,1) 15,4 -30,3%
Aangepaste EBITDA-marge
Ingredient Solutions 19,8% 19,0% 18,3% 16,9%
- Food 17,4% 16,9% 16,5% 15,1%
- Biochemicals 27,0% 24,7% 24,0% 21,9%
Innovation Platforms -51,0% -59,8% -59,9% -60,5%
Totaal aangepaste EBITDA-marge 14,9% 14,7% 13,7% 11,8%
Totaal aangepaste EBITDA exclusief
acquisities/desinvesteringen bij constante
valuta’s 141,9 131,6 31,4 27,2 7,8%

Afschrijving, amortisatie en bijzondere waardevermindering
Afschrijvingen, amortisatie en bijzondere waardeverminderingen van (im)materiële vaste activa vóór correcties beliepen € 60,9 miljoen tegenover € 42,0 miljoen in 2018.

Bedrijfsresultaat
Het aangepaste bedrijfsresultaat daalde met € 4,6 miljoen naar € 85,0 miljoen in 2019 (2018: € 89,6 miljoen).

Correcties
In 2019 werden voor een totaal van € 20,2 miljoen correcties geboekt, bestaande uit de volgende componenten:
1. Een verlies van € 41,4 miljoen in verband met een bijzondere waardevermindering van onze Algae business. Volgens onze eerdere raming (29 januari 2020) zou het verlies circa € 40 miljoen bedragen
2. Een bate van € 14,7 miljoen samenhangend met een herwaardering van de verwachte voorwaardelijke vergoeding voor SB Renewable Oils
3. Een bate van € 7,9 miljoen in verband met een verstreken-diensttijdbate als gevolg van een verandering in de indexering van de CSM UK pensioenregeling
4. Een bate van € 3,5 miljoen als gevolg van de waardering van belastingvorderingen in verband met de acquisitie van Granotec do Brazil
5. Een verlies van € 2,9 miljoen in verband met herstructureringskosten
6. Een verlies van € 2,7 miljoen in verband met een afwaardering van voorraad in de VS
7. Een verlies van € 0,7 miljoen in verband met verplaatsings- en
waardeverminderingskosten samenhangend met het nieuwe magazijn in de VS
8. Een verlies van € 1,0 miljoen in verband met eenmalige bonussen
9. Een verlies van € 0,7 miljoen samenhangend met de kosten van acquisitie van Granotec do Brazil
10. Een verlies van € 0,5 miljoen in verband met juridische kosten
11. Belastingeffecten op bovenstaande posten ten bedrage van € 3,5 miljoen
Toelichting op correcties 1 en 2: ondanks significante omzetgroei in 2019 ontwikkelt de omzet van Algae Ingredients zich langzamer dan verwacht. De klantacceptatie van ons belangrijkste product, een alternatieve bron van omega-3-vetzuren voor de aquacultuursector, vergt langer dan voorzien. Volgens IFRS was dit aanleiding voor een toetsing op waardeverandering. De huidige boekwaarde van de activa is voor € 41,4 miljoen in waarde verminderd. De impact op het resultaat na belastingen van boekjaar 2019 is per saldo € -26,7 miljoen, aangezien het verlies vanwege de bijzondere waardevermindering deels wordt geneutraliseerd door een verlaging van de waarde van de earn-out vergoeding voor onze voormalige partner in de joint venture SB Renewable Oils.

Financiële baten en lasten
De financiële lasten namen per saldo met € 1,4 miljoen toe tot € 14,6 miljoen, voornamelijk als gevolg van de implementatie van IFRS 16.

Winstbelasting
De winstbelasting op onze bedrijfsactiviteiten in 2019 bedroeg € 18,9 miljoen tegenover een belastinglast van € 15,5 miljoen in 2018. In 2019 was de hoge effectieve belastingdruk van 42,3% na correcties toe te schrijven aan de bijzondere waardevermindering en de operationele verliezen van de Algae business in Brazilië, waarvoor beperkt uitgestelde belastingvorderingen zijn opgenomen. Exclusief correcties en de effecten van het niet waarderen van belastingvorderingen in verband met de operationele verliezen van de Algae business in Brazilië, zou de genormaliseerde effectieve belastingdruk 29,7% zijn geweest. In 2020 verwachten we een belastingdruk van circa 30%.

Overzicht financiële positie
Het geïnvesteerd vermogen nam in vergelijking met ultimo 2018 toe met € 106,1 miljoen tot € 856,5 miljoen. De belangrijkste mutaties in 2019 waren:
€ miljoen
Mutaties samenhangend met de acquisitie van Granotec do Brazil 40,6
Impact van de transitie naar IFRS 16 28,4
Investeringen in (im)materiële vaste activa 82,6
Mutaties leasecontracten 45,4
Afschrijving / amortisatie / bijzondere waardevermindering van (im)materiële vaste activa -103,0
Mutatie in operationeel werkkapitaal 1,2
Mutatie in voorzieningen, overig werkkapitaal en financiële activa / overlopende posten 16,4
Mutaties in verband met joint ventures -2,4
Belastingposities -16,1
Wisselkoersverschillen 13,0
Belangrijke investeringsprojecten in 2019 betroffen investeringen in uitbreiding van de melkzuurcapaciteit in Thailand en in onze Algae fabriek in Orindiúva.
Het operationele werkkapitaal (exclusief mutaties samenhangend met de acquisitie van Granotec do Brazil) nam met € 4,5 miljoen toe. Deze toename is de som van een operationele toename met € 1,2 miljoen en valuta-effecten van € 3,3 miljoen.

Het eigen vermogen nam met € 8,9 miljoen toe tot € 529,1 miljoen. De belangrijkste mutaties
waren:
• het positieve resultaat na belasting van € 25,8 miljoen,
• een afname van € 32,9 miljoen in verband met het dividend over boekjaar 2018,
• positieve wisselkoersverschillen ten bedrage van € 14,4 miljoen als gevolg van de translatie van eigen vermogen luidend in andere valuta’s dan de euro,
• een positieve mutatie van € 5,3 miljoen in de hedgereserve,
• een negatieve mutatie van € 6,2 miljoen als gevolg van de herwaardering van toegezegdpensioenregelingen,
• een netto mutatie van € 3,1 miljoen samenhangend met op aandelen gebaseerde
beloningen,
• negatieve belastingeffecten van € 0,6 miljoen.
Eind 2019 was de verhouding tussen het balanstotaal en het eigen vermogen 1:0,5 (eind 2018: 1:0,5).

Kasstroom/financiering
De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten nam vergeleken met eind 2018 met € 14,9 miljoen toe tot € 114,4 miljoen. Dit is het saldo van de hogere operationele kasstroom vóór mutaties in werkkapitaal van € 14,7 miljoen, een negatieve impact van de mutatie in werkkapitaal en voorzieningen van € 3,9 miljoen, en lagere belastingen en betaalde rente ten bedrage van € 4,1 miljoen.
De kasstroom ten behoeve van investeringsactiviteiten nam vergeleken met 2018 met € 17,2 miljoen toe tot € 104,8 miljoen. Investeringen (€ 76,2 miljoen) en de acquisitie van Granotec do Brazil (€ 28,5 miljoen) waren goed voor het merendeel van deze kasuitstroom.
De netto schuldpositie per eind 2019 was € 303,3 miljoen, een toename van € 100,0 miljoen vergeleken met ultimo 2018, voornamelijk als gevolg van uitgekeerd dividend, investeringen, de acquisitie van Granotec do Brazil en de toename van het werkkapitaal vergeleken met 2018, deels gecompenseerd door de positieve kasstroom uit bedrijfsactiviteiten vóór werkkapitaal en voorzieningen.
Eind 2019 was de nettoschuld/EBITDA-ratio 2,0x (eind 2018: 1,6x). De rentedekking in 2019 was 22,2x (eind 2018: 25,6x). Corbion blijft daarmee ruimschoots binnen de grenzen van haar financieringsconvenanten.

Gebeurtenissen na de balansdatum
Op 29 januari 2020 maakte Corbion bekend dat de onderneming circa US$ 190 miljoen zal investeren in een nieuwe melkzuurfabriek met een capaciteit van 125.000 tpa in Thailand, die zal opereren volgens de hoogste duurzaamheidsstandaards en tegen de laagste kosten.

Reserverings- en dividendbeleid
Het reserveringsbeleid van Corbion is gericht op het scheppen en behouden van toereikende financiële armslag en flexibiliteit om onze strategische doelstellingen te realiseren en tegelijkertijd gezonde balansverhoudingen te handhaven. Corbion heeft de intentie de winst of het verlies van de onderneming respectievelijk toe te voegen aan of in mindering te brengen op de bedrijfsreserves na aftrek van het voorgestelde dividend op gewone aandelen.
Ontwikkelingen die potentieel van invloed zijn op onze financieringsbehoefte, zoals acquisities, desinvesteringen, reorganisaties en andere strategische overwegingen kunnen leiden tot aanpassing van de reserves en het reserveringsbeleid. Wat betreft het dividendbeleid van Corbion geldt dat de hoogte van het dividend op gewone aandelen en het soort dividend dat de onderneming aan haar aandeelhouders uitkeert, afhankelijk zijn van het financiële resultaat van de onderneming, het bedrijfsklimaat, de vooruitzichten en andere relevante factoren. Het dividendbeleid ambieert een jaarlijks uit te keren stabiel tot geleidelijk oplopend absoluut dividendbedrag per aandeel (progressief regulier dividend), onder voorbehoud van een jaarlijkse review van de vooruitzichten voor de ontwikkeling van de nettoschuld/EBITDA-ratio. Deze review is gebaseerd op verschillende criteria, waaronder belangrijke investeringen, de timing van fusies of acquisities, en desinvesteringsinitiatieven.

Dividendvoorstel
Een voorstel tot uitkering van een regulier dividend in contanten van € 0,56 per gewoon aandeel (2018: € 0,56) wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 11 mei 2020. Dit komt overeen met 72% van het aangepaste resultaat na belastingen in boekjaar 2019. Dit dividend wordt ten laste gebracht van de reserves van Corbion.

Gang van zaken per segment
Ingredient Solutions
€ miljoen Boekjaar 2019 Boekjaar 2018 Kw4 2019 Kw4 2018
Netto-omzet 909,7 848,4 232,8 215,6
Autonome groei 1,4% 1,7% 2,8% 2,1%
EBITDA 181,2 160,9 39,9 37,2
Aangepaste EBITDA 179,9 160,8 42,6 36,4
Aangepaste EBITDA-marge 19,8% 19,0% 18,3% 16,9%
ROCE 22,2% 23,7% 18,3% 20,3%
Gemiddeld geïnvesteerd
vermogen 595,3 518,6 632,4 528,4
De netto-omzet van Ingredient Solutions, waaronder Food en Biochemicals vallen, nam in boekjaar 2019 autonoom toe met 1,4%. Dit was toe te schrijven aan de groei in het business segment Food, terwijl het business segment Biochemicals een autonome daling liet zien vergeleken met boekjaar 2018. De autonome groei van de netto-omzet van Ingredient Solutions in het vierde kwartaal van 2019 was 2,8%. De aangepaste EBITDA-marge steeg in boekjaar 2019 van 19,0% naar 19,8%.

Business segment Food
€ miljoen Boekjaar 2019 Boekjaar 2018 Kw4 2019 Kw4 2018
Netto-omzet 685,8 623,4 176,2 158,0
Autonome groei 3,1% 0,9% 5,2% 1,9%
EBITDA 119,7 105,5 26,6 24,4
Aangepaste EBITDA 119,5 105,3 29,0 23,8
Aangepaste EBITDA-marge 17,4% 16,9% 16,5% 15,1%
De netto-omzet van business segment Food nam in boekjaar 2019 autonoom met 3,1% toe.
Bakery, het grootste segment van Food, vertoonde gedurende het hele jaar groei, met de sterkste groei in het vierde kwartaal. Bij Meat zien we dat de verschuiving in de portfoliomix naar natuurlijke conserveringsoplossingen aanhoudt, wat zich vertaalt in bovengemiddelde groei. In
het vierde kwartaal boekte ons segment Meat de hoogste groei van het jaar. In de overige markten (Beverages, Confectionery, Dairy) was de omzet – zowel de jaar- als kwartaalomzet – stabiel vergeleken met het voorgaande jaar. De aangepaste EBITDA-marge steeg in 2019 van 16,9% naar 17,4%.
Business segment Biochemicals
€ miljoen Boekjaar 2019 Boekjaar 2018 Kw4 2019 Kw4 2018
Netto-omzet 223,9 225,0 56,6 57,6
Autonome groei -3,5% 4,0% -3,7% 2,7%
EBITDA 61,5 55,4 13,3 12,8
Aangepaste EBITDA 60,4 55,5 13,6 12,6
Aangepaste EBITDA-marge 27,0% 24,7% 24,0% 21,9%
De netto-omzet van business segment Biochemicals nam in boekjaar 2019 autonoom af met 3,5%. Alle markten behalve Medical/Pharma gaven een daling te zien. De grootste dalers waren het segment Electronics als gevolg van de neergang in de halfgeleidermarkt en het segment Agrochemicals, waar onze klanten in afwachting zijn van een wettelijke uitfasering van een categorie ‘actives’. Het vierde kwartaal vertoonde hetzelfde patroon. De aangepaste EBITDAmarge van Biochemicals viel in boekjaar 2019 significant hoger uit dan in het voorgaande jaar (27,0% tegenover 24,7%), voornamelijk als gevolg van positieve mixeffecten van de snelgroeiende markt Medical/Pharma.
Innovation Platforms
€ miljoen Boekjaar 2019 Boekjaar 2018 Kw4 2019 Kw4 2018
Netto-omzet 66,7 48,8 14,7 15,2
Autonome groei 22,4% 84,9% -10,6% 239,8%
EBITDA (16,4) (31,4) 9,8 (10,4)
Aangepaste EBITDA (34,0) (29,2) (8,8) (9,2)
Aangepaste EBITDA-marge -51,0% -59,8% -59,9% -60,5%
Gemiddeld geïnvesteerd
vermogen 246,4 191,2 244,7 223,1

De netto-omzet van Innovation Platforms nam in boekjaar 2019 autonoom toe met 22,4%, voornamelijk als gevolg van hogere melkzuurverkopen aan de joint venture Total Corbion PLA, die zich boven verwachting blijft ontwikkelen. In het vierde kwartaal daalde de omzet, maar dit hing samen met een geplande tijdelijke stillegging van onze productielocatie in Rayong teneinde de uitbreiding van de melkzuurcapaciteit mogelijk te maken (geplande ingebruikname medio 2020). Ondanks significante groei in 2019 bleef Algae Ingredients heel het jaar achter bij de eerder uitgesproken verwachtingen.

zie meer op
https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/3c90f9d9-7ced-442b-b450-f33a66d49125

EN
Tijdens de vandaag in Amsterdam te houden Capital Markets Day voor analisten en beleggers presenteert het management van Corbion de ondernemingsstrategie voor de periode 2020-2025: Advance 2025. Aangezien onze portfolio op unieke wijze aansluit op de wereldwijde markttrends, bouwt de strategie voort op het fundament en de sterke punten van Corbion door nog meer focus aan te brengen in de portfolio van de onderneming. Daartoe verhogen we de investeringen in belangrijke groeisegmenten zoals natuurlijke voedselconservering en melkzuur en beperken we tegelijkertijd reduceren we de grootte van onze ondernemingsportfolio. Gezien ons doel, ‘Zich sterk maken voor conservering, uiteenlopend van voedselconservering tot behoud van voedselproductie, gezondheid en de planeet’, zal duurzaamheid nog belangrijker worden in al onze besluitvormingsprocessen.

Olivier Rigaud, CEO van Corbion, licht toe: “In de afgelopen jaren heeft Corbion een solide fundament gelegd. Deze strategie bouwt evolutionair voort op dat fundament.

In het voedingssegment heeft Corbion zich steeds meer ontwikkeld van een ingrediëntenbedrijf tot een aanbieder van oplossingen. We zijn voornemens dit oplossingenmodel verder uit te breiden met natuurlijke voedselconservering en functionele systemen, omdat onze kerncompetenties ons in staat stellen de groei van nauw op elkaar aansluitende activiteiten te versnellen.

In ons melkzuursegment trachten we munt te slaan uit ons markt- en technologieleiderschap. Teneinde deze leiderschapspositie verder te versterken in een attractieve groeimarkt, hebben we besloten een nieuwe melkzuurfabriek te bouwen op de bestaande locatie van Corbion in de Thaise provincie Rayong. Omdat PLA zich beter ontwikkelt dan verwacht, is uitbreiding van onze productiecapaciteit voor melkzuur alleen maar urgenter geworden.

In onze Incubator, waar we veelbelovende initiatieven ontwikkelen, zijn we van plan omega-3 DHA tot winstgevendheid te brengen in 2022, terwijl we trouw blijven aan ons commitment om te investeren in initiatieven met een langere tijdhorizon.

Zo’n 17% van onze totale omzet zal worden geclassificeerd als niet tot de kern behorend. Voor verscheidene niet-kernactiviteiten, zoals onze vriesdeegbusiness en ons FDCA-initiatief, gaan we op zoek naar exit-scenario’s. Uit andere niet-kernactiviteiten, zoals onze emulgatorenbusiness, proberen we zoveel mogelijk waarde te genereren. Door op deze wijze meer focus aan te brengen in de portfolio denken we dat we de groei van de onderneming kunnen versnellen.

Bij Corbion staat duurzaamheid centraal in alles wat we doen. We zijn zeer goed gepositioneerd om te profiteren van de wereldwijde drang naar meer duurzame producten en oplossingen. We hebben met onze strategie Advance 2025 aansluiting gezocht bij de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties, waarbij SDG 2 Nul honger, SDG 3 Goede gezondheid en welzijn en SDG 12 Verantwoorde consumptie en productie de doelen zijn waar Corbion de grootste impact kan hebben.”

Onze ondernemings- en rapporteringsstructuur omvat voortaan de volgende drie business units:

Sustainable Food Solutions: gesteund door een industrie die zich snel ontwikkelt richting ‘clean label’- / ‘natuurlijke voeding’-oplossingen, zullen we onze sterke punten op het gebied van conservering optimaal benutten. Sustainable Food Solutions bestaat uit drie segmenten: Preservation, Functional systems en Single ingredients. In het segment Preservation willen we onze (natuurlijke) conserveringsoplossingen voor de vleessector nu ook in andere markten introduceren. In het segment Functional Systems zullen we focussen op natuurlijke / ‘clean label’-oplossingen voor de bakkerijsector en andere markten. Beide segmenten zouden gesteund kunnen worden door aanvullende fusies en acquisities. Emulgatoren zullen gaandeweg een afnemende strategische fit hebben en zoveel mogelijk waarde moeten opbrengen. Andere niet-kernactiviteiten zoals co-packing blending en vriesdeeg worden afgestoten.

Lactic Acid & Specialties: we zullen de vruchten plukken van onze wereldwijde leiderschapspositie in melkzuur en melkzuurderivaten. Qua technologie, productiecapaciteit, geografische spreiding en brede portfolio is Corbion de toonaangevende partij in de melkzuurmarkt. Lactic Acid & Specialties bestaat uit vijf segmenten: melkzuur (inclusief voor PLA), lactaten, lactaatesters, biopolymeren en overig. Melkzuur ten behoeve van de PLA-markt is al de drijfveer voor substantiële investeringen in onze melkzuurinfrastructuur. In 2023 verwachten we in Thailand een nieuwe melkzuurfabriek met een capaciteit van 125kTpa te openen, die zal opereren volgens de hoogste duurzaamheidsstandaards en tegen de laagste kosten. De extra melkzuurcapaciteit onderstreept ook ons commitment om de toekomstige groei van de joint venture Total Corbion PLA te blijven steunen.

Incubator: in de Incubator zullen we grotere aanloopinvesteringen ontwikkelen. De drie belangrijkste productcategorieën zijn: omega-3 op algenbasis, te beginnen met visvoertoepassingen, algenproteïnen (in samenwerking met Nestlé) en ons nieuwe copolymeerplatform. Dit platform is een copolymeertechnologie op melkzuurbasis voor gecontroleerde afgifte, die voortbouwt op onze (medische) polymeerexpertise.

We blijven meer dan 4% van onze omzet investeren in R&D ter ondersteuning van onze groei. In de komende jaren worden meer R&D-resources vrijgemaakt voor Sustainable Food Solutions en Lactic Acid & Specialties. Naast het omega-3-initiatief zullen de jaarlijkse investeringen in andere initiatieven in de Incubator naar verwachting uitkomen binnen een bandbreedte van 0,5% tot 1,5% van de netto-omzet.

Financiële guidance voor de periode 2020-2025

Financiële doelen 2020-2025 (voor kernactiviteiten)

Jaarlijkse autonome groei van de netto-omzet 4-7%
EBITDA-marge >17% vanaf 2025 en volgende jaren (2019: 15,1%)
Onderliggende aannamen

Autonome groei van de netto-omzet van Sustainable Food Solutions ~3%
Autonome groei van de netto-omzet van Lactic Acid & Specialties ~7%
EBITDA-breakeven van omega-3 DHA op algenbasis in 2022
EBITDA-verliezen op overige Incubator-initiatieven: tot ~0.5-1,5% van de totale kernactiviteiten-omzet van Corbion
Investeringen: basisniveau van € 60-70 miljoen per jaar; bijkomende gemiddelde investeringen in 2020-2022: € 55 miljoen per jaar voor nieuwe melkzuurfabriek in Thailand
Netto schuld/EBITDA-ratio: doel is 2,0x gedurende de investeringscyclus; zal naar schatting pieken op ~2,5x tijdens de constructie van de nieuwe melkzuurfabriek (2020-2023)
Dividend per aandeel: progressief dividend van €0,56/aandeel (wordt jaarlijks beoordeeld; onderhevig aan marktvooruitzichten, financiële positie, additionele grote investeringen, fusies & acquisities en desinvesteringen)
Financiële guidance voor 2020 (voor kernactiviteiten)

Autonome groei van de netto-omzet in de bandbreedte 4-7%
EBITDA-marge naar verwachting stabiel op ~15% vergeleken met boekjaar 2019

En
Corbion maakt bekend dat de onderneming per 1 april 2020 haar Executive Committee (ExCo) heeft versterkt met de benoeming van twee nieuwe leden. Zij zullen mede de strategie Advance 2025 helpen verwezenlijken die vandaag tijdens de Capital Markets Day in Amsterdam wordt gepresenteerd. Marco Bootz, momenteel Senior Vice President Sales EMEA, is benoemd tot President Lactic Acid & Specialties, terwijl Ruud Peerbooms, thans Senior Vice President Food, de nieuwe President van Algae Ingredients wordt.

Na zijn toetreding tot Corbion in 2007 in Brazilië als commercieel directeur voor Latijns-Amerika, gaf de heer Bootz vervolgens leiding aan de Global Chemical and Pharma business en werd daarna tot SVP Biochemicals benoemd. De heer Peerbooms trad in 2014 in dienst van Corbion in de functie van SVP Food, nadat hij daarvoor bij Kerry Group en Unilever had gewerkt in business development en sales.

CEO Olivier Rigaud: "Ik heet Marco en Ruud van harte welkom in het ExCo-team; zij brengen behalve diepgaande kennis van de wereldwijde business van Corbion ook de leiderschapskwaliteiten om onze groeiagenda voor de komende jaren met succes uit te voeren."

Zes al zittende leden van het Executive Committee zetten hun werkzaamheden voort: naast CEO Olivier Rigaud en CFO Eddy van Rhede van der Kloot zijn dat Jacqueline van Lemmen (Chief Operations Officer), Johan van der Hel (Chief Human Resources Officer), Andy Muller (President Sustainable Food Solutions) en Marcel Wubbolts (Chief Science & Sustainability Officer).

Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en latere
9 mrt. EUR 30,52 186.970 1.895 EUR 30.20 225.535 1.991 17.35.06
10 mrt EUR 28,84 142.408 1.593 EUR 28,56 183.231 1.690 17.35.06
11 mrt EUR 27,34 161.494 1.909 EUR 27,22 202.515 2.003 17.35.00
12 mrt EUR 24,68 180.171 1.656 EUR 24,48 225.304 1.734 17.35.22
Om 17.32.30 uur EUR 13.46
13 mrt EUR 25,04 154.201 1.587 EUR 25,22 184.042 1.673 17.35.05

Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en latere
16 mrt. EUR 22,92 165.606 1.581 EUR 22,54 202.204 1.722 17.35.29

Het spelletje wordt door dezelfde partijen elke dag gespeeld. De Gemiddelde order grootte wijkt nauwelijks af en zo sturen ze de prijs omlaag e/o omhoog.
Daar doet geen Toezichthouder iets tegen, vrij spel dus!!
17 mrt EUR 24,00 128.622 1.312 EUR 24,20 160.974 1.411 17.35.01
Om 17.29.43 uur EUR 24,10 en om 17.34.05 uur EUR 24,62
Zo kan het spoken in de laatste 5 spookminuten, heeft NIETS met handel te maken. Alleen gesaldeerd afrekenen e/o leveren.
18 mrt. EUR 25,84 112.345 1.375 EUR 25,70 148.590 1.457 17.35.20
19 mrt. EUR 25,30 120.171 1.025 EUR 24,88 149.054 1.129 17.35.25
Om 17.31.48 uur EUR 24,30 zo wordt het spel gespeeld. Toezicht is vermoedelijk al huiswaarts gekeerd.
20 mrt. EUR 23,86 94.576 838 EUR 24,16 136.225 912 17.35.26
Ziet U het aantal(omzet) in de 5 spookminuten ruim 40.000 sts.
Hoog vandaag EUR 26,22 en laag EUR 23,84 verschil tussen hoog & laag 2,38
Kijk dat zijn de verdiensten 136.225 omzet t.w ca. 10%. Omzet 136.225 en 912 transacties = 149.37 per transactie.
Duur verkoop in de morgen(.d.d. 20/3/20)
Laagste 23,84 16:26:14 Hoogste 26,22 09:28:13
Zo wordt de winst gepakt, wie heeft de snelste systemen.

Toezichthouders, wanneer wordt er eens gecontroleerd?Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL