SnowWorld boekt sterk eerste halfjaar 2019/2020

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 13/05/2020 09:27
KERNPUNTEN 1e halfjaar 2019/2020
- Acquisities dragen bij aan groei
- Omzet stijgt met 24,3% tot € 29,6 miljoen
- Genormaliseerde EBITDA stijgt met 18,5% tot € 12,5 miljoen
- Genormaliseerd resultaat na belastingen stijgt met 19,2% tot € 7,1 miljoen
- Genormaliseerde winst per aandeel stijgt van € 1,76 naar € 1,78
- Nettowinst per aandeel daalt van € 3,16 (waarvan € 1,40 bijzondere posten) naar € 1,63
- Toename solvabiliteit van 34,0% tot 36,4%
Verwachtingen
- SnowWorld spreekt, vanwege de onzekerheid rondom de effecten van de COVID-19 maatregelen, geen verwachting uit over de verwachte resultatenontwikkeling in het gehele boekjaar.
24,3% OMZETGROEI DANKZIJ ACQUISITIES
SnowWorld heeft tot de sluiting van haar vestigingen in verband met de COVID-19 uitbraak een sterk winterseizoen achter de rug. Voor het eerst konden de acquisities van het afgelopen jaar geheel worden meegeconsolideerd. De omzet van SnowWorld steeg in het eerste halfjaar 2019/2020 met 24,3 procent tot 29,6 miljoen euro. Die stijging van de omzet is vooral het gevolg van de verschillende acquisities afgelopen boekjaar. Ook de uitbreiding met retail activiteiten droeg bij aan de groei. Door de sluiting van de verschillende vestigingen per 15 maart, liep SnowWorld dit halfjaar ongeveer € 2,0 miljoen omzet mis.
Vergelijking van de resultaten van het eerste halfjaar 2019/2020 met die van dezelfde periode in 2018/2019 wordt beïnvloed door een aantal bijzondere posten in het voorgaande boekjaar als gevolg van de gerealiseerde herfinanciering en de diverse acquisities. De herfinanciering heeft in het eerste halfjaar 2018/2019 geresulteerd in een eenmalige last van € 1,8 miljoen, bestaande uit de afkoop van de renteswap ad € 1,2 miljoen, boeterente en afgeboekte afsluitkosten. Daarnaast zijn in het kader van de acquisities advieskosten uitgegeven en is er een badwill verantwoord van € 6,2 miljoen. Ook in de eerste zes maanden van dit boekjaar zijn er een aantal eenmalige kosten, zoals acquisitie- en reorganisatiekosten, verantwoord die de resultaten hebben beïnvloed. Gecorrigeerd voor deze eenmalige posten is de EBITDA gestegen met 18,5% tot € 12,5 miljoen en het netto resultaat met 17,8% tot € 7,0 miljoen.

(in miljoenen euro’s)
Genormaliseerd Genormaliseerd
Resultaat bijzondere resultaat Resultaat bijzondere resultaat
1e hj 19/20 posten 1e hj 19/20 1e hj 18/19 posten 1e hj 18/19
EBITDA 11,8 0,7 12,5 10,2 0,3 10,5
EBIT 8,8 0,7 9,5 14,2 -5,9 8,3
EBT 8,1 0,7 8,8 11,8 -4,2 7,6
Resultaat na belastingen 6,4 0,6 7,0 10,6 -4,7 5,9
Focus op integratie en synergievoordelen
De aandacht van het management was in het eerste halfjaar vooral gericht op de integratie van de recente acquisities en het realiseren van de synergievoordelen. Om dit proces verder te versnellen en te kunnen begeleiden heeft SnowWorld per 1 december de heer Sjors van den Boogaart aangenomen als COO.

Aan het begin van het boekjaar maakte SnowWorld de overname bekend van Mount Rucphen B.V.. Deze onderneming exploiteerde de winkels in de skicentra in Rucphen en Terneuzen. Samen met de wintersportwinkel in Amsterdam, exploiteert SnowWorld nu drie winkels onder het label Mount. Voor de exploitatie van de winkels heeft SnowWorld een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Duijvestein Wintersport.
SnowWorld heeft haar vestigingen, met uitzondering van haar hotel in Landgraaf, sinds de avond van 15 maart gesloten. De focus van de directie is vooral gericht op het zoveel mogelijk beperken van uitgaven. Niet alleen ten aanzien van kosten, maar zeker ook van investeringen. Dit alles om zoveel mogelijk liquiditeit in de onderneming te houden. De medewerkers van SnowWorld houden zich sinds de sluiting bezig met onderhoud dat normaliter in de zomermaanden, deels ’s nachts, zou worden uitgevoerd. Daarnaast wordt volop gewerkt aan plannen voor de, hopelijk, spoedige heropening van de vestigingen en het nieuwe winterseizoen.
Verbetering solvabiliteit, aanzienlijke ruimte kredietfaciliteit
De goede halfjaarresultaten hadden een positief effect op de balansverhoudingen. De solvabiliteit steeg van 34,0% per 30 september 2019 tot 36,4% per 31 maart 2020. Van de beschikbare kredietfaciliteit ad € 48,7 miljoen gebruikt SnowWorld per 31 maart 2002 € 38,5 miljoen, waarmee de beschikbare ruimte uitkomt op € 10,2 miljoen. Hiermee bevindt de onderneming zich in een goede uitgangspositie om de COVID 19 crisis het hoofd te bieden.
De financiële verslaggeving van SnowWorld wordt opgesteld volgens IFRS grondslagen. Met ingang van dit boekjaar past SnowWorld de IFRS16 regel inzake operational lease en huurcontracten, toe. De aangegane verplichting, die tot op heden off balance bleef, dient vanaf heden op de balans te worden verantwoord. De impact op de balans van SnowWorld bedraagt per 31 maart 2020 € 4,9 miljoen. Hier staat tegenover dat deze andere verwerkingswijze ook heeft geleid tot € 0,2 miljoen hogere EBITDA. De operational lease verplichting ten aanzien van de zonnepanelen op de daken van SnowWorld is buiten beschouwing gelaten omdat deze niet voldoet aan de definitie van lease.
De investeringen zullen voor het gehele boekjaar 2019/2020 naar verwachting € 3,8 miljoen bedragen (2018/2019: € 3,4 miljoen).
VOORUITZICHTEN
Voor SnowWorld zijn de eerste 6 maanden van het boekjaar verreweg de belangrijkste van het jaar. In het 1e halfjaar wordt, normaal gezien, ruim 70% van de jaaromzet gegenereerd. De resultaten over deze periode leggen dan ook een belangrijk fundament onder de resultaten voor het gehele boekjaar. Normaal gezien draagt het tweede halfjaar slechts beperkt bij aan de jaarlijkse EBITDA.
Gezien de huidige sluiting van de SnowWorld vestigingen en onduidelijkheid over de timing van de heropening, spreekt SnowWorld geen verwachtingen uit over de resultaten over het gehele boekjaar. SnowWorld verwacht dat haar liquiditeitspositie toereikend is om de negatieve impact van de sluiting op te vangen.
Voor een nadere cijfermatige onderbouwing verwijzen wij graag naar het cijfermatige halfjaarbericht op de website van SnowWorld (www.snowworld.com/corporate).

Bestuursverklaring
De in dit persbericht opgenomen financiële verslagen geven een getrouw beeld van de activa, de passiva, de financiële positie en het resultaat over de periode 1 oktober 2019 tot en met 31 maart 2020 van SnowWorld N.V. en de gezamenlijke in de consolidatie opgenomen ondernemingen. Daarbij geeft het persbericht een getrouw beeld van de belangrijkste gebeurtenissen die zich over de periode 1 oktober 2019 tot en met 31 maart 2020 hebben voorgedaan en het effect hiervan op de in het persbericht opgenomen financiële verslagen, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden voor de overige zes maanden van het boekjaar en van de belangrijkste transacties met verbonden partijen.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL