Ctac boekt hogere omzet en winst in eerste halfjaar

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 29/07/2022 08:01
’s-Hertogenbosch, 29 juli 2022 – Business & Cloud Integrator Ctac N.V. (Ctac) (Euronext Amsterdam: CTAC) maakt vandaag de halfjaarcijfers over 2022 bekend.

Hoofdpunten H1 2022
Omzet +10,2% naar € 57,4 miljoen door autonome groei (+8,3%) en acquisities
EBITDA met € 5,7 miljoen gelijk aan H1 2021; marge daalt naar 9,9%
EBIT +3,4% naar € 3,0 miljoen; marge daalt licht naar 5,2% mede door geplande investeringen in veranderprogramma Ignite en versterking dienstenaanbod
Nettoresultaat +5,6% naar € 1,9 miljoen
Netto cash naar € 1,6 miljoen negatief door acquisities en overname minderheidsbelangen

Hoofdpunten Q2 2022
Omzet naar +12,5%, door sterke bijdrage vanuit Detachering en projecten
EBITDA +16,0% en EBIT +25,0%, inclusief boekwinst Fit4Woco en eenmalige lasten als gevolg van investeringen in veranderprogramma Ignite en de versterking van het IT-servicesaanbod

Vooruitzichten 2022
Enkelcijferige autonome omzetgroei en EBITDA-marge van 10%-12%


Kerncijfers
€ mln (tenzij anders vermeld) H1 2022 H1 2021 Delta Q2-2022 Q2-2021 Delta
Omzet (incl. overige inkomsten) 57,4 52,1 +10,2% 28,9 25,7 +12,5%
EBITDA 5,7 5,7 +0,0% 2,9 2,5 +16,0%
EBIT 3,0 2,9 +3,4% 1,5 1,2 +25,0%
Nettoresultaat 1,9 1,8 +5,6%
Operationele kasstroom -3,8 0,3 -4,1
Netto cash (per ultimo) -1,6 1,7 -3,3

De CEO Pieter Paul Saasen
“Dit jaar staat voor ons in het teken van het omvormen van Ctac tot een nog meer klant- en talentgerichte organisatie en het verstevigen van onze organisatie voor verdere groei in de komende jaren. Door investeringen in veranderprogramma Ignite en de versterking van het IT-servicesaanbod positioneren we ons nadrukkelijker als Business & Cloud integrator.
In de eerste helft van het jaar zijn we in staat geweest om tegelijkertijd met de investeringen in talent- en
kennisontwikkeling, onze detachering en cloud services te laten groeien en onze omzet en winst te verhogen.
De uitbreiding naar het SAP Rise programma, waarmee we anticiperen op de groeiende vraag naar (public) cloud oplossingen, heeft zich vertaald in een aantal nieuwe projecten dat zal starten in de tweede helft van het
jaar. Met de recente overname van Technology2Enjoy en de daarmee samenhangende verbreding van onze SAP dienstverlening kunnen we dit uitbouwen naar andere marktsegmenten. Daarnaast hebben we nieuwe klanten
mogen verwelkomen voor ons XV Retail Suite-platform en zijn we gestart met de implementaties. Ook in de komende periode gaan we door met de ontwikkeling van ons serviceaanbod in dit Unified Commerce platform en
de uitbouw van onze klantenkring. Met betrekking tot Fit4RealEstate zijn we recent gestart met de implementatie bij een grote speler in commercieel vastgoed. De verkoop van de corporatie softwaredienst Fit4Woco is in april
van dit jaar afgerond. Na de succesvolle upgrade en migratie naar SAP Cloud is Fit4Woco overgedragen aan de koper.
We zetten daarnaast sterker in op het bouwen van partnerships waarmee we de digitale transformaties van onze klanten beter kunnen ondersteunen. Dit heeft het afgelopen halfjaar geresulteerd in het bereiken van de Select
Partner status bij AWS (Amazon Web Services). Werken in partnerships versterkt onze positionering als Business & Cloud integrator. Cloudtechnologie concentreert zich niet langer enkel rond de infrastructuur, maar wordt steeds
vaker ingezet voor het oplossen van functionele en maatschappelijke vraagstukken. Zelf zetten we samen met onze dochter Oliver ook stappen in dit kader. Daarmee zijn we beter in staat om de strategische doelstellingen
van klanten te vertalen naar een toekomstbestendige IT roadmap, architectuur en advies. Op deze manier kunnen we nadrukkelijker de rol van trusted advisor bij klanten vervullen en meer waarde toevoegen.”

GROEPSPRESTATIES
Omzet
De omzet kwam in de eerste jaarhelft van 2022 uit op € 57,4 miljoen, een toename van 10,2%, waarvan 8,3% autonoom en het resterende deel door acquisities. De autonome stijging was zichtbaar over de gehele linie van IT-diensten.

Omzet naar diensten
€ mln (tenzij anders vermeld) H1 2022 H1 2021 Delta
Detachering en projecten 33,0 30,5 +8,2%
Cloud services 22,6 20,6 +9,7%
Licentie- en hardware verkopen 1,1 1,0 +10,0%
Overige inkomsten 0,7 - +100,0%
Totaal 57,4 52,1 +10,2%
Bij Detachering en projecten nam de omzet met 8,2% toe door autonome groei van de detacheringsactiviteiten en door Digimij en Technology2Enjoy die respectievelijk in oktober 2021 en juni 2022 werden
overgenomen. Bij Cloud services steeg de omzet met name doordat meer klanten migreren van een private naar een public-cloudomgeving. De omzet uit Licentie- en hardwareverkopen steeg met 10,0%. De lagere verkopen van XV-licenties werden deels gecompenseerd door een stijging van hardwareverkopen als gevolg
van de overname van Digimij. Overige inkomsten heeft betrekking op de boekwinst uit de verkoop van Fit4Woco.

Medewerkers
FTE (tenzij anders vermeld) H1 2022 H1 2021 Delta
Ultimo
Direct 362 326 +11,0%
Indirect 97 104 -6,7%
Totaal 459 430 +6,7%
Gemiddeld
Direct 352 322 +9,3%
Indirect 100 102 -2,0%
Totaal 452 424 +6,6%
Professionele inhuurkrachten 174 139 +25,2%
Het gemiddeld aantal directe FTE's steeg met 9,3% als gevolg van de overnames van Digimij en Technology2Enjoy en door werving van nieuw talent. Tevens steeg het gemiddeld aantal FTE met 6,6%.
Daarnaast is sprake van een toename van het aantal professionele inhuurkrachten dat samenhangt met het hogere activiteitenniveau en de omzetgroei bij Detachering en projecten.
Onder andere door investeringen in talent-, kennisontwikkeling en opleiding als onderdeel van implementatie van het veranderprogramma Ignite daalde de omzet per medewerker (op basis van gemiddeld aantal directe FTE inclusief inhuurkrachten) nam af met 4,4% naar € 108.000 in het eerste halfjaar 2022 (H1 2021: € 113.000).

EBITDA en EBIT
€ mln (tenzij anders vermeld) H1 2022 H1 2021 Delta
EBITDA 5,7 5,7 +0,0%
EBITDA-marge 9,9% 10,9% -1,0%
Afschrijvingen en amortisatie 2,7 2,8 -3,6%
EBIT 3,0 2,9 +3,4%
EBIT-marge 5,2% 5,6% -0,4%
De EBITDA is met € 5,7 miljoen, gelijk aan de EBITDA van het eerste halfjaar van 2021, resulterend in een EBITDA-marge van 9,9%.
De EBIT nam toe met 3,4% naar € 3,0 miljoen, waardoor de EBIT-marge uit kwam op 5,2%. De daling van de operationele marges wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het veranderprogramma Ignite, versterking vandiensten, zoals IT-security, hogere kosten als gevolg van inflatie en lagere verkoop van XV-licenties.

PRESTATIES PER KERNREGIO
De cijfers zijn inclusief intercompany.
Nederland
€ mln (tenzij anders vermeld) H1 2022 H1 2021 Delta
Omzet 48,7 43,1 +13,0%
EBITDA 4,7 4,6 +2,2%
EBITDA-marge 9,7% 10,7% -1,0%
EBIT 2,1 1,9 +10,5%
EBIT-marge 4,3% 4,4% -0,1%
In Nederland nam de omzet met 13,0% toe naar € 48,7 miljoen, met name door de groei bij zowel projecten als detachering en de overname van Digimij en Technology2Enjoy. De orderportefeuille van grote IT-projecten is nog beperkt gevuld. De EBIT kwam uit op € 2,1 miljoen, een stijging van 10,5% als
gevolg van de verkoop van corporatie softwaredienst Fit4Woco, wat een eenmalig positief effect op EBIT had van € 0,7 miljoen. De werkbare dagen in het eerste halfjaar 2022 waren gelijk aan 2021.

België
€ mln (tenzij anders vermeld) H1 2022 H1 2021 Delta
Omzet 11,3 11,6 -2,6%
EBITDA 1,0 1,1 -9,1%
EBITDA-marge 8,8% 9,5% -0,7%
EBIT 0,9 0,9 +0,0%
EBIT-marge 8,0% 7,8% +0,2%
In België daalde de omzet met 2,6% naar € 11,3 miljoen met name als gevolg van een sterke vergelijkingsbasis in dezelfde periode vorig jaar waarin een groot project binnen de retailsector in dezelfde periode plaatsvond. De EBIT kwam uit op € 0,9 miljoen en bleef stabiel. In het eerste halfjaar
van 2022 was sprake van één extra werkbare dag ten opzichte van het eerste halfjaar 2021.

NETTOWINST
Nettowinst
€ mln (tenzij anders vermeld) H1 2022 H1 2021 Delta
Financiële lasten (netto) -0,3 -0,2 +50,0%
Belastingen -0,6 -0,7 -14,3%
Nettoresultaat 1,9 1,8 +5,6%
Winst per aandeel (in eurocent) 0,14 0,13 +7,7%
De belastingdruk daalde naar 22,1% (H1 2021: 28,1%) enerzijds door fiscaal hogere afschrijvingen in verband met geactiveerde activa uit hoofde van overnames en anderzijds het hogere opstaptarief van € 395.000
dat vanaf 2022 van toepassing is.
Het nettoresultaat toekomend aan aandeelhouders Ctac over het eerste halfjaar 2022 steeg naar € 1,9 miljoen (2021: € 1,8 miljoen). Dit resulteert in een stijging van het resultaat per gewogen gemiddeld uitstaand gewoon aandeel van € 0,13 in de eerste helft van 2021 naar € 0,14 in de eerste helft van 2022.
Het totaal aantal uitstaande gewone aandelen per ultimo juni 2022 was 13.931.648, een stijging van 2,2% ofwel 294.336 aandelen. De stijging werd veroorzaakt doordat het dividend over het boekjaar 2021 gedeeltelijk in aandelen is uitgekeerd.

FINANCIËLE SLAGKRACHT
€ mln (tenzij anders vermeld) H1 2022 H1 2021 Delta
Operationele kasstroom -3,8 0,3 -4,1
Netto cash (per ultimo) -1,6 1,7 -3,3
Headroom (per ultimo) 8,1 12,3 -4,2
De operationele kasstroom kwam over het eerste halfjaar van 2022 uit op € 3,8 miljoen negatief.
Dit is het gevolg van hogere uitgekeerde bonussen en meer opgenomen vakantiedagen. Het reguliere werkkapitaalbeheer (debiteuren- en crediteurenbeheer) kende geen bijzonderheden. Door de stijgende
omzet steeg het beslag op het werkkapitaal wel.
In de eerste helft van 2022 is de acquisitie van Technology2Enjoy, 10% van het resterende aandelenbelang van Oliver, 20% van het resterende aandelenbelang van Purple Square en een earn out-betaling aan Digimij in cash betaald.
Per ultimo juni 2022 kwam de netto schuld uit op € 1,6 miljoen. De lopende kredietfaciliteit bedroeg per ultimo juni 2022 € 7,2 miljoen, wat resulteert in een headroom van € 8,1 miljoen. De faciliteit is gecommitteerd tot april 2024. In de eerste zes maanden van 2022 is € 0,5 miljoen aan leningen afgelost.
De solvabiliteit verbeterde gedurende het eerste halfjaar en kwam per ultimo juni 2022 uit op 39,6% (ultimo 2021: 35,9%).
De liquiditeits- en kapitaalpositie zijn gezond en geven Ctac een goede uitgangspositie voor verdere groei.

BALANS
Ten opzichte van ultimo 2021 daalden de immateriële vaste activa met € 0,6 miljoen naar € 28,8 miljoen per ultimo juni 2022 als gevolg van per saldo € 0,8 miljoen aan investeringen in verband met de overname van
Technology2Enjoy, de verkoop van Fit4Woco en reguliere afschrijvingen.
De latente belastingvorderingen stegen als gevolg de vorming van een belastinglatentie van € 1,4 miljoen uit hoofde van gewaardeerde verliescompensatie afkomstig uit de overname van Technology2Enjoy.
Overige langlopende vorderingen namen toe doordat een deel van de koopsom voor de verkoop van corporatie softwaredienst Fit4Woco nog ontvangen moet worden.
Ten opzichte van ultimo 2021 stegen handelsdebiteuren en overige vorderingen met circa € 5,2 miljoen naar € 26,7 miljoen per ultimo juni 2022, voornamelijk als gevolg van de hogere omzet, en hogere vooruitbetaalde kosten.

Overige langlopende verplichtingen namen af met € 1,0 miljoen in verband met de aankoop van het minderheidsbelang in Purple Square Management Partners.
De latente belastingverplichting is gestegen in verband met de immateriële vaste activa behorend bij de overname van Technoly2Enjoy.
Ten opzichte van ultimo 2021 daalden de handelscrediteuren en overige schulden met € 2,3 miljoen naar € 26,5 miljoen per ultimo juni 2022 als gevolg van earn out-betalingen, de uitbetaling van het vakantiegeld en de bonussen over 2021.

VOORUITZICHTEN
De onzekere economische vooruitzichten leiden tot terughoudendheid met betrekking tot de investeringsbereidheid bij klanten in bepaalde sectoren wat het zicht op langere termijn groei beperkt.
Hoewel we er in het eerste halfjaar goed in zijn geslaagd talent aan te trekken en te behouden, zorgt de aanhoudende schaarste aan IT-talent ook voor een mogelijke rem op die groei. We zullen focus blijven houden op onze kostenstructuur en deze in lijn brengen met de marktontwikkelingen.
Voor heel 2022 handhaven we onze verwachting van een enkel cijferige autonome omzetgroei en een EBITDA-marge van 10%-12%, onvoorziene omstandigheden voorbehouden.

Reactie XEA.nl
De keer ten goede wordt zichtbaar, alleen oude partijen die aan de kant gezet zijn, pruimen 't niet" en proberen het nieuwe elan te blokkeren.
Triest, geef toe dat je meer voor jezelf, dan voor een goede strategie voor het bedrijf bezig was.
Het leek wel meer op een politieke partij, het eigen belang boven het bedrijfsbelang. Haal het "boekje er maar bij"!

Klant
AKZONOBEL IS EEN WERELDWIJD MERK VOOR VERF EN COATINGS DAT AL MEER DAN 200 JAAR “OPPERVLAKKEN TOT LEVEN BRENGT”. lees elders meer.

Met dank aan 1 lezer, die dit bericht doorgaf.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL