Landelijk protocol voor aanpak Japanse duizendknoop

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 26/11/2019 12:27
De aanpak van de Japanse duizendknoop of Aziatische duizendknoop is lastig. Terreineigenaren en overheden proberen op diverse manieren deze invasieve exoot aan te pakken. Omdat er behoefte is aan een uniforme strategie is een landelijk protocol ontwikkeld.

Aziatische duizendknopen (Fallopia spp., waaronder Japanse duizendknoop) worden door terreinbeheerders en overheden als probleem ervaren omdat ze zich zeer makkelijk verspreiden in stedelijk groen, bermen, tuinen en natuurgebieden. De plant wordt beschouwd als een inasieve exoot die bijna 200 jaar geleden uit Azië naar Europa is gebracht. In Nederland komen drie soorten Aziatische duizenknopen voor die vaak worden aangeduid als Japanse duizendknoop: de Japanse (50%) (Fallopia japonica), Sachalinse (10%) (Fallopia sachalinensis) en Boheemse duizendknoop (40%) (Fallopia x bohemica (F. japonica x sachalinensis)) .

Bestrijding
Het probleem is de enorme groeikracht van de soort. De wortels kunnen zorgen
voor schade aan verhardingen, rioleringen, funderingen, dijken en taluds van watergangen. Daarnaast vormt de plant een bedreiging voor de biodiversiteit omdat inheemse planten worden verdrongen. Het is daarom nodig om de soort te bestrijden, maar dat is lastig. Er zijn diverse methoden bekend. Welke methode het meest geschikt is, kan per situatie verschillen. Om tot een uniform gedragen strategie te komen is er door Aequator Groen & Ruimte, Stichting Probos en Geofoxx Milieu Expertise een landelijk toepasbaar en breed gedragen protocol ontwikkeld.

Dat landelijk protocol - dat uit 13 losse infobladen bestaat, biedt handvatten voor beheersing en het tegengaan van verspreiding van Aziatische duizendknopen. Zo zijn er een infobladen voor het omgaan met duizendknopen in natuurgebeiden, in openbaar groen, langs wegbermen, in verhardingen of op oevers, keringen en dijken. Elk infoblad bevat algemene informatie, handreikingen voor veel voorkomende werkzaamheden en handreikingen voor verschillende locatietypen.

Protocol
Het protocol is gebaseerd op kennis uit literatuur en bestaande handreikingen en protocollen. Verder hebben er twee workshops plaatsgevonden waar met 58 deelnemers praktijkervaringen zijn uitgewisseld. Het protocol - dat online beschikbaar is - wordt op woensdagmiddag 27 november 2019 gepresenteerd in het stadhuis van ’s-HertogenboschBeperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL