Model portefeuille
Rendement portefeulle
+12.035 %

Rendement AEX
+33.325 %

Startdatum
01-01-2009

Startwaarde portefeuille € 74082.37

Startwaarde AEX
€ 245.94


Laatste update:
29-01-2010

BinckBank N.V.trading update eerste kwartaal 2017. Positieve start voor BinckBank

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 24/04/2017 07:28
Positieve start voor BinckBank
Gecorrigeerde nettowinst per aandeel 17Q1 € 0,12 - hoger dan 16Q4 en in lijn met 16Q1.
Netto-rentebaten in 17Q1 met 3% gestegen ten opzichte van 16Q4 door de bijdrage van de portefeuille hypotheken.
Netto-provisiebaten in 17Q1 met 3% gedaald ten opzichte van 16Q4, met name door lagere inkomsten uit vermogensbeheer - inkomsten uit transacties hoger dan 16Q4 en 16Q1.
In 17Q1 5% meer transacties ten opzichte van 16Q4; kwartaalrecord in Italië.
Dienstverlening aan vermogensbeheerders (B2B) verwelkomt nieuwe klanten en heeft dit kwartaal hoogste transactieaantal sinds 15Q1.
Binck turbo inkomsten stijgen naar € 1,3 miljoen in 17Q1. Productaanbod turbo's verder uitgebreid.
BinckBank neemt per 3 april 2017 fintech bedrijf Pritle over, waarmee BinckBank versneld uitvoering geeft aan de uitrol van haar strategie.
Deelneming TOM gaat activiteiten op gecontroleerde wijze afbouwen - bijkomende last geboekt (€ 0,02 per aandeel).
BinckBank stapt in sponsoring topwielrennen. Eneco tour komende jaren verder als BinckBank tour.

(bedragen in € 000's) 17Q1 16Q4 16Q1 ?Q4 ?Q1
Klantgegevens
Aantal transacties 2.082.078 1.991.269 2.124.167 5% -2%
Geadministreerd vermogen 24.265.330 22.793.380 20.221.627 6% 20%
Beheerd vermogen 1.173.980 1.279.980 1.592.151 -8% -26%
Gecorrigeerde winst- en verliesrekening
Netto-rentebaten 7.399 7.179 6.403 3% 16%
Netto-provisiebaten 28.803 29.630 27.786 -3% 4%
Overige inkomsten uit operationele activiteiten 3.742 3.715 2.560 1% 46%
Totale inkom sten uit op erationele activiteiten 39.944 40.524 36.749 -1% 9%
Totale gecorrigeerde operationele lasten* 30.810 31.937 28.372 -4% 9%
Gecorrigeerde resultaat uit bed rijfsactiviteiten 9.134 8.587 8.377 6% 9%
Gecorrigeerde belastingen* 155 874 270
Resultaat uit geassocieerde deelnemingen (1.497) (1.965) (85)
Gecorrigeerd resultaat na belastingen 7.792 7.496 8.562 4% -9%
Resultaat toe te schrijven aan
aandeelhouders minderheidsbelangen (27) (6) (53)
Gecorrigeerd netto-resultaat 7.786 7.469 8.509 4% -8%
Gecorrigeerde nettowinst per aandeel (in €) 0,12 0,11 0,12
Cost / income ratio exclusief IFRS-afschrijving 77% 79% 77%
Kapitaaltoereikendheid
Totaal aanwezig vermogen 249.470 245.542 233.431 2% 7%
Kapitaalratio 30,3% 31,9% 36,7%
Leverageratio 6,5% 6,7% 6,7%
* Ten opzichte van de IFRS-resultaten zijn in het gecorrigeerde resultaat de totale operationele lasten en belastingen gecorrigeerd voor IFRS-afschrijvingen en de
belastingbesparing op het verschil tussen fiscale en commerciële afschrijvingen van de bij de acquisitie van Alex verworven immateriële activa en betaalde goodwill.

Op pagina 3 van dit bericht is de reconciliatie van het gecorrigeerde resultaat naar het IFRS resultaat opgenomen.

Ontwikkeling 2017
Het gecorrigeerd netto-resultaat over het 17Q1 bedroeg € 7,8 miljoen, uitkomend op een gecorrigeerde nettowinst van € 0,12 per aandeel. Dit lag lager dan het resultaat in de vergelijkbare periode vorig jaar (16Q1: € 8,5 miljoen) maar kende een vergelijkbaar resultaat per aandeel (16Q1 € 0,12) als gevolg van het aandelen inkoopprogramma in 2016.
In Q1 2017 kondigde BinckBank de overname aan van de activiteiten van Pritle. Met de overname van deze roboadvisor biedt BinckBank een antwoord op een groeiende klantbehoefte en versnelt de uitrol van haar strategie. Begin Q2 is de transactie geëffectueerd en heeft de naamswijziging plaatsgevonden. De activiteit wordt voortgezet onder de naam Binck Forward.
De inkomsten uit operationele activiteiten in 17Q1 stegen ten opzichte van 16Q1 onder meer door de hogere rentebaten uit de groter wordende hypothekenportefeuille en een stijging van de baten uit de Binck turbo’s. Eind 17Q1 is het productaanbod verder uitgebreid met turbo’s op valuta’s en edelmetalen. Afgelopen kwartaal stegen de transacties met 5%. In dezelfde periode stegen de transactieaantallen in België met 33%, als gevolg van de afschaffing van de speculatie taks. Ook Italië en Frankrijk kende dit kwartaal hogere aantallen transacties ten opzichte van de voorgaande kwartalen. Ondanks de competitie en de lagere volumes, weet BinckBank haar marktaandeel te bevestigen. Gestegen provisiebaten uit transactie gerelateerde activiteiten worden deels teniet gedaan door dalende opbrengsten uit vermogensbeheeractiviteiten.
De totale gecorrigeerde operationele lasten stegen met 9% van € 28,4 miljoen tot € 30,8 miljoen ten opzichte van de vergelijkbare periode van vorig jaar. De personeelskosten en de afschrijvingen daalden ten opzichte van 16Q1 met € 0,4 miljoen. De kostenstijging ten opzichte van 16Q1 betreffen vooral kosten die gepaard gaan met de uitrol van de nieuwe strategie zoals aanloopkosten, servicekosten van de hypothekenportefeuilles en externe ondersteuning in projecten en de organisatie.
Eind maart 2017 heeft het management van de deelneming TOM Holding N.V. aangegeven haar diensten af te gaan bouwen. Klanten zullen naar verwachting weinig tot geen last ondervinden van deze overgang. Het resultaat uit geassocieerde deelnemingen kwam uit op € 1,5 miljoen negatief en betreft in 17Q1 voornamelijk aanvullende kosten in verband met de aangekondigde afbouw van de dienstverlening van TOM.

BinckBank stapt in sponsoring van topwielrennen. De Eneco
tour gaat de komende jaren verder als BinckBank tour.
Door deze sponsoring wordt ons merk op een onderscheidende wijze onder de aandacht gebracht. Zeker nu wij dankzij de verbreding van onze dienstverlening met nieuwe laagdrempelige online diensten op het gebied van portefeuillebeheer en sparen een groter publiek willen aanspreken. BinckBank is actief in Nederland, België, Frankrijk en Italië, stuk voor stuk landen waar wielrennen een grote en populaire sport is. Wij weten dat veel van onze klanten van wielrennen houden en dat een groot deel de sport ook zelf beoefent. De kosten van de sponsoring worden gefinancierd uit een her-allocatie van het bestaande marketingbudget van Nederland en België.

Reconciliatie gecorrigeerd netto-resultaat met IFRS resultaat
De onderstaande tabel geeft de reconciliatie van het gecorrigeerd netto-resultaat met het IFRS-resultaat. Ten opzichte van de IFRS resultaten zijn de totale operationele lasten en belastingen gecorrigeerd voor IFRS afschrijvingen en de belastingbesparing op het verschil tussen fiscale en commerciële afschrijvingen van de bij de acquisitie van Alex verworven immateriële activa en betaalde goodwill.

(bedragen in € 000's) 17Q1 16Q4 16Q1
Gecorrigeerd resultaat na belastingen 7.792 7.496 8.562
Aanpassing IFRS-afschrijving (5.379) (5.378) (5.379)
Aanpassing fiscaal voordeel uit verschillen tussen commerciële en fiscale
afschrijvingen (1.101) (1.102) (1.102)
IFRS-resultaat 1.311 1.017 2.081

De immateriële activa met uitzondering van goodwill voortkomend uit de acquisitie van Alex Beleggersbank zal eind 2017 volledig zijn afgeschreven. Als gevolg hiervan zal ingaande 2018 de correctie op het IFRS resultaat, om tot het gecorrigeerd resultaat te komen, nagenoeg geheel zijn verdwenen. Tevens zal dit gevolgen hebben op het fiscale resultaat, waarbij de afschrijving van de immateriële activa inclusief goodwill tot verschillen leidde tussen de IFRS - en de fiscale boeken. Als gevolg hiervan zal de aftrekpost uit hoofde van afschrijving van immateriële activa verdwijnen en
zal de belastinglast ten opzichte van het IFRS resultaat relatief stijgen.
Belangrijke data 2017*
? Algemene vergadering 24 april 2017
? Ex-date dividend 26 april 2017
? Record-date dividend 27 april 2017
? Betaling dividend 3 mei 2017
? Publicatie halfjaarbericht 24 juli 2017
? Ex-date interim dividend 26 juli 2017
? Record-date interim dividend 27 juli 2017
? Betaling interim dividend 31 juli 2017
? Publicatie trading update derde kwartaal 23 oktober 2017
* Data onder voorbehoud

zie meer op
http://hugin.info/130685/R/2097855/794417.pdf

tijd 12.08
Binck EUR 4,72 +10,9ct vol. 192.000Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL