Oranjewoud N.V. halfjaarcijfers 2019

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 27/09/2019 18:06
Stabiele resultaten bij gering gestegen opbrengsten
. Opbrengsten van contracten met klanten gestegen naar € 1.041,8 miljoen (2018: € 1.005,2 miljoen)
. Ebitda resultaat € 50,4 miljoen (2018: € 27,1 miljoen)
. Netto winst € 6,8 miljoen (2018: € 6,9 miljoen)
. Orderportefeuille € 3,4 miljard (2018: € 3,4 miljard)
. Solvabiliteit 16,9% (ultimo 2018: 17,5%)
. Effect van de toepassing van IFRS 16 op de Ebitda tot en met juni 2019 € 19,0 miljoen stijging
Kerncijfers 20192018
Resultaat (bedragen x € 1 mln.)
Halfjaar Halfjaar
Opbrengsten van contracten metklanten1.041,8 1.005,2
Ebitda 50,4 27,1
Amortisatie4,45,4
Netto resultaat (na belasting) 6,8 6,9
Netto resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders Oranjewoud 6,7 5,7
Medewerkers (headcount)Aantal ultimo eerste halfjaar 10.308 10.174
Orderportefeuille (x € 1 mln.)Totaal ultimo eerste halfjaar 3.411,5 3.412,1
Vermogen (bedragen x € 1 mln.)30-06-2019 31-12-2018
Eigen vermogen (EV)308,9 285,4
Totaal vermogen (TV) 1.824,6 1.629,3
EV/TV 16,9% 17,5%

Deze cijfers zijn ontleend aan de administratie van Oranjewoud N.V. Op deze cijfers is geen accountantscontrole toegepast.

Algemeen
Oranjewoud N.V., topholding van Strukton Groep en Antea Group, is een beursgenoteerde onderneming, waarin nationaal en internationaal opererende bedrijven zijn ondergebracht. De tot Oranjewoud N.V. behorende ondernemingen verrichten activiteiten op het gebied van civiele infrastructuur, railsystemen, techniek en gebouwen, milieu, ruimtelijke ordening, water en recreatie. Hierbij wordt het gehele traject van studie, advies, ontwerp, planvoorbereiding en directievoering tot realisatie, beheer en exploitatie verzorgd.
Oranjewoud N.V. (Oranjewoud) is een toonaangevend partner bij het ontwikkelen en toepassen van duurzame en integrale oplossingen voor alle facetten van onze leefomgeving, waarin we wonen, werken, recreëren en reizen. Oranjewoud N.V. heeft voor de middellange termijn vier strategische groeisectoren gedefinieerd. Dit zijn milieu, water, infrastructuur en ruimtelijke ordening.
Op vrijdag 15 februari 2019 zijn wij verrast door een inval van de fiscale opsporingsdienst bij Strukton Groep op basis van een verdenking van corruptie en valsheid in geschrifte bij het verkrijgen van een opdracht voor het metroproject in Riyad. Wij zijn van mening dat er geen enkele aanleiding is voor een inval en dat deze inval zonder enige voorbereiding heeft plaatsgevonden. De FIOD had alle informatie van tevoren kunnen krijgen. Er is nog veel onduidelijk over de exacte aanleiding van het FIOD onderzoek. Wij verlenen alle gevraagde medewerking aan de FIOD en geven volledig openheid van zaken. Direct na de inval zijn wij een intern onderzoek gestart. De lijst met alle door de FIOD in beslag genomen gegevens is beoordeeld op indicaties van onregelmatigheden. Uit dit onderzoek zijn geen bevindingen voortgekomen die duiden op het niet naleven van toepasselijke wet- en regelgeving.
Na een zorgvuldig proces heeft de accountant op 12 september 2019 een goedkeurende controleverklaring afgegeven bij de jaarrekening 2018 van Oranjewoud N.V. De kernpunten van de controle, waaronder het risico van het niet naleven van toepasselijke wet- en regelgeving in het kader van het agentencontract in relatie tot het metroproject in Riyad, zijn met de commissarissen besproken en beschreven in de controleverklaring van de onafhankelijke accountant zoals die is opgenomen in het jaarverslag 2018. Er zijn uit de accountantscontrole geen bevindingen voortgekomen die duiden op het niet naleven van toepasselijke wet- en regelgeving.

Omzet en resultaat
Oranjewoud N.V. richt zijn activiteiten op vijf segmenten.
Advies- en ingenieursdiensten
Halfjaar Halfjaar(bedragen x € 1 mln.)
2019 2018

Opbrengsten van contracten met klanten 211,6 202,0
Ebitda 17,5 11,3
Orderportefeuille 268,6 271,5
Aantal medewerkers (ultimo)3.251 3.156
Het segment Advies- en ingenieursdiensten (Antea Group) (Nederland, België, Frankrijk, Spanje, Polen, Verenigde Staten, Brazilië en India) heeft in het eerste halfjaar van 2019 de goede prestatie in het eerste halfjaar van 2018 verbeterd. Dit geldt voor zowel de opbrengsten als het Ebitda resultaat, ook voor IFRS 16 effect. Deze verbetering was er met name in de Europese landenorganisaties en in de Verenigde Staten. De orderportefeuille is goed gevuld.

Railsystemen
Halfjaar Halfjaar(bedragen x € 1 mln.) 2019 2018
Opbrengsten van contracten met klanten 351,6 336,8
Ebitda 16,3 17,0
Orderportefeuille 1.641,7 2.023,1
Aantal medewerkers (ultimo)3.849 3.793
De opbrengsten van het segment Railsystemen zijn licht gestegen ten opzichte van de vergelijkbare periode van het vorige jaar. Dit is met name het gevolg van een hoger productievolume in Italië en Zweden. De gerealiseerde Ebitda, ook geschoond van de impact van IFRS 16, is gedaald ten opzichte van voorgaand boekjaar als gevolg van een lager resultaat op onderhoudscontracten in Nederland. De daling van de orderportefeuille is met name het gevolg van de relatief hoge orderportefeuilles in Italië en Zweden in 2018. De relatief hoge productievolumes in 2019 in deze landen leiden tot een afname van de orderportefeuille.

Civiele infrastructuur
Halfjaar Halfjaar(bedragen x € 1 mln.)2019 2018
Opbrengsten van contracten met klanten 258,9 255,8
Ebitda 9,2 -3,7
Orderportefeuille 608,1 456,2
Aantal medewerkers (ultimo)1.256 1.267
Bij het segment Civiele infrastructuur zijn de opbrengsten in lijn met de vergelijkbare periode van vorig jaar. De voortgang van het metroproject in Riyad verloopt nog steeds volgens planning. De performance van zowel de regio’s als de grote projecten is verbeterd waardoor het operationeel resultaat, ook geschoond van de impact van IFRS 16, hoger is dan in 2018. De orderportefeuille van het segment Civiele infrastructuur is goed gevuld.

Techniek en Gebouwen
Halfjaar Halfjaar(bedragen x € 1 mln.) 2019 2018
Opbrengsten van contracten met klanten 186,3 180,3
Ebitda 6,7 2,4
Orderportefeuille 850,6 623,9
Aantal medewerkers (ultimo)1.772 1.733

Bij het segment Techniek en Gebouwen liggen de opbrengsten in het eerste halfjaar van 2019 gering hoger dan in 2018. De orderportefeuille is goed gevuld.
Het operationeel resultaat, ook geschoond van de impact van IFRS 16, ligt iets boven het niveau van het eerste halfjaar 2018.

Overig
Halfjaar Halfjaar(bedragen x € 1 mln.)2019 2018
Opbrengsten van contracten met klanten 33,4 30,3
Ebitda 0,7 0,1
Orderportefeuille 42,5 37,3
Aantal medewerkers (ultimo)180 225
Het segment Overig bestaat uit Sport, Detachering en Overig. De toename van de opbrengsten, de Ebitda en de orderportefeuille is gerealiseerd door Sport.

Seizoeneffecten
De ontwikkeling van de omzet en het operationele resultaat in het kalenderjaar wordt beïnvloed door seizoeneffecten. Traditioneel ontwikkelen de omzet en het resultaat in het kalenderjaar zich in het tweede halfjaar sterker dan in het eerste halfjaar. Dit seizoenpatroon is met name evident in de segmenten Railsystemen, Civiele infrastructuur en Techniek en Gebouwen alsmede bij Sport (segment Overig).

Balans en kasstromen
De solvabiliteit ultimo het eerste halfjaar 2019 is 16,9%. Ultimo 2018 was de solvabiliteit 17,5%. Dit verschil wordt verklaard door de implementatie van IFRS 16. De kasstromen en de kaspositie zijn in lijn met de verwachtingen.

Financiering
Oranjewoud N.V. en Strukton Groep zijn per 30 juni 2019 compliant ten aanzien van de met de banken overeengekomen convenanten.

Risico's
De beschrijving van de belangrijkste risico’s is opgenomen in het jaarverslag 2018. De inschattingen in dit halfjaarbericht zijn gelijk aan degene die zijn toegepast bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2018.

Vooruitzichten
Het bestuur van Oranjewoud N.V. doet geen uitspraak over omzet en resultaat voor het gehele jaar 2019.

Bestuurdersverklaring
Op dit halfjaarbericht is geen accountantscontrole toegepast.
Het bestuur verklaart dat, voor zover haar bekend:
het halfjaarbericht 2019 een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie en het resultaat van Oranjewoud N.V. en de gezamenlijke in de consolidatie opgenomen ondernemingen;
? het halfjaarbericht van de raad van bestuur een getrouw overzicht geeft van de informatie vereist ingevolge artikel 5:25d leden 8 en 9 van de wet op het financieel toezicht.

Namens de Raad van Bestuur
Ir. G.P. Sanderink
27 september 2019Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL