Oranjewoud berichten.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 28/12/2018 11:31
Minister ondertekent tracébesluit A27 Houten-Hooipolder.
Op donderdag 20 december 2018 heeft Minister Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat het Tracébesluit en Saneringsplan voor de A27 getekend. Hiermee kan de stap worden gezet naar een volgende fase: het voorbereiden van de aanbesteding, contractering en de uitvoering van het project. De plannen zullen vanaf 10 januari 2019 digitaal en fysiek ter inzage liggen.


Businesslijnen: Infra

Tags: samenwerking,
rijkswaterstaat

Lees hier het complete persbericht van RWS

Flow27, een samenwerkingsverband tussen Antea Group, Tauw, Movares en Goudappel Coffeng heeft de afgelopen vier jaar in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat de planuitwerkingsfase doorlopen.

Huidige situatie

De doorstroming van het verkeer op de A27 tussen de aansluiting Houten en knooppunt Hooipolder vormt een probleem. De weg kan op een groot aantal plaatsen het huidige verkeersaanbod niet goed verwerken. Door de verdere toename van het verkeer op de A27 in de komende jaren, zullen de verkeersproblemen op de A27 groeien. Maatregelen aan de A27 zijn nodig om de doorstroming te verbeteren en het aantal files te verminderen.

Verloop project
De planuitwerkingsfase is begin 2015 gestart met de verdere uitwerking van het voorkeursalternatief uit 2014. Dit heeft in juni 2016 geleid tot de ter inzagelegging van het Ontwerp-Tracébesluit en Ontwerp-Saneringsbesluit voor circa 50 kilometer te verbreden snelweg, inclusief aanpassingen aan het onderliggend wegennet. Door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft na publicatie van het OTB een heroverweging plaatsgevonden.

Bij het besluit over het voorkeursalternatief voor de A27 Houten - Hooipolder (april 2014) was het uitgangspunt dat de bestaande Hagesteinsebrug, Merwedebrug en Keizersveerbrug in dit gedeelte van de A27 nog een gegarandeerde levensduur van minimaal 30 jaar zouden behouden. Nadat schade aan de Merwedebrug werd geconstateerd, is die brug in oktober 2016 een tijd voor al het vrachtverkeer gesloten geweest. Deze situatie is aanleiding geweest om het behoud en herstel van de bruggen in de A27 te heroverwegen.

Het resultaat is dat de Hagesteinsebrug, Merwedebrug en Keizersveerbrug compleet worden vervangen en zijn ontworpen voor 100 jaar.


Van Nieuwenhuizen ondertekent tracébesluit N35 Nijverdal-Wierden.
Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft het tracébesluit N35 Nijverdal-Wierden ondertekend. De weg wordt tussen Nijverdal en Wierden verbreed naar 2x2 rijstroken. Daarnaast gaat de maximum snelheid omhoog naar 100 km/u. Naar verwachting starten de werkzaamheden in 2020.


Businesslijnen: Infra

Tags: N35,
infra,
snelwegen

Het verkeer op de N35 Nijverdal-Wierden is toegenomen, dit is vooral in de spits merkbaar. Minister Van Nieuwenhuizen: “Met de aanpak van dit traject zorgen we voor een vlottere doorstroming van het verkeer en verbeteren we de verkeersveiligheid. Dit is goed voor de weggebruikers die sneller op de plek van bestemming zijn en goed voor de bereikbaarheid in de regio.”

Lees hier het volledige persbericht van Rijkswaterstaat

De aanpak van de N35 (van Zwolle tot Wierden) is gericht op het stapsgewijs verbeteren van delen van de weg en bestaat uit maatregelen voor de korte en de lange termijn. Belangrijkste doelstellingen zijn het verbeteren van de bereikbaarheid en van de veiligheid.

Bekijk hier de 3d-visualisatie

https://rws.tik-app.nl/n35nw/map/straks/project/mp_080?loc=52.360835,6.510672,14,0,0&pano=56.156250,0.000000,60.000000

Spoorverbetering Didam – Zevenaar van start.
Aannemer Strukton Rail gaat het spoor tussen Didam en Zevenaar over een lengte van 4,5 km verdubbelen. Een flinke klus die eind 2019 gereed zal zijn en wordt gefinancierd door de provincie Gelderland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dankzij de spoorverdubbeling kunnen treinen elkaar straks ongehinderd passeren en is er door verhoging van de rijsnelheid meer tijd om treinen te laten keren in Arnhem. Dat zorgt voor een betrouwbare dienstregeling voor de 21.000 reizigers die dagelijks van dit spoor gebruikmaken.

Starthandeling
Om de start te symboliseren plaatsten vertegenwoordigers van ProRail, de provincie Gelderland, de gemeente Zevenaar, Montferland en Strukton Rail gezamenlijk een tweede kruis op een Andreaskruis (dit is een verkeersbord om overwegen te markeren). Een dubbel kruis geeft aan dat je (straks) een spoorwegovergang nadert met twee of meer sporen.
Wacht tot het rode licht gedoofd is
Ook plaatsten ze een bord met de tekst “WACHT tot het rode licht gedoofd is. Er kan nog een trein komen”. Daarmee willen we mensen alvast waarschuwen, vertelde ProRail regiodirecteur Dorothé Wennekendonk:


“De spoorlijn in Zevenaar en Didam gaat van 1 naar 2 sporen en inwoners moeten dus straks extra alert zijn bij het oversteken. Er kan immers straks ook vanaf de andere kant een trein aankomen. Daarom gaat ProRail extra voorlichting geven en stellen we aan de scholen in de omgeving lespakketten beschikbaar”

Onderdoorgang Babberichseweg
De overweg Babberichseweg wordt wegens de spoorverdubbeling vervangen door een onderdoorgang voor fietsers en voetgangers. ProRail is daar blij mee want een onderdoorgang is de meest veilige manier waarop weg- en treinverkeer elkaar kunnen kruisen. Er is geen risico meer op ongelukken en een overwegstoring kan zich ook niet meer voordoen.

Samenwerking Strukton Rail en Strukton Civiel
Strukton Rail en Strukton Civiel hebben het werk samen verworven en voeren de spoorverbreding uit. Ongeveer 70 procent van het werk is railgerelateerd, de overige 30 procent zijn werkzaamheden van civiele aard. Het railwerk is uiteraard aan het spoor zelf: vier kilometer spoorverdubbing tussen Zevenaar en Didam en zo’n vier kilometer spoorvernieuwing tussen Didam en Wehl. Strukton Rail heeft ruime ervaring met spooruitbreidingen en spoorvernieuwingen voor ProRail in grote buitendienststellingen. De expertise van Strukton Civiel vult die goed aan. Het civiele aandeel is bijvoorbeeld een fietstunnel bij Zevenaar en meerdere duikers en overkluizingen.


Op koers met CO2-reductie
27 december 2018
Tussen 2009 en 2020 onze CO2-uitstoot met 15% reduceren, gerelateerd aan de bedrijfsopbrengsten. Dit is een doelstelling die we in 2009 hebben bepaald. De rapportage over de eerste helft van 2018 laat zien dat we bedrijfsbreed op koers liggen om deze doelstelling te behalen. In 2019 zullen we onze CO2-reductiedoelstelling herijken. Over 2018 rapporteren we onze uitstoot nog op basis van de huidige doelstellingen.

Het grootste deel van onze emissies komt uit mobiliteit, gevolgd door productie en materieel. Deze drie categorieën vertegenwoordigen 97% van de emissies.
Mobiliteit
De uitstoot van het leasewagenpark daalde in 2018 verder, na een lichte stijging in 2017. Binnen het huidige leasewagen-aanbod mogen alleen nog zuinige dieselleaseauto’s worden geleased. Daarnaast is per 1 januari 2018 in elke leasecategorie een 100% elektrische leasewagen beschikbaar. Een uitdaging vormt de veranderde aard van het werk: door de overgang naar meer beheer en onderhoud wordt er meer gereden. Om toch de uitstoot door mobiliteit te verlagen, worden andere maatregelen getroffen. Zo werd in de maand juni het gebruik van Skype-for-Business gepromoot. Hierbij is ingezet op drie aspecten: tijdwinst door efficiënter werken, kosten besparen door uren efficiënter in te richten én minder te rijden, en het verminderen van CO2-uitstoot.
Uitstoot materieel
De CO2-uitstoot van het ingezette materieel op projecten is in de eerste helft van 2018 met 17% gestegen ten opzichte van de eerste helft van 2017. Dit heeft vooral te maken met een toename van de bedrijfsopbrengsten. Met diverse activiteiten willen wij de CO2-uitstoot van het materieel reduceren.

Strukton is aangesloten bij de Green Deal Het Nieuwe Draaien. In de eerste helft van 2018 hebben onder andere machinisten, afwerkers, uitvoerders en monteurs opnieuw de training Het Nieuwe Draaien voor Asfaltmaterieel gevolgd.
In de eerste helft van 2018 is een raamovereenkomst afgesloten tussen Strukton en leverancier van biobrandstof GoodFuels. Alle werkmaatschappijen van Strukton en alle samenwerkingsverbanden waarin Strukton participeert kunnen de biobrandstof inzetten.
De aanschaf van nieuw materieel wordt getoetst aan milieucriteria.

Meer weten over onze CO2-reductiemaatregelen?
zie meer op
https://www.strukton.nl/nieuws/2018/op-koers-met-co2-reductie-/Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL