Interim verslag van de Raad van Bestuur HAL Holding N.V.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 29/08/2019 09:39
miljoen). Nettovermogenswaarde stijgt met € 639
miljoen
De nettowinst van HAL Holding N.V. bedroeg over de
eerste zes maanden van 2019 € 192 miljoen (€ 2,34 per
aandeel) in vergelijking met € 48 miljoen (€ 0,59 per
aandeel) over dezelfde periode vorig jaar, een stijging van
€ 144 miljoen (€ 1,75 per aandeel). Deze stijging is
voornamelijk het gevolg van een boekwinst op de verkoop
van een dochteronderneming (IEV Group) van € 41
miljoen, hogere resultaten van Vopak (effect € 26 miljoen)
en lagere impairments. In 2018 boekte Boskalis een
impairment van € 380 miljoen (effect voor HAL van
€ 137 miljoen). In 2019 werden impairments geboekt op
goodwill bij GrandVision (effect voor HAL van € 39
miljoen) en op vaste en immateriële vaste activa alsmede
actieve belastinglatenties bij Safilo (effect voor HAL van
€ 36 miljoen).
De nettovermogenswaarde, gebaseerd op de marktwaarde
van de beursgenoteerde minderheidsbelangen en de
liquiditeitenportefeuille en de boekwaarde van de nietbeursgenoteerde
ondernemingen is in het eerste halfjaar
2019 met € 639 miljoen gestegen. Deze stijging is met
name het gevolg van een hogere beurswaarde van
GrandVision, SBM Offshore en Vopak. Rekening
houdend met het contante gedeelte van het dividend over
2018 (€ 217 miljoen) en de verkoop van eigen aandelen
(€ 3 miljoen), bedroeg de nettovermogenswaarde eind juni
2019 € 11.663 miljoen (€ 139,85 per aandeel) vergeleken
met € 11.238 miljoen per 31 december 2018 (€ 137,57 per
aandeel).
Per 23 augustus 2019 was de waarde van de belangen in
beursgenoteerde ondernemingen en de
liquiditeitenportefeuille met ongeveer € 1.240 miljoen
gestegen sinds 30 juni 2019 (€ 14,87 per aandeel).
De financiële informatie in dit persbericht is niet door de
externe accountant gecontroleerd of beoordeeld.
Beursgenoteerde minderheidsdeelnemingen
ind juni bedroeg de beurswaarde van de belangen in
beursgenoteerde minderheidsdeelnemingen (Koninklijke
Vopak N.V., Koninklijke Boskalis Westminster N.V.,
Safilo Group S.p.A. en SBM Offshore N.V.) € 4,4 miljard
vergeleken met € 4,1 miljard eind 2018. Het belang in
Boskalis is gestegen van 40,41% eind 2018 tot 43,12%
eind juni 2019 als gevolg van de aankoop van aandelen
voor € 76 miljoen.
Het resultaat van beursgenoteerde minderheidsbelangen
bedroeg € 59 miljoen (2018: een verlies van € 67
miljoen). Deze stijging is voornamelijk door hogere
resultaten van Boskalis, met name als gevolg van een
impairment last in 2018 van € 380 miljoen (effect voor
HAL € 137 miljoen). Optiek retail
e omzet bedroeg over het eerste halfjaar € 1.995
miljoen (2018: € 1.874 miljoen). Dit vertegenwoordigt
een toename van 6,5%. Exclusief het effect van acquisities
en wisselkoersveranderingen steeg de omzet met 4,8%. In
het eerste halfjaar steeg de vergelijkbare winkelomzet,
gebaseerd op constante wisselkoersen, met 3,8%
vergeleken met dezelfde periode vorig jaar (2018: 2,8%).
Het bedrijfsresultaat (gedefinieerd als de winst vóór
rentelasten, bijzondere en incidentele baten en lasten,
belastingen en afschrijving immateriële vaste activa, maar
inclusief afschrijving van software) bedroeg over het
eerste halfjaar € 237 miljoen. Het bedrijfsresultaat
exclusief het effect van de implementatie van IFRS 16
bedroeg € 218 miljoen (2018: € 220 miljoen). Verwezen
wordt naar de tussentijdse verkorte geconsolideerde
halfjaarrekening per 30 juni 2019 en de jaarrekening 2018
voor de aard en het effect van de invoering van IFRS 16
(van toepassing met ingang van 1 januari 2019).
Eind juni 2019 bedroeg de beurswaarde van het 76,72%
belang van HAL in GrandVision € 4,0 miljard
(31 december 2018: € 3,7 miljard).
Op 31 juli 2019 maakte HAL de verkoop bekend, onder
bepaalde condities en voorwaarden, van haar 76,72%
belang in GrandVision aan EssilorLuxottica voor € 28 per
aandeel. Deze prijs wordt verhoogd tot € 28,42 indien
afronding niet plaatsvindt vóór 30 juli 2020. De
transactieprijs vertegenwoordigt een waarde van HAL’s
76,72% belang in GrandVision van € 5,5 miljard. Eind
juni 2019 bedroeg de boekwaarde van het belang in
GrandVision ongeveer € 950 miljoen. Het is de
verwachting dat het ongeveer 12 tot 24 maanden zal duren
voordat de transactie wordt afgerond.

Niet-genoteerde ondernemingen
e omzet van de niet-genoteerde ondernemingen
bedroeg over het eerste halfjaar € 1.341 miljoen (2018:
€ 1.139 miljoen). Exclusief het effect van acquisities,
desinvesteringen en wisselkoersveranderingen steeg de
omzet van de niet-genoteerde deelnemingen met 4,5%.
Het bedrijfsresultaat van de niet-genoteerde
ondernemingen (winst vóór rentelasten, bijzondere en
incidentele baten en lasten, belastingen en afschrijving
immateriële vaste activa maar inclusief afschrijving van
software) bedroeg over het eerste halfjaar € 108 miljoen
(2018: € 84 miljoen). De stijging van € 24 miljoen is voor
€ 13 miljoen het gevolg van acquisities en
desinvesteringen. De resterende stijging is voornamelijk
het gevolg van hogere resultaten van Broadview Holding
en Timber and Building Supplies Holland.

Liquiditeitenportefeuille en nettoschuld
e corporate liquiditeitenportefeuille bedroeg eind juni
2019 € 1.128 miljoen (31 december 2018 € 1.955
miljoen). Op 30 juni 2019 bestond de corporate
liquiditeitenportefeuille voor 86% uit kortetermijndeposito’s
en vastrentende waarden ten bedrage van € 966 miljoen (31 december 2018: € 1.736 miljoen) en voor 14% uit aandelen ten bedrage van € 162 miljoen
(31 december 2018: € 219 miljoen). Op de corporate
liquiditeitenportefeuille werd over het eerste halfjaar van
2019 een rendement behaald van 0,8% vergeleken met
0,4% over dezelfde periode vorig jaar. De geconsolideerde
nettoschuld (exclusief de nettoschuld van Koninklijke
Vopak N.V. en Safilo Group S.p.A.) volgens de pro forma
geconsolideerde balans per 30 juni 2019 (gedefinieerd als
bankschuld verminderd met liquide middelen en
deposito’s en effecten ) bedroeg € 174 miljoen (31
december 2018: netto liquide middelen van € 765
miljoen). De wijziging van € 939 miljoen is voornamelijk
het gevolg van de acquisities gedurende het eerste halfjaar
zoals Formica (€ 727 miljoen), Optica2000 door
GrandVision (€ 89 miljoen), de toename van het belang in
Boskalis (€ 76 miljoen) alsmede het contante dividend
over 2018 (€ 217 miljoen).

Acquisities en desinvesteringen niet-genoteerde
ondernemingen en onroerend goed
p 17 januari 2019 werd de verkoop van de IEV Group
(Intersafe/Elacin) door Broadview Holding B.V. (97,4%
HAL) aan Lyreco SAS afgerond. De transactie resulteerde
in een boekwinst na belastingen van € 41 miljoen.
Op 3 juni 2019 heeft Broadview Holding B.V. de aankoop
van de Formica Groep (‘Formica’) van Fletcher Building
Ltd. voor US$ 840 miljoen, € 727 miljoen, (vóór nettoschuld)
afgerond. Formica werd opgericht in 1913 en is
verbonden met de uitvinding van het originele “High
Pressure Laminate” (HPL). De onderneming is
uitgegroeid tot een toonaangevende leverancier van merk
design bovenlagen met een mondiale aanwezigheid en
productielocaties in Amerika, Azië en Europa. Formica
heeft ongeveer 3.400 FTE’s en had over 2018 een omzet
van € 604 miljoen.
Gedurende het eerste halfjaar werden de belangen in
Timber and Building Supplies Holland N.V. uitgebreid
van 78,1% tot 88.6%, in Coolblue van 30,1% tot 49% en
in Atlas Professionals B.V. van 70% tot 80,1%.
Op 20 augustus 2019 heeft HAL de winkelcentra De
Aarhof (9.723 m2) in Alphen aan de Rijn en City Passage
(7.763 m2) in Veldhoven verkregen. Het is de bedoeling
dit vastgoed te herontwikkelen teneinde woningen te
creëren en de winkelruimte te verbeteren.

Risico’s
n het jaarverslag 2018 heeft de Vennootschap een
beschrijving opgenomen van risico’s die verbonden zijn
met de strategie en het op basis hiervan door de
onderneming gevoerde beleid zoals, maar niet beperkt tot:
marktwaarderisico, renterisico, valutarisico, kredietrisico,
liquiditeitsrisico, concentratierisico, acquisitierisico,
risico’s met betrekking tot financiële rapportage en
overige risico’s. De beschrijvingen van deze risico’s
worden geacht in dit verslag bij referentie te zijn
opgenomen. Wij verwachten dat deze risicofactoren van
toepassing blijven voor het tweede halfjaar 2019. Naar de
mening van de Vennootschap is de aard van deze
risicofactoren niet materieel gewijzigd gedurende het
eerste halfjaar. Tevens verwijzen wij naar de verklaring op
pagina 40 van het bericht in de Engelse taal.

Vooruitzichten
angezien de nettowinst voor een belangrijk deel wordt
bepaald door de resultaten van de beursgenoteerde
minderheidsdeelnemingen en mogelijke boekwinsten en -
verliezen, doen wij geen uitspraak over de verwachte
winst over het jaar 2019.
De Raad van Bestuur van HAL Holding N.V.
28 augustus 2019
Financiële agenda
Tussentijdse verklaring 20 november 2019
Publicatie voorlopige
nettovermogenswaarde 22 januari 2020
Publicatie jaarresultaten 2019 26 maart 2020
Aandeelhoudersvergadering
HAL Trust en tussentijdse
verklaring 19 mei 2020

Dit persbericht bevat informatie met betrekking tot HAL
Trust die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van
artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening en
informatie die kwalificeert als gereglementeerde
informatie in de zin van de Wet op het financieel toezicht.

tijd 09.43
HAL EUR 138,20 +1,20 vol. 2.219Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL