Corbion: resultaten boekjaar 2018

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 06/03/2019 06:59
Corbion boekte in 2018 een netto-omzet van € 897,2 miljoen. De autonome groei van de netto-omzet in het jaar bedroeg 3,7%. De EBITDA exclusief eenmalige posten in 2018 daalde met 19,8% tot € 131,6 miljoen, merendeels als gevolg van de acquisitie van activa van TerraVia en een negatief valuta-effect. De onderneming stelt voor een regulier dividend van € 0,56 per aandeel uit te keren.

"Het is bemoedigend om te zien dat Corbion aanmerkelijk sneller is gegroeid dan in voorgaande jaren en dat innovaties voor de lange termijn, zoals bioplastics, resultaten beginnen op te leveren. De omzet van Ingredient Solutions bleef enigszins onder ons ambitieniveau, grotendeels als gevolg van het trager dan verwachte herstel van Bakery. De groei in alle overige segmenten was bevredigend. We waren niet immuun voor de inflatoire druk in de tweede helft van het jaar en hebben prijsmaatregelen geïnitieerd om deze te compenseren. Met Innovation Platforms hebben we een aanmerkelijke omzetgroei geboekt bij de joint venture Total Corbion PLA, dat zijn fabriek op tijd en binnen het budget in gebruik heeft gesteld - een belangrijke prestatie waar we trots op zijn", aldus Tjerk de Ruiter, CEO.

Belangrijke financiële ontwikkelingen boekjaar 2018*
De netto-omzet groeide met 0,6%; de autonome omzetgroei was 3,7%; de volumegroei was 8,6%
De EBITDA exclusief eenmalige posten was € 131,6 miljoen, een autonome daling van 5,4%
De EBITDA-marge vóór eenmalige posten was 14,7% (2017: 18,4%)
Eenmalige posten op EBITDA-niveau ten bedrage van € -2,1 miljoen
Het bedrijfsresultaat was € 87,9 miljoen, een autonome daling van 8,2%
De vrije kasstroom was € 11,9 miljoen (2017: € 24,2 miljoen)
De nettoschuld/EBITDA-ratio per einde jaar was 1,6x (ultimo 2017: 1,0x)

x € miljoen Boekjaar 2018 Boekjaar 2017 Totale groei Autonome
groei
Netto-omzet 897,2 891,7 0,6% 3,7%
EBITDA exclusief eenmalige posten 131,6 164,1 -19,8% -5,4%
EBITDA-marge exclusief eenmalige posten 14,7% 18,4%
Bedrijfsresultaat 87,9 122,3 -28,1% -8,2%
ROCE 11,0% 17,4%

* Zie p. 22 voor non-GAAP gedefinieerde financiële maatstaven

Management review boekjaar 2018
Netto-omzet
De netto-omzet nam in 2018 toe met 0,6% tot € 897,2 miljoen (2017: € 891,7 miljoen), voornamelijk als gevolg van een volumestijging (8,6%), deels tenietgedaan door een negatief prijs/mix-effect (-4,9%), en een negatief valuta-effect (-4,1%). De acquisitie van het merendeel van de activa van TerraVia (inclusief het resterende belang van 49,9% in de joint venture SB Renewable Oils) had een positieve impact van 1,0% op de netto-omzet.
De autonome omzetgroei van de business unit Ingredient Solutions bedroeg 1,7%. Deze was toe te schrijven aan de groei van Food en Biochemicals met respectievelijk 0,9% en 4,0%, percentages die beiden nabij de onderkant van de aangegeven bandbreedte liggen. Bij Food was de groei het gecombineerde resultaat van een sterke performance van Meat, een zwakke (zij het opgaande) performance van Bakery en een geringe groei van de overige segmenten (Beverages, Confectionery, Dairy). De autonome omzetgroei van het business segment Biochemicals was in het bijzonder te danken aan de autonome groei van Pharma/Medical en Chemicals.
De autonome omzetgroei van de business unit Innovation Platforms was 84,9%. De
onderliggende volumegroei weerspiegelt de hogere volumes melkzuur die aan de joint venture Total Corbion PLA zijn verkocht. De negatieve prijs/mix is grotendeels het gevolg van een gewijzigde productmix die heeft geleid tot een lagere gemiddelde verkoopprijs per kg. Daarnaast droeg de acquisitie van de activa van TerraVia 41,9% bij aan de netto-omzetgroei bij Innovation Platforms.

Groeicijfers netto-omzet boekjaar en vierde kwartaal 2018
Totale groei Valuta’s Totale groei bij constante valuta’s Acquisities
Autonoom Prijs/ mix Volume Boekjaar 2018 vs 2017
Ingredient Solutions -2,5% -4,2% 1,7% 0,0% 1,7% -1,2% 2,9%
- Food -3,8% -4,7% 0,9% 0,0% 0,9% -1,3% 2,2%
- Biochemicals 1,1% -2,9% 4,0% 0,0% 4,0% -1,2% 5,2%
Innovation Platforms 127,0% 0,2% 126,8% 41,9% 84,9% -45,6% 239,8%
Totaal 0,6% -4,1% 4,7% 1,0% 3,7% -4,9% 8,6%
Kw4 2018 vs Kw4 2017
Ingredient Solutions 4,0% 1,9% 2,1% 0,0% 2,1% -1,9% 4,0%
- Food 3,9% 2,0% 1,9% 0,0% 1,9% -0,9% 2,8%
- Biochemicals 4,3% 1,6% 2,7% 0,0% 2,7% -5,3% 8,0%
Innovation Platforms 289,7% 6,3% 283,4% 43,6% 239,8% 0,0% NB*
Totaal 9,3% 2,0% 7,3% 0,8% 6,5% -9,4% 15,9%

*Niet betekenisvo

EBITDA
De EBITDA exclusief eenmalige posten nam in 2018 af met 19,8% tot € 131,6 miljoen, voornamelijk als gevolg van hogere investeringen in Innovation Platforms en valuta-effecten (€ -9,7 miljoen). De EBITDA van Ingredient Solutions exclusief eenmalige posten nam met 7,0% af, voornamelijk als gevolg van negatieve valuta-effecten. Innovation Platforms zag het EBITDAverlies exclusief eenmalige posten oplopen tot € -29,2 miljoen (2017: € -8,8 miljoen). Dit € 20,4 miljoen hogere verlies is voornamelijk toe te schrijven aan de acquisitie van de activa van TerraVia en de impact van de volledige consolidatie van de joint venture SB Renewable Oils na de acquisitie van het resterende belang van 49,9% (van Bunge) in juni 2018.

x € miljoen
Boekjaar 2018 Boekjaar 2017 Kw4 2018 Kw4 2017 Groei boekjaar Netto-omzet
Ingredient Solutions 848,4 870,2 215,6 207,3 -2,5%
- Food 623,4 647,7 158,0 152,1 -3,8%
- Biochemicals 225,0 222,5 57,6 55,2 1,1%
Innovation Platforms 48,8 21,5 15,2 3,9 127,0%
Totaal netto-omzet 897,2 891,7 230,8 211,2 0,6%
EBITDA exclusief eenmalige posten
Ingredient Solutions 160,8 172,9 36,4 38,8 -7,0%
- Food 105,3 121,3 23,8 26,0 -13,2%
- Biochemicals 55,5 51,6 12,6 12,8 7,6%
Innovation Platforms (29,2) (8,8) (9,2) (4,6) 231,1%
Totaal EBITDA exclusief eenmalige posten 131,6 164,1 27,2 34,2 -19,8%
Eenmalige posten (2,1) 6,4 (0,4) 0,9
Totaal EBITDA 129,5 170,5 26,8 35,1 -24,0%
Afschrijving/amortisatie/(terugboeking van)
bijzondere waardevermindering (im)materiële vaste activa
(41,6) (48,2) (11,4) (15,3) -13,7%
Totaal bedrijfsresultaat 87,9 122,3 15,4 19,8 -28,1%
EBITDA-marge exclusief eenmalige posten
Ingredient Solutions 19,0% 19,9% 16,9% 18,7%
- Food 16,9% 18,7% 15,1% 17,1%
- Biochemicals 24,7% 23,2% 21,9% 23,2%
Innovation Platforms -59,8% -40,9% -60,5% -117,9%
Totaal EBITDA-marge exclusief eenmalige posten
14,7% 18,4% 11,8% 16,2%
Totaal EBITDA exclusief eenmalige posten en
acquisities bij constante valuta’s 155,3 164,1 26,9 34,2 -5,4%

Afschrijving, amortisatie en bijzondere waardevermindering
Afschrijvingen, amortisatie en bijzondere waardeverminderingen van (im)materiële vaste activa exclusief eenmalige posten beliepen € 42,0 miljoen tegenover € 45,2 miljoen in 2017.

Bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat exclusief eenmalige posten daalde met € 29,3 miljoen naar € 89,6 miljoen in 2018 (2017: € 118,9 miljoen).

Eenmalige posten
In 2018 is een totaal van € 5,2 miljoen aan eenmalige posten geboekt, bestaande uit de volgende componenten:
• een eenmalige bate van € 9,6 miljoen voortvloeiend uit de waardering tegen reële waarde van het belang van 50,1% in SB Renewable Oils, dat we reeds in handen hadden voor de consolidatie,
• een eenmalig verlies van € 2,7 miljoen in verband met voorraadafschrijving bij de joint venture SB Renewable Oils,
• een eenmalig verlies van € 0,6 miljoen in verband met voorraadafschrijving als gevolg van een incident in een magazijn van derden,
• een eenmalig verlies van € 0,4 miljoen voortvloeiend uit acquisitiekosten in verband met SB Renewable Oils,
• een eenmalige bate van € 0,6 miljoen in verband met de verkoop van een ongebruikt terrein in Italië,
• een eenmalige bate van € 0,4 miljoen in verband met gedeeltelijke herziening van een eerder geboekte waardevermindering van de poedermengfabriek in Kansas Avenue,
• een eenmalig verlies van € 0,8 miljoen in verband met een herwaardering van de
verwachte voorwaardelijke verkoopprijs van dochteronderneming Total Corbion PLA
(Thailand) Limited aan de joint venture Total Corbion PLA bv,
• een eenmalig verlies van € 0,7 miljoen in verband met een bezwarende
contractbepaling,
• een eenmalig verlies van € 0,3 miljoen voortvloeiend uit een
herstructureringsvoorziening,
• positieve belastingeffecten op bovenstaande posten ten bedrage van € 0,1 miljoen.

Financiële baten en lasten
De financiële lasten bleven per saldo stabiel op € 13,2 miljoen en bestonden hoofdzakelijk uit rentelasten op onze leningen en de afwikkeling van de voorwaardelijke vergoeding in verband met de acquisitie van het resterende belang van 49,9% in de joint venture SB Renewable Oils.

Winstbelasting
De winstbelasting op onze bedrijfsactiviteiten in 2018 bedroeg € 15,5 miljoen tegenover een belastinglast van € 13,1 miljoen in 2017. In 2018 was de effectieve belastingdruk van 22,2% in overeenstemming met de op grond van de wettelijke belastingtarieven verwachte effectieve belastingdruk. Exclusief eenmalige posten zou de genormaliseerde effectieve belastingdruk 24,0% zijn geweest. In 2019 verwachten we een belastingdruk van circa 30%.

Overzicht financiële positie
Het geïnvesteerd vermogen nam in vergelijking met ultimo 2017 toe met € 115,5 miljoen tot € 750,5 miljoen.

De mutaties in 2018 waren:
x € miljoen
Investeringen in (im)materiële vaste activa 58,4
Afschrijving / amortisatie / bijzondere waardevermindering van (im)materiële vaste activa -41,6
Mutatie in operationeel werkkapitaal 12,9
Mutatie in voorzieningen, overig werkkapitaal en joint ventures 14,3
Mutatie samenhangend met de acquisitie van SB Renewable Oils 65,6
Belastingposities -5,3
Wisselkoersverschillen 11,8
Overig -0,6
De belangrijkste investeringsprojecten in 2018 betroffen investeringen in ons nieuwe ERPplatform, een nieuw R&D-laboratorium in San Francisco en de uitbreiding van de productiecapaciteit voor melkzuur.
Het operationele werkkapitaal nam, mutaties in verband met de acquisitie van SB Renewable Oils buiten beschouwing gelaten, met € 12,9 miljoen toe (exclusief € 4,3 miljoen valuta-effecten).
De mutatie samenhangend met de acquisitie van het resterende belang van 49,9% in de joint venture SB Renewable Oils is de som van de verworven materiële vaste activa ten bedrage van € 73,3 miljoen en een totaal werkkapitaal van € 11,4 miljoen, verminderd met de boekwaarde van het voorheen aangehouden belang van 50,1% van € 19,1 miljoen in de joint venture SB Renewable Oils. De mutatie in voorzieningen, overig werkkapitaal en joint ventures is voornamelijk het gevolg van kapitaalbijdragen aan de joint venture Total Corbion PLA.
Het eigen vermogen nam met € 30,9 miljoen toe tot € 520,2 miljoen. De belangrijkste mutaties waren:
• het positieve resultaat na belasting van € 54,3 miljoen,
• een afname van € 32,9 miljoen in verband met het dividend over boekjaar 2017,
• positieve wisselkoersverschillen ten bedrage van € 11,1 miljoen als gevolg van de translatie van eigen vermogen luidend in andere valuta’s dan de euro,
• een negatieve mutatie van € 2,1 miljoen in de hedgereserve,
• een positieve mutatie van € 1,0 miljoen als gevolg van de herwaardering van
toegezegd-pensioenregelingen,
• een per saldo negatieve mutatie van € 0,3 miljoen samenhangend met op aandelen
gebaseerde beloningen,
• negatieve belastingeffecten van € 0,2 miljoen.
Eind 2018 was de verhouding tussen het totaal van onze financiële positie en het eigen vermogen 1:0,5 (eind 2017: 1:0,6).

Kasstroom/financiering
De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten nam vergeleken met eind 2017 met € 18,2 miljoen af tot € 99,5 miljoen. Dit is het saldo van de lagere operationele kasstroom vóór mutaties in werkkapitaal van € 32,8 miljoen, deels gecompenseerd door een minder negatieve impact van de mutatie in werkkapitaal en voorzieningen van € 7,8 miljoen, en lagere belastingen en betaalde rente ten bedrage van € 6,8 miljoen.
De kasstroom ten behoeve van investeringsactiviteiten nam vergeleken met 2017 met € 5,9 miljoen af tot € 87,6 miljoen. De belangrijkste kasuitstromen hingen samen met investeringen (€ 60,1 miljoen), verstrekte leningen en kapitaalbijdragen aan onze joint ventures (€ 53,1 miljoen), deels gecompenseerd door de ontvangst van een uitstaande vordering in verband met de verkoop van dochteronderneming Total Corbion PLA (Thailand) Limited (de lactide fabriek) aan de joint venture Total Corbion PLA bv (€ 23,8 miljoen).
De netto schuldpositie per eind 2018 was € 203,3 miljoen, een toename van € 41,1 miljoen vergeleken met ultimo 2017, voornamelijk als gevolg van uitgekeerd dividend, investeringen, investeringen in onze joint ventures en de toename van het werkkapitaal vergeleken met eind 2017, deels gecompenseerd door de positieve kasstroom uit bedrijfsactiviteiten vóór werkkapitaal en voorzieningen.
Eind 2018 was de nettoschuld/EBITDA-ratio 1,6x (eind 2017: 1,0x). De rentedekking in 2018 was 25,6x (2017: 24,4x). Corbion blijft daarmee ruimschoots binnen de grenzen van haar financieringsconvenanten.

Reserverings- en dividendbeleid
Het reserveringsbeleid van Corbion is gericht op het scheppen en behouden van toereikende financiële armslag en flexibiliteit om onze strategische doelstellingen te realiseren en tegelijkertijd gezonde balansverhoudingen te handhaven. Corbion heeft de intentie de winst of het verlies van de onderneming respectievelijk toe te voegen aan of in mindering te brengen op de bedrijfsreserves na aftrek van het voorgestelde dividend op gewone aandelen.
Ontwikkelingen die potentieel van invloed zijn op onze financieringsbehoefte, zoals acquisities, desinvesteringen, reorganisaties en andere strategische overwegingen kunnen leiden tot aanpassing van de reserves en het reserveringsbeleid. Wat betreft het dividendbeleid van Corbion geldt dat de hoogte van het dividend op gewone aandelen en het soort dividend dat de onderneming aan haar aandeelhouders uitkeert, afhankelijk zijn van het financiële resultaat van de onderneming, het bedrijfsklimaat, de vooruitzichten en andere relevante factoren. Het huidige dividendbeleid gaat uit van een jaarlijks uit te keren stabiel tot geleidelijk oplopend absoluut dividendbedrag per aandeel (progressief regulier dividend). Periodiek zal Corbion haar schuldpositie in relatie tot de investeringsplannen beoordelen en besluiten over eventuele verdere uitkeringen.

Dividendvoorstel
Een voorstel tot uitkering van een regulier dividend in contanten van € 0,56 per gewoon aandeel (2017: € 0,56) wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 13 mei 2019. Dit komt overeen met 67% van onze nettowinst exclusief eenmalige posten. Dit dividend wordt ten laste gebracht van de reserves van Corbion.

Financiële guidance 2019-2021
• De strategie Creating Sustainable Growth streeft naar een autonome omzetgroei van 3 tot 6 procent op jaarbasis.
• Ingredient Solutions: netto-omzetgroei van 2-4% op jaarbasis (1-3% voor Food, 3-10% voor Biochemicals), met handhaving van een EBITDA-marge >19% en een ROCE >20% per jaar in deze periode. Doorlopende investeringen zullen naar verwachting gemiddeld € 40 miljoen per jaar bedragen.
• Innovation Platforms: netto-omzetgroei van >20% op jaarbasis. EBITDA nadert breakeven in 2021, terwijl het EBITDA-verlies in 2019 het bedrag van € -35 miljoen naar verwachting niet zal overstijgen. Doorlopende investeringen zullen naar verwachting gemiddeld € 20-30 miljoen per jaar.
• Schuld: Corbion streeft naar een nettoschuld/EBITDA-ratio van 1,5x gedurende de investeringscyclus.

Vooruitzichten voor 2019
We verwachten voor Corbion een autonome groei van de netto-omzet binnen de nagestreefde bandbreedte van 3-6% per jaar.
Ingredient Solutions: voor 2019 verwachten we dat de autonome groei van de netto-omzet zal uitkomen in de aangegeven bandbreedte van 2-4%. Food zal terugkeren naar de bandbreedte van 1-3%. Biochemicals zal naar verwachting een groei vertonen nabij de onderkant van de bandbreedte van 3-10%, met naar verwachting een trage start van het jaar als gevolg van gefaseerde groei. De EBITDA-marge van Ingredient Solutions blijft dit jaar naar verwachting boven het aangegeven minimumniveau van 19%.
Innovation Platforms: voor 2019 verwachten we dat de autonome groei van de netto-omzet zal uitkomen op >20%. Nu de fabriek van de joint venture Total Corbion PLA in december 2018 in bedrijf is genomen, verwachten we hier een opschaling van het commerciële productievolume.
Bij Algae Ingredients verwachten we goede vooruitgang op meerdere gebieden, in het bijzonder Omega-3 voor visvoer, bakolie met hoog oleïnegehalte (Thrive) en proteïnen.
De zichtbare vooruitgang in de afname van het EBITDA-verlies ten opzichte van 2018 zal relatief beperkt zijn omdat de consolidatie van de verlieslatende algenfabriek in Orindiúva (Brazilië), de voormalige joint venture SB Renewable Oils, een impact zal hebben op heel 2019, vergeleken met slechts zeven maanden in 2018. Het EBITDA-verlies zal dit jaar naar verwachting niet hoger uitvallen dan € -35 miljoen.
Inputkosten: de huidige prijsniveaus in aanmerking nemend, verwachten we per saldo een gering negatief effect van de grondstoffenprijzen in 2019. De prijzen van koolhydraten zijn weliswaar gedaald in 2018, maar andere inputkosten zijn blijven stijgen.
Investeringen: we verwachten voor 2019 investeringen ter hoogte van € 75-85 miljoen. Teneinde de komende jaren voldoende aanbod van melkzuur te waarborgen, moeten we investeren in uitbreiding van de productiecapaciteit voor melkzuur. We zullen daarbij een evenwichtige benadering hanteren. Op korte termijn gaan we de capaciteit in Thailand en Brazilië vergroten, en de productie in Spanje hervatten. Bij elkaar moeten deze maatregelen in 2020 hebben geleid
tot een uitbreiding met 50 kt. Voor de langere termijn blijven we voorbereidingen treffen voor de bouw van een nieuwe gipsvrije melkzuurfabriek. Tijdelijke inefficiënties in de leveringsketen zullen onze winstgevendheid negatief beïnvloeden totdat een dergelijke fabriek in bedrijf is genomen.

Overig: in IFRS 16, gepubliceerd in januari 2016, is een herzien kader vastgesteld om te bepalen of een lease moet worden verantwoord op de balans. Dit kader vervangt de bestaande richtlijnen ten aanzien van leases, waaronder IAS 17. IFRS 16 is van kracht sedert 1 januari 2019. Corbion zal IFRS 16 vanaf 2019 toepassen volgens de modified retrospective transition approach. Indien IFRS 16 zou zijn toegepast in 2018, zou de EBITDA in 2018 circa € 8 miljoen hoger zijn uitgevallen.

Gang van zaken per segment
Ingredient Solutions
x € miljoen Boekjaar 2018 Boekjaar 2017 Kw4 2018 Kw4 2017
Netto-omzet 848,4 870,2 215,6 207,3
Autonome groei 1,7% -0,2% 2,1% 1,3%
EBITDA 160,9 170,6 37,2 36,9
EBITDA excl. eenmalige posten 160,8 172,9 36,4 38,8
EBITDA-marge excl. eenmalige posten
19,0% 19,9% 16,9% 18,7%
ROCE 23,7% 26,0% 20,3% 23,0%
Gemiddeld geïnvesteerd
vermogen 518,6 522,9 528,4 488,6
De netto-omzet van Ingredient Solutions, waaronder Food en Biochemicals vallen, steeg autonoom met 1,7% in 2018, voornamelijk als gevolg van hogere volumes ondanks een lagere prijs/mix. Deze autonome groei lag onder de richtbandbreedte. In het vierde kwartaal was de autonome groei van de netto-omzet 2,1%. De EBITDA-marge exclusief eenmalige posten daalde in 2018 licht van 19,9% tot 19,0% onder invloed van hogere inputkosten.

Business segment Food
x € miljoen Boekjaar
2018 Boekjaar 2017 Kw4 2018 Kw4 2017
Netto-omzet 623,4 647,7 158,0 152,1
Autonome groei 0,9% -2,0% 1,9% -1,7%
EBITDA 105,5 119,5 24,4 24,6
EBITDA excl. eenmalige posten 105,3 121,3 23,8 26,0
EBITDA-marge excl. eenmalige
posten 16,9% 18,7% 15,1% 17,1%

De netto-omzet van het business segment Food vertoonde in 2018 een autonome groei van 0,9%, fractioneel onder de richtbandbreedte.
Als gevolg van de problemen die we in 2017 ervoeren met de uitvoering van onze kanaalstrategie voor Bakery en de geleden verliezen op vriesdeeg, daalde de omzet van Bakery in 2018, zij het minder dan in 2017. Daarenboven verviel in de Verenigde Staten een belangrijk octrooi op een bakkerij-enzym, hetgeen leidde tot omzetvermindering als gevolg van lagere inputkosten die konden worden doorberekend aan de klant. We hadden in het vierde kwartaal een stabiele performance verwacht vergeleken met vorig jaar. Verscheidene klanten stelden echter projecten uit en de negatieve impact van het verlopen enzymoctrooi op de netto-omzet bleek meer uitgesproken dan was verwacht.
De performance van Meat was sterk. De verschuiving van de portfoliomix naar hoogwaardiger natuurlijke conserveringsoplossingen blijft een steun voor de omzetgroei en margeverbeteringen. Oplossingen uit het Verdad®-assortiment, die zijn gebaseerd op natuurlijke ingrediënten, met name in poedervorm, blijven marktaandeel winnen in de vleesindustrie. De sterke omzetperformance van Meat zette zich in het vierde kwartaal voort.
In de overige markten (Beverages, Confectionery, Dairy) was sprake van gematigde omzetgroei, voornamelijk als gevolg van groei bij emulgatoren en zuurpoeders voor Confectionery. Het vierde kwartaal liet een soortgelijke trend in de omzetgroei zien als de eerste negen maanden van het jaar.

De EBITDA-marge daalde van 18,7% naar 16,9% als gevolg van hogere inputkosten (bijvoorbeeld transport, niet-suiker-gerelateerde grondstoffen, energie, verpakkingen, in- en uitvoerrechten) in het tweede halfjaar, en negatieve mixeffecten als gevolg van diverse grote melkzuurcontracten in Azië.

Business segment Biochemicals
x € miljoen Boekjaar 2018 Boekjaar 2017 Kw4 2018 Kw4 2017
Netto-omzet 225,0 222,5 57,6 55,2
Autonome groei 4,0% 5,8% 2,7% 11,1%
EBITDA 55,4 51,1 12,8 12,3
EBITDA excl. eenmalige posten 55,5 51,6 12,6 12,8
EBITDA-marge excl. eenmalige posten 24,7% 23,2% 21,9% 23,2%

De netto-omzet van het business segment Biochemicals nam in 2018 autonoom toe met 4,0% en kwam daarmee uit binnen de richtbandbreedte. De sterkst presterende markten waren Pharma/Medical, Electronics en Chemicals. Animal Health en Home & Personal Care zagen hun omzet dalen. Hetzelfde patroon was zichtbaar in het vierde kwartaal.
De EBITDA-marge van Biochemicals nam in 2018 toe van 23,2% tot 24,7%, voornamelijk als gevolg van een portfoliomix met hogere marges.

Innovation Platforms
x € miljoen Boekjaar
2018
Boekjaar
2017 Kw4 2018 Kw4 2017
Netto-omzet 48,8 21,5 15,2 3,9
Autonome groei 84,9% -10,5% 239,8% -46,9%
EBITDA (31,4) (0,1) (10,4) (1,8)
EBITDA excl. eenmalige posten (29,2) (8,8) (9,2) (4,6)
EBITDA-marge excl. eenmalige posten -59,8% -40,9% -60,5% -117,9%
Gemiddeld geïnvesteerd vermogen 191,2 94,2 223,1 139,0

De netto-omzet nam in 2018 autonoom toe met 84,9%, hetgeen grotendeels toe te schrijven is aan de hogere melkzuurvolumes die aan de joint venture Total Corbion PLA werden verkocht. De overname van de activa van TerraVia, inclusief het resterende belang van 49,9% in de joint venture SB Renewable Oils, voegde nog eens 41,9% aan de netto-omzet toe. De totale groei van de netto-omzet 2018 bedroeg 127,0%. In het vierde kwartaal was de autonome groei van de netto-omzet 239,8%, grotendeels doordat de leveringen van melkzuur volgens plan verliepen terwijl deze in Kw4 2017 vrijwel tot stilstand kwamen vanwege bouwactiviteiten bij de joint venture Total Corbion PLA.
De fabriek van de joint venture Total Corbion PLA in Thailand is in december 2018 in bedrijf genomen, voor het eind van het jaar, zoals gepland, en binnen het budget.
We werken op verschillende gebieden aan de ontwikkeling van het Algae Ingredients-platform (TerraVia en SB Renewable Oils). Het duurde langer dan verwacht voordat de fabriek in Orindiúva volgens de specificaties kon produceren. Het product AlgaPrime™ DHA begint zijn weg te vinden naar de zalmvoedersector. Meer en meer retailers verkopen zalm die is gevoed met AlgaPrime DHA vanwege het hogere Omega-3-gehalte en de betere duurzaamheid. Daarnaast is de businessontwikkeling gericht op proteïnen voor de levensmiddelenindustrie en specialistische oliën voor toepassingen in de voedingsindustrie en de chemie.

Consolidated income statement
Millions of euros 2018 2017
Net sales 897.2 891.7
Costs of raw materials and consumables -442.6 -428.0
Production costs -141.6 -139.4
Warehousing and distribution costs -55.0 -48.9
Cost of sales -639.2 -616.3
Gross profit 258.0 275.4
Selling expenses -61.4 -60.7
Research and development costs -40.0 -35.3
General and administrative expenses -69.3 -67.7
Other proceeds 0.6 10.6
Operating result 87.9 122.3
Financial income 3.6 4.6
Financial charges -16.8 -17.8
Results from joint ventures and associates -4.9 -11.4
Result before taxes 69.8 97.7
Income tax expense -15.5 -13.1
Result after taxes 54.3 84.6
Result attributable to non-controlling interests
Result attributable to equity holders of Corbion nv 54.3 84.6
Per ordinary share in euros
Basic earnings 0.93 1.46
Diluted earnings 0.92 1.44

Consolidated statement of comprehensive income
Millions of euros 2018 2017
Result after taxes 54.3 84.6
Other comprehensive results to be recycled to the income statement:
Foreign operations – foreign currency translation differences 16.6 -43.2
Net investment hedge – net movement -5.5 18.3
Hedge reserve -2.1 -2.3
Taxes relating to other comprehensive results to be recycled to the income statement -0.1 3.2
Total other comprehensive results to be recycled to the income statement 8.9 -24.0
Other comprehensive results not to be recycled to the income statement
Remeasurement defined benefit arrangements 1.0 13.0
Taxes relating to other comprehensive results not to be recycled to the income statement -0.1 -0.5
Total other comprehensive results not to be recycled to the income statement 0.9 12.5
Total comprehensive result after taxes 64.1 73.1
Comprehensive result attributable to non-controlling interests
Comprehensive result attributable to equity holders of Corbion nv 64.1 73.1

Consolidated statement of financial position
Before profit appropriation, millions of euros As at 31-12-2018 As at 31-12-2017
Assets
Property, plant, and equipment 368.9 280.0
Intangible fixed assets 139.2 130.3
Investments in joint ventures and associates 18.7 26.2
Long-term employee benefits 4.5 2.5
Other non-current financial assets 62.3 36.4
Deferred tax assets 22.6 22.7
Total non-current assets 616.2 498.1
Inventories 152.7 128.3
Trade receivables 119.6 109.5
Other receivables 20.9 46.1
Income tax receivables 9.3 10.7
Cash and cash equivalents 47.1 38.1
Total current assets 349.6 332.7
Total assets 965.8 830.8
Equity and liabilities
Equity 520.2 489.3
Long-term employee benefits 7.6 7.7
Deferred tax liabilities 17.0 12.1
Non-current liabilities 161.0 121.8
Total non-current liabilities 185.6 141.6
Interest-bearing current liabilities 116.3 66.8
Trade payables 87.8 76.6
Other non-interest-bearing current liabilities 49.2 49.5
Provisions 3.5 3.7
Income tax payables 3.2 3.3
Total current liabilities 260.0 199.9
Total equity and liabilities 965.8 830.8

Consolidated statement of changes in equity
Before profit appropriation, millions of euros
Share capital Share premium reserve Other reserves Retained earnings Total
As at 1 January 2017 15.0 55.8 86.6 341.1 498.5
Result after taxes 2017 84.6 84.6
Other comprehensive result after taxes 2017 -24.0 12.5 -11.5
Total comprehensive result after taxes 2017 -24.0 97.1 73.1
Cash dividend -60.5 -60.5
Acquired company shares -25.0 -25.0
Share-based remuneration transfers -2.0 2.0
Share-based remuneration charged to result 3.2 3.2
Withdrawal shares -0.2 -0.6 0.8
Transfers to/from Other reserves 0.5 -0.5
Total transactions with shareholders -0.2 -0.6 1.7 -83.2 -82.3
As at 31 December 2017 14.8 55.2 64.3 355.0 489.3
Result after taxes 2018 54.3 54.3
Other comprehensive result after taxes 2018 8.9 0.9 9.8
Total comprehensive result after taxes 2018 8.9 55.2 64.1
Cash dividend -32.9 -32.9
Share-based remuneration transfers -4.0 2.1 -1.9
Share-based remuneration charged to result 1.6 1.6
Transfers to/from Other reserves 0.2 -0.2
Total transactions with shareholders -2.2 -31.0 -33.2
As at 31 December 2018 14.8 55.2 71.0 379.2 520.2

Consolidated statement of cash flows
Millions of euros 2018 2017
Cash flow from operating activities
Result after taxes 54.3 84.6
Adjusted for:
- Depreciation/amortization of fixed assets 42.0 45.2
- Reversal of impairment of property, plant, and equipment -0.4
- Impairment of fixed assets 3.0
- Result from divestments of fixed assets -0.1 0.7
- Result from purchase/sale of group companies and activities -10.6
- Share-based remuneration 1.6 3.2
- Interest income -3.1 -0.7
- Interest expense 8.1 7.1
- Exchange rate differences 3.1 8.6
- Recycling of exchange rate differences from translation reserve -0.3 -1.2
- Fluctuations in fair value of derivatives -2.7
- Interest (income) expense on defined benefit pension plans - net 0.1 1.4
- Unwinding of contingent consideration 4.5
- Other financial income and charges 0.8 0.7
- Results from joint ventures and associates 4.9 11.4
- Taxes 15.5 13.1
Cash flow from operating activities before movements in working
capital and provisions 131.0 163.8
Movement in provisions -2.1 -1.6
Movements in operating working capital:
- Trade receivables -7.2 -8.3
- Inventories -15.2 -8.1
- Trade payables 9.5 4.1
Movements in other working capital 1.1 -7.8
Cash flow from business operations 117.1 142.1
Interest received 0.7
Interest paid -8.7 -7.2
Tax paid on profit -9.6 -17.2
Cash flow from operating activities 99.5 117.7
Cash flow from investment activities
Acquisition of group companies 0.5 -17.6
Sale of group companies 2.6
Investment joint ventures and associates -16.1 -5.2
Dividends received from joint ventures and associates 0.7
Investment other financial assets -37.0 -38.2
Repayment other financial assets 23.8 9.7
Capital expenditure on (in)tangible fixed assets -60.1 -45.5
Divestment of (in)tangible fixed assets 1.3
Cash flow from investment activities -87.6 -93.5
Cash flow from financing activities
Proceeds from interest-bearing debts 41.0 67.0
Repayment of interest-bearing debts -12.4 -23.6
Acquisition of company shares -25.0
Paid-out dividend -32.9 -60.5
Cash flow from financing activities -4.3 -42.1
Net cash flow 7.6 -17.9
Effects of exchange rate differences on cash and cash equivalents 1.4 -5.5
Increase/ (decrease) cash and cash equivalents 9.0 -23.4
Cash and cash equivalents at start of financial year 38.1 61.5
Cash and cash equivalents at close of financial year 47.1 38.1

Accounting information
General
Reported amounts
Unless stated otherwise all amounts in the financial statements are reported in millions of euros.
Exchange rates of main currencies in euros
Average exchange rate 2018 Average exchange rate 2017 Exchange rate 31-12-2018
Exchange rate 31-12-2017
US dollar 1.18 1.13 1.15 1.20
Japanese yen 130.40 126.72 125.85 135.01
Brazilian real 4.31 3.61 4.44 3.97
Thai baht 38.16 38.29 37.05 39.12

Corbion is the global market leader in lactic acid and lactic acid derivatives, and a leading company in emulsifiers, functional enzyme blends, minerals, vitamins, and algae ingredients. The company delivers high-performance sustainable ingredient solutions made from renewable resources and applied in global markets such as food, home & personal care, animal nutrition, pharmaceuticals, medical devices, and bioplastics. Its products add differentiating functionality to a wide variety of consumer products worldwide.
Corbion is based in Amsterdam, the Netherlands and listed on Euronext Amsterdam.
The consolidated financial statements drawn up by the Board of Management have been approved by the Supervisory Board on 5 March 2019. They will be presented to the annual General Meeting of Shareholders for adoption on 13 May
2019. The Supervisory Board will give a preliminary recommendation regarding the consolidated financial statements to the annual General Meeting of Shareholders.

see & read more on
http://hugin.info/160089/R/2237426/881414.pdf

Corbion full year 2018 results

Corbion reported net sales of € 897.2 million in 2018. Organic net sales growth was 3.7% for the year. EBITDA excluding one-off items in 2018 decreased by 19.8% to € 131.6 million, mostly due to the acquisition of the TerraVia assets and a negative currency impact. The company proposes to distribute a regular dividend of € 0.56 per share."I am encouraged to see Corbion growing at a significantly higher pace than in previous years while we are starting to deliver on long-term innovations such as bioplastics. Our top-line performance in Ingredient Solutions was slightly below our ambition level, mostly due to the slower than anticipated recovery in Bakery. Growth across all other segments was satisfactory. We were not immune to the inflationary pressures in the second half of the year and have started to take pricing actions to address this. In Innovation Platforms we significantly grew our sales to the Total Corbion PLA joint venture, which commissioned its plant on time and within budget - a significant achievement of which we are all very proud," commented Tjerk de Ruiter, CEO.

Key financial highlights FY 2018*:
Net sales growth was 0.6%; organic sales growth was 3.7%; volume growth was 8.6%
EBITDA excluding one-off items was € 131.6 million, an organic decrease of 5.4%
EBITDA margin before one-off items was 14.7% (2017: 18.4%)
One-off items at EBITDA level of € -2.1 million
Operating result was € 87.9 million, an organic decrease of 8.2%
Free cash flow was € 11.9 million (2017: € 24.2 million)
Net debt/EBITDA at year-end was 1.6x (year-end 2017: 1.0x)

see & read more on
http://hugin.info/160089/R/2237425/881413.pdf

tijd 16.13
Corbion EUR 26,64 -44ct vol. 81.553
Vandaag (6/3) is het aantal 93 de favoriet!

Corbion, media
TerraVia acquisition and inflationary pressures impact Corbion results.
06 Mar 2019 --- Corbion’s 2017 acquisition of algae business TerraVia is still impacting the company’s results, but inroads into the salmon feed market are now being reported. Corbion, the global market leader in lactic acid and lactic acid derivatives, has reported net sales of €897.2 million (US$1.01 billion) in 2018. Organic net sales growth was 3.7 percent for the year. EBITDA excluding one-off items in 2018 decreased by 19.8 percent to €131.6 million, mostly due to the acquisition of the TerraVia assets and a negative currency impact.
EBITDA for FY 2018 excluding one-off items decreased by 19.8 percent to €131.6 million, mostly due to higher investments in Innovation Platforms and currency effects (a decrease of €9.7 million). Ingredient Solutions EBITDA excluding one-off items decreased by 7 percent mostly due to adverse currency effects. The EBITDA loss excluding one-off items in Innovation Platforms increased to €29.2 million (2017: €8.8 million). This €20.4 million higher loss was mostly due to the acquisition of the TerraVia assets and the full consolidation impact of the SB Renewable Oils joint venture after acquiring the remaining 49.9 percent stake from Bunge in June 2018. see & read more on
https://www.foodingredientsfirst.com/news/terravia-acquisition-and-inflationary-pressures-impact-corbion-results.html


Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en latere
11 mrt EUR 26,86 40.401 447 EUR 26,92 60.320 530 17.35.30
12 mrt EUR 26,74 17.347 197 EUR 26,80 28.673 290 17.35.04
13 mrt. EUR 26,96 65.316 470 EUR 27,00 84.149 545 17.35.22
14 mrt EUR 27.14 32.328 277 EUR 27.08 40.914 349 17.35.02
15 mrt EUR 27,48 50.661* 416 EUR 27,48 80.690* 505 17.35.28
* verschil ruim 30.000 sts in de 5 spookminuten.

Prijsvormingen
ZO zet je op een geraffineerde manier de prijs lager. met 2 stukjes overgewicht aan de verkoopkant. Toezicht & controles zijn er nauwelijks op deze manier van prijsvormingen. zie U het aantal posten in de verkoop!!
Orderboek
Orders Volume Bied Laat Volume Orders
1 14 mkt mkt 17 6 <---- zie opening
1 36 26,70 26,50 226 1

De opening -20ct Corbion
09:00:21 26,60 1
09:00:21 26,60 2
09:00:21 26,60 1
09:00:21 26,60 1
09:00:21 26,60 1
09:00:21 26,60 2
09:00:21 26,60 9
09:00:21 26,60 3
IS DIT normale HANDEL? Schaamteloos en Euronext wrijft zich in de handen, mooie stijging van het aantal POSTEN op het einde van het jaar.
Zo werkt 't te Amsterdam, moet je daar nog tussen zitten als particulier? De meesten wijken uit naar andere beurzen, daarom HEEFT EURONEXT geen afdeling meer waar je als Particulier terecht kunt. Met dank aan het toezicht, de particulier wordt NIET meer serieus genomen (lees gewaardeerd).

Best of Book Corbion
Active as of 15 Mar 2019 17:18 CET
# ORDERS # SHARES BID PRICE ASK PRICE # SHARES # ORDERS
3 745 27,48 27,50 726 2
3 785 27,46 27,52 704 2
1 261 27,44 27,54 554 1
1 475 27,42 27,56 616 2
1 475 27,40 27,58 466 1
1 426 27,38 27,60 466 1
1 554 27,36 27,62 466 1
1 576 27,34 27,64 475 1
12 4.297 Total 4.473 11
Veel dezelfde aamtallen
verschil koop-verkoop 176 sts

Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en latere
18 mrt. EUR 27.36 28.790 267 EUR 27.40 49.072 338 17.35.00
Om 17.34.40 uur EUR 27,24 1 sec. voor de sluiting sprong de 27,40 van de 27,32 in beeld. Zo werkt het. Ook bij Oranjewoud en WAAR NIET !?
19 mrt. EUR 27,82 25.085 211 EUR 27,88 45.324 290 17.35.15
Om 17.33.59uur EUR 28,10 om 17.34.39 uur EUR 27,98
20 mrt. EUR 27.38 49.987 312 EUR 27.36 63.469 380 17.35.21
Om 17.34.09 uur EUR 27,24
21 mrt. EUR 27,34 53.989 437 EUR 27,36 65.010 508 17.35.16
22 mrt. EUR 27.12 63.686 617 EUR 27.00 83.058 694 17.35.24
Om 17.34.19 uur EUR 26,84Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL