ASR, Solide prestaties eerste negen maanden 2017.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 29/11/2017 07:49
Hoger Operationeel resultaat
•Operationeel resultaat stijgt met 23,6% tot € 550 miljoen in 9M 2017 (9M 2016: € 445 miljoen). In Q3 sec stijgt het operationeel resultaat met € 19 miljoen tot € 165 miljoen, met name door hogere beleggingsopbrengsten in het segment Leven.
•Operationeel rendement op eigen vermogen bedraagt 16,4% over 9M 2017, ruim boven de doelstelling ‘tot 12%’.
•Combined ratio in het segment Schade bedraagt 94,5% over 9M 2017, een verbetering van 1,2%-punt ten opzichte van 95,7% over 9M 2016. Operationeel resultaat in het segment Schade stijgt met 42,4% tot € 141 miljoen in 9M 2017, gedreven door sterke stijging van het resultaat in H1 en een stabiel resultaat in Q3 2017.
•Operationeel resultaat in het segment Leven stijgt met 15,3% tot € 466 miljoen in 9M 2017. In Q3 2017 stijgt het operationeel resultaat met 16,9% tot € 152 miljoen (Q3 2016: € 130 miljoen), voornamelijk door hogere (directe) beleggingsopbrengsten en een vrijval van in voorgaande jaren gerealiseerde meerwaarden.

Solide Solvency II-ratio 193% (standaard formule)
•Solvency II-ratio per 30 september 2017 bedraagt 193% en blijft ondanks de inkoop van eigen aandelen in Q3 2017 nagenoeg stabiel ten opzichte van 30 juni 2017.
•Onderliggende organische kapitaalgeneratie in lijn met eerste helft 2017.
•Over 9M 2017 in drie transacties 9 miljoen eigen aandelen ingekocht voor in totaal € 255 miljoen, waarvan € 101 miljoen in Q3. Inclusief dividend is in totaal € 441 miljoen uitgekeerd aan aandeelhouders.
•In oktober heeft a.s.r. voor € 300 miljoen een Restricted Tier 1 (RT1) hybride obligatie in de markt geplaatst met een coupon van 4,625%. Deze transactie zal in Q4 een positief effect hebben op de Solvency II-ratio van circa 9%-punt.

Sterke operationele performance
•Bruto geschreven premies bedragen € 3.096 miljoen over 9M 2017, een stijging van 3,2% na correctie voor de koopsom door de acquisitie van NIVO en de koopsom van een grote nieuwe pensioenklant, beide in 2016.
•In het segment Schade zijn bruto geschreven premies in 9M 2017 gestegen met 5,3% tot € 2.043 miljoen, gedreven door hogere volumes en premieverhogingen.
•Bruto geschreven premies in het segment Leven over 9M 2017 zijn € 1.146 miljoen. Dat is lager ten opzichte van 9M 2016 doordat in Q1 vorig jaar twee eerder genoemde grote koopsommen zijn geboekt. Zonder deze koopsommen is de ontwikkeling van de bruto geschreven premies vrijwel stabiel.

Executie van strategie op koers
•De Nederlandse Staat heeft op 14 september 2017 met een finale plaatsing het volledige resterende belang in a.s.r. verkocht. Daarmee is de privatisering van a.s.r. succesvol binnen 15 maanden afgerond.
•In het derde kwartaal is de overname van Generali Nederland en van de Nederlandse vermogensbeheerder First Investments aangekondigd. De closing van beide overnames wordt verwacht in Q1 2018.

Bestuursvoorzitter Jos Baeten: ‘Wij zijn tevreden met de resultaten in de eerste negen maanden van het jaar. Ook het derde kwartaal laat een verbetering zien ten opzichte van vorig jaar. Daarmee zetten we de goede resultaten van het eerste helft van het jaar door. Het operationeel rendement op het eigen vermogen bedraagt ruim 16% en overtreft onze doelstelling.

De combined ratio is in de eerste negen maanden van dit jaar, met 94,5%, beter dan de doelstelling. In P&C zien we na een uitzonderlijk lage schadelast eerder dit jaar, dat deze in het derde kwartaal is toegenomen door enkele grote schades en het seizoenspatroon in onze reisverzekeringsactiviteiten.

Onze Solvency II-ratio, op basis van de standaard formule, blijft met 193% zeer solide. Een gestage aanwas van Solvency II kapitaal gedurende het jaar reflecteert onze gezonde verzekeringsresultaten en hogere beleggingsrendementen. De uitgifte van de restricted tier 1 obligatie in oktober 2017 heeft de solvabiliteit versterkt en de financiële flexibiliteit van a.s.r. verder vergroot.

Wij blijven gedisciplineerd werken aan de executie van onze strategie. De aangekondigde overname van Generali Nederland past goed in onze strategie om naast organische groei ook te groeien door middel van overnames van middelgrote en kleinere verzekeraars in Nederland.

Klanten weten ons nu ook goed te vinden in onze vermogensbeheeractiviteiten en het Werknemers Pensioen (WnP). Tot en met september 2017 zien we toename van het aantal nieuwe vermogensbeheerklanten met een AuM van in totaal meer dan € 1,2 miljard. Het WnP heeft bijna 350 nieuwe werkgevers als klant mogen verwelkomen, een toename van 35% ten opzichte van de eerste negen maanden van 2016.

Tenslotte, op 14 september heeft NLFI het resterende belang in a.s.r. verkocht en daarmee is a.s.r. succesvol en volledig terug naar de markt gebracht. Een mijlpaal in onze geschiedenis. Om het proces van de privatisering te ondersteunen hebben we in 2017 9 miljoen eigen aandelen ingekocht. De totale opbrengst van de verkoop van aandelen bedraagt voor de Nederlandse Staat € 3.771 miljoen. Wij danken NLFI en het ministerie van Financiën voor hun rol als aandeelhouder gedurende 9 jaar.’

Toelichting resultaten 9M 2017
Kerncijfers (€ miljoen)
9M 2017 9M 2016 Delta % Q3 2017 Q3 2016 Delta %
Bruto geschreven premies 3.096 3.518 -12,0% 863 851 1,4%
Operationeel resultaat 550 445 23,6% 165 146 13,0%
Combined ratio, Segment Schade 94,5% 95,7% -1,2%-p 96,1% 94,4% +1,7%-p

Kerncijfers
30 sept. 2017 30 Jun 2017 Delta 31 Dec 2016 Delta
Solvency II (standaard formule) 193% 194% -1%-p 189% +4%-p
9M 2017 9M 2016 Delta
Operationeel rendement op EV 16,4% 14,8% +1,6%-p


Het operationeel resultaat in de eerste negen maanden van 2017 bedraagt € 550 miljoen. In Q3 2017 komt het operationeel resultaat uit op € 165 miljoen, een toename van € 19 miljoen ten opzichte van Q3 2016.

De solvabiliteit blijft in het derde kwartaal stabiel op 193%. Dit is inclusief het effect van de inkoop van eigen aandelen bij de laatste verkoop van aandelen a.s.r. door de Nederlandse Staat (circa -3%-punt).

De bruto geschreven premies nemen over de eerste drie kwartalen toe tot € 3.096 miljoen. Dit is een toename van 3,2% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, indien wordt geabstraheerd van de eenmalige koopsommen in 2016 in het segment Leven in verband met de overnames van een groot pensioencontract en de uitvaartportefeuille NIVO (totaal € 518 miljoen). In het segment Leven blijven de bruto geschreven premies, zonder de eenmalige koopsommen nagenoeg gelijk op € 1.146 miljoen.

In het segment Schade stijgen de bruto geschreven premies in de eerste drie kwartalen naar € 2.043 miljoen; een stijging van 5,3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Operationeel resultaat

Net als in het eerste halfjaar ligt het operationeel resultaat in het derde kwartaal boven het niveau van vorig jaar (Q3 2017: € 165 miljoen versus Q3 2016: € 146 miljoen).

Het operationeel resultaat van segment Schade en van de niet-verzekeringsactiviteiten liggen in het derde kwartaal van 2017 in lijn met het derde kwartaal van vorig jaar. De schadelast voor reis- en recreatieverzekeringen is in Q3 traditioneel hoger dan in de andere kwartalen.

Het segment Leven laat in het derde kwartaal een operationeel resultaat zien van € 152 miljoen, een toename van € 22 miljoen ten opzichte van het derde kwartaal vorig jaar. Deze toename wordt - net als eerdere kwartalen - vooral veroorzaakt door hogere beleggingsresultaten, die deels teniet worden gedaan door een daling van zowel de kostendekking als het resultaat op sterfte doordat een deel van de portefeuille krimpt.

Segment Schade

De bruto geschreven premies in het segment Schade stijgen met 5,3% tot € 2.043 miljoen (9M 2016: € 1.940 miljoen). De geschreven premies bij Zorg stijgen met 12% door een toename van het aantal verzekerden en door hogere premies. Bij P&C nemen de geschreven premies met 5% toe door met name een groei in het volmachtkanaal en in de zakelijke markt. Bij AOV groeit de geschreven premies autonoom met 1%, vooral bij verzuimverzekeringen.

De combined ratio van het segment is over de eerste drie kwartalen 94,5%, ruim binnen de doelstelling (< 97%). De combined ratio’s per business line zijn 95,2% voor P&C, 90,2% voor AOV en 98,3% voor Zorg.

Het operationeel resultaat van segment Schade in het derde kwartaal (€ 35 miljoen) is in lijn met het derde kwartaal van vorig jaar (€ 37 miljoen). Het cumulatieve operationeel resultaat bedraagt € 141 miljoen, 42% hoger dan de vergelijkbare periode vorig jaar. Dit komt vooral door het uitzonderlijk goede eerste halfjaar en door een hogere schadelast in Q2 2016 (hagel- en waterschade). AOV presteert onverminderd sterk in de eerste negen maanden van 2017. Het operationele resultaat bij Zorg wordt in het eerste halfjaar gesteund door o.a. bijdrage uit het vereveningsstelsel en positieve verrekeningen van oude jaren.

Segment Leven

De bruto geschreven premies in segment Leven blijven in de eerste drie kwartalen nagenoeg gelijk ten opzichte van vorig jaar op € 1.146 miljoen indien wordt geabstraheerd van de eenmalige koopsommen in verband met de overnames in 2016 van een groot pensioencontract en de uitvaartportefeuille NIVO (totaal € 518 miljoen).

Het operationeel resultaat van segment Leven laat in het derde kwartaal (€ 152 miljoen) een toename zien van € 22 miljoen ten opzichte van het derde kwartaal vorig jaar. Het cumulatieve operationeel resultaat bedraagt € 466 miljoen (9M 2016: € 404 miljoen). Net als in de vorige kwartalen wordt ook dit kwartaal de toename vooral veroorzaakt door hogere beleggingsresultaten, onder meer door een toename van hoger renderende beleggingen door een andere asset mix.

Aan het begin van het vierde kwartaal is de integratie van De Eendragt en NIVO binnen budget en binnen planning afgerond.

Niet-verzekeringsactiviteiten

Het operationeel resultaat van het segment Distributie en Services laat een stijging van € 1 miljoen zien ten opzichte van de vergelijkbare periode vorig jaar naar € 12 miljoen, vooral door de positieve bijdrage van de acquisities van SuperGarant en Corins.

Het operationeel resultaat van het segment Bank en Asset Management is in de eerste drie kwartalen € 6 miljoen (9M 2016: € 2 miljoen). Zowel Asset Management als Bank laten een stijging zien. In 2017 is voor meer dan € 1,2 miljard aan nieuwe mandaten voor Assets under Management binnengekomen.

Het operationeel resultaat over de eerste drie kwartalen van segment Holding en Overig neemt af van € -71 miljoen vorig jaar naar € -75 miljoen dit jaar, met name door de toegenomen kosten (‘current net service costs’) voor de eigen pensioenregeling (€ 8 miljoen) als gevolg van een lagere contractrente primo 2017 ten opzichte van 2016.

Solvabiliteit en kapitaal

Ook in het derde kwartaal blijft de solvabiliteit op een sterk niveau. De sterke operationele performance en de positieve effecten van financiële markten boden onder meer ruimte voor de participatie in de laatste tranche aandelen die de Nederlandse Staat aanbood.

De ‘eligible own funds’ onder Solvency II laat onderliggend een stijging zien van € 92 miljoen die is aangewend voor de inkoop van eigen aandelen (€ 101 million). Overall blijven de eligible own funds in het derde kwartaal nagenoeg stabiel (30 september 2017: € 6.787 miljoen versus 30 juni 2017: € 6.796 miljoen). Ook het benodigde kapitaal blijft in het derde kwartaal nagenoeg stabiel (30 september 2017: € 3.516 miljoen versus 30 juni 2017: € 3.504 miljoen).

Per 30 september 2017 bedragen de Tier 1 own funds 164% van het totale benodigde kapitaal. De kwaliteit van het kapitaal blijft sterk met voldoende ruimte (‘headroom’) voor het aantrekken van nieuw kapitaal.

De Operating Return on Equity over de eerste drie kwartalen bedragen 16,4% en was ruim boven de doelstelling van ‘up-to-12%’.

In oktober 2017 heeft a.s.r. als eerste Europese verzekeraar een restricted tier 1 obligatie uitgegeven in euro’s. Deze uitgifte zal de solvabiliteit in Q4 2017 met circa 9%-punt verhogen.

Op de in dit persbericht opgenomen cijfers is geen accountantscontrole toegepast en er heeft geen beoordeling door een accountant plaatsgevonden.

tijd 09.01
De Midcap 829,32 +0,08 +0,01% ASR EUR 34,595 -16ct vol. 8.099Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL