Model portefeuille
Rendement portefeulle
+12.035 %

Rendement AEX
+33.325 %

Startdatum
01-01-2009

Startwaarde portefeuille € 74082.37

Startwaarde AEX
€ 245.94


Laatste update:
29-01-2010

Oranjewoud, Aandeelhoudersvergadering 2017 21 sept. a.s.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 01/08/2017 13:16
De Algemene Vergadering zal plaatsvinden op donderdag 21 september 2017 om 10.00 uur aan de Westkanaaldijk 2 te Maarssen (Utrecht) in het kantoor van Strukton Groep N.V.

De agenda luidt als volgt:

1. Opening en mededelingen
2. Bericht van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2016
3. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2016
4. Jaarrekening 2016 en bestemming van het resultaat (besluit)
5. Decharge (besluit)
6. Samenstelling Raad van Commissarissen (besluit)
7. Opdracht tot onderzoek van de jaarrekening 2017 (besluit)
8. Delegatie bevoegdheid tot uitgifte van aandelen Oranjewoud N.V. (besluit)
9. Rondvraag en sluiting

De toelichting op de agenda vindt u hier.

Registratiedatum
Aan de vergadering kunnen deelnemen zij die (1) per 24 augustus 2017, nabeurs, (de "Registratiedatum") zijn ingeschreven in één van de hierna te noemen (deel)registers en (2) zich hebben aangemeld op de wijze zoals hieronder beschreven. Voor houders van girale aandelen zijn als (deel)registers aangewezen de administraties van de intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effecten verkeer (de "Intermediair"), waaruit blijkt wie op de Registratiedatum gerechtigd zijn tot deze girale aandelen. Voor houders van aandelen op naam die zijn ingeschreven in het aandeelhoudersregister van Oranjewoud N.V. is als register aangewezen het aandeelhoudersregister van Oranjewoud N.V., waaruit blijkt wie op de Registratiedatum aandeelhouder is.

Aanmelding
Houders van aandelen op naam die in het aandeelhoudersregister van de vennootschap zijn ingeschreven die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde wensen bij te wonen, kunnen dit vanaf de Registratiedatum tot 15 september 2017 bij de directie schriftelijk melden.

Houders van girale aandelen
Houders van girale aandelen die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde wensen bij te wonen, kunnen zich vanaf de Registratiedatum tot 13 september 2017, via de Intermediair waar hun aandelen in administratie zijn, schriftelijk aanmelden bij ABN AMRO. De Intermediairs dienen uiterlijk op 15 september 2017 aan ABN AMRO via https://www.securitiesvoting.com/intermediary een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende houder op de Registratiedatum werd gehouden en ter registratie aangemeld wordt. Via de Intermediair krijgen deze houders van girale aandelen een registratiebewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de vergadering. Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden die toegang hebben tot de vergadering kunnen derden machtigen om hen ter vergadering te vertegenwoordigen. De volmachten dienen op schrift te zijn gesteld en uiterlijk op 15 september 2017 door de vennootschap te zijn ontvangen per post of per e-mail.

Op de dag van deze oproeping bestaat het totaal geplaatste kapitaal uit 29.553.066 aandelen A en 33.319.803 aandelen B. Op deze aandelen kunnen in totaal 62.872.869 stemrechten worden uitgeoefend.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL