Halfjaarcijfers DPA: nieuwe koers werpt vruchten af

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 27/08/2019 09:43
Hoofdpunten halfjaar 2019¹:
Autonome² groei (Omzet 4,2%, EBITDA 50%)
Omzet: 75,3 miljoen euro (H1 2018: 78,5 miljoen)
Brutowinst/-marge: 20,8 miljoen euro (27,6%) (H1 2018: 21,7 miljoen (27,6%))
EBITDA: 6,2 miljoen euro (8,2%) (H1 2018: 4,6 miljoen (5,9%))
Nettowinst: 3,7 miljoen euro (H1 2018: 2,0 miljoen)
Gelijk aantal werkdagen H1 2019 als H1 2018

Eric Winter, CEO van DPA, over de halfjaarcijfers

“Het afgelopen halfjaar profiteerde DPA van de gemaakte strategische keuze om extra focus op onze kernproposities aan te brengen. Hiertoe zijn de specialistische activiteiten samengebracht in de clusters Legal, Finance, Integrated Business Services, Overheid, IT en Banking & Insurance. Dit ging gepaard met verzelfstandiging en beëindiging van niet-kernactiviteiten en de verkoop van Cauberg Huygen, wat heeft gezorgd voor flinke stijging van de EBITDA.”

“Onze uitdaging is om goed op nieuwe ontwikkelingen en marktvragen te anticiperen en bovenal een aantrekkelijke werkgever te zijn. Dit staat ook bovenaan op de agenda van mijn beoogde opvolger Arnold van Mameren. DPA blijft onverminderd investeren in vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling van professionals. Net als de meeste andere bedrijven kampen we met toenemend personeelsverloop in combinatie met schaarste. Vanuit de clusters zetten we daarom extra krachtig in op het werven en geboeid blijven houden van professionals.”

Resultaatontwikkeling

In 2018 stuurde DPA aan op verzelfstandiging van een deel van haar startups en scale-ups en nam zij afscheid van meerdere kleinschalige of onvoldoende renderende activiteiten. In november 2018 is raadgevend ingenieursbedrijf Cauberg Huygen verkocht. Door deze maatregelen daalde de omzet in de eerste helft van 2019 naar 75,3 miljoen euro (H1 2018: 78,5 miljoen). Autonoom steeg de omzet met 4,2%. De brutowinst bedraagt 20,8 miljoen euro (H1 2018: 21,7 miljoen). Op autonome basis steeg de brutowinst met 5,5%. De brutomarge bleef nagenoeg onveranderd op 27,6% en steeg op autonome basis van 27,2 naar 27,5%.

De EBITDA is 6,2 miljoen euro versus 4,6 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2018, een stijging van 35%. De EBITDA als percentage van de omzet is 8,2% (H1 2018: 5,9%). Op autonome basis stijgt de EBITDA met 50% van 4,1 miljoen euro (5,8% van de omzet) naar 6,2 miljoen euro (8,2% van de omzet). De nettowinst bedraagt 3,7 miljoen euro (H1 2018: 2,0 miljoen). Het aantal werkdagen in het eerste halfjaar van 2019 was gelijk aan vorig jaar.

Verkoop- en beheerskosten

De afgelopen jaren stelde DPA haar businessmodel in op verdergaande specialisatie vanuit clusters met ondersteuning door een efficiënte holding. Het resultaat is een organisatie die sterk is gericht op autonome groei en ingesteld is op verdere digitalisering van de werkprocessen. Door de vereenvoudiging van de organisatiestructuur daalden de verkoop- en beheerskosten met 14,4% naar 14,6 miljoen euro (H1 2018: 17,1 miljoen). In de eerste helft van 2019 dalen de indirecte kosten als percentage van de omzet op autonome basis naar 19,2% (H1 2018: 21,4%).

Resultaat per segment

De zeven clusters van DPA worden voor rapportagedoeleinden verdeeld over drie segmenten, zijnde:
Finance & Banking met de clusters Finance en Banking & Insurance (inclusief Your Professionals)
Legal & Overheid met de clusters Legal en Overheid
Participaties & IT met de clusters IT, Integrated Business Services en Participaties (exclusief Your Professionals)

Financiële positie

DPA heeft het afgelopen jaar extra aandacht besteed aan het versterken van de financiële positie. Dit leidde tot een positieve nettokasstroom uit de operationele activiteiten van 3,4 miljoen euro (H1 2018: 2,5 miljoen positief) en een positieve kasstroom uit de bedrijfsactiviteiten van 1,7 miljoen euro (H1 2018: 0,6 miljoen positief).

De nettokasstroom uit investeringsactiviteiten bedraagt 0,1 miljoen euro negatief (H1 2018: 0,4 miljoen negatief) en de nettokasstroom uit financieringsactiviteiten is 1,4 miljoen negatief (H1 2018: 0,7 miljoen negatief).

De aandeelhouders ontvingen in mei 2019 een dividend over 2018 van 4,5 miljoen euro: 0,09 euro per aandeel. Per kwartaal is 0,8 miljoen euro afgelost op de langlopende rentedragende acquisitiefaciliteit.

De senior net debt ratio (de geconsolideerde, niet-achtergestelde rentedragende schulden minus vrij beschikbare liquide middelen gedeeld door de EBITDA) mag per eind juni 2019 niet hoger zijn dan 2,75. Ultimo juni 2019 bedroeg deze ratio 1,95.

Medewerkers
De aanhoudende druk op de arbeidsmarkt is onverminderd van invloed op de activiteiten en zorgt voor een relatief hoog verloop onder de medewerkers. DPA werkt met de beste professionals en die zijn zeer gewild bij opdrachtgevers en andere werkgevers. Op 30 juni 2019 waren 1.234 fte professionals in loondienst (30 juni 2018: 1.410 professionals). Op autonome basis daalde het aantal professionals in loondienst met 6,8% ten opzichte van 30 juni 2018. De productiviteit, gemeten als het aantal gefactureerde uren ten opzichte van de beschikbare uren (contracturen verminderd met verlof en ziekteverzuim) bleef met 89% op hetzelfde niveau als in 2018.

Op 30 juni 2019 heeft DPA op fulltime basis 215 zzp’ers onder contract (30 juni 2018: 183). Op deze datum waren 186 interne medewerkers in dienst van DPA (30 juni 2018: 239). Deze daling met 22,2% is het gevolg van de doorgevoerde clusterstructuur.

Arnold van Mameren wordt CEO
Vanmiddag wordt Arnold van Mameren aan de aandeelhouders voorgesteld als opvolger van Eric Winter als CEO van DPA, waarna de formele benoeming plaatsvindt door de Raad van Commissarissen.
Eric Winter treedt formeel af als CEO per 27 augustus en wordt tijdens de Buitengewone Aandeelhoudersvergadering voorgedragen als commissaris.

Vooruitzichten
Met deze resultaten staat DPA er financieel goed voor. Onze prioriteiten zijn het verder vormgeven van de waardestrategie en het realiseren van groei vanuit de clusters. Gelet op de aanhoudende arbeidsmarktkrapte, ligt de focus hierbij op ontwikkeling en behoud van onze professionals. Naar verwachting zijn de resultaten in de tweede helft van het boekjaar in lijn met die in het eerste halfjaar.

zie Grafieken met cijfers op
waren niet over te nemen.
https://www.dpa.nl/persberichten/halfjaarcijfers-dpa-nieuwe-koers-werpt-vruchten-af/

tijd 10.04
DPA EUR 1,415 -1,5ct vol. 42.362Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL