BinckBank Jaarbericht 2018

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 04/02/2019 07:58
Highlights 2018
BinckBank en Saxo Bank A/S (Saxo Bank) hebben voorwaardelijke overeenstemming bereikt over een fusieprotocol inzake een aanbevolen openbaar bod van Saxo Bank op het gehele geplaatste en uitstaande aandelenkapitaal van BinckBank voor een biedprijs van € 6,35 in contanten per aandeel (cum dividend)
Uitgekeerd interim dividend €0,13 per aandeel (€ 8,7 miljoen)
Nettoresultaat 2018 € 35,5 miljoen (2017: € 8,5 miljoen)
Nettoresultaat inclusief eenmalige effecten van € 12,9 miljoen na belasting:
advieskosten gerelateerd aan het overnamebod door Saxo Bank (€ 2,4 miljoen voor belasting)
verkoop belang in Think ETF Asset Management in juni 2018 en earn-out regeling uit verkoop Able dragen voor € 8,4 miljoen bij aan het jaarresultaat 2018
eenmalige belastingbate van € 6,3 miljoen uit belastinglatenties als gevolg van wijziging van toekomstige belastingtarieven
Nettowinst per aandeel 2018 € 0,53 (2017: € 0,13)
In de biedprijs van het voorgenomen bod van Saxo Bank zijn dividenden verdisconteerd ('cum dividend'). Om die reden zal het gehele resultaat 2018, na aftrek van het uitgekeerd interim dividend, worden toegevoegd aan de reserves. Hierdoor zal geen slotdividend over 2018 worden uitgekeerd
Commercieel aanbod van online brokerage verbeterd door uitrol van nieuw prijsplan
Merknaam Alex is eind 2018 volledig uitgefaseerd
Transactieaantallen 2018 gestegen tot 9,9 miljoen (+28%), mede door het aanbieden van gratis transacties in Binck turbo's en sterkere commerciële positionering
Beheerd vermogen gedaald tot € 0,9 miljard per eind 2018 (2017: € 1,1 miljard). Beheerd vermogen nieuwe proposities stijgt naar € 170 miljoen (2017: € 115 miljoen)
Daling van de operationele lasten 2018 met 19% ten opzichte van 2017, onder meer door lagere afschrijvingskosten op volledig afgeschreven immateriële activa (Alex Beleggersbank)
18Q4 kent hogere operationele lasten, met name door advieskosten gerelateerd aan het overnamebod door Saxo Bank (€ 2,4 miljoen), projectkosten zoals voor regelgeving (€ 1,5 miljoen) en marketingcampagnes (€ 0,7 miljoen)

Kerncijfers (geconsolideerd)
(bedragen in € 000's) 18Q4 18Q3 ?Q3 2018 2017 ?17
Klantgegevens
Aantal transacties 2.651.078 2.229.746 19% 9.870.170 7.705.024 28%
Geadministreerd vermogen 24.376.808 27.286.352 -11% 24.376.808 26.027.985 -6%
Beheerd vermogen 890.434 1.012.687 -12% 890.434 1.090.881 -18%
Financieel
Totale inkomsten uit operationele activiteiten 34.219 32.657 5% 142.794 148.969 -4%
Totale operationele lasten 32.363 25.859 25% 115.368 141.586 -19%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 1.856 6.798 -73% 27.426 7.383 271%
Resultaat na belastingen 7.857 5.393 46% 35.462 8.521 316%
Nettowinst per aandeel (in €) 0,12 0,08 0,53 0,13
Cost / income ratio 95% 79% 81% 95%
Kapitaaltoereikendheid
Totaal aanwezig vermogen 248.998 254.859 -2% 248.998 249.522 0%
Kapitaalratio 31,8% 32,2% 31,8% 30,8%
Leverageratio 6,3% 6,2% 6,3% 6,6%

Bericht van de bestuursvoorzitter
De eerste resultaten van de strategische herpositionering en commerciële relaunch bleven
niet onopgemerkt en resulteerden in een voorgenomen overnamebod van Saxo Bank op
de aandelen van BinckBank. Hiermee eist de combinatie van beide bedrijven een leidende
rol op in de te verwachten consolidatie binnen de sector.
BinckBank heeft een geanimeerd jaar achter de rug. Wij hebben enerzijds goede voortgang
gemaakt met de relaunch van BinckBank door in te zetten op het commercialiseren van onze
nieuwe diensten op het gebied van ‘Laten Beleggen’ en het verder versterken van onze positie
op het gebied van ‘Zelf Beleggen’. Wij hebben geïnvesteerd in het merk en het versterken van
onze positionering; voortaan werken wij volledig onder de naam BinckBank. Daarnaast is veel
tijd en energie gestoken in het slagvaardiger maken van de organisatie. Er werd veel aandacht
besteed aan kostenbeheersing en de verdere uitrol van de ‘agile’ manier van werken. In de
tweede helft van 2018 zijn we in gesprek geweest met Saxo Bank en in december hebben wij geconcludeerd dat wij in
Saxo Bank een goede strategische partner hebben gevonden voor de toekomst.
Het voorgenomen bod dat Saxo Bank en BinckBank gezamenlijk op 17 december 2018 hebben aangekondigd komt
op een moment dat de sector de nodige uitdagingen kent, waaronder een stevige concurrentie, toegenomen
regelgeving en lage rentestanden, en waarbij we aan de vooravond staan van een verwachte consolidatie op de
Europese markt. Het realiseren van schaalvoordelen is een belangrijke factor om onze toekomstige positie te
versterken. De krachtenbundeling met Saxo Bank biedt de nodige perspectieven voor klanten en medewerkers om
genoemde uitdagingen aan te gaan. De innovatieve producten en diensten van beide bedrijven, de combinatie van de
klantkennis van BinckBank met de schaalvoordelen van de platformen van Saxo Bank plus de geografische
complementariteit leiden op termijn tot een sterke positie op de Europese markt. Bovendien lijken we veel op elkaar.
Saxo Bank en BinckBank zijn beide fintech-pioniers met een leidende positie in online beleggen. Tevens onderschrijft
Saxo Bank onze missie, visie en strategie en zal een verdere uitrol hiervan ondersteunen.
Het voorgenomen bod van Saxo Bank is voor een biedprijs van € 6,35 per aandeel cum dividend. Bij de beoordeling
van het bod hebben wij onder andere gekeken naar de realiseerbare waarde voor aandeelhouders in het scenario dat
BinckBank zelfstandig doorgaat versus de premie voor aandeelhouders van het bod van Saxo Bank. Hierbij zijn wij tot
de conclusie gekomen dat het bod van Saxo Bank fair is en met een premie van 35% op de slotkoers van 14 december
2018 (€ 4,72) aantrekkelijk is voor de aandeelhouders. Ook andere stakeholdersbelangen, zoals die van onze klanten
en onze medewerkers, werden uitvoerig meegenomen in de evaluatie van het bod.
Om de toekomst voor BinckBank te verbeteren en de kansen beter te benutten heeft BinckBank in 2015, bij mijn
aantreden als bestuursvoorzitter, een verbredingsstrategie ingezet (Rethink Binck). Hierbij hebben wij aangegeven dat
wij ons willen omvormen van een pure online broker naar een bredere vermogensbank. De afgelopen jaren hebben
wij diverse nieuwe diensten geïntroduceerd zoals de ‘Laten Beleggen’ producten ‘Binck Comfort’ en ‘Binck Forward’ en
het spaarproduct ‘Binck Sparen’. Ook hebben wij naast het ontwikkelen van nieuwe producten diverse aanpassingen
in het verdienmodel doorgevoerd, de operationele structuur geoptimaliseerd en de balanssamenstelling veranderd
om de uitdagingen die op ons pad liggen het hoofd te bieden en onze concurrentiepositie te verstevigen. Verder
hebben wij de afgelopen jaren meer focus aangebracht in de bedrijfsvoering door activiteiten die niet behoren tot de
kernactiviteiten af te stoten. Ofschoon we de afgelopen jaren de stappen in de strategische transformatie op
zorgvuldige wijze hebben gezet en onveranderd optimistisch zijn over het toekomstpotentieel van BinckBank, zijn wij
ook realistisch geweest in onze evaluatie. Hierbij heeft zowel het bestuur als de raad van commissarissen
geconcludeerd dat, gezien de externe factoren, de strategische transformatie meer tijd vergt dan aanvankelijk gedacht.
Ik wil onze klanten en aandeelhouders bedanken voor het vertrouwen in BinckBank. Wij vertrouwen erop dat onze
aandeelhouders het bod van Saxo Bank eveneens als aantrekkelijk beschouwen en dat zij hun aandelen binnen de
daarvoor gestelde termijnen zullen aanbieden. Tot slot wil ik al onze medewerkers bedanken voor hun inzet in het
afgelopen jaar.
Amsterdam, 4 februari 2019
BinckBank N.V.
Vincent Germyns, voorzitter van het bestuur

Bod van Saxo Bank op de aandelen van BinckBank
Op 17 december 2018 kondigden BinckBank en Saxo Bank aan dat zij voorwaardelijke overeenstemming hebben bereikt over een fusieprotocol inzake een aanbevolen openbaar bod (het "Bod") van Saxo Bank op het gehele geplaatste en uitstaande aandelenkapitaal van BinckBank (de "Aandelen") van € 6,35 in contanten per aandeel (cum dividend) (de "Biedprijs"). De Biedprijs waardeert 100% van de Aandelen van BinckBank op € 424 miljoen. De Biedprijs vertegenwoordigt een premie van 35% ten opzichte van de slotkoers van 14 december 2018, en een premie van respectievelijk 42%, 43% en 38% ten opzichte van de volume-gewogen gemiddelde koers per aandeel over de laatste één, twee en drie kalendermaanden vóór de aankondiging en biedt de aandeelhouders van BinckBank bij gestanddoening een onmiddellijke, zekere en significante waarde. Het uitbrengen en het gestand doen van het Bod zijn onderhevig aan de vervulling van de, voor een transactie zoals deze, gebruikelijke voorwaarden. Eén van de voorwaarden voor gestanddoening is dat minimaal 95% van de Aandelen is aangemeld onder het Bod, welk percentage zal worden verlaagd tot 80% indien de aandeelhouders van BinckBank tijdens de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders het besluit inzake de Post-Closing Fusie hebben aangenomen, waarbij geldt dat Saxo Bank eenzijdig de minimale aanmeldingsdrempel van het Bod mag verlagen tot 67% van de Aandelen.

Strategische rationale
De online handels- en brokeragesector staat momenteel voor verschillende uitdagingen, waaronder uitdagende concurrentie, toegenomen regelgeving, lage rentestanden, de noodzaak aanzienlijke investeringen te doen in technologie en veranderend klantgedrag. Een dergelijke dynamiek vergt proactieve en doortastende strategische maatregelen. Schaalgrootte, diversificatie, geavanceerde technologie, vastberaden klantfocus en een breed aanbod worden belangrijker dan ooit om klant- en aandeelhouderswaarde te realiseren. Beide partijen zijn ervan overtuigd dat een combinatie tussen BinckBank en Saxo Bank een krachtig antwoord biedt op de dynamiek in de markt en verschillende strategische voordelen oplevert, waaronder:
• Sterke culturele overeenkomsten met een gedeeld doel om handelen en beleggen te democratiseren en een visie gefundeerd op service aan klanten, transparantie, eenvoud en innovatie;
• Uitstekende complementariteit wat betreft de geografische spreiding, het productaanbod, en de klantenbestanden, die het volledige spectrum van retailklanten bestrijken van mass retail tot high end;
• Combinatie van Saxo Bank's vooraanstaande technologieplatform en productaanbod en BinckBank's grote klantenbestanden en gedegen distributiemogelijkheden;
• Een beter gebalanceerde mix van inkomsten wat betreft de verdeling van netto rente-inkomsten, fee & commissie-inkomsten en spreadinkomsten van de gecombineerde onderneming;
• Verbeterde schaalvoordelen in een tijd waarin de noodzaak om in technologie te investeren alsook de kosten
van toezicht toenemen;
• Verbeterde carrièrekansen voor werknemers in een grotere, modernere, digitaal georiënteerde en internationale financiële dienstengroep.

Aanbeveling en steun
In overeenstemming met de op hen rustende verantwoordelijkheden, hebben het bestuur en de raad van commissarissen, samen met hun financiële en juridische adviseurs, het Bod zorgvuldig afgewogen, inclusief de mogelijke alternatieven voor BinckBank en de daarmee samenhangende risico’s, uitdagingen en onzekerheden. Het bestuur en de raad van commissarissen zijn unaniem tot de conclusie gekomen dat het Bod in het langetermijnbelang is van BinckBank, het bestendige succes van haar onderneming en klanten, werknemers, aandeelhouders en andere stakeholders. Het bestuur en de raad van commissarissen van BinckBank steunen de transactie dan ook unaniem, en raden de aandeelhouders van BinckBank aan het Bod te aanvaarden en vóór de met het Bod verband houdende besluiten te stemmen tijdens de algemene vergadering van BinckBank, welke gehouden zal worden tijdens de aanmeldingstermijn. Het bestuur en de raad van commissarissen van BinckBank zullen vóór de algemene vergadering
een gemotiveerde standpuntbepaling publiceren. De betreffende besluiten van het bestuur en de raad van commissarissen van BinckBank zijn voorwaardelijk, totdat het adviestraject met de ondernemingsraad is afgerond.

zie & lees verder op
http://hugin.info/130685/R/2233226/878422.pdf

tijd 09.03
De Smallcap 935,19 +1,29 +0,14% Binck EUR 6,24 -1ct vol. 81.754Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL