QURIUS RESULTATEN Q3 2009 QURIUS VERBETERT KAS POSITIE EN SLUIT NIEUWE CONVENANTEN

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 22/10/2009 07:36
(in EUR x 1,000) Q3 2009 cumulatief Q3 2008 cumulatief Verande-ring % Q3 2009 Q3 2008 Verande-ring %
Omzet (voortgezette activiteiten) 87.530 92.777 -6% 26.550 28.806 -8%
EBIT(voortgezette activiteiten) 316 1.712 -82% -1.150 -1.375 16%
Resultaat na belastingen (voortgezette activiteiten) -416 722 -158% -938 -1.057 11%
Resultaten beëindigde bedrijfsactiviteiten -1.429 -631 n.a. -946 -539 n.a.
Netto resultaat -1.845 91 n.a. -1.884 -1.596 -18%
Resultaat per aandeel
(in EUR) -0,02 0,00


22 oktober 2009 - In het derde kwartaal van 2009 heeft Qurius de verkoop van Multiplus afgerond, wat tezamen met een actief werkkapitaalbeheer heeft geresulteerd in een significant verbeterde kaspositie. De EBIT (voortgezette activiteiten) in het derde kwartaal was EUR -1,2 miljoen (2008: EUR -1,4 miljoen). Daarnaast heeft Qurius nieuwe financieringsvoorwaarden met betrekking tot de bestaande faciliteit afgesloten.

Fred Hermans, CEO: "Het derde kwartaal is met name gekarakteriseerd door een lager omzetvolume. Over het algemeen genomen hebben onze operaties conform onze verwachtingen gepresteerd, doch ontoereikend. De Nederlands operaties continueren hun goede prestaties en tonen gezonde marges. De Duitse markt ontwikkelt zich positief en wij verwachten mede als gevolg van de kostenreducties dat de marges van onze Duitse operaties verder zullen verbeteren. Echter, in sommige van onze markten blijven de verwachte verbeteringen van onze marges achter daar het macro economische herstel achterblijft. Wij zullen ons blijven richten op het verbeteren van onze prestaties, hoewel we ons realiseren dat deze markten ook een sterker macro economisch herstel vereisen. We verwachten een positieve EBIT te kunnen genereren in het vierde kwartaal.

Terwijl in het derde kwartaal de operationele resultaten van Qurius tekenen van verbeteringen laat zien, is de kasstroom significant verbeterd. Op kwartaaleinde heeft Qurius een kaspositie van
EUR 10,8 miljoen dat een direct resultaat is van het actief werkkapitaalbeheer binnen de gehele onderneming.

Verder heeft Qurius in het derde kwartaal de verkoop van haar dochter Multiplus afgerond. De verkoopprijs bedroeg EUR 3,7 miljoen (exclusief een mogelijke earn-out), waarvan Qurius
EUR 1,5 miljoen heeft gebruikt als aflossing van de lening. Aan het einde van het derde kwartaal heeft Qurius een totale schuld op haar balans staan van EUR 16 miljoen."Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
(in EUR x 1.000) Q3 2009 cumulatief Q3 2008 cumulatief verande-ring % Q3 2009 Q3 2008 verande-ring %
Netto-omzet 87.530 92.777 -6% 26.550 28.806 -8%
Inkoopwaarde omzet -28.519 -29.556 -4% -8.715 -9.085 -4%
Toegevoegde waarde 59.011 63.221 -7% 17.835 19.721 -10%
(als % van de netto-omzet) 67% 68% 67% 68%

Personeelskosten 47.952 50.934 -6% 15.574 17.281 -10%
Overige bedrijfskosten 7.050 7.676 -8% 2.210 2.518 -12%

Bedrijfskosten 55.002 58.610 -6% 17.784 19.799 -10%

EBITDA
(voor reorganisatiekosten) 4.009 4.611 -13% 51 -78 165%
(als % van de netto-omzet) 4,6% 5,0% 0,2% -0,3%

Afschrijvingen -2.784 -2.345 -19% -915 -893 -3%

EBIT
(voor reorganisatiekosten) 1.225 2.266 -46% -864 -971 11%
(als % van de netto-omzet) 1,4% 2,4% -3,3% -3,4%
Reorganisatiekosten -909 -554 -286 -404

EBIT 316 1.712 -82% -1.150 -1.375 16%

Financiële baten en lasten -884 -729 21% -141 -219 -36%
Resultaat voor belastingen -568 983 -1.291 -1.594

Belastingen* 157 -262 356 537
Belang derden -5 1 -3 0
Netto resultaat voortgezette activiteiten -416 722 -158% -938 -1.057 11%
(als % van de netto-omzet) -0,5% 0,8% -3,5% -3,7%

Resultaat beëindigde activiteiten -1.429 -631 -946 -539

Netto resultaat -1.845 91 n.a. -1.884 -1.596 -18%* De waardering van de fiscale resultaten met betrekking tot de beëindigde bedrijfsactiviteiten van de Zweedse en Deense entiteiten zijn nog niet meegenomen in de berekeningen. Deze fiscale resultaten zouden kunnen leiden tot een positief effect op de regel 'Belastingen' in 2009 van de voortgezette activiteiten. We verwachten dergelijke fiscale resultaten te kunnen waarderen in het tweede half jaar van 2009.Beëindigde bedrijfsactiviteiten
Op 4 mei 2009 heeft Qurius bekend gemaakt dat als onderdeel van een set bedrijfsbrede reorganisaties en kostenbesparende maatregelen, zij heeft besloten haar Deense operatie, een klein kantoor in Kopenhagen-Herlev met zes medewerkers, op te heffen. Zowel door de uitdagende economische omstandigheden als het gebrek aan schaalgrootte, bleek de Deense onderneming niet in staat zijn strategische ambities succesvol te realiseren. Tot en met april 2009 heeft Denemarken
EUR 0,2 miljoen bijgedragen aan netto omzet, tot en met 30 september 2008 heeft Denemarken EUR 1,1 miljoen bijgedragen. De EBIT bijdrage was in 2009 EUR -0,2 miljoen (2008: EUR 5.000). De deconsolidatie van Denemarken heeft geresulteerd in een klein verlies van EUR 6.000 (inclusief een provisie met betrekking tot de afwikkeling van de activiteiten).
Op 12 juni 2009 heeft Qurius bekend gemaakt dat zij heeft besloten haar Zweedse operatie, met kantoren in Stockholm, Linköping en Göteborg op te heffen. In totaal zullen 78 werknemers hierdoor getroffen worden. De Qurius Raad van Bestuur heeft hiertoe besloten rekening houdend met de aanhoudende verliezen en de ongunstige marktomstandigheden. Gedurende 2008 en het eerste half jaar van 2009 nam Qurius verschillende reorganisatiemaatregelen, echter de effecten hiervan bleken onvoldoende om de organisatie te rationaliseren in het huidige economische klimaat. Tot en met mei 2009 heeft Zweden EUR 3,3 miljoen bijgedragen aan netto omzet, tot en met september 2008 heeft Zweden EUR 8,2 miljoen bijgedragen. De EBIT bijdrage was in 2009 EUR -0,7 miljoen (2008: EUR-1,2 miljoen). De deconsolidatie van Zweden heeft geresulteerd in een winst van EUR 0,2 miljoen (inclusief een provisie met betrekking tot de afwikkeling van de activiteiten).
Op 13 augustus 2009 heeft Qurius de verkoop van haar dochteronderneming Multiplus Solutions met kantoren in Sandefjord, Denemarken en China bekend gemaakt. De activiteiten van Multiplus, hoewel sterk gepositioneerd in een niche markt, waren een op zichzelf staande activiteit binnen Qurius. Zij hebben hun eigen klanten (maritieme- en scheepsbouwsector) met een niche oplossing (niet Microsoft Dynamics gebaseerd). Met 40 werknemers genereerde zij een EBIT van EUR -98.000 in Q3, 2009 (cumulatief 2009: EUR nihil) welke is gerapporteerd onder de beëindigde activiteiten. Op de verkoop (welke heeft geleid tot EUR 3,7 miljoen in liquide middelen) is een verlies van EUR 0,7 miljoen gerealiseerd, welke tevens onder de beëindigde activiteiten is gerapporteerd.

Qurius lost versneld af en past financieringsfaciliteit aan

Qurius heeft overeenstemming bereikt over aanpassing van de bestaande financieringsfaciliteit. De aanvankelijk voor geheel 2009 opgeschorte kwartaalaflossingen, van in totaal EUR 2,5 miljoen, worden per ultimo 2009 voldaan. Daarnaast heeft Qurius in het derde kwartaal vrijwillig een bedrag van EUR 1,5 miljoen uit de opbrengst van de verkoop van deelneming Multiplus als vervroegde aflossing betaald. Derhalve zal de hoogte van de faciliteit EUR 13,5 miljoen per ultimo 2009 bedragen. Vanaf 2010 zullen de aflossingen van EUR 0,625 miljoen per kwartaal worden gecontinueerd conform de huidige faciliteit.

Het convenant voor netto schuld ten opzichte van de laatste twaalf maanden ("LTM") EBITDA zal tot en met 30 september 2010 maximaal 3 bedragen. Daarna zal deze 2 bedragen. Het kwartaal convenant voor LTM EBITDA bedraagt EUR 3,6 miljoen voor 30 september 2009, en daarna respectievelijk EUR 4,2 miljoen, EUR 3,8 miljoen, EUR 4,1 miljoen, EUR 4,9 miljoen en EUR 5,0 miljoen. Het solvabiliteit convenant blijft op 40% staan en de Interest Cover Ratio komt te vervallen. De marge (opslag boven Euribor) op de faciliteit bedraagt 350 basispunten. Als zekerheid worden de rekening courant faciliteiten en de aandelen van de Nederlandse en Duitse werkmaatschappijen verpand.

De overige condities van de bestaande financieringsfaciliteit blijven onverkort van kracht.
Omzetsegmentatie
De volgende tabel geeft de omzet weer per omzetcategorie voor de aangegeven perioden:
Per categorie (in EUR x 1.000 behalve percentages) Q3 2009 cumulatief Voortgezette activiteiten Q3 2008 cumulatief Voortgezette activiteiten Verandering %
Licenties 9.498 12.605 -25%
Onderhoud 14.375 16.203 -11%
Services 55.791 56.456 -1%
Hardware 7.866 7.513 5%
87.530 92.777 -6%

De volgende tabel geeft de omzet weer van de internationale activiteiten voor de aangegeven perioden:
Per land (in EUR x 1.000 behalve percentages) Q3 2009 cumulatief Voortgezette activiteiten Q3 2008 cumulatief Voortgezette activiteiten Verandering %
Duitsland 23.371 22.338 5%
Nederland 43.726 46.449 -6%
Spanje 10.838 11.358 -5%
Overig 9.594 12.632 -24%
87.530 92.777 -6%

EBIT segmentatie
De volgende tabel geeft de EBIT weer van de internationale activiteiten voor de aangegeven perioden:
Per land*) (in EUR x 1.000 behalve percentages) Q3 2009 cumulatief Voortgezette activiteiten Q3 2008 cumulatief Voortgezette activiteiten Verandering %
Duitsland -541 -423 -28%
Nederland 1.589 2.250 -29%
Spanje -455 -783 42%
Overig -277 668 -141%
316 1.712 -82%

*) De holdingkosten zijn aan de verschillende landen toegewezen.


Werknemers
De volgende tabel geeft de het aantal werknemers in FTE's weer per einde van de aangegeven perioden:
Per country Q3 2009 cumulatief Voortgezette activiteiten Q3 2008 cumulatief Voortgezette activiteiten Verandering %
Duitsland 202 215 -6%
Nederland 370 392 -6%
Spanje 138 153 -10%
Overig 141 150 -6%
851 910 -6%


In enkele operaties hebben we het aantal werknemers in indirecte functies gereduceerd, terwijl waar noodzakelijk het aantal fee earners is verhoogd.

Einde van persbericht.

reactie XEA.nl
Deze cijfers vallen ons niet tegen. Het dieptepunt lijkt geweest te zijn. Nog even de rug verder er onder en als het herstel economie door zet, kan dat in de cijfers van Qurius tot uiting komen.
Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL