DOCDATA N.V.: koersontwikkeling en publicatie agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op 21 februari 2018

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 10/01/2018 18:03
Koersontwikkeling
DOCDATA N.V. ('de Vennootschap') heeft geen verklaring voor de sterke koersstijging van de gewone aandelen in de vennootschap zoals die verhandeld worden op Euronext Amsterdam in de periode van 5 januari 2018 tot heden.

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders
De Vennootschap publiceert vandaag online de agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ('de Vergadering'), welke zal worden gehouden op op woensdag 21 februari 2018 om 14.00 uur in de Erasmus Centre for Entrepreneurship op de 12e verdieping van de Rotterdam Science Tower aan de Marconistraat 16, 3029 AK, te Rotterdam

Op de agenda voor de Vergadering zijn voorstellen opgenomen ten aanzien van:

Besluit tot statutenwijziging waarmee de naam van de onderneming wijzigt in Ease2pay N.V. .
Besluit tot benoeming van mevrouw Nadja van der Veer en de heer Wim Fahrner als leden van de Raad van Commissarissen.
Besluit tot uitgifte van en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen tot ten hoogste 10% van het huidige geplaatste aantal aandelen van de Vennootschap, plus uitgifte van en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen voor een additionele 10% van het huidige geplaatste aantal aandelen van de Vennootschap (derhalve in totaal tot een maximum aantal van 20% van het huidige geplaatste aantal aandelen van de Vennootschap, zijnde 1.540.000 aandelen), welke additionele 10% kan worden aangewend voor diverse doeleinden waaronder, maar niet beperkt tot, de financiering van fusies en overnames.
Met ingang van vandaag liggen de volledige tekst van de agenda voor de Vergadering en de toelichting daarop, het voorstel tot wijziging van de statuten van de Vennootschap, alsmede de overige vergaderstukken (waaronder het biedingsbericht en de standpuntbepaling inzake het Aanbevolen Bod) ter inzage voor aandeelhouders en andere vergadergerechtigden ten kantore van de Vennootschap, Marconistraat 16, 3029 AK, te Rotterdam, of zijn kosteloos verkrijgbaar bij ABN AMRO Bank N.V., Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam ('ABN AMRO'), telefoon 020-3442000 of e-mail corporate.broking@nl.abnamro.com. Inzage en verkrijging van genoemde documenten is met ingang van vandaag eveneens online mogelijk via de corporate website van de Vennootschap, www.docdatanv.com, alsmede via de websites www.securitiesinfo.com en www.abnamro.com/evoting.

Registratiedatum
Op grond van het bepaalde in de wet, gelden als stem- en vergadergerechtigden voor de Vergadering, diegenen die (i) op woensdag 24 januari 2018 ('de Registratiedatum'), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum, als aandeelhouder zijn ingeschreven in de (deel)registers en (ii) tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Als (deel)registers zijn aangewezen de administraties van de intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer (Wge), waaruit blijkt wie op de Registratiedatum gerechtigd zijn tot deze aandelen.

Aanmelding
Houders van aandelen, andere vergadergerechtigden, of hun gevolmachtigden zijn bevoegd de Vergadering bij te wonen mits zij zich via www.abnamro.com/evoting of via de intermediair waarbij hun aandelen worden geadministreerd uiterlijk donderdag 15 februari 2018 om 17.00 uur hebben aangemeld bij ABN AMRO. De intermediairs dienen aan ABN AMRO via www.abnamro.com/intermediary een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat voor de betreffende aandeelhouder voor de Vergadering wordt aangemeld. Bij de aanmelding worden de intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende aandeelhouders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de Registratiedatum. ABN AMRO zal aan de aandeelhouders dan wel via de betreffende intermediairs een toegangsbewijs tot de Vergadering zenden.

Volmachten en stemmen via internet
De stem- en vergaderrechten kunnen worden uitgeoefend door een gevolmachtigde. Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden kunnen via een elektronische volmacht met steminstructie hun stem uitbrengen. Om rechtsgeldig uw stem via internet te kunnen uitbrengen, dient u zich aan te melden zoals hierboven onder "Aanmelding" is beschreven. Een elektronische volmacht met steminstructie verleent u aan de Directie, die namens u uw stem zal uitbrengen op de Vergadering. Aandeelhouders kunnen hun steminstructies tot en met donderdag 15 februari 2018 om 17.00 uur elektronisch doorgeven via www.abnamro.com/evoting. Indien aandeelhouders en andere vergadergerechtigden niet in de gelegenheid zijn een elektronische volmacht met steminstructie te verlenen, kunnen zij zich door een schriftelijke gevolmachtigde laten vertegenwoordigen. De schriftelijke volmacht dient uiterlijk donderdag 15 februari 2018 om 17.00 uur ten kantore van de Vennootschap te zijn gedeponeerd. De gevolmachtigde dient het registratiebewijs en een kopie van de volmacht vóór de Vergadering in te leveren bij de inschrijfbalie.

Legitimatie
Vergadergerechtigden kan worden verzocht om zich voorafgaand aan de toelating tot de Vergadering bij de inschrijfbalie te legitimeren. Wij verzoeken daarom alle vergadergerechtigden een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee te brengen naar de Vergadering.

Geplaatst kapitaal en stemrechten van de Vennootschap
Op de dag van de oproeping voor de Vergadering heeft de Vennootschap een geplaatst aandelenkapitaal van € 769.999,90 bestaande uit 7.699.999 aandelen van elk € 0,10 nominaal. De Vennootschap houdt per die dag zelf geen geplaatste aandelen in haar eigen kapitaal. Derhalve bedraagt het aantal stemgerechtigde aandelen op de dag van de oproeping 7.699.999 aandelen.

------------------------------------------

Rotterdam, Nederland, 10 januari 2018
Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL