Corbion Interim Management Statement Q1 2020

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 30/04/2020 07:14
Corbion boekte een omzet van € 256,3 miljoen in het eerste kwartaal van 2020, een toename van 12,0% als gevolg van 9,6% autonome omzetgroei en positieve valuta-effecten. De aangepaste EBITDA nam autonoom toe met 24,1% tot € 44,4 miljoen dankzij verbeteringen in alle business segmenten.
“Ons doel ‘Zich sterk maken voor conservering, uiteenlopend van voedselconservering tot behoud van voedselproductie, gezondheid en de planeet’ heeft nooit eerder zoveel betekenis en relevantie gehad als nu tijdens de pandemiecrisis. Ik ben buitengewoon trots op onze teams over
de hele wereld die, hoewel ze veiligheid en gezondheid van onze collega’s de hoogste prioriteit toekenden, recordvolumes hebben geproduceerd onder zeer uitdagende omstandigheden. Alle business segmenten lieten een significante verbetering ten opzichte van vorig jaar zien, in termen van zowel omzet als winst. De COVID-19-crisis stuwde de omzet in maart zelfs nog verder
op, voortbouwend op een toch al sterk begin van het jaar. Het koopgedrag van consumenten verschoof van out-of-home-kanalen naar food retail. Bovendien verzekerden onze klanten zich van voldoende voorraad om de continuïteit van de productie te waarborgen. Nu de implementatie van ons nieuwe strategische plan Advance 2025 onderweg is, heb ik er alle vertrouwen in dat de fundamentals en het veerkrachtige bedrijfsmodel van Corbion zich zullen blijven vertalen in duurzame waardecreatie”, aldus CEO Olivier Rigaud.

Belangrijke financiële ontwikkelingen eerste kwartaal 2020
• De groei van de netto-omzet was 12.0%; autonome groei was 9,6% (11,1% voor
kernactiviteiten)
• De aangepaste EBITDA was € 44,4 miljoen, een autonome toename van 24,1%
• De aangepaste EBITDA-marge was 17,3% (17,7% voor kernactiviteiten)
• Het bedrijfsresultaat kwam uit op € 27,4 miljoen, een autonome toename van 34,6% € miljoen Kw1 2020 Kw1 2019
Totale groei Autonome groei
Netto-omzet 256,3 228,9 12,0% 9,6%
Aangepaste EBITDA 44,4 34,9 27,2% 24,1%
Aangepaste EBITDA-marge 17,3% 15,2%
Bedrijfsresultaat 27,4 20,1 36,3% 34,6%

Gang van zaken per segment
Kernactiviteiten
De netto-omzet van de kernactiviteiten, waaronder Sustainable Food Solutions, Lactic Acid & Specialties en Incubator vallen, nam met 15,0% toe dankzij autonome groei van de netto-omzet met 11,1% en positieve valuta-effecten. De aangepaste EBITDA-marge steeg van 15,4% naar 17,7%. Hoewel lastig te bepalen, schatten we dat COVID-19 een positieve impact van circa 300 bps had op de autonome netto-omzetgroei bij de kernactiviteiten. Gedurende de maand maart
was deze impact overwegend zichtbaar in ons segment Sustainable Food Solutions.

Sustainable Food Solutions
De netto-omzet nam autonoom toe met 8,3%. Bij Functional Systems zagen we bijzonder sterke groei van broodoplossingen, omdat klanten zich wilden verzekeren van voldoende voorraad om in te kunnen spelen op de grotere vraag van consumenten naar voorverpakt brood. Bij Preservation werd de groei aangejaagd door de grotere vraag van consumenten naar
vleesproducten met een langere houdbaarheid. De aangepaste EBITDA-marge steeg van 17,6% naar 18,0%.

Lactic Acid & Specialties
De netto-omzet nam autonoom toe met 14,7%. Deze sterke toename was toe te schrijven aan hoge groei van de verkopen van melkzuur (ook aan de joint venture Total Corbion PLA). De verkopen van lactaat aan de farmaceutische industrie namen toe; zo ook die van esters (oplosmiddelen) dankzij een substantieel herstel van de afzet in de halfgeleiderindustrie. De afzet van medische polymeren was op een vergelijkbaar niveau als tijdens het recordkwartaal
afgelopen jaar. De aangepaste EBITDA-marge van Lactic Acid & Specialties nam toe van 23,6% tot 25,0%.

Incubator
De netto-omzet steeg met 86,6%, voornamelijk als gevolg van hogere verkopen van AlgaPrime DHA (omega-3). Deze stijging was mede te danken aan de introductie van een vloeibare versie van ons product, waardoor het voor sommige van onze klanten gemakkelijker is om ons product in visvoer te verwerken. Het aangepaste EBITDA-verlies daalde van € -7,7 miljoen in het eerste kwartaal van 2019 naar € -5,7 miljoen in het eerste kwartaal dit jaar, ook dankzij besparingen op vaste lasten.

Niet-kernactiviteiten
De netto-omzet nam autonoom met 2,7% toe. Dit is de som van hogere verkopen van
emulgatoren, licht hogere vriesdeegverkopen en lagere co-packing blending (wordt
uitgefaseerd). De aangepaste EBITDA-marge van de niet-kernactiviteiten nam toe van 14,4% tot 15,6%.

COVID-19-update
• Alle fabrieken zijn in bedrijf en er zijn maatregelen getroffen om eerst en vooral de gezondheid van iedereen te waarborgen. Vanwege onze sleutelpositie als leverancier in de voedings- en farma-leveringsketen zijn onze fabrieken in de meeste landen als ‘essentieel’ aangemerkt, waardoor onze mensen en onderaannemers in de fabriek hun werk kunnen blijven doen om onze klanten zo goed als mogelijk van dienst te zijn. In één
van onze fabrieken is een kleinere productielijn tijdelijk stilgelegd om noodzakelijke aanpassingen door te voeren met het oog op een veilige werkafstand.
• COVID-19-infecties onder medewerkers van Corbion zijn erg beperkt. Noodplannen zijn voorhanden om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen in het geval van een toename van het aantal infecties.
• Met de levering van grondstoffen hebben we slechts kleine problemen ondervonden, maar die zijn allen opgelost. We beheren voortdurend onze leveringsketen, zowel inkomend als uitgaand, en ondernemen waar nodig actie om risico’s te verkleinen.
Verder hebben we de voorraad strategische grondstoffen vergroot.
• Onze nettoschuld/EBITDA-ratio per einde eerste kwartaal 2020 was 2,0x (ongewijzigd ten opzichte van ultimo 2019), ruim onder onze financieringsconvenanten. Vanuit herfinancieringsperspectief is onze financiering geborgd. Uit voorzorg hebben we onze cashpositie versterkt door onze revolverende kredietfaciliteit deels op te nemen.

Vooruitzichten boekjaar 2020 (voor kernactiviteiten)
Al was onze performance in het eerste kwartaal beter dan de aangegeven guidance-niveaus voor dit boekjaar, toch denken we niet dat we deze niveaus van groei en winstgevendheid kunnen handhaven in de komende kwartalen gegeven de huidige onzekerheid over de verdere ontwikkeling van de COVID-19-pandemie en de impact op het economische klimaat. Voorlopig handhaven we onze guidance voor onze kernactiviteiten in 2020: autonome groei van de nettoomzet in een bandbreedte van 4-7% en aangepaste EBITDA-marge van ~15%, stabiel vergeleken met boekjaar 2019.

Financiële resultaten
Netto-omzet Totale groei Valuta’s Totale groei bij constante valuta’s
Acquisities/ (desinvesteringen) Autonoom Prijs/mix Volume Kw1 2020 vs Kw1 2019
Kern 15,0% 1,3% 13,7% 2,6% 11,1% -3,6% 15,3%
- Sustainable Food Solutions 13,4% 1,1% 12,3% 4,0% 8,3% -0,6% 9,0%
- Lactic Acid & Specialties 16,7% 2,0% 14,7% 0,0% 14,7% -8,2% 25,0%
- Incubator 64,3% -22,3% 86,6% 0,0% 86,6% -17,1% 125,0%
Niet-kern -1,4% 2,9% -4,3% -7,0% 2,7% -1,7% 4,5%
Totaal 12,0% 1,6% 10,4% 0,8% 9,6% -3,4% 13,4%

€ miljoen Kw1 2020 Kw1 2019 Groei Kw1
Netto-omzet
Kern 215,2 187,2 15,0%
- Sustainable Food Solutions 136,2 120,1 13,4%
- Lactic Acid & Specialties 76,7 65,7 16,7%
- Incubator 2,3 1,4 64,3%
Niet-kern 41,1 41,7 -1,4%
Totaal netto-omzet 256,3 228,9 12,0%
Aangepaste EBITDA
Kern 38,0 28,9 31,5%
- Sustainable Food Solutions 24,5 21,1 16,1%
- Lactic Acid & Specialties 19,2 15,5 23,9%
- Incubator (5,7) (7,7) 26,0%
Niet-kern 6,4 6,0 6,7%
Totaal aangepaste EBITDA 44,4 34,9 27,2%
Aangepaste EBITDA-marge
Kern 17,7% 15,4%
- Sustainable Food Solutions 18,0% 17,6%
- Lactic Acid & Specialties 25,0% 23,6%
- Incubator -247,8% -550,0%
Niet-kern 15,6% 14,4%
Totaal aangepaste EBITDA-marge 17,3% 15,2%

tijd 09.30
De Midcap 731,53 +5,29 +0,73% Corbion EUR 31,40 +3,05 vol. 35.609

Corbion Q1 2020 Interim Management Statement
Corbion reported sales of € 256.3 million in the first quarter of 2020, an increase of 12.0% due to organic sales growth of 9.6% and positive currency effects. Adjusted EBITDA increased organically by 24.1% to € 44.4 million due to improvements in all business segments.
“Our purpose ‘preserving food, food production, health and the planet’ has never been more meaningful and relevant than during the current pandemic crisis. I could not be prouder of our teams across the globe, producing record volumes under very challenging circumstances, Always ensuring health and safety of our colleagues as our first priorities. All business segments improved significantly over last year, both in sales and profits. The COVID-19 crisis pushed up sales even further in March, building on a strong start of the year. Consumer buying patterns shifted from out-of-home channels to food retail. Additionally, our customers were securing
supplies to ensure production continuity. As we are implementing our new strategic plan Advance 2025, I am confident in Corbion’s fundamentals and business model resilience to continue to create value in a sustainable way”, commented Olivier Rigaud, CEO.
Key financial highlights first quarter of 2020
• Net sales growth was 12.0%; organic growth was 9.6% (11.1% for core activities)
• Adjusted EBITDA was € 44.4 million, an organic increase of 24.1%
• Adjusted EBITDA margin was 17.3% (17.7% for core activities)
• Operating result was € 27.4 million, an organic increase of 34.6%
€ million YTD 2020 YTD 2019 Total growth Organic growth
Net sales 256.3 228.9 12.0% 9.6%
Adjusted EBITDA 44.4 34.9 27.2% 24.1%
Adjusted EBITDA margin 17.3% 15.2%
Operating result 27.4 20.1 36.3% 34.6%

Segment information
Core activities
Net sales in the core activities, which encompasses Sustainable Food Solutions, Lactic Acid & Specialties, and Incubator, increased by 15.0%, driven by organic net sales growth of 11.1% and positive currency effects. The adjusted EBITDA margin increased from 15.4% to 17.7%. We estimate that the COVID-19-pandemic has had a positive impact on our organic net sales growth in the core activities of approximately 300 bps, even though the exact magnitude is hard to determine. Over the month of March, this impact was predominantly seen in our Sustainable Food Solutions segment.

Sustainable Food Solutions
Net sales increased organically by 8.3%. In Functional Systems we saw particularly strong growth in bread solutions as customers were securing supply and accommodating the consumer shift to packaged bread. In Preservation, the higher consumer demand for meat products with extended shelf-life drove our growth. The adjusted EBITDA margin increased from 17.6% to 18.0%.

Lactic Acid & Specialties
Net sales increased organically by 14.7%. The strong increase was driven by high growth in lactic acid (also to the Total Corbion PLA JV). Lactate sales to the pharma industry grew, as well as the ester (solvents) sales, driven by a substantial sales recovery to the semiconductor industry.
Medical polymer sales were at a similar level as last year’s record quarter. The adjusted EBITDA margin in Lactic Acid & Specialties increased from 23.6% to 25.0%.

Incubator
Net sales increased by 86.6%, mostly driven by higher AlgaPrime DHA (omega-3) sales. The increase was supported by the launch of a liquid version of our product, which makes it more convenient for some of our customers to include in the fish feed. Adjusted EBITDA losses declined from € -7.7 million in Q1 2019 to € -5.7 million in Q1 2020, supported by fixed cost savings.

Non-core activities
Net sales increased organically by 2.7%. This was the balance between higher emulsifier sales, slightly higher frozen dough sales, and lower co-packing blending which is being phased out. The adjusted EBITDA margin in non-core activities increased from 14.4% to 15.6%.

see & read more on
https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/8307ac9c-7f23-4dcb-9ed9-dddb55f169cc

zie ook op
Sulzer: PLA advances are changing the plastics industry
https://www.xea.nl/advies.php?id=dba-38392&type=toon

Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en latere
4 mei EUR 32,20 71.652 790 EUR 32,10 99.334 872 17.35.12
Om 17.32.46 uur EUR 33,15 om 17.34.12 uur EUR 32,70
5 mei EUR 32,35 48.479 557 Eur 32,45 61.907 620 17.35.00
6 mei EUR 33,45 67.252 682 EUR 33,50 86.664 753 17.35.28
7 mei EUR 33,30 100.696 599 EUR 33.35 127.912 677 17.35.05
8 mei EUR 33,50 37.746 352 EUR 33,75 47.606 412 17.35.26
Om 17.31,25 uur EUR 32,70 om 17.31.36 uur EUR 34,00

Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en latere
11 mei EUR 34,45 62.750 556 EUR 34,50 76.476 627 17.35.26
Om 17.33.21 uur EUR EUR 34,95 om 17.34.25 uur EUR 34,90
12 mei EUR 33,85 48.532 571 EUR 33.95 64.493 644 17.35.10
13 mei EUR 33,00 90.855 704 EUR 33,10 117.843 790 17.35.00
14 mei EUR 32,15 54.520 432 EUR 32,25 73.586 502 17.35.22
15 mei EUR 33,00 78.199 543 EUR 33,15 96.355 622 17.35.22


Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en latere
18 mei EUR 33,10 27.706 332 EUR 33,10 38.141 408 17.35.25
19 mei EUR 32,95 46.176 444 EUR 32,95 62.792 523 17.35.26
20 mei EUR 33,20 38.368 318 EUR 33.35 63.772 392 17.35.29
21 mei EUR 32,95 19.224 292 EUR 33,00 29.835 337 17.35.22
22 mei EUR 32,90 25.685 309 EUR 33,00 48.362 385 17.35.16
Om 17.24.27 uur EUR 33,30 Er wordt bewust naar een prijs gewerkt, vooral in de laatste 5 seconden van de 5 spook minuten. Met dank aan het voortreffelijke toezicht in de 5 spook minuten.

Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en latere
25 mei EUR 33,75 35.271 305 EUR 34,00 60.437 410 17.35.27
26 mei EUR 34,55 32.963 298 EUR 34,65 62.990 372 17.35.18
Om 17.32.23 uur EUR 35,95 alles is mogelijk vlak voor 17.35.00 uur nog ruim in de EUR 35,00
27 mei EUR 34,10 24.124 249 EUR 33,95 43.212 327 17.35.18
28 mei EUR 33,55 20.106 286 EUR 33,45 56.629 383 17.35.06
Ziet U het omzet verschil, de gehelen manipuleren en in de 5 spookminuten drukken en morgen vroeg sterk omhoog (lees duur verkopen) en weer hetzelfde spelletje spelen. Toezicht is er nauwelijks.
29 mei EUR 33,25 106.847 1.094 EUR 33.05 193.212 1.1198 17.35.21
In de 5 spookminuten willen de manipulators hun stukken weer kwijt en vooral het lange weekend niet over meenemen. Zie het verschil in deze 5 spookminuten van ca. 87.000 stukken.

Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en latere
1 juni EUR 33,60 20.612 241 EUR 33,65 36.788 306 17.35.12
2 juni EUR 32.95 42.896 467 EUR 33,00 68.752 558 17.35.12
3 juni EUR 32,95 79.934 742 EUR 32,90 102.674 818 17.35.04
Let eens op de gemiddelde order grootte! dagelijkse manipulaties, maar 's morgens vroeg hoger openen en enige tijd later drukken tot soms 1 euro lager.
In de 5 spookminuten gaat tussen de 20 en 40% van de dag omzet. Dit geeft aan dat er verschillende partijen zitten te daghandelen. Corbion is qua stabiele prijsvorming risicoloos.
4 juni EUR 32,50 83.175 679 EUR 32,50 104.060 745 17.35.24
In de 5 spookminuten weer ca. 25% van de dag omzetten. Opvallend toch steeds dit patroon.
5 juni EUR 32,40 94.383 946 EUR 32,50 125.648 1.020 17.35.19
5 juni om 17.31.00 boekje Corbion, ziet U de post van 10.000 liggen!!!
Zo bewerken ze in de 5 spookminuten de prijsvorming al jaren lang!
Orders Volume Bied Laat Volume Orders
17 9.916 mkt mkt 4.567 6
1 1 35,30 31,05 1 1
1 273 34,00 31,45 148 1
1 459 33,65 31,80 15 1
1 29 33,35 32,00 10.000 1

Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en latere
8 juni EUR 33,10 94.981 812 EUR 33,00 135.961 900 17.35.01
In de 5 spook minuten weer veel omzet.
9 juni EUR 32,55 44.155 592 EUR 32,45 64.403 666 15.35.14
Zo zet je het aandeel terug
Tijd Prijs Volume 9/9/20 Corbion.
17:29:44 32,55 4
17:29:40 32,65 56
17:29:16 32,60 15
17:28:23 32,65 140
17:28:23 32,65 9
9/6/2020 om 17.34.59 uur EUR 32,50 om 17.35.01 uur EUR 32,45
Ze werkt het te Amsterdam.
10 juni EUR 32,35 34.345 404 EUR 32,45 49.505 479 17.35.25
Om 17.32.31 uur EUR 32,95 om 17.33.58 uur EUR 32,85 om 17.34.17 uur EUR 32,80
om 17.34.27 uur EUR 32,70 om 17.34.58 uur EUR 32,65 zo werkt 't in Amsterdam.
11 juni EUR 31,80 30.396 373 EUR 31,85 51.205 449 17.35.12
11/6 om 17.33.45 uur EUR 32,95 om 17.34.11 uur EUR 32,80 om 17.34.26 uur EUR 32,75 om 17.34.39 uur EUR 32,40 en om 17.34.57 EUR 32,00
Zo werken ze dagelijks dezelfde patronen af.
12 juni EUR 31,60 26.439 363 EUR 31,65 42.140 429 17.35.18Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL