Corbion: resultaten boekjaar 2017

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 07/03/2018 06:59
Corbion boekte een netto-omzet van € 891,7 miljoen in 2017, een afname van 2,2% vergeleken met 2016. De autonome groei van de netto-omzet in het vierde kwartaal was 0,4%. De EBITDA exclusief eenmalige posten in 2017 daalde met 3,5% tot € 164,1 miljoen. De onderneming stelt voor een regulier dividend van € 0,56 per aandeel uit te keren.

"Ik constateer met genoegen dat het positieve omzet momentum aanhield in de tweede helft van 2017. Onze performance in 2017 was tevredenstellend met uitzondering van de volume ontwikkelingen in Bakery. De groei van Meat en Biochemicals was bemoedigend. We gaven een extra impuls aan Innovation Platforms met de oprichting van de joint venture Total Corbion PLA en door de acquisitie van een platform voor de winning van ingrediënten uit algen. In november presenteerden we onze strategie 'Creating Sustainable Growth' voor de jaren 2018-2021 ", aldus Tjerk de Ruiter, CEO.Belangrijke financiële ontwikkelingen boekjaar 2017*
De autonome groei van de netto-omzet was -0,4%; de volumegroei was -1,9%
De EBITDA exclusief eenmalige posten bedroeg € 164,1 miljoen (€ 167,0 miljoen exclusief een impact van € -2,9 miljoen als gevolg van de acquisitie van TerraVia in het vierde kwartaal)
De EBITDA-marge vóór eenmalige posten was 18,4% (2016: 18,7%)
Eenmalige posten op EBITDA-niveau ten bedrage van € 6,4 miljoen
Het bedrijfsresultaat was € 122,3 miljoen, een autonome daling van 2,4%
De vrije kasstroom was € 24,2 miljoen (2016: € 72,1 miljoen). De daling is merendeels samenhangend met de nieuw opgerichte joint venture Total Corbion PLA en de verworven activa van TerraVia
De nettoschuld/EBITDA-ratio per einde jaar was 1,0x (ultimo 2016: 0,6x)

x € miljoen
Boekjaar 2017 Boekjaar 2016 Totale groei Autonome groei
Netto-omzet 891,7 911,3 -2,2% -0,4%
EBITDA exclusief eenmalige posten 164,1 170,1 -3,5% -2,3%
EBITDA-marge exclusief eenmalige posten 18,4% 18,7%
Bedrijfsresultaat 122,3 126,9 -3,6% -2,4%
ROCE 17,4% 20,6%

Management review boekjaar 2017
Ingredient Solutions is de nieuwe naam van de business unit Biobased Ingredients. Innovation Platforms is de nieuwe naam van de business unit Biobased Innovations.

Netto-omzet
De netto-omzet nam in 2017 af met 2,2% tot € 891,7 miljoen (2016: € 911,3 miljoen), voornamelijk als gevolg van een volumedaling (-1,9%) deels gecompenseerd door een positief prijs/mix-effect (1,5%), en een negatief valuta-effect (-1,3%). Bovendien had de desinvestering van de Breddo-Likwifier activiteiten per 9 december 2016 een kleine negatieve impact.
De autonome omzetgroei van -0,2% van de business unit Ingredient Solutions was voornamelijk toe te schrijven aan zwakke volumes bij Bakery, wat deels werd gecompenseerd door groei bij Meat en Biochemicals. De autonome omzetgroei van het business segment Biochemicals was 5,8% dankzij autonome groei in alle markten behalve Animal Health.
De volumegroei bij Innovation Platforms is voornamelijk toe te schrijven aan de hogere volumes melkzuur die aan de joint venture Total Corbion PLA zijn verkocht. De negatieve prijs/mix is grotendeels het gevolg van de oprichting van de joint venture Total Corbion PLA per 2 maart 2017. Sinds die datum worden melkzuurverkopen in plaats van lactide/PLA-verkopen geboekt bij Innovation Platforms. Het acquisitie-effect in Innovation Platforms hangt samen met de acquisitie van de activa van TerraVia per 29 september 2017.

Groeicijfers boekjaar en vierde kwartaal 2017
Totale groei Valuta’s Totale groei bij constante valuta’s Acquisities/ (desinvesteringen) Autonoom Prijs/mix Volume Boekjaar 2017 vs 2016
Ingredient Solutions -2,2% -1,3% -0,9% -0,7% -0,2% 1,7% -1,9%
- Food -4,3% -1,3% -3,0% -1,0% -2,0% 1,7% -3,7%
- Biochemicals 4,5% -1,3% 5,8% 0,0% 5,8% 1,1% 4,7%
Innovation Platforms -0,9% 0,8% -1,7% 8,8% -10,5% -4,2% 3,6%
Totaal -2,2% -1,3% -0,9% -0,5% -0,4% 1,5% -1,9%
Kw4 2017 vs Kw4 2016
Ingredient Solutions -6,6% -7,1% 0,5% -0,8% 1,3% 2,4% -1,1%
- Food -10,3% -7,5% -2,8% -1,1% -1,7% 1,6% -3,3%
- Biochemicals 5,3% -5,8% 11,1% 0,0% 11,1% 4,2% 6,9%
Innovation Platforms -7,1% -5,4% -1,7% 45,2% -46,9% 0,0% -100,0%
Totaal -6,6% -7,0% 0,4% 0,0% 0,4% 4,4% -4,0%

EBITDA
De EBITDA exclusief eenmalige posten nam in 2017 af met 3,5% tot € 164,1 miljoen, voornamelijk als gevolg van negatieve volumegroei en de acquisitie van de activa van TerraVia.
Valuta’s hadden een positieve impact van € 0,9 miljoen op de EBITDA. De EBITDA van Ingrediënt Solutions exclusief eenmalige posten nam met 2,0% af als gevolg van lagere volumes en hogere grondstofkosten, gecompenseerd door positieve prijs/mix-effecten. Innovation Platforms zag het EBITDA-verlies oplopen tot € 8,8 miljoen (2016: € -6,4 miljoen). Het € 2,4 miljoen hogere verlies is voornamelijk toe te schrijven aan de acquisitie van de activa van TerraVia.

€ miljoen Boekjaar
2017 Boekjaar 2016 Kw4 2017 Kw4 2016 Groei boekjaar
Netto-omzet
Ingredient Solutions 870,2 889,6 207,3 221,9 -2,2%
- Food 647,7 676,6 152,1 169,5 -4,3%
- Biochemicals 222,5 213,0 55,2 52,4 4,5%
Innovation Platforms 21,5 21,7 3,9 4,2 -0,9%
Totaal netto-omzet 891,7 911,3 211,2 226,1 -2,2%
EBITDA exclusief eenmalige posten
Ingredient Solutions 172,9 176,5 38,8 38,9 -2,0%
- Food 121,3 127,8 26,0 28,3 -5,1%
- Biochemicals 51,6 48,7 12,8 10,6 6,0%
Innovation Platforms (8,8) (6,4) (4,6) (3,6) 37,1%
Totaal EBITDA exclusief eenmalige posten 164,1 170,1 34,2 35,3 -3,5%
Eenmalige posten 6,4 (3,2) 0,9 1,2
Totaal EBITDA 170,5 166,9 35,1 36,5 2,2%
Afschrijving/amortisatie/(terugboeking van)
bijzondere waardevermindering
(im)materiële vaste activa
(48,2) (40,0) (15,3) (2,7) 20,5%
Totaal bedrijfsresultaat 122,3 126,9 19,8 33,8 -3,6%
EBITDA-marge exclusief eenmalige posten
Ingredient Solutions 19,9% 19,8% 18,7% 17,5%
- Food 18,7% 18,9% 17,1% 16,7%
- Biochemicals 23,2% 22,9% 23,2% 20,2%
Innovation Platforms -40,9% -29,5% -118% -85,7%
Totaal EBITDA-marge exclusief eenmalige posten
18,4% 18,7% 16,2% 15,6%
Totaal EBITDA exclusief eenmalige posten
en acquisities bij constante valuta’s 166,1 170,1 39,5 35,3 -2,3%
Afschrijving, amortisatie en bijzondere waardevermindering
Afschrijvingen, amortisatie en bijzondere waardeverminderingen van (im)materiële vaste activa exclusief eenmalige posten beliepen € 45,2 miljoen tegenover € 49,8 miljoen in 2016.

Bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat daalde met 3,6% naar € 122,3 miljoen in 2017 (2016: € 126,9 miljoen).

Eenmalige posten
In 2017 is een positief totaal van € 5,3 miljoen aan eenmalige posten geboekt (op het niveau van resultaat na belasting), bestaande uit de volgende componenten:
• een eenmalige bate van € 4,7 miljoen samenhangend met de verkoop van
dochteronderneming Total Corbion PLA (Thailand) Limited aan de joint venture Total
Corbion PLA bv,
• een eenmalige bate van € 4,0 miljoen samenhangend met de acquisitie van TerraVia,
• een eenmalig verlies van € 2,4 miljoen samenhangend met de ontwikkeling van
barnsteenzuur,
• een eenmalig verlies van € 2,0 miljoen voortvloeiend uit de (herstructurerings-)
voorzieningen die vanwege de strategie-update zijn getroffen,
• een eenmalig verlies van € 0,9 miljoen samenhangend met de sluiting van onze
voormalige poedermengfabriek in Kansas Avenue,
• positieve belastingeffecten op bovenstaande posten ten bedrage van € 1,9 miljoen.

Financiële baten en lasten
De financiële lasten namen per saldo met € 5,8 miljoen toe tot € 13,2 miljoen, hoofdzakelijk als gevolg van hogere leningniveaus, wisselkoerseffecten op langlopende leningen en het feit dat er in het eerste halfjaar van 2016 een eenmalige bate was, samenhangend met de gedeeltelijke terugboeking van een bijzondere waardevermindering van een lening aan suikerbietentelers, verstrekt na de verkoop van CSM Sugar in 2007.

Winstbelasting
De winstbelasting op onze bedrijfsactiviteiten in 2017 bedroeg € 13,1 miljoen tegenover een winstbelasting van € 14,3 miljoen in 2016. De relatief lage effectieve belastingdruk in 2017 is voornamelijk toe te schrijven aan de belastinghervorming in de VS: per saldo namen de latente belastingverplichtingen in de VS af door de verlaging van het federale winstbelastingtarief van 35% naar 21% per 1 januari 2018. Exclusief eenmalige posten en exclusief het effect van de belastinghervorming in de VS zou de effectieve belastingdruk 23,1% zijn geweest. In de toekomst verwachten we een effectieve belastingdruk van ongeveer 25%

Overzicht financiële positie
Het geïnvesteerd vermogen nam in vergelijking met ultimo 2016 toe met € 38,5 miljoen tot
€ 635,0 miljoen. De belangrijkste mutaties in 2017 waren:

x € miljoen
Investeringen in (im)materiële vaste activa 49,4
Afschrijving / amortisatie / bijzondere waardevermindering van (im)materiële vaste activa -48,2
Mutatie in operationeel werkkapitaal 12,3
Mutatie in voorzieningen, overig werkkapitaal en financiële activa / overlopende
posten 21,9
Mutaties samenhangend met joint ventures en de acquisitie van de activa van TerraVia 44,7
Belastingposities 7,6
Wisselkoersverschillen -47,8
Overig -1,4
De belangrijkste investeringsprojecten in 2017 betroffen investeringen in 1) onze Amerikaanse fabriek, 2) de uitbreiding van de zuurpoederproductie en 3) de PLA-fabriek.
Het operationele werkkapitaal nam met € 12,0 miljoen toe. Deze toename is het saldo van een operationele toename met € 12,3 miljoen en valuta-effecten van € -0,3 miljoen.
Het eigen vermogen nam met € 9,2 miljoen af tot € 489,3 miljoen. De belangrijkste mutaties waren:
• het positieve resultaat na belasting van € 84,6 miljoen,
• een afname van € 60,5 miljoen in verband met het dividend over boekjaar 2016,
• een afname van € 25,0 miljoen in verband met het aandeleninkoopprogramma,
• negatieve wisselkoersverschillen ten bedrage van € 24,9 miljoen als gevolg van de translatie van eigen vermogen luidend in andere valuta’s dan de euro,
• een negatieve mutatie van € 2,3 miljoen in de hedgereserve,
• een positieve mutatie van € 13,0 miljoen als gevolg van de herwaardering van
toegezegd-pensioenregelingen,
• nettokosten ten bedrage van € 3,2 miljoen samenhangend met op aandelen
gebaseerde beloningen, ten laste gebracht van het resultaat,
• positieve belastingeffecten van € 2,7 miljoen.
Eind 2017 was de verhouding tussen totaal van onze financiële positie en eigen vermogen 1:0,6 (eind 2016: 1:0,6).

Kasstroom/financiering
De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten nam vergeleken met eind 2016 met € 4,9 miljoen af tot € 117,7 miljoen. Dit is het saldo van de lagere operationele kasstroom vóór mutaties in werkkapitaal van € 4,3 miljoen, een negatieve impact van de mutatie in werkkapitaal en voorzieningen van € 6,2 miljoen en lagere belastingen en betaalde rente ten bedrage van € 5,8 miljoen.
De kasstroom ten behoeve van investeringsactiviteiten nam vergeleken met 2016 met € 43,0 miljoen toe tot € 93,5 miljoen. De belangrijkste kasuitstromen hingen samen met investeringen (€ 45,5 miljoen), verstrekte leningen aan onze joint ventures (€ 38,2 miljoen) en de acquisitie van de activa van TerraVia (€ 17,6 miljoen).
De netto schuldpositie per eind 2017 was € 162,2 miljoen, een toename van € 64,2 miljoen vergeleken met ultimo 2016, voornamelijk als gevolg van uitgekeerd dividend, het aandelen inkoopprogramma, investeringen, leningen/garanties verstrekt aan onze joint ventures, de acquisitie van de activa van TerraVia en de toename van het werkkapitaal vergeleken met eind 2016, deels gecompenseerd door de positieve kasstroom uit bedrijfsactiviteiten vóór werkkapitaal en voorzieningen.
Eind 2017 was de nettoschuld/EBITDA-ratio 1,0x (eind 2016: 0,6x). De rentedekking in 2017 was 24,4x (2016: 23,0x). Corbion blijft daarmee ruimschoots binnen de grenzen van haar financieringsconvenanten.

Reserverings- en dividendbeleid
Het reserveringsbeleid van Corbion is gericht op het scheppen en behouden van toereikende financiële armslag en flexibiliteit om onze strategische doelstellingen te realiseren en tegelijkertijd gezonde balansverhoudingen te handhaven. Corbion heeft de intentie de winst of het verlies van de onderneming respectievelijk toe te voegen aan of in mindering te brengen op de bedrijfsreserves na aftrek van het voorgestelde dividend op gewone aandelen.
Ontwikkelingen die potentieel van invloed zijn op onze financieringsbehoefte, zoals acquisities, desinvesteringen, reorganisaties en andere strategische overwegingen kunnen leiden tot aanpassing van de reserves en het reserveringsbeleid. Wat betreft het dividendbeleid van Corbion geldt dat de hoogte van het dividend op gewone aandelen en het soort dividend dat de onderneming aan haar aandeelhouders uitkeert, afhankelijk zijn van het financiële resultaat van de onderneming, het bedrijfsklimaat, de vooruitzichten en andere relevante factoren. Het huidige dividendbeleid gaat uit van een jaarlijks uit te keren stabiel tot geleidelijk oplopend absoluut dividendbedrag per aandeel (progressief regulier dividend). Periodiek zal Corbion haar schuldpositie in relatie tot de investeringsplannen beoordelen en besluiten over eventuele verdere uitkeringen.

Dividendvoorstel
Een voorstel tot uitkering van een regulier dividend in contanten van € 0,56 per gewoon aandeel (2016: € 0,56) wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 25 mei 2018. Dit komt overeen met 41% van onze nettowinst exclusief eenmalige posten. Dit dividend wordt ten laste gebracht van de reserves van Corbion.

Financiële guidance 2018-2021*
• De strategie Creating Sustainable Growth streeft naar een autonome omzetgroei van 3 tot 6 procent op jaarbasis (inclusief de naar rato geconsolideerde joint ventures van Innovation Platforms).
• Ingredient Solutions: netto-omzetgroei van 2-4% op jaarbasis (1-3% voor Food, 3-10% voor Biochemicals), met handhaving van een EBITDA-marge >19% en een ROCE >20%
per jaar in deze periode. Doorlopende investeringen zullen naar verwachting gemiddeld € 40 miljoen per jaar bedragen.
• Innovation Platforms: om een beter beeld te geven van de onderliggende performance, worden behalve de omzet en EBITDA volgens IFRS ook de naar rato geconsolideerde
omzet en EBITDA van joint ventures gerapporteerd. Netto-omzetgroei (inclusief de naar rato geconsolideerde joint ventures) 10-30% op jaarbasis. EBITDA (inclusief de naar rato geconsolideerde joint ventures) nadert break-even in 2021, terwijl het maximale verlies voor de jaren 2018 en 2019 € 35 miljoen per jaar naar verwachting niet zal overstijgen.
Doorlopende investeringen (inclusief investeringen in joint ventures, naar rato) van € 20- 30 miljoen op jaarbasis.
• Schuld: Corbion streeft naar een nettoschuld/EBITDA-ratio van 1,5x gedurende de investeringscyclus.

* Capital Markets Day, november 2017

Vooruitzichten voor 2018
Houdt geen rekening met impact van potentiele acquisitie van overige 49.9% in SB Oils JV Ingredient Solutions: voor 2018 bevestigen we onze Capital Markets Day guidance voor Food en Biochemicals zowel voor omzetgroei en marge. Food zal naar verwachting terugkeren naar de richtbandbreedte aangezien het verlies van Bakery-klanten van afgelopen jaar zich minder sterk zal tonen naarmate het jaar vordert.

Innovation Platforms: in het tweede halfjaar van 2018 zal de fabriek van Total Corbion PLA in Thailand worden opgestart. De pilotfabriek Peoria, onderdeel van de verworven activa van TerraVia, is onlangs weer in gebruik genomen; dit zal het niveau van de vaste kosten voor Innovation Platforms significant verhogen. Het EBITDA-verlies inclusief de naar rato geconsolideerde joint ventures zal naar verwachting niet hoger uitvallen dan € -35 miljoen dit jaar, maar is wel onderhevig aan onzekerheid vanwege de omzet-aanloopperiode.
Inputkosten: de daling van de suikerprijzen afgelopen jaar zal positief beginnen door te werken in onze resultaten tegen het einde van het eerste halfjaar van 2018. Daar staat tegenover dat de prijzen van diverse hulpchemicaliën en vitamines een stijgende lijn vertonen en het suikervoordeel tenietdoen.

Gang van zaken per segment

Ingredient Solutions
x € miljoen Boekjaar 2017 Boekjaar 2016 Kw4 2017 Kw4 2016
Netto-omzet 870,2 889,6 207,3 221,9
Autonome groei -0,2% -1,1% 1,3% -1,8%
EBITDA 170,6 173,3 36,9 40,1
EBITDA excl. eenmalige posten 172,9 176,5 38,8 38,9
EBITDA-marge excl. eenmalige posten 19,9% 19,8% 18,7% 17,5%
ROCE 26,0% 28,2% 23,0% 23,9%
Gemiddeld geïnvesteerd vermogen 522,9 487,0 488,6 485,0

De netto-omzet van Ingredient Solutions, waaronder Food en Biochemicals vallen, daalde autonoom met 0,2% in 2017, voornamelijk als gevolg van lagere volumes in het business segment Food. Dit was onder de richtbandbreedte. In het vierde kwartaal was de autonome groei van de netto-omzet 1,3%. De EBITDA-marge exclusief eenmalige posten in 2017 nam licht toe van 19,8% tot 19,9%. Hoewel de marge van zowel Food als Biochemicals negatief werd beïnvloed door hogere inputkosten, werd dit ruimschoots gecompenseerd door verbeteringen in de portfoliomix van beide segmenten.
Business segment Food
x € miljoen Boekjaar
2017 Boekjaar 2016 Kw4 2017 Kw4 2016
Netto-omzet 647,7 676,6 152,1 169,5
Autonome groei -2,0% -1,9% -1,7% -2,5%
EBITDA 119,5 125,1 24,7 29,8
EBITDA excl. eenmalige posten 121,3 127,8 26,0 28,3
EBITDA-marge excl. eenmalige posten 18,7% 18,9% 17,1% 16,7%

De netto-omzet van het business segment Food liet in 2017 een autonome afname met 2,0% zien en kwam daarmee onder de richtbandbreedte uit. In 2017 zagen we de verkopen van Bakery dalen omdat we problemen ervoeren met de uitvoering van onze kanaalstrategie voor Bakery en verliezen leden op vriesdeeg. Daarom hebben we de herstructurering van de commerciële organisatie versneld en gewerkt aan de verbetering van de klantenserviceniveaus, met als gevolg dat de volumeverliezen in Bakery in het tweede halfjaar minder geprononceerd waren dan in het eerste. Voorts zijn er enkele groei-initiatieven waarbij we steeds meer voet aan de grond krijgen bij onze klanten, zoals de PGME emulgatoren voor de sweet goods markt en Ultra Fresh, oplossingen voor langere versheid.
De performance van Meat was sterk. In de VS blijft de verschuiving van de portfoliomix naar natuurlijke conserveringsoplossingen een steun voor de omzetgroei en margeverbeteringen. De omzetgroei van Meat buiten de VS was voornamelijk te danken aan Latijns-Amerika.
In de overige markten (Beverages, Confectionery, Dairy) daalde de totale omzet licht, voornamelijk als gevolg van lichte verliezen op melkzuurcontracten met een lage toegevoegde waarde.
De EBITDA-marge daalde licht van 18,9% naar 18,7% als gevolg van hogere inputkosten en mixverbeteringen.

Business segment Biochemicals

x € miljoen Boekjaar
2017 Boekjaar 2016 Kw4 2017 Kw4 2016
Netto-omzet 222,5 213,0 55,2 52,4
Autonome groei 5,8% 1,8% 11,1% -0,4%
EBITDA 51,1 48,2 12,3 10,3
EBITDA excl. eenmalige posten 51,6 48,7 12,8 10,6
EBITDA-marge excl. eenmalige posten 23,2% 22,9% 23,2% 20,2%

De netto-omzet van het business segment Biochemicals nam in 2017 autonoom toe met 5,8% en kwam daarmee uit binnen de richtbandbreedte. In alle markten behalve Animal Health vond omzetgroei plaats in 2017. De sterkst presterende markten waren Pharma/Medical, Electronics en Agrochemicals.
De EBITDA-marge van Biochemicals nam in 2017 toe van 22,9% tot 23,2%, voornamelijk als gevolg van een portfoliomix met hogere marges, die de hogere inputkosten ruimschoots compenseerde.

Centrale kosten
De centrale kosten worden vanaf het vierde kwartaal 2017 omgeslagen over de business segmenten Food en Biochemicals en zullen niet meer worden gerapporteerd als een aparte kostenpost. Vergelijkende cijfers zijn aangepast naar aanleiding van deze wijziging.

Innovation Platforms

x € miljoen Boekjaar
2017 Boekjaar 2016 Kw4 2017 Kw4 2016
Netto-omzet 21,5 21,7 3,9 4,2
Autonome groei -10,5% -3,2% -46,9% -54,0%
EBITDA (0,1) (6,4) (1,8) (3,6)
EBITDA excl. eenmalige posten (8,8) (6,4) (4,6) (3,6)
EBITDA-marge excl. eenmalige posten -40,9% -29,5% -117,9% -85,7%
Gemiddeld geïnvesteerd vermogen 94,2 89,8 139,0 105,5

De lichte daling van de omzet van Innovation Platforms is voornamelijk toe te schrijven aan de grotere volumes die zijn verkocht aan de joint venture Total Corbion PLA en aan een negatieve prijs/mix, die grotendeels het gevolg is van de oprichting van de joint venture Total Corbion PLA per 2 maart 2017. Sinds die datum worden melkzuurverkopen en niet langer lactide/PLAverkopen onder Innovation Platforms geboekt. Een eenmalige bate van € 4,7 miljoen hangt
samen met de verkoop van dochteronderneming Total Corbion PLA (Thailand) Limited aan de joint venture Total Corbion PLA bv.
Het overgenomen TerraVia is opgenomen vanaf het begin van het vierde kwartaal. Het EBITDAverlies in het vierde kwartaal, exclusief eenmalige posten, bedroeg € 2,9 miljoen (exclusief de verliezen van de joint venture SB Oils). De integratie van activa en medewerkers van TerraVia verloopt erg goed. De merknaam TerraVia zal vervangen worden door Corbion Algae Ingredients.
De fabriek in Peoria is in februari 2018 heropend. Hierdoor kunnen we de productie van veelbelovende producten opschalen, bijvoorbeeld Thrive® (bakolie met hoog oliezuurgehalte) en AlgaVia® (proteïnen en lipiden), maar zullen de vaste kosten van Innovation Platforms ook significant oplopen. Een eenmalige bate van € 4,0 miljoen hing samen met de acquisitie van de activa van TerraVia.

Consolidated income statement
Millions of euros 2017 2016
Net sales 891.7 911.3
Costs of raw materials and consumables -428.0 -446.4
Production costs -139.4 -132.4
Warehousing and distribution costs -48.9 -47.4
Cost of sales -616.3 -626.2
Gross profit 275.4 285.1
Selling expenses -60.7 -63.1
Research and development costs -35.3 -34.3
General and administrative expenses -67.7 -63.3
Other proceeds 10.6 2.5
Operating result 122.3 126.9
Financial income 4.6 1.1
Financial charges -17.8 -8.5
Results from joint ventures and associates -11.4 -1.6
Result before taxes 97.7 117.9
Income tax expense -13.1 -14.3
Result after taxes 84.6 103.6
Result attributable to non-controlling interests
Result attributable to equity holders of Corbion nv 84.6 103.6
Per ordinary share in euros
Basic earnings 1.46 1.74
Diluted earnings 1.44 1.72

Consolidated statement of comprehensive income
Millions of euros 2017 2016
Result after taxes 84.6 103.6
Other comprehensive results to be recycled to the income statement:
Foreign operations – foreign currency translation differences -43.2 20.6
Net investment hedge – net movement 18.3 -5.0
Hedge reserve -2.3 -2.4
Taxes relating to other comprehensive results to be recycled to the income statement 3.2 3.1
Total other comprehensive results to be recycled to the income statement -24.0 16.3
Other comprehensive results not to be recycled to the income statement
Remeasurement defined benefit arrangements 13.0 -9.8
Taxes relating to other comprehensive results not to be recycled to the income statement -0.5 0.9
Total other comprehensive results not to be recycled to the income statement 12.5 -8.9
Total comprehensive result after taxes 73.1 111.0
Comprehensive result attributable to non-controlling interests
Comprehensive result attributable to equity holders of Corbion nv 73.1 111.0


Consolidated statement of financial position
Before profit appropriation, millions of euros As at 31-12-2017 As at 31-12-2016
Assets
Property, plant, and equipment 280.0 297.2
Intangible fixed assets 130.3 138.2
Investments in joint ventures and associates 26.2 5.0
Long-term employee benefits 2.5
Other non-current financial assets 36.4 0.8
Deferred tax assets 22.7 25.4
Total non-current assets 498.1 466.6
Inventories 128.3 137.7
Trade receivables 109.5 111.7
Other receivables 46.1 12.1
Income tax receivables 10.7 6.2
Cash and cash equivalents 38.1 60.8
Assets held for sale 47.9
Total current assets 332.7 376.4
Total assets 830.8 843.0
Equity and liabilities
Equity 489.3 498.5
Long-term employee benefits 7.7 21.1
Deferred tax liabilities 12.1 13.7
Non-current liabilities 121.8 133.1
Total non-current liabilities 141.6 167.9
Interest-bearing current liabilities 66.8 25.7
Trade payables 76.6 76.2
Other non-interest-bearing current liabilities 49.5 62.1
Provisions 3.7 3.8
Income tax payables 3.3 7.1
Liabilities directly associated with assets held for sale 1.7
Total current liabilities 199.9 176.6
Total equity and liabilities 830.8 843.0

Consolidated statement of changes in equity
Before profit appropriation, millions of euros
Share capital Share premium reserve Other reserves Retained
earnings Total
As at 1 January 2016 15.6 58.7 68.0 345.5 487.8
Result after taxes 2016 103.6 103.6
Other comprehensive result after taxes 2016 16.3 -8.9 7.4
Total comprehensive result after taxes 2016 16.3 94.7 111.0
Cash dividend -52.5 -52.5
Acquired company shares -50.0 -50.0
Share-based remuneration transfers -1.4 1.4
Share-based remuneration charged to result 2.2 2.2
Withdrawal shares -0.6 -2.9 3.5
Transfers to/from Other reserves 1.5 -1.5
Total transactions with shareholders -0.6 -2.9 2.3 -99.1 -100.3
As at 31 December 2016 15.0 55.8 86.6 341.1 498.5
Result after taxes 2017 84.6 84.6
Other comprehensive result after taxes 2017 -24.0 12.5 -11.5
Total comprehensive result after taxes 2017 -24.0 97.1 73.1
Cash dividend -60.5 -60.5
Acquired company shares -25.0 -25.0
Share-based remuneration transfers -2.0 2.0
Share-based remuneration charged to result 3.2 3.2
Withdrawal shares -0.2 -0.6 0.8
Transfers to/from Other reserves 0.5 -0.5
Total transactions with shareholders -0.2 -0.6 1.7 -83.2 -82.3
As at 31 December 2017 14.8 55.2 64.3 355.0 489.3

Consolidated statement of cash flows
Millions of euros 2017 2016
Cash flow from operating activities
Result after taxes 84.6 103.6
Adjusted for:
? Depreciation/amortization of fixed assets 45.2 49.5
? Reversal of impairment on property, plant and equipment -13.4
? Impairment of fixed assets 3.0 3.9
? Result from divestments of fixed assets 0.7 1.6
? Result from purchase/sale of group companies and activities -10.6 -2.5
? Share-based remuneration 3.2 2.2
? Interest income -0.7
? Interest expense 7.1 7.4
? Exchange rate differences 8.6 0.1
? Recycling of exchange rate differences from translation reserve -1.2
? Fluctuations in fair value of derivatives -2.7
? Interest (income) expense on defined benefit pension plans - net 1.4 0.3
? Reversal of impairment of financial asset -1.1
? Other financial income and charges 0.7 0.7
? Results from joint ventures and associates 11.4 1.6
? Taxes 13.1 14.3
Cash flow from operating activities before movements in working
capital and provisions 163.8 168.2
Movement in provisions -1.6 -3.7
Movements in operating working capital:
? Trade receivables -8.3 -10.8
? Inventories -8.1 -5.7
? Trade payables 4.1 5.7
Movements in other working capital -7.8 -1.0
Cash flow from business operations 142.1 152.7
Interest received
Interest paid -7.2 -7.3
Tax paid on profit -17.2 -22.8
Cash flow from operating activities 117.7 122.6
Cash flow from investment activities
Acquisition of group companies -17.6
Sale of group companies 2.6 5.1
Investment joint ventures and associates -5.2 -0.2
Dividends received from joint ventures and associates 0.7
Investment other financial assets -38.2
Repayment other financial assets 9.7
Capital expenditure on (in)tangible fixed assets -45.5 -55.5
Divestment of (in)tangible fixed assets 0.1
Cash flow from investment activities -93.5 -50.5
Cash flow from financing activities
Proceeds from interest-bearing debts 67.0
Repayment of interest-bearing debts -23.6 -0.2
Acquisition of company shares -25.0 -50.0
Paid-out dividend -60.5 -52.5
Cash flow from financing activities -42.1 -102.7
Net cash flow -17.9 -30.6
Effects of exchange rate differences on cash and cash equivalents -5.5
Decrease cash and cash equivalents -23.4 -30.6
Cash and cash equivalents at start of financial year 61.5 92.1
Cash and cash equivalents at close of financial year 38.1 61.5

lees en zie verder op
http://hugin.info/160089/R/2174128/838359.pdf

tijd 15.44
Corbion EUR 24,32 -1,58 vol. 228.000

Systemen beheersen de handel. Hoelang MAG dit doorgaan?
Active as of 02 Mar 2018 17:12 CET
# ORDERS # SHARES BID PRICE ASK PRICE # SHARES # ORDERS
3 275 24,96 24,98 586 7
5 685 24,94 25,00 622 6
7 2.056 24,92 25,02 1.663 4
7 2.690 24,90 25,04 1.084 4
6 2.065 24,88 25,06 4.524 3
4 4.692 24,86 25,08 477 3
2 725 24,84 25,10 951 3
2 791 24,80 25,12 791 2
3 594 24,78 25,14 150 1
2 1.409 24,76 25,16 219 1
41koop 15.982 Total 11.067 34 verkoop
Dagelijks meer vraag dan aanbod en toch teruggebracht van de EUR 28- 29
in de EUR 24. Afgewogen en KUNDIG gedaan. DAAR komt geen toezicht bij kijken!!!

Corbion wordt door systemen teruggezet, laat U niet misleiden door deze verfoeilijke handel. Meer vraag dan aanbod en toch ruim EUR 2 lager, rara hoe kan dit??
Active as of 07 Mar 2018 17:14 CET

# ORDERS # SHARES BID PRICE ASK PRICE # SHARES # ORDERS
1 160 23,68 23,70 227 2
3 714 23,66 23,72 269 3
1 500 23,64 23,74 160 1
3 730 23,62 23,76 734 2
6 886 23,60 23,80 285 2
2 213 23,58 23,82 350 2
1 125 23,54 23,84 160 1
4 2.674 23,52 23,86 1.080 3
5 376 23,50 23,88 606 3
1 125 23,46 23,90 125 1
27koop 6.503 Total 3.996 20verkoop

Active as of 07 Mar 2018 17:18 CET Corbion boekje
# ORDERS # SHARES BID PRICE ASK PRICE # SHARES # ORDERS
4 1.600 23,70 23,72 1.007 4
2 1.160 23,68 23,74 316 2
2 285 23,66 23,76 589 3
1 500 23,64 23,78 323 2
3 730 23,62 23,80 285 2
7 986 23,60 23,82 350 2
1 125 23,58 23,84 160 1
1 100 23,56 23,86 160 1
2 349 23,54 23,88 830 2
3 1.472 23,52 23,90 349 2
26koop 7.307 Total 4.369 21 verkoop
Steeds meer vraag dan aanbod en toch ruim EUR 2 lager!!!!

Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en latere
5 mrt. EUR 25,70 54.641 470 EUR 25,66 64.958 531 17.35.20
6 mrt. EUR 25.86 87.708 633 EUR 25,90 122.217 699 17.35.24
7 mrt. EUR 23,72 418.773 2.692 EUR 23,64 522.125 2.808 17.35.22
Afromen en later met dikke winst weer verkoop. Dumpen met meer dan 100.000 sts en klaar is Cees.
8 mrt. EUR 24,22 239.125 1.599 EUR 24,20 323.596 1.701 17.35.24
Om 17.33.10 uur EUR 24,38
9 mrt. EUR 24,40 106.083 726 EUR 24,40 129.461 799 17.35.22
Om 17.33.55 uur EUR 24,60


Wij zuigen dit niet uit onze duim
Active as of 07 Mar 2018 17:22 CET
# ORDERS # SHARES BID PRICE ASK PRICE # SHARES # ORDERS
6 1.440 23,72 23,74 1.244 7
9 2.965 23,70 23,76 694 2
5 880 23,68 23,78 15 1
2 285 23,66 23,80 285 2
1 500 23,64 23,82 350 2
3 730 23,62 23,84 160 1
8 1.086 23,60 23,86 160 1
1 125 23,58 23,88 830 2
2 349 23,54 23,90 349 2
3 1.227 23,52 23,94 892 2
40 koop 9.587 Total 4.979 22 verkoop
Maakt U geen zorgen, jammer dat U er niet van heeft geprofiteerd!
Die dump bedoelen wij. Straks een overname voor 'n fooi.

Boekje
Active as of 07 Mar 2018 17:28 CET Corbion
# ORDERS # SHARES BID PRICE ASK PRICE # SHARES # ORDERS
2 444 23,74 23,76 740 4
3 1.335 23,72 23,78 15 1
5 835 23,70 23,80 500 3
4 1.222 23,68 23,82 160 1
5 1.221 23,66 23,84 795 3
3 385 23,64 23,86 125 1
5 1.180 23,62 23,88 333 1
9 1.071 23,60 23,90 795 2
1 125 23,58 23,94 224 1
2 274 23,56 23,96 1.017 3
39koop 8.092 Total 4.704 20verkoop
Overtuigender bewijs is er NIET!!!!
Systemen sturen de prijs aan en niet de cijfers, er wordt alleen in de schaduw van cijfers extra gewerkt.

Boekje Corbion
Active as of 07 Mar 2018 17:35 CET
# ORDERS # SHARES BID PRICE ASK PRICE # SHARES # ORDERS
1 576 23,64 23,70 1.648 2
3 275 23,62 23,74 231 1
9 6.693 23,60 23,76 135 2
2 2.768 23,58 23,78 87 1
2 1.253 23,56 23,80 91 1
3 2.872 23,54 23,84 198 1
3 4.141 23,52 23,86 90 1
5 4.852 23,50 23,88 89 1
2 5.733 23,48 23,92 175 1
1 1.628 23,46 23,94 97 1
31koop 30.791 Total 2.841 12 verkoop
Wie bedondert wie?
Steeds meer koop dan verkoop. Overtuigender kunnen wij 't NIET TONEN!!!
Wel EUR 2,16 lager.

Dit bovenstaande schrijven hebben wij naar de Directie van Corbion gestuurd met de vraag, bent U trost op deze VORM van HANDEL?
Het antwoord zullen wij ook aan U bekend maken.
Dit is marktmanipulatie van de eerste orde en al vanaf 8 april 2009.
Toen hebben wij een film presentatie laten zien hoe het manipulatie werkt.
Toen kregen wij het advies, door te gaan en VAST te leggen van dit soort manipulatieve handel.

Vandaag(8/3) kregen wij antwoord.* zie 12 maart verder op dit blad.
Corbion zegt dat dit geen onderwerp is voor hen, maar wij moeten ons wenden toe de AFM.
Die doet niets meer voor ons.
Dus hebben wij het verzoek wederom bij Corbion neergelegd en eventueel gevraagd de VEUO in te schakelen.
Wij houden U op de hoogte.

Kijk zo werken Systemen bij Corbio. Normale handel(lees vraag & aanbod) zit hier NIET tussen.
Active as of 08 Mar 2018 15:53 uur CET
# ORDERS # SHARES BID PRICE ASK PRICE # SHARES # ORDERS
8 1.106 24,32 24,34 400 3
4 521 24,30 24,38 285 2
4 1.122 24,28 24,40 160 1
5 831 24,26 24,42 139 1
1 160 24,24 24,44 160 1
4 2.134 24,22 24,46 510 3
1 125 24,18 24,48 802 4
1 660 24,16 24,50 5.399 8
3 599 24,14 24,52 611 4
2 1.449 24,12 24,54 310 1
33koop 8.707 Total 8.776 28 verkoop
Verschil 69 sts t.g.v. de verkopen. Nep aandelen voeren de omzetten aan. Weinig gevaar en afromen die MARKT.
Wij hebben eenmaal een gelijke stand bij de koop & verkoop vastgelegd.
Dat viel teveel op.
Want er wordt door de personen achter de schermen bij XEA.nl MEEGELEZEN.

12 maart
* Wij hebben nog geen reactie meer gehad van Corbion.

Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en latere
12 mrt. EUR 24,56 99.576 614 EUR 24,58 123.159 681 17.35.25
Om 17.34.26 uur EUR 24,760
13 mrt. EUR 24,52 89.972 679 EUR 24,54 107.329 753 17.35.19
Om 17.33.00 EUR 14,26
14 mrt. EUR 24,08 84.715 683 EUR 24,02 112.899 758 17.35.08
14 mrt. -------------------------- EUR 24,02 1.493 4 17.36.36
Om 17.34.00 EUR 23,96
15 mrt. EUR 24,60 82.548 737 EUR 24,60 102.919 818 17.35.10
Om 17.34.46 EUR 24,50
16 mrt. EUR 24,60 161.670 886 EUR 24,56 243.206 986 17.35.08
Om 17.34.39 EUR 24,52 zie de hoeveelheid in de 5 spookminuten! Ruim 80.000 sts

Boekje Corbion op 14 maart 2018
Active as of 14 Mar 2018 16:19 CET
# ORDERS # SHARES BID PRICE ASK PRICE # SHARES # ORDERS
5 1.415 24,04 24,08 3.600 9
7 1.311 24,02 24,10 898 6
10 4.912 24,00 24,12 1.893 5
3 4.877 23,98 24,14 1.037 3
3 960 23,96 24,16 2.319 4
1 125 23,92 24,18 5.571 4
4 1.027 23,90 24,20 551 3
1 125 23,88 24,22 1.151 4
3 1.625 23,86 24,24 526 3
3 1.129 23,84 24,26 170 1
40 17.506* Total 17.716* 42
tijd 16.35
Corbion EUR 24,12 -42ct vol. 60.405 = 536 transacties = gem. ca. 120 per transactie.
Vreemd deze systeemhandel. *slechts 210 aandelen verschil bij de koop en verkoop
Toch zoveel verlies nu al. Toezicht stelt weinig meer voor als dat er nog is.

Boekje Corbion 14 maart 2018
Active as of 14 Mar 2018 17:02 CET
# ORDERS # SHARES BID PRICE ASK PRICE # SHARES # ORDERS
5 733 24,14 24,18 969 5
4 589 24,12 24,20 824 5
2 407 24,10 24,22 2.355 4
5 2.533 24,08 24,24 389 2
4 7.001 24,06 24,26 3.468 4
4 2.799 24,04 24,28 2.155 3
4 1.176 24,02 24,30 275 1
9 3.560 24,00 24,32 712 2
3 631 23,98 24,34 125 1
2 1.366 23,96 24,36 592 3
42 20.795* Total 11.864* 30
tijd 17.18
Corbion EUR 24,08 -46ct vol. 72.772 = 625 transacties.
* ca. 9.000 meer koop dan verkoop en toch zoveel lager gezet.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL