ACOMO’S OPERATIONELE WINST STIJGT MET 10% IN 2019, STERK HANDELSRESULTAAT EN STERKE KASSTROOM

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

14/02/2020 07:27
Dividend voorstel EUR 1,10
Voornaamste financiële indicatoren 2019 Omzet: € 701,4 miljoen (2018: € 700,2 miljoen, +0%) EBITDA: € 55,6 miljoen (2018: € 50,4 miljoen, +10%) Nettowinst: € 32,1 miljoen (2018: € 31,1 miljoen, +3%) Operationele kasstroom: € 59,8 miljoen (2018: € 19,3 miljoen, +209%) Winst per aandeel: € 1,301 (2018: € 1,263, +3%) Dividend (voorstel): € 1,10 per aandeel (2018: € 1,00 per aandeel, +10%) Solvabiliteit: 56,6% (2018: 54,2%)
Op de cijfers over 2019 zoals hierboven vermeld is geen accountantscontrole toegepast.
ROTTERDAM, 13 FEBRUARI 2020
Amsterdam Commodities N.V. (Acomo), de aan de Euronext Amsterdam genoteerde handelsonderneming in specerijen, noten, eetbare zaden, thee en voedingsingrediënten, rapporteert vandaag een substantiële toename van de operationele winst over het fiscale jaar 2019. Sterke handelsresultaten, verbeterde marges en goede prestaties van met name Catz International en de Europese eetbare zadenbusiness resulteerden in een toename van de EBITDA met 10% tot € 55,6 miljoen (2018: € 50,4 miljoen). Het gerapporteerde resultaat is beïnvloed door IFRS16, niet-gerealiseerde vreemde valuta hedge-resultaten en de kosten van strategische projecten. Exclusief deze effecten bedroeg de toename van de EBITDA 13%. De nettowinst steeg tot € 32,1 miljoen (2018: € 31,1 miljoen). In lijn met het consistente dividendbeleid stelt Acomo de aandeelhouders voor een dividend uit te keren van € 1,10 per aandeel (2018: € 1,00, +10%).
Blijvend lage marktprijsniveaus in een aantal belangrijke productgroepen gedurende 2019 resulteerden in aanhoudend uitdagende marktomstandigheden. Diverse geopolitieke ontwikkelingen wekken de indruk van blijvende invloed op vraag en aanbod in de markt te zijn. Ondanks deze handelsomstandigheden waren de prestaties in de tweede helft van 2019 sterk, met een toename van de operationele winst met 16% dankzij goede handelsbeslissingen van de handelsteams. De netto operationele kasstroom was sterk en nam toe tot € 59,8 miljoen, een verdrievoudiging ten opzichte van het voorgaande jaar als gevolg van het verbeterde operationele resultaat en efficiënt gebruik van het werkkapitaal.

(in € miljoenen) 2019 2018 Wijziging € Wijziging %
Operationele EBITDA 54,7 48,3 6,4 +13%
IFRS 16 2,7 - 2,7
Niet-gerealiseerd hedge-resultaat (0,7) 2,1 (2,8)
Kosten strategische projecten (1,1) - (1,1)
Gerapporteerde EBITDA 55,6 50,4 5,2 +10%
Op de cijfers over 2019 zoals hierboven vermeld is geen accountantscontrole toegepast.

Kerncijfers 2019 – geen accountantscontrole toegepast 2019 2018 Geconsolideerde cijfers (in € miljoenen) Omzet 701,4 700,2 Brutomarge 131,8 116,9 EBITDA 55,6 50,4 Bedrijfsresultaat (EBIT) 46,7 45,0 Financiële baten en lasten (4,6) (4,0) Vennootschapsbelasting (10,0) (9,9) Nettowinst 32,1 31,1 Eigen vermogen (vóór slotdividend) 203,0 193,5 Totaal activa 358,6 357,2 Ratio’s Solvabiliteit – eigen vermogen als % van de totale activa 56,6% 54,2% Netto schulden/EBITDA ratio 1,2 1,8 Rendement op eigen vermogen 16,2% 16,4% Pay-out ratio dividend 84,5% 79,2%
Voornaamste financiële indicatoren (in €)
Winst per aandeel 1,301 1,263 Eigen vermogen per aandeel per jaareinde 8,232 7,851 Dividend per aandeel – totaal (2019: voorstel) 1,10 1,00
In 2019 nam de geconsolideerde gerapporteerde omzet van Amsterdam Commodities N.V. (Acomo) toe met 0,2% tot € 701,4 miljoen (2018: € 700,2 miljoen). De gerapporteerde brutomarge nam toe met 12,8% tot € 131,8 miljoen (2018: € 116,9 miljoen). De brutomarge als percentage van de omzet nam toe met 2,1 procentpunt. De gerapporteerde nettowinst over het gehele jaar bedroeg € 32,1 miljoen, een toename van € 1,0 miljoen ten opzichte van 2018 (€ 31,1 miljoen, +3,2%).
Het niet toepassen van hedge accounting met betrekking tot ongerealiseerde valutaresultaten uit afgedekte posities had een negatief effect op de brutomarge van -€ 0,7 miljoen (2018: positief € 2,1 miljoen) en een negatief effect op de nettowinst van
-€ 0,5 miljoen (2018: positief € 1,6 miljoen).

De bedrijfskosten als percentage van de brutomarge stegen met 0,9 procentpunt, voornamelijk als gevolg van toegenomen productiekosten voor de Amerikaanse eetbare zadenbusiness in verband met hogere productievolumes.

Wisselkoers euro/US dollar
Gedurende de eerste helft van het jaar bleef de euro/US dollar wisselkoers relatief stabiel. In de tweede helft van het jaar werd de US dollar iets sterker. De gemiddelde wisselkoers van de euro/US dollar in 2019 was 1,119 (2018: 1,181). De wisselkoersontwikkelingen hadden een positieve invloed op de omzet (+€ 16,5 miljoen) en nettowinst (+€ 0,5 miljoen).
De eindejaarskoers van 2019 van 1,121 laat zien dat de US dollar sterker was ten opzichte van de euro in vergelijking met de eindejaarskoers van 1,147 in 2018. Hierdoor stegen de totale activa per 31 december 2019 (+€ 4,0 miljoen).

‘Met name de tweede helft van 2019 was sterk, met goede marges en een efficiënte beheersing van de kasstromen. De marktprijzen voor een aantal van de belangrijkste productgroepen bleven laag als gevolg van goede oogsten. Ondanks de lagere prijsniveaus wisten onze teams de operationele winst substantieel te verhogen ten opzichte van het voorgaande jaar. Ik dank al onze teams voor de getoonde inzet en hun professionaliteit, waarmee zij deze resultaten mogelijk hebben gemaakt. Gedurende 2019 heeft de Groep geïnvesteerd in nieuwe apparatuur en competenties op het gebied van productbehandeling, waardoor wij nog meer waarde kunnen toevoegen voor onze afnemers’, zei Group Managing Director Allard Goldschmeding.

Activiteiten per segment
Specerijen en Noten
Catz International in Rotterdam rapporteerde een toename van de winst. Bij specerijen liet de ontwikkeling van de marktprijzen een gemengd beeld zien. De prijzen van peper vertoonden een voortzetting van de dalende lijn van voorgaande jaren, maar in een lager tempo en met een zekere mate van stabilisatie in de tweede helft van het jaar. De marktprijzen van kardemom en kurkuma stegen. De prijsniveaus voor geraspte kokos daalden substantieel in de eerste helft van het jaar, maar stabiliseerden in de tweede helft. Gedroogde groenten vertoonden voor sommige producten een verbetering van de marktomstandigheden. Voor de belangrijkste notencategorieën zette de daling van de marktprijzen in 2019 door, met slechts een klein aantal uitzonderingen.

Dankzij goede handelsbeslissingen wist Catz International echter in weerwil van deze uitdagende marktomstandigheden een gezonde winstgroei te bereiken.
Tovano in Maasdijk, actief in verpakte noten en gedroogde zuidvruchten, presteerde goed en realiseerde een toename van het winstniveau ondanks de lage prijsniveaus voor noten.
King Nuts & Raaphorst in Bodegraven, actief in noten en rijstcrackers, wist de toename van de omzet door te zetten ondanks lagere marktprijsniveaus als gevolg van toegenomen volumes. De marges bleven stabiel. Door middel van een effectieve commerciële benadering en goede beslissingen realiseerde King Nuts & Raaphorst een verdere versterking van de positie in de markt.
Delinuts in Ede, actief in noten en gedroogde zuidvruchten, had te maken met uitdagende marktomstandigheden met lagere marktprijzen. De omzet was lager, maar de marges verbeterden. Delinuts heeft geïnvesteerd in het versterken van de organisatie met aanvullende vaardigheden waarmee de onderneming nog meer waarde kan toevoegen voor haar afnemers.

Eetbare zaden
Red River Commodities in Fargo (North Dakota, VS), actief in het inkopen, verwerken en distribueren van eetbare zaden (met name zonnebloemzaden), rapporteerde een lichte afname van de winst. De hogere omzet leidde tot hogere conversiekosten. De vogelzaaddivisie had te maken met enigszins lagere omzet en marges als gevolg van weersomstandigheden en de competitieve markt. De divisie SunGold rapporteerde een substantiële toename van de omzet dankzij het effect over het volledige jaar van het productiecontract voor het merk Spitz®. Deze hogere omzetvolumes resulteerden mede in een toename van de productiekosten. Het merk SunButter® zette haar groei voort, met een verbetering van de marges. Red River Global Ingredients in Winkler (Canada), de handelsentiteit die zich richt op import, realiseerde een substantiële toename van de omzet en winst, en bewees het belang van de mogelijkheid om wereldwijd in te kopen.
Red River-Van Eck in Etten-Leur leverde net als het voorgaande jaar een sterke prestatie, en wist met goede handelsbeslissingen te profiteren van positieve marktomstandigheden. De onderneming rondde tevens met succes de verhuizing af naar een nieuwe, moderne productiefaciliteit in Etten-Leur, die betere productverwerking en uitbreiding van de capaciteit mogelijk maakt.
SIGCO Warenhandel in Hamburg (Duitsland) verbeterde opnieuw de prestaties in zowel omzet als winst door een toename van de omzet in de kernproducten.

Thee
Koninklijke Van Rees Group in Rotterdam rapporteerde een lagere omzet als gevolg van een afname in volumes, maar met hogere marges. Het aanbod in thee blijft wereldwijd op hoog niveau, resulterend in een neerwaartse druk op de prijzen, met name in Sri Lanka en Kenia. In Europa en Noord-Amerika stonden de volumes in zwarte thee onder druk, tegelijkertijd neemt het belang van theespecialiteiten toe.

Voedingsingrediënten
Snick EuroIngredients in Ruddervoorde (België), actief in voedingsingrediënten, realiseerde een verhoging van de omzet. De behaalde marge in procenten over de totale activiteiten nam verder toe, met name door groei in de eigen activiteiten in mengsels die mogelijk werd gemaakt door de moderne faciliteiten in Ruddervoorde.

Geconsolideerde balans
De totale activa per 31 december 2019 bedroegen € 358,6 miljoen (jaareinde 2018: € 357,2 miljoen, +0,4%).
De belangrijkste financiële ontwikkelingen in 2019 waren:
• Het eigen vermogen nam toe met € 9,5 miljoen tot € 203,0 miljoen per 31 december 2019 (jaareinde 2018: € 193,5 miljoen). De belangrijkste componenten waren: een nettowinst over 2019 van € 32,1 miljoen en een positief wisselkoerseffect van € 2,3 miljoen, deels tenietgedaan door de uitkering van dividend aan de aandeelhouders ter waarde van € 24,7 miljoen.
• Goodwill nam toe met € 0,8 miljoen als gevolg van de sterkere US dollar per jaareinde, die van invloed was op de in 2010 betaalde goodwill voor de eetbare zaden- en theebusiness.
• Het werkkapitaal (voorraden, debiteuren en crediteuren) nam af met € 15,0 miljoen, voornamelijk als gevolg van lagere handelsvorderingen.
• De solvabiliteit per 31 december 2019 bedroeg 56,6% (jaareinde 2018: 54,2%).
• De bankfaciliteiten van de Groep zijn met een jaar verlengd tot begin 2021, met handhaving van de bestaande voorwaarden.

Dividend
De Raad van Bestuur stelt een dividend voor van € 1,10 per aandeel (2018: € 1,00, +10%). Dit vertegenwoordigt een pay-out van 85% van de winst per aandeel (2018: 79%). Na aftrek van het interimdividend van € 0,40 per aandeel dat is uitgekeerd in augustus 2019 betekent dit een slotdividend van € 0,70 per aandeel, betaalbaar in contanten.
Het volgende tijdschema is van toepassing: 5 mei 2020 datum ex-dividend (slotdividend 2019) 6 mei 2020 registratiedatum slotdividend 14 mei 2020 uitkeren slotdividend 28 juli 2020 datum ex-dividend (interimdividend 2020) 29 juli 2020 registratiedatum interimdividend 7 augustus 2020 uitkeren interimdividend

Prestaties H2 2019
Dankzij goede handelsbeslissingen waren de prestaties van de Groep in de tweede helft van 2019 beter dan die in de tweede helft van het voorgaande jaar.

Vooruitzicht 2020
Hoewel 2020 nog maar net van start is gegaan, zijn de activiteiten in het begin van het jaar over het algemeen in lijn met de tweede helft van 2019. Gezien de aard van de activiteiten van de Groep is het niet mogelijk om marktontwikkelingen of resultaten van de Groep te voorspellen. De Vennootschap is er echter van overtuigd dat de inspanningen van de teams zullen blijven leiden tot goede resultaten voor onze aandeelhouders. Het is nog te vroeg om in te kunnen schatten welke invloed de uitbraak van het coronavirus in het Verre Oosten zal hebben op de handelsactiviteiten over 2020.

Algemene vergadering van aandeelhouders
De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders vindt plaats op donderdag 30 april 2020 om 10.30 uur in het Hilton Hotel in Rotterdam. Het Engelstalige jaarverslag over 2019 wordt gepubliceerd op www.acomo.nl op donderdag 5 maart 2020, na sluiting van de beurs.

Rotterdam, 13 februari 2020
Raad van Bestuur

tijd 10.13
Acomo EUR 21,70 +10ct vol. 5.059Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL