Ontex H1 & Q2 2022 results

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 29/07/2022 07:12
Ontex resultaten van het tweede kwartaal en het eerste halfjaar van 2022:
? Succesvolle uitvoering van de strategische prioriteiten met stijging van de omzet, structurele
kostenverlaging en desinvesteringen, inclusief een akkoord over de verkoop van de Mexicaanse activiteiten
? Sterke omzetgroei van 15% LFL, aangedreven door volume mix en prijszetting, overstijgt de markt voor
retailmerken, die profiteert van een gedragsverandering van consumenten
? Ongekende kosteninflatie bleef de recurrente EBITDA negatief beïnvloeden, ondanks besparingen,
volumegroei en prijsverhoging
? Winst per aandeel beïnvloed door bijzondere waardeverminderingen na portfoliowijzigingen
? Omzet en recurrente EBITDA-marge in tweede jaarhelft verwacht progressief te stijgen, aangedreven door
voortgezette prijszetting en kostenvermindering

Resultaten van het eerste halfjaar van 2022
? De inkomsten [1] van de voortgezette bedrijfsactiviteiten (Core Markets) waren €781 miljoen, een stijging 12% LFL,
dankzij een volumemixgroei van 8,1% en een algemene prijsstijging van +3,5%. De sterke stijging wijst op een
ommekeer in de omzet van Ontex na verscheidene jaren van organische omzetstagnatie of -daling.
? De recurrente EBITDA[1] van de voortgezette bedrijfsactiviteiten (Core Markets) was €40 miljoen, een daling met 53%
op jaarbasis, waarbij de omzetgroei goed was voor €51 miljoen en de brutobesparingen € 29 miljoen bedroegen. Deze
werden meer dan tenietgedaan door het negatieve effect van de inflatie van de grondstofprijzen en bedrijfskosten
voor (124) miljoen euro. De recurrente EBITDA-marge daalde daardoor tot 5,1%, een daling met 7,2pp op jaarbasis.
? De totale omzet van de Groep, inclusief de beëindigde bedrijfsactiviteiten van Emerging Markets, bedroegen €1.152
miljoen, een stijging met 15% LFL, dankzij 6.6% volume/mixstijging en 8.4% prijsverhoging, terwijl de recurrente
EBITDA uitkwam op €49 miljoen, een daling met 51% jaar op jaar. De resulterende EBITDA-marge van 4,3% was 6,0pp
lager op jaarbasis, en omvat een sequentiële margeverbetering voor Emerging Markets van 2,7pp ten opzichte van
het tweede halfjaar van 2021.
? De aangepaste winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg €(0,14) vergeleken met € 0,27 in de
eerste jaarhelft van 2021. De gewone winst per aandeel, inclusief eenmalige kosten en winst uit beëindigde
bedrijfsactiviteiten, bedroeg €(2,08) vergeleken met €0,09 in H1 2021. De delta is bijna volledig toe te schrijven aan
non-cash waardeverminderingen geboekt op de Russische en Mexicaanse activa van respectievelijk €(84) en €(60)
miljoen.
? De vrije kasstroom bedroeg €(59) miljoen, vergeleken met €(22) miljoen vorig jaar, als gevolg van een lagere EBITDA,
een hogere uitstroom van werkkapitaal en licht hogere investeringen.
? De nettoschuld voor de totale Groep bedroeg € 826 miljoen eind juni, een stijging met € 101 miljoen over het halfjaar,
maar licht beter ten opzichte van maart, dankzij de instroom van werkkapitaal. De hefboomratio steeg van 4,2x tot
6,8x.

Citaat van de CEO
Esther Berrozpe, CEO van Ontex, verklaarde: "We verwezenlijken de strategische prioriteiten van de Groep: de omzet
herstellen, de kostenbasis verlagen en desinvesteringen doorvoeren om de nettoschuld te verminderen en de groep te
heroriënteren. De ongeziene inflatiedruk en de verstoring van de toeleveringsketen hebben onze recurrente EBITDA zwaar
geïmpacteerd. We zullen dus onze prijzen dus de prijszetting versnellen om deze negatieve impact te verlichten. De
omzetgroei en de lagere kostenbasis zullen een belangrijke motor zijn voor het herstel van de marges en de waardecreatie zodra het grondstoffenklimaat verbetert."

[1] Reported P&L figures, except for profit, represent continuing operations, i.e. Core Markets, only. As from 2022, Emerging Markets,
representing 30% of revenue in 2021, are reported as assets held for sale and discontinued operations, following the strategic decision to divest
these businesses.

Resultaten van het 2de
kwartaal van 2022

? De Inkomsten [1] van Core Markets bedroegen 396 miljoen euro, een stijging met 10% LFL, inclusief 5,1%
volumegroei/mixgroei en 5,3% hogere prijzen. Met een stijging van 2,9% ten opzichte van het eerste kwartaal
betekent dit vijf opeenvolgende kwartalen van sequentiële groei.
? De recurrente EBITDA [1] bedroeg € 19 miljoen, een daling met 57% op jaarbasis en 10% op kwartaalbasis. De omzet
droeg €32 miljoen en de brutobesparingen € 17 miljoen bij aan de jaar-op-jaarevolutie, en compenseerde deels de
negatieve impact van de inflatie van de grondstof- en operationele kosten van €(76) miljoen. De recurrente EBITDAmarge daalde daardoor tot 4,8%, een daling met -7,8pp tegenover het tweede kwartaal van 2021, en met -0,7pp
sequentieel tegenover het eerste kwartaal van 2022, omdat de geopolitieke context de inputkosten sequentieel
verder opdreef, meer dan de prijzen werden verhoogd.
? De totale omzet van de Groep, inclusief de beëindigde Emerging Markets, bedroeg €598 miljoen, een stijging met
15% LFL, dankzij een 10% verhoging van prijzen en 4,3% van volume/mix. De recurrente EBITDA kwam uit op €25
miljoen, een daling met 52% jaar-op-jaar, maar een lichte stijging kwartaal-op-kwartaal, wat wijst op een stabilisatie
op Groepsniveau. De resulterende EBITDA-marge van 4,1% was 6,1pp lager dan in het tweede kwartaal van 2021 en
0,3pp sequentieel lager dan in het eerste kwartaal van 2022.

Vooruitzichten
Het onzekere geopolitieke klimaat en de daaruit voortvloeiende volatiele inflatoire macro-economische situatie blijven
aanhouden, waardoor de zichtbaarheid laag blijft. Op voorwaarde dat het marktmomentum aanhoudt en de inflatoire
druk op de grondstoffen- en energieprijzen niet verder toeneemt, verwacht Ontex voor het volledige jaar 2022:
? Omzet van Core Markets en van de totale Groep, inclusief de beëindigde Emerging Markets, zal met minstens 10%
LFL stijgen, op basis van een positief marktmomentum en aanhoudende prijsverhogingen.
? Recurrente EBITDA-marge van zowel Core Markets als de totale Groep, zal sequentieel stijgen kwartaal per kwartaal,
naarmate bijkomende prijzen worden doorgerekend en de structurele kostenbesparingsmaatregelen resultaten
blijven opleveren.
? Recurrente EBITDA van Core Markets zal tussen €100 en €110 miljoen bedragen, terwijl de totale recurrente EBITDA
van de totale Groep naar verwachting tussen €125 en €140 miljoen zal bedragen.
? Discipline inzake cashflow blijft een aandachtspunt, met een hefboomratio die tegen het einde van het jaar moet
dalen van 6,8x in juni, de ratio van werkkapitaal tot omzet moet normaliseren, en de investeringen geleidelijk moeten
toenemen tot 4% van de omzet in het tweede halfjaar.
Portfolio ontwikkelingen
? Ontex Group NV heeft een bindende overeenkomst gesloten om zijn Mexicaanse en gerelateerde exportactiviteiten
te verkopen aan Softys S.A., wat een mijlpaal vertegenwoordigd in de transformatie van Ontex. De transactie is
gebaseerd op een ondernemingswaarde van MXN $5.950 miljoen, of circa €285 miljoen [1]
. Dit omvat een uitgestelde
betaling van MXN $500 miljoen, gespreid over een maximum van vijf jaar. De netto-opbrengst in contanten wordt
geraamd op ongeveer €250 miljoen, na aftrek van belastingen, transactiekosten en balansaanpassingen. De afsluiting van de transactie is voorzien begin 2023, en is onderhevig aan de gewoonlijke voorwaarden, inclusief de
fusievoorwaarden die van toepassing zijn. De opbrengst zal volledig gewijd worden aan de vermindering van de schuldpositie.
? Ontex boekt vooruitgang bij de afstoting van zijn overblijvende bedrijfsactiviteiten in Emerging Markets en de gesprekken met potentiële kopers worden voortgezet.

zie & lees verder op
https://ontex.com/wp-content/uploads/2022/07/Q2-2022-Results-Release-NL-Long.pdfBeperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL