Voorbereiden op de nieuwe omgevingswet

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 11/11/2021 09:00
De verwachting is dat op 1 juli 2022 de nieuwe Omgevingswet ingaat, de eerder genoemde datum van 1 januari a.s. bleek niet haalbaar. Door de nieuwe wet moet het eenvoudiger worden om plannen voor ruimtelijke ordening, bouwen, milieu en natuur op elkaar af te stemmen. Bedrijven kunnen zich nu al voorbereiden op de nieuwe wet.
Het huidige omgevingsrecht is omvangrijk: tientallen wetten en honderden regelingen voor bouwen, ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Iedere wet en iedere regeling vereist andere werkwijzen, heeft andere eisen en toetsingskaders. En dat leidt tot ingewikkelde vergunningaanvragen, onnodige vertraging en verleende vergunningen die elkaar tegenspreken.

In de nieuwe Omgevingswet worden de huidige wetten, besluiten en regelingen gebundeld tot 1 wet en 4 bijbehorende besluiten. In dit artikel uit het vakblad Grondig staan deze besluiten uitgelegd. Door de nieuwe wet ontstaat meer overzicht en eenheid. Maar er verandert meer. Vakblad Grondig heeft een lopende serie over deze veranderingen. We melden de meest opvallende zaken.


BRON
Omgevingswet in 2022 van kracht : Nieuwe serie licht de veranderingen toe
Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra 1: 71


2021
Gebruiker centraal
De gebruiker staat centraal in de nieuwe wet. De wet kent meer algemene regels in plaats van gedetailleerde vergunningen. Bij het beoordelen van plannen kiest het bevoegd gezag voor een andere insteek. Het wordt straks ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. Vergunningprocedures worden doorgaans korter.

De gebruiksvriendelijkheid neemt toe, doordat er straks 1 digitaal loket is: het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dat is straks de plek waar alle betrokkenen terecht kunnen voor informatie, vergunningaanvragen en meldingen. Via het DSO ziet iedereen waar welke regels gelden via diverse documenten, zoals omgevingsvisies, omgevingsverordeningen en projectbesluiten.

Participatieplicht
Ook nieuw in de Omgevingswet is de participatieplicht. Dat betekent dat belanghebbende partijen actief moeten deelnemen aan de totstandkoming komen van een besluit. Of dat zij daartoe in ieder geval de gelegenheid krijgen. Het doel van deze participatieplicht is meer draagkracht voor plannen en minder kans op zienswijze- en beroepstrajecten.

Omgevingsplan
Na het in werking treden van de nieuwe wet worden huidige bestemmingsplannen en verleende vergunningen aangemerkt als een omgevingsplan. Iedere gemeente stelt een nieuw omgevingsplan op voor het gehele grondgebied, dat ook moet voldoen aan de provinciale en landelijke omgevingsvisies. De gemeente heeft tot 8 jaar na de invoering van de nieuwe wet om voor een nieuw omgevingsplan te zorgen.

Nu al in actie komen
In dit artikel geeft juridisch adviseur omgevingsrecht Tom Luttikhold het advies om nu al te monitoren welke ontwikkelingen er zijn. Ga na of de gemeente al is gestart met het opstellen van het omgevingsplan. Vraag of de gevolgen al bekend zijn voor bedrijven in het buitengebied met betrekking tot (ver)bouwmogelijkheden, buitenopslag, stalling, geluid- en geuremissie etc.


BRON
Omgevingswet in 2022 van kracht : Nieuwe serie licht de veranderingen toe
Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra 1: 71


2021
Huidige vergunningen en meldingen
Met ingang van de nieuwe wet verliezen regels uit de huidige besluiten en regels uit verleende vergunningen hun rechtsgeldigheid. Dat betekent dat er een soort vacuüm ontstaat in het omgevingsrecht. Hiervoor heeft de overheid twee oplossingen. Dit artikel vertelt wat deze oplossingen zijn en welke voorbereidingen bedrijven nu al kunnen treffen.

Ook veranderen milieuregels en een aantal vergunningsverplichtingen. Dit artikel, uit de serie over de Omgevingswet van Grondig, vertelt daar meer over.


BRON
Blijven mijn vergunningen geldig? : 1 januari 2022: en nu?
Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra 2: 71


2021
BRON
Procedures versnellen : Milieuregels onder de omgevingswet
Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra 3: 72


2021
Opslaan en gebruik van grond
Ook de regels voor werkzaamheden met grond en het gebruik van grond veranderen onder de nieuwe wet. Dit artikel vertelt over de nieuwe regels voor het opslaan van grond en dit artikel gaat over het gebruik van grond.


BRON
Het opslaan van grond : Hoe gaat de omgevingswet er mee om?
Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra 6: 69


2021
BRON
Het toepassen van grond : Hoe gaat de omgevingswet ermee om?
Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra 7: 57


2021
Meer informatie
Meer informatie over de nieuwe Omgevingswet? Deze website biedt nieuws, uitleg, webinars en een toolkit. De site is een initiatief van de Rijksoverheid, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen.

meer info op
https://www.groenkennisnet.nl/nieuwsitem/Voorbereiden-op-de-nieuwe-omgevingswetBeperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL