Ageas stelt zijn nieuwe strategische driejarenplan voor: Impact24

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 01/06/2021 19:05
Vandaag stelt Ageas zijn nieuwe strategische driejarenplan voor, Impact24, voor de periode 2022-2024. Impact24 is een duurzame groeistrategie op lange termijn die verder bouwt op de unieke en sterke posities van de Groep in Europa en Azië en op de concrete verwezenlijkingen van het huidige plan Connect21.
De afgelopen drie jaar heeft Ageas de strategische keuzes, waarden en financiële doelstellingen van Connect21 met succes gerealiseerd. Nu Ageas een nieuwe strategische weg inslaat, kan de Groep dankzij die prestaties, en ondersteund door een sterke bedrijfscultuur, bewezen kapitaal- en
risicomanagementdiscipline, een gezonde balans, een toekomstgericht managementteam en erg betrokken medewerkers, nieuwe groeikansen overwegen.
Impact24 luidt ook het begin in van het volgende hoofdstuk voor Ageas onder leiding van de nieuwe CEO Hans De Cuyper, die voortbouwt op de sterke erfenis die zijn voorganger Bart De Smet heeft nagelaten.
Het succes van de keuzes die in het verleden werden gemaakt, zorgen er in feite voor dat we in de toekomst sterk zullen kunnen groeien. Bij de uitwerking van Impact24 blijven wij de voordelen inzien van de geografische diversificatie van onze activiteiten en onze evenwichtige en goed uitgebalanceerde portefeuille, die ervoor zorgt dat de Groep veerkrachtig is.

CEO Hans De Cuyper licht toe: "Met de aankondiging van ons nieuwe strategische driejarenplan Impact24 beginnen wij aan de volgende fase van onze ontwikkeling als Groep, die wij opbouwen vanuit een sterke positie en tegen de achtergrond van duurzame prestaties. De keuzes en investeringen die wij vandaag maken, gelden niet alleen voor de komende drie jaar, maar ook voor de lange termijn. De sterkte van onze bestaande Kernactiviteiten geeft ons het vertrouwen en de mogelijkheid om te investeren in toekomstige groei en hogere ambities na te streven. We weten dat we nog meer kunnen doen. Maar het gaat niet alleen
om wat we doen, maar ook hoe we het doen. Duurzaamheid staat centraal in ons bedrijfsmodel. Het zal bepalend zijn voor de manier waarop we onze producten ontwerpen, de investeringen die we doen, onze langdurige partnerschappen en de werkomgeving die we willen creëren zodat onze mensen zichzelf kunnen blijven ontwikkelen. Uiteindelijk willen we een duurzaam aandeelhoudersrendement realiseren. 2024 is een mijlpaaljaar voor Ageas. Het markeert de afsluiting van het Impact24-plan, maar ook een mijlpaal in onze geschiedenis, aangezien we 200 jaar als verzekeraar vieren. Impact24 laat ons nadenken over de afgelopen
200 jaar, maar zet ons ook aan om vandaag actie te ondernemen die van invloed zal zijn op onze toekomst.”

Impact24
De Kernactiviteiten versterken en uitbreiden
Met Impact24 willen we op de eerste plaats de Kernactiviteiten of ‘Core’ versterken en verder ontwikkelen, door het volledige potentieel boven te halen dat aanwezig is in onze huidige activiteiten,
en de reikwijdte en omvang van die business uitbreiden. Wij zijn ervan overtuigd dat onze bestaande activiteiten, een combinatie van solide en stabiele activiteiten in Europa met groeimarkten in Azië,
fundamenteel aantrekkelijk blijven,met enkele belangrijke trends op korte en lange termijn die in de toekomst voor opportuniteiten zullen zorgen. We zijn er bijgevolg van overtuigd dat onze ‘Core’ voor een aanzienlijk deel tot onze financiële ambities zal bijdragen.

Om het potentieel van onze Kernactiviteiten nog beter te benutten, zullen onze lokale entiteiten elk hun eigen plannen uitrollen om hun eigen
activiteiten nog beter te exploiteren, en zo een groeiend aandeel van de marktevolutie in elk land in te nemen. Daarnaast zullen we onze
distributie verder verbeteren en uitstekende commerciële prestaties leveren voor onze klanten. Om nog sneller vooruit te gaan, zullen
we technologie en data blijven inzetten en onze klantervaring verbeteren door het volledige klanttraject opnieuw tegen het licht te houden.
Toonaangevende operationele efficiëntie en digitalisering moeten leiden tot een nog betere werkervaring voor onze medewerkers en ons
helpen voorbereiden op nieuwe marktevoluties.
Nieuwe Groeikansen scheppen
Ageas volgt trends en veranderende marktomstandigheden op de voet via het Think2030-initiatief op Groepsniveau, en die trends hebben
onze strategische keuzes meebepaald. We hebben tijd uitgetrokken om toekomstige trends te begrijpen en nieuwe kansen te identificeren
waar Ageas kan op inzetten en zijn stempel kan drukken. En we zijn klaar om een actieve rol te spelen in ecosystemen en de
platformeconomie en de kansen te benutten die de toegenomen digitalisering biedt. Dit vertaalde zich in uitgekiende
langetermijninvesteringen van EUR 200 tot 320 miljoen, voor nieuwe groeikansen te benutten die onze sterke punten aanvullen, anticiperen
op de gevolgen van de lage rente en gaandeweg nieuwe expertises bijbrengen. Om de verdere groei te stimuleren, richten wij ons op
kansen in aangrenzende activiteiten in Gezondheidszorg, Bescherming, Digitale platforms & Herverzekering op Groepsniveau, met
Woning, Mobiliteit en Leven & Sparen als onze lokale prioriteiten.
Voor Ageas zit samenwerken met sterke partners in ons DNA. Dit zet ons in een sterke positie om in zee te gaan met de huidige en
toekomstige winnaars, inclusief de 'next-gen' spelers die toegang bieden tot nieuwe klantensegmenten en groei. Wij geloven sterk in
bankverzekering, , makelaars en agenten. We beseffen daarnaast dat er nieuwe manieren worden ontwikkeld om met de klanten in contact
te komen. Er is vraag naar nieuwe types producten en verzekeringen. En hoewel wij meer zullen blijven investeren in onze huidige
distributiekanalen, willen we ook deze markten en klantsegmenten aanboren. We zij overtuigd dat beide toekomstige winnaars zijn. Wij
willen daarom deelnemen aan deze markt- en sectoroverschrijdende ontwikkeling, wat betekent dat wij willen investeren in nieuwe
partnerschappen waarmee we de sterke punten van digitale platforms en ecosystemen kunnen benutten.
In ons fusie- en overnamebeleid voor Impact24 geven wij voorrang aan mogelijkheden om onze leidersposities op bestaande markten
in Europa en Azië te versterken, met een uitgesproken voorkeur voor Niet-Leven, Gezondheid of Bescherming Leven. We zoeken een
vierde gecontroleerde entiteit toe te voegen om de opbrengsten en dividendopstroom te diversifiëren en zullen fusies en overnames
overwegen om nieuwe groeikansen te benutten in digitale transformatie en partnerschapsplatforms.
Duurzaamheid en langetermijnvisie staan centraal
Impact24 is een strategie voor duurzame groei op lange termijn. De keuzes en investeringen die wij maken, gelden niet alleen voor de
komende drie jaar, maar ook voor de jaren daarna, tot 2030 en daarna. Wij zullen duurzaamheidsoverwegingen centraal stellen in onze
besluitvorming om te innoveren, risico's in kaart te brengen, groei te stimuleren en een meer inclusieve en duurzame toekomst op te bouwen.
Duurzaamheid zal aanwezig zijn in alles wat we doen. Wij hebben een zorg- en verantwoordelijkheidsplicht ten opzichte van de
toekomstige generaties, zoals de afgelopen 200 jaar. Wij hebben prioriteiten geselecteerd op vlak van milieu, deugdelijk bestuur en
maatschappelijk engagement (ESG) waar we de grootste impact kunnen genereren: duurzame producten, duurzame beleggingen, de
werkomgeving en de vermindering van broeikasgasemissies. Wij verbinden ons ertoe producten en diensten aan te bieden die volledig
transparant zijn en onze klanten stimuleren in de transitie naar een duurzamere wereld. Tegen 2024 zullen we in vergelijking met de
EUR 6,5 miljard vandaag, EUR 10 miljard investeren in initiatieven die deze transitie ondersteunen, bv. sociale huisvesting, energie-efficiënt
bouwen, hernieuwbare energie, positieve bijdrage aan CO2-reductie, bedrijven helpen bij de transitie, enz.
Een Lokaal model met Groepsvoordelen
Om Impact24 te bereiken, zullen we gebruik maken van de huidige aanwezigheid van de Groep en ondertussen ook onze succesformule
van lokale empowerment blijven toepassen. Lokaal werken is een belangrijke manier om dicht bij onze klanten te staan, wat een
concurrentievoordeel biedt. Maar de Groep is ook meer dan de som van haar delen. Ageas als Groep brengt diepgaande
verzekeringsexpertise, sterk kapitaal beheer en -discipline, uitgebreide distributiekennis, een cultuur van partnerschappen, menselijk
kapitaal en vooral een langetermijnperspectief naar de lokale marktleiders.
Uiteindelijk moet het plan een evenwichtige topprestatie opleveren voor AL onze stakeholders met een versterkte aandacht voor
maatschappelijk engagement. En niet alleen dat. Voor elk van onze stakeholders hebben wij key performance indicators (KPI's) ontwikkeld,
waaruit blijkt dat wij rekenschap willen afleggen over de beloften die wij doen:
• Voor beleggers zullen we een progressief dividend per aandeel voor een totaal cumulatief bedrag van EUR 1,5 tot 1,8 miljard
nastreven
• Onze klanten mogen een best-in-class klantervaring verwachten met een NPS in het hoogste kwartiel en de zekerheid dat onze
prestaties voortdurend zullen verbeteren;
• Onze medewerkers willen wij een ‘Great Place to Grow’ aanbieden en een eNPS in het hoogste kwartiel bereiken, overal waar
wij actief zijn;
Partners, zowel de traditionele als de "next gen", mogen een hoog niveau van partnertevredenheidsscores verwachten, waardoor
wij de partner bij uitstek zijn voor huidige en toekomstige winnaars;
• Onze maatschappelijke betrokkenheid zal verder blijven toenemen, wat zich vertaalt in topkwartielscores bij de meest relevante
ESG-ratingbureaus.
Er zal een nieuwe functie van Chief Development Officer (CDO) worden gecreëerd om alle transversale initiatieven te coördineren en de
invoering van Impact24 in de hele Groep te ondersteunen. De CDO-functie valt onder het Ageas Management Committee en rapporteert
aan Filip Coremans (MD Asia).
Samengevat omvat Impact24 acht strategische keuzes:
1. Klanten en Mensen voorop
2. De Kernactiviteiten versterken & uitbreiden
3. En nieuwe groeikansen scheppen in Gezondheid, Bescherming, Digitale Platforms & Herverzekering
4. Partner van huidige en toekomstige winnaars
5. Tech & Data-expertise versterken
6. In een Lokaal model met Groepsvoordelen
7. Met topposities in Europa & Azië
8. Waarbij Duurzaamheid en Langetermijnvisie centraal staan
En de volgende doelen:
Naast de strategische keuzes hebben wij ook nieuwe en aangescherpte financiële en operationele doelstellingen, naast een reeks
niet-financiële doelstellingen. En in lijn met ons versterkte engagement voor duurzaamheid hebben wij 8 specifieke ESG-doelstellingen
ontwikkeld.
4 Financiële Doelstellingen
• Solvency II ratio 175%
• Holding Free Cash Flow, cumulatieve bedrag EUR 1,7 tot 2,1 miljard
• Progressief dividend per aandeel, cumulatieve bedrag EUR 1,5 tot 1,8 miljard
• Gemiddelde EPS groei1 6-8%
3 Operationele Doelstellingen
• Niet-Leven combined ratio 95%
• Gegarandeerde marge Leven 85-95 bp
• Marge unit-linked Leven 30-40 bp
3 Niet-financiële Doelstellingen
• Klanten NPS Hoogste kwartiel
• Werknemer NPS Hoogste kwartiel
• Impact24 vaardighedenplan 100% bereikt

1 Gebaseerd op opbrengsten exclusief RPN(I) en eenmalige elementen

8 Duurzaamheidsdoelstellingen
• Percentage van GWP van producten die de transitie naar een duurzamere wereld stimuleren 25%
• Percentage van producten die zijn beoordeeld op transparantie 100%
• Investeringen die een positieve bijdrage leveren aan de transitie naar een duurzamere wereld EUR 10 miljard
• Niveau van ESG-integratie van onze beleggingsbeslissingen 100%
• Koolstofemissies van onze beleggingsportefeuille Netto nul-uitstoot tegen uiterlijk
2050
• Koolstofemissies van onze activiteiten (scope 1 & 2) Neutraal
• GLASS CEILING INDEX (Via Women in Finance):
o verhouding % vrouwen in hoger management/ totaal % vrouwen in bedrijf 70% verhouding
o Evenwichtige (M/V) Opvolgingspijplijn Top 800 50-50
• GENDER DIVERSITEIT INDEX (via Women on Board):
o Gelijke deelname van vrouwen op besluitvormingsniveau Hoogste kwartiel
Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met een erfgoed dat zich uitstrekt over een periode van bijna 200 jaar. Ze biedt levens- en nietlevensverzekeringsproducten aan particulieren en bedrijfsklanten die speciaal ontwikkeld zijn om een antwoord te bieden op hun specifieke noden, zowel vandaag is in de
toekomst. Ageas, een van de grootste verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt vormen. Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs, is
Ageas met succes actief in België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filipijnen.
Ageas behoort tot de marktleiders in de landen waar het aanwezig is. De onderneming heeft een personeelsbestand van meer dan 45.000 mensen en rapporteerde in 2020 een jaarinstroom van 36 miljard (alle cijfers op 100%).

zie & lees meer op
https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/01f71661-d2e6-487a-b6c5-9cb466fdf1be

d.d. 2/6/21
tijd 09.21
De Bel 20 4.091,27 -7,35 -0,18% Ageas EUR 50,32 -3,58 vol. 99.000Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL