In Juli 2012 schreef wijlen Prof. dr. B. Smalhout over een drama herhaling?

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 19/05/2021 10:08
Wordt het drama Fortuyn herhaald? op 6 mei j.l. was het precies tien jaar geleden, dat de "begaafde politicus, schrijver en redenaar Pim Firtuyn werd vermoord. De moordenaar, de zeer linkse milieu activist Volkert van de G. verklaarde voor de rechtbank dat hij Fortuyn nooit had gesproken, nog nooit had horen spreken en nog nooit een letter cab diens publicaties had gelezen. De rechter vroeg met enige verbijstering waarom die moord dan gepleegd was. Van der G. antwoordde dat hij tot zijn daad was gekomen op grond van alles wat hij had vernomen over Fortuyn via de media.
Uit het antwoord bleek duidelijk, dat de eigenlijke moordenaars niet voor de rechtbank stonden. Het waren politici, journalisten en politieke commentatoren die in een ongekende "haatcampagne de sfeer rondom Fortuyn rijp hadden genaakt voor een dodelijke gewelddaad. De pogingen van juristen Spong en Hammerstein om de ergste van de criminele stemmingmakers voor de rechter te dagen, werden krachtig onderdrukt en ten slotte geseponeerd. Immers het grootste deel van het toenmalige politieke establishment was het stilzwijgend eens met alle verdachtmakingen en beledigingen die over Fortuyn waren uitgestort.

Populist.
Pim Fortuyn was door zijn vele politieke tegenstaanders gebrandmerkt al "populist"/ En dat betekende destijds enerzijds dat hij door iedereen begrepen kon worden, maar anderzijds dat hij vogelvrij werd verklaard. Kort voor de moord, in maart 2002 presenteerde professor Pim Fortuyn in het perscentrum Nieuwpoort te Den Haag zijn boek getiteld "de Puinhopen van acht jaar Paars"!
Een drietal vertegenwoordigsters van de linkse "elite" drong zich toen naar voren en wierp met stront gevulde taarten in het gezicht van Fortuyn. Die avond belde ik Fortuyn op om te vragen hoe het met hem ging"! Hij was aangeslagen onderweg naar een spreekbeurt. Hij zei: "Ach Bobbie, mijn kostuum is al naar de stomerij. Dat is niet het ergste. Maar ik heb mij wel gerealiseerd: "vandaag waren het taarten, maar morgen zijn het pistoolkogels"!

Fenomeen
En NU, ruim 10 jaar later, zie ik hetzelfde fenomeen zich herhalen bij Wilders. Het is thans twee maanden voor de verkiezingen. Voor G. Wilders is het belangrijkste politieke doel, het inperken van de steeds groeiende macht van Brussel. Terecht heeft Wilders geconstateerd dat steeds meer macht naar de EU gaat en dat de soevereiniteit van alle EU Landen langzaam maar zeker wordt uitgehold. Wilders wil Nederland terug als soevereine STAAT! Die weliswaar als natie met alle andere landen vreedzaam wil samenwerken, maar die wél zijn eigen cultuur, gezag, en regering wil behouden, inclusief de gulden.

Wilders vele tegenstaanders vinden dat een belachelijk idee. In het tv interview van afgelopen week vroeg de verslaggever Twan Huys enigszins laatdunkend hoe Wilders zich dat had voorgesteld. Hoe je zo'n gigantische geldomwisseling zou moeten organiseren en wat dat wel niet zou kosten? Dat was een volstrekt overbodige vraag. De eurofielen hadden dat immers reeds in 2002 gedaan bij de omwisseleng van de gulden naar de euro. Dat ging in feite van de ene dag op de andere.

Het besluit daartoe was volstrekt ondemocratisch genomen (geen enkele Nederlander was naar zijn mening gevraagd en in de regering was het onderwerp nauwelijks besproken) en de kosten waren ruim 9 miljard gulden. Daar werd ook niet over gesproken. Die "onkosten verdienen wij binnen anderhalf jaar weer terug door de grote voordelen van de euro", verklaarde de destijds minister van Financiën Gerrit Zalm opgewekt.

Natiestaat,
Thans schrijft prof.dr.H.W. von der Dunk in het NRC/Handelsblad van 5 juli 2012 dat' het verheelijken van de natiestaat hypocriet is'. Alleen Wilders zou dat willen. Het losmaken van ons land uit de politieke wurggreep van de EU, vergelijkt Von der Dunk met het losmaken van Drenthe uit Nederland. In eigen gelederen werd Wilders een dolk in de rug gestoken door twee fractiegenoten, de heren Wim Kortenoeven en Marcial Hernadez. Hierbij moet bepaald worden dat Wilders voor zijn politieke idealen een zeer hoge prijs betaalt.
Sinds 2004 wordt hij dag en nacht bewaakt door bewapende beveiligers. Hij heeft al acht jaar geen privéleven meer en alles waar een gewoon mens recht op heeft, is hem vanwege zijn bedreigde veiligheid geheel ontzegd.

Onbenullen
Het programma van de PVV zou 'retorisch, rancuneus en simplistisch zijn', waardoor velen(bedoeld worden politieke onbenullen zoals U en ik) zich hierdoor aangetrokken voelen. In wezen is dit alles indirect bedoeld als belediging van iedere Nederlander die, net als Wilders, zijn eigenland terug wil. Gesproken wordt over het 'politbureau', in navolging van de absolute dictatuur in de toenmalige communistische Sovjet Unie.

Dat politbureau zou dan bestaan uit Geert Wilders, Fleur Agema, Loius Bontes en Martin Bosma. De laatste is tevens schrijver van het boek, "de schijn - elite van de valse munters"! Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam ISBN 978.90.351.3604.5
Hierin beschrijft Bosma hoe de PVV is ontstaan en thans nog steeds moet vechten tegen ondermijnende activiteiten en verdachtmakingen. Wellicht dat daarom op het schutblad van het boek( in Hebreeuws) een tekst staat van de grote profeet Jesaja.
In het Nederlands luiden de woorden: "Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad: die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter "! (jes. 5:v 20).
Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL