Resultaten workshops: kansen en belemmeringen voor adoptie van technieken voor verlaging methaanemissie uit mest in melkveestallen

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 16/02/2021 06:29
De melkveehouderij staat voor de uitdaging om bij te dragen aan het oplossen van het klimaatprobleem en emissies van broeikasgassen te verlagen. Een uitdaging die hand in hand moet gaan met werkbare maatregelen in de praktijk en bij voorkeur het rendement verbeteren. Wageningen Livestock Research (onderdeel van Wageningen University & Research), LTO Projecten en een aantal veehouders en adviseurs hebben in twee online workshops de mogelijkheden voor praktijkrijpe combinaties van specifiek stal- en mestmaatregelen verkend.

De integrale aanpak bestaat uit onderzoek naar voer-, dier- en managementoplossingen om emissies te verminderen. Daarnaast loopt er onderzoek naar de emissies uit stallen en mestopslagen. Er vinden bijvoorbeeld in dit kader pilots en demo’s plaats waarbij veehouders en onderzoekers oplossingen in de praktijk testen.

De workshops maken onderdeel uit van het project Aanpassing Melkveestallen voor Minder Methaan (AM3) die binnen het Onderzoek Veehouderij & Klimaat wordt uitgevoerd. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de WUR, waarbij wordt samengewerkt met de praktijk. Het ministerie van LNV financiert het onderzoek. De nadruk in ligt op integrale dier- en voeroplossingen, maar er is ook aandacht voor stal- en mestmaatregelen. In dit artikel gaan we specifiek in op twee workshops over stal- en mestmaatregelen in de melkveehouderij. Eerst leggen we hier kort de context en de doelen van het onderzoek uit. Dan worden de resultaten uit de workshops gepresenteerd, waarna we afsluiten met het uitleggen van de vervolgstappen in dit onderzoek.

Lees meer over de rol van stalsystemen binnen de integrale aanpak


Praktijkonderzoek methaanemissie veehouderij

In het kader van het onderzoek Veehouderij & Klimaat worden er op dit moment verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de methaanemissie uit de veehouderij, en mogelijke manieren om deze te meten en te reduceren. Het onderzoek is ingestoken op het reduceren van het broeikasgas methaan en tegelijkertijd is vanaf het begin helder dat de melkveehouderij behoefte heeft aan integrale oplossingen. Binnen de melkveehouderij betreft het zowel maatregelen rond methaan uit de koe zelf (voeding, fokkerij), als maatregelen gericht op methaan uit de stallen en mestopslagen. Van de methaanemissie uit de melkveehouderij komt 75-80% uit de koe (enterische methaan) en 20-25% uit de mest. Het AM3 project gaat over deze 20-25%.
?
Methaanemissie op de veehouderi

Verminderen emissies uit stallen
Eén van die onderzoeken binnen Veehouderij & Klimaat, het AM3 project, richt zich op de mogelijkheden om bestaande traditionele melkvee ligboxenstallen met roostervloeren op zo’n manier aan te passen dat de emissie uit de mest wordt verkleind of weggenomen. Het doel van het AM3 project is om technieken in beeld te krijgen die op korte termijn al kunnen worden toegepast in bestaande stallen, en te achterhalen welke kansen en belemmeringen er zijn vanuit het perspectief van de melkveehouder en andere (keten)partijen om die techniek ook daadwerkelijk toe te passen (‘adoptie’). Ook is het effect van deze kansrijke technieken op de methaan (en andere BKG en ammoniak-) emissies in de praktijk van een melkveebedrijf gemeten of (als het niet anders kan) berekend.

Een aantal besproken opties oftewel de (combinaties van) maatregelen voor reductie van methaanemissie uit de workshop staan hieronder weergegeven.

ga voor tekening stallen naar
https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Resultaten-workshops-kansen-en-belemmeringen-voor-adoptie-van-technieken-voor-verlaging-methaanemissie-uit-mest-in-melkveestallen-.htmBeperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL