OPERATIONELE WINST ACOMO GROEIT MET +88% TOT € 53,4 MILJOEN IN H1 2021 (H1 2020: € 28,4 MILJOEN) EN WINST PER AANDEEL IN H1 GROEIT MET +47% TOT € 0,97

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 22/07/2021 18:31
ROTTERDAM, 22 JULI 2021
Acomo (Amsterdam Commodities N.V.), de aan de Euronext Amsterdam genoteerde onderneming in natuurlijke voedingsingrediënten zoals specerijen, noten, eetbare zaden, thee, voedingsingrediënten en biologische ingrediënten, rapporteert over de eerste zes maanden van 2021 een toename van de EBITDA met +88% tot € 53,4 miljoen ten opzichte van het voorgaande jaar. Het recent overgenomen Tradin Organic droeg +62% bij aan deze toename, terwijl ook Acomo’s bestaande onderdelen groeiden en +26% bijdroegen aan dit uitstekende resultaat.
(in € miljoenen) H1 2021 H1 2020 Toename vs H1 2020
Omzet 620,2 356,8 +74%
EBITDA 53,4 28,4 +88%
Nettowinst 28,6 16,3 +76%
WPA* in € (exclusief amortisatielasten) 1,08 0,66 +64%
WPA* in € (gerapporteerd) 0,97 0,66 +47%
*) WPA: winst per aandeel

‘Wij zijn uitermate tevreden over de prestaties van de Groep en de succesvolle integratie van Tradin Organic. De eerste samenwerking tussen Tradin Organic en de overige ondernemingen in de Groep was veelbelovend en constructief,’ zei Group Managing Director Allard Goldschmeding. ‘De uitstekende prestaties van onze teams in de eerste zes maanden van dit jaar onder steeds veranderende omstandigheden zijn ronduit indrukwekkend. Producten waren soms moeilijk verkrijgbaar en transporten werden vertraagd door de beperkte beschikbaarheid van zeecontainers en scheepscapaciteit. Toch konden alle segmenten ondanks deze omstandigheden een hogere EBITDA rapporteren.’
Gedurende de eerste zes maanden van 2021 was de vraag naar onze producten goed. De oogsten waren over het algemeen goed en we zagen stijgende prijsniveaus in de markt voor een aantal van de voornaamste productgroepen. De eerste zes maanden werden echter ook gekenmerkt door een aantal onzekerheden, met name voor wat betreft de timing en volgorde van versoepelingen van de COVID-19 maatregelen en, in het verlengde daarvan, het verwachte economische herstel. Door de opkomst van de deltavariant verschilde de situatie per regio. Met name in landen van origine was slechts beperkte verbetering zichtbaar. Verstoringen in de logistieke ketens als gevolg van een wereldwijde disbalans in de beschikbaarheid van zeecontainers resulteerden bovendien in vertragingen van zeetransporten, tekorten aan producten en substantiële verhogingen van vrachtkosten.

Alle segmenten binnen de Groep rapporteerden hogere winsten over de eerste zes maanden van 2021 (H1 2021). Met name in het segment Specerijen en Noten was sprake van een substantiële verbetering van de prestaties. Tradin Organic, dat op 30 december 2020 werd toegevoegd aan de Acomo Groep, presteerde in lijn met onze verwachtingen en werd succesvol geïntegreerd in de structuur van de Groep. De eerste interacties tussen Tradin Organic en de overige ondernemingen in de Groep verliepen constructief en waren gericht op commerciële groeikansen.
De sterke prestaties in H1 2021 stelden de Groep in staat om € 20 miljoen af te lossen op de term loan die is afgesloten in verband met de overname van Tradin Organic, waardoor per 30 juni 2021 het oorspronkelijke bedrag van € 150 miljoen is teruggebracht tot € 130 miljoen.
De zwakkere positie van de US dollar ten opzichte van de euro in H1 2021 in vergelijking met H1 2020 vertaalde zich in een negatieve impact op de resultaten. Bij een ongewijzigde wisselkoers zouden zowel de omzet (+€ 28,6 miljoen) als de nettowinst (+€ 1,5 miljoen) hoger zijn geweest, met inbegrip van de resultaten van Tradin Organic.
De Raad van Bestuur van Acomo is bijzonder tevreden over de prestaties van de Groep, alsmede de succesvolle integratie van Tradin Organic.
Voornaamste financiële indicatoren in H1 2021
Geconsolideerde resultaten (in € miljoenen) H1 2021 H1 2020
Omzet 620,2 356,8
Brutowinst 1) 83,6 49,1
EBITDA 53,4 28,4
Bedrijfsresultaat (EBIT) 42,2 23,4
Financiële baten en lasten (3,5) (1,8)
Vennootschapsbelasting (10,1) (5,3)
Nettowinst 28,6 16,3
Eigen vermogen aandeelhouders 327,7 201,4
Totaal activa 755,8 374,1
Ratio’s
Solvabiliteit – eigen vermogen aandeelhouders als % of totale activa 43,4%
53,8%
Leverage ratio (netto schulden/EBITDA) (op jaarbasis) (H1 2021: proforma) 3,0
1,8
Winst en eigen vermogen per aandeel (in €)
Winst per aandeel (exclusief amortisatielasten) 1,08 0,66
Winst per aandeel 0,97 0,66
Eigen vermogen per aandeel per 30 juni 11,073 8,169
1) Het vergelijkende brutowinstcijfer voor H1 2020 is aangepast als gevolg van een wijziging in de presentatie van de winst- en verliesrekening, waarbij kosten worden geclassificeerd op basis van de functionele indeling.

Gedurende de eerste zes maanden van 2021 nam de geconsolideerde omzet van Acomo toe met +73,8% tot € 620,2 miljoen
(H1 2020: € 356,8 miljoen). De brutowinst nam toe met +70,2% tot € 83,6 miljoen. De brutowinst als percentage van de omzet nam enigszins af met -0,3 procentpunt tot 13,5%. De nettowinst over de eerste helft van 2021 bedroeg € 28,6 miljoen, een toename van € 12,3 miljoen ten opzichte van de eerste helft van 2020. De totale kosten namen toe met € 15,6 miljoen in vergelijking met de eerste helft van 2020, met name als gevolg van de consolidatie van Tradin Organic in de resultaten van H1 2021 en kostenstijgingen door inflatie.
De rentekosten werden beïnvloed door de herfinanciering die aan het eind van 2020 plaatsvond, inclusief een term loan-faciliteit ten behoeve van de acquisitie van Tradin Organic. De toename in rentekosten was voornamelijk toe te schrijven aan de term loan. Daarnaast was de toename het gevolg van de werkkapitaalfinanciering van Tradin Organic. Er was geen sprake van materiële wijzigingen in de algemene rentevoet.
De proforma leverage ratio (netto schulden/EBITDA) voor H1 2021, berekend als de nettoschuldenlast per 30 juni 2021 gedeeld door de EBITDA voor de laatste twaalf maanden (inclusief Tradin Organic voor H2 2020), bedraagt 3,0.
De belastingdruk voor Acomo nam van 24,4% toe tot 26,2% (+1,8 procentpunt), voornamelijk als gevolg van een wijziging in de landenmix, alsmede de consolidatie van Tradin Organic. Tradin Organic bestaat uit een groep entiteiten waarvan sommige actief zijn in landen met een relatief hogere belastingdruk (de VS en verscheidene Afrikaanse landen).
De gerapporteerde resultaten zijn inclusief amortisatielasten (-€ 4,5 miljoen in H1 2021) gerelateerd aan de acquisitie van Tradin Organic en ongerealiseerde FX/CX hedge-resultaten. Deze items waren van invloed op zowel de brutowinst als de operationele kosten.
(in € miljoenen)
H1 2021 H1 2020 Gerapporteerd Ongerea-liseerd FX/CX hedge resultaat Acquisitie amortisatie-lasten Genor-maliseerd Gerapporteerd Ongerea-liseerd FX hedge-resultaat Genor-maliseerd % Genor-maliseerd
Brutowinst 83,6 2,5 (3,0) 84,1 49,1 (0,5) 49,6 +69,6%
Als % van de omzet 13,5% 13,6% 13,8% 13,9%
Operationele kosten (41,4) (1,5) (39,9) (25,7) (25,7)
EBIT 42,2 2,5 (4,5) 44,2 23,4 (0,5) 23,9 +84,9%
Nettowinst 28,6 1,9 (3,4) 30,1 16,3 (0,4) 16,7 +80,2%

Wisselkoers euro/US dollar
De gemiddelde wisselkoers euro/US dollar van 1,205 in H1 2021 was 9,3% zwakker dan in H1 2020 (1,102). Voor de ondernemingen die in 2020 tot de Acomo Groep behoorden, leverde de wisselkoers een negatieve bijdrage aan de gerapporteerde omzet
(-€ 14,2 miljoen) en nettowinst (-€ 0,6 miljoen). Met inachtneming van de acquisitie van Tradin Organic bedraagt het totale proforma negatieve effect van de wisselkoersen -€ 28,6 miljoen op de omzet en -€ 1,5 miljoen op de nettowinst.

De wisselkoers euro/US dollar per 30 juni 2021 van 1,186 daarentegen weerspiegelde de sterkere US dollar ten opzichte van de euro in vergelijking met de eindejaarskoers van 2020 van 1,230. De sterkere dollar leidde tot een toename van de totale activa met € 9,8 miljoen.
Interim-dividend H1 2021
Zoals eerder gecommuniceerd in relatie tot de acquisitie van Tradin Organic zal Acomo dit jaar geen interim-dividend uitkeren (in 2020 bedroeg het interim-dividend € 0,40). Wanneer vrije kasstroom beschikbaar is, wordt deze aangewend ter aflossing van de acquisitie-term loan, om zo de leverage ratio van de Vennootschap te verlagen. Per 30 juni was door de Vennootschap reeds
€ 20 miljoen op de acquisitie-term loan afgelost.
Activiteiten per segment
Specerijen en Noten
De omzet van het Specerijen en Noten segment steeg met +18% sterk door een groeiende vraag naar producten.
Catz International in Rotterdam leverde in de eerste zes maanden van dit jaar een uitzonderlijk goede prestatie. Ondanks uitdagingen in de toeleveringsketen en sterke stijgingen in vrachtkosten realiseerde Catz een substantiële groei in zowel omzet als winst. De gedegen kennis die het team bezit van de producten en de toeleveringsketen, alsmede het vermogen flexibel te reageren, droegen in belangrijke mate bij aan het behalen van deze uitstekende resultaten. Voor alle productgroepen werden verbeterde prestaties gerapporteerd ten opzichte van het voorgaande jaar. De prijzen van de meeste specerijen, zoals peper, nootmuskaat, kruidnagel en gember, stegen substantieel ten opzichte van het voorgaande jaar, terwijl de prijsniveaus van andere specerijen, waaronder kardemom en komijn, stabiel bleven. De prijsniveaus van gedroogde knoflook en uien vertoonden een sterke verbetering. In de productgroep zuidvruchten stegen de meeste producten in prijs. Het prijsniveau van geraspte kokos vertoonde een aanhoudende stijging, tot 40% boven het prijsniveau in dezelfde periode in het voorgaande jaar. De prijsniveaus van belangrijke categorieën noten, zoals cashews, macadamia’s en walnoten, namen toe, terwijl die van amandelen op gelijk niveau bleven.
Tovano in Maasdijk, actief in verpakte noten en gedroogde vruchten, rapporteerde een substantiële winsttoename, met goede posities in de voornaamste categorieën noten en een focus op specifieke marktsegmenten.
King Nuts & Raaphorst in Bodegraven, actief in noten en rijstcrackers, leverde een uitstekende prestatie met een substantiële toename in zowel omzet als winst. De onderneming heeft een zeer goede positie in zowel de binnenlandse als de exportmarkt, en wist verdere groei te realiseren door goed gebruik te maken van de uitstekende marktkennis, focus en toewijding van het team.
Delinuts in Ede, actief in noten en zuidvruchten, leverde eveneens een sterke prestatie, met een aanzienlijke toename in zowel omzet als winst. De onderneming wist de activiteiten uit te breiden naar nieuwe kanalen waarin specifieke kennis van de afnemers, maatwerk in marketing en de inzet van category management tools van belang zijn.
Eetbare zaden
Het Eetbare zaden segment realiseerde een toename in de omzet van +7% ten opzichte van vorig jaar voor valuta translatie-effecten. Door de zwakkere US dollar lag de gerapporteerde omzet op een vergelijkbaar niveau.
Red River Commodities in Fargo (ND, VS), actief in het verwerken, verpakken en distribueren van vogelzaad, eetbare zonnebloemzaden en producten op basis van zonnebloemzaad, leverde een goede prestatie met wisselende resultaten voor de
5 PERSBERICHT – HALFJAARBERICHT 2021
ROTTERDAM, 22 JULI 2021
verschillende activiteiten. Het merk SunButter® zette de omzetstijging via retailkanalen voort, mede dankzij een nieuwe marketingcampagne en de introductie van een chocoladevariant van SunButter®. Via scholen werd dit jaar een lagere omzet behaald vergeleken met het voorgaande jaar, toen scholen grote hoeveelheden van het product bestelden als onderdeel van lunchpakketten. De vogelzaaddivisie realiseerde een sterke verbetering van de omzet dankzij een toename van de vraag. De marge stond hier enigszins onder druk vanwege een toename in de kosten van grondstoffen als gevolg van beperkte beschikbaarheid van producten en hogere vrachtkosten. De SunGold-divisie verbeterde de prestaties ten opzichte van het voorgaande jaar dankzij efficiëntieverbeteringen in de productie. Als gevolg van versoepelingen in de COVID-19 maatregelen in de VS ontwikkelden volumes zich geleidelijk richting hun gebruikelijke niveau. De verwerkingsdivisie realiseerde een toename in volume bij stabiele marges. Red River Global Ingredients in Winkler (Canada) rapporteerde lagere omzetcijfers. Als gevolg van hogere prijsniveaus in de landen van oorsprong was het minder aantrekkelijk om producten vanuit, o.a. Oost-Europa in Noord-Amerika te importeren.
De resultaten van Red River-Van Eck in Etten-Leur lagen op vergelijkbaar niveau met die van het voorgaande jaar. De nieuwe state-of-the-art pasteurisatiefaciliteit van FISCe (Food Ingredients Service Center Europe) in Etten-Leur, beleefde een veelbelovende start en kon zowel interne als externe afnemers bedienen. Het aantal producten dat zich leent voor de hittebehandeling neemt toe, wat mogelijkheden schept voor een verdere uitbreiding van het dienstenpakket.
SIGCO Warenhandel in Hamburg (Duitsland) wist de prestaties te verbeteren ten opzichte van het voorgaande jaar, in lijn met de gunstigere marktomstandigheden na versoepelingen van de COVID-19 maatregelen.
Thee
Koninklijke Van Rees Group overtrof in de eerste helft van 2021 de prestaties van dezelfde periode een jaar eerder met een beter resultaat in zowel volumes als marges. De omzet steeg met +8% voor valuta translatie-effecten. Van Rees continueerde de focus binnen het portfolio van activiteiten in het gehele wereldwijde netwerk. De uitdagingen in dit segment waren grotendeels gelijk aan die van 2020. Volatiliteit in de markt en uitdagingen op het gebied van vraag en aanbod in sommige regio’s deden een beroep op de flexibiliteit van de organisatie. De prijzen in Kenia en Malawi vertoonden in de eerste helft van het jaar een neerwaartse trend. In India bleven de prijzen hoog als gevolg van schrale oogsten en beperkingen gerelateerd aan COVID-19. De prijzen in Sri Lanka en Indonesië bleven gedurende de eerste helft van dit jaar op redelijk niveau. Logistieke uitdagingen, waaronder substantiële stijgingen in zeevrachtkosten en een tekort aan beschikbaarheid van zeecontainers, waren de oorzaak van veel complicaties wereldwijd met vertragingen in zeetransporten tot gevolg.

Voedingsingrediënten
Snick EuroIngredients in Ruddervoorde (België) leverde een goede prestatie met een toename van de brutomarges onder uitdagende omstandigheden. De omzet in het eerste halfjaar was vrijwel gelijk aan die in dezelfde periode in het voorgaande jaar, maar met een hogere brutomarge. Zowel droge als natte blends vertoonden een duidelijke groei, in lijn met de strategie van de onderneming. De producten en diensten van Snick sluiten uitstekend aan bij trends als transparantie in de voedselketen en een sterke toename in de vraag naar plantaardige producten en alternatieve eiwitbronnen.

Biologische ingrediënten
Tradin Organic, dat het wereldwijde netwerk bestuurt vanuit het hoofdkantoor in Amsterdam, werd op 30 december 2020 onderdeel van de Acomo Groep en koppelde in de eerste zes maanden van 2021 de bedrijfsvoering volledig los van die van SunOpta. De omzet ontwikkelde zich in lijn met de verwachtingen en de operationele marges en resultaten verbeterden ten opzichte van die van het voorgaande jaar. Ondanks de aanhoudende wereldwijde pandemie, die resulteerde in logistieke uitdagingen en stijgende vrachtkosten, wist Tradin Organic de inkoop van belangrijke biologische ingrediënten uit de landen van oorsprong op gang te houden. Vergeleken met het voorgaande jaar werden in zowel Noord-Amerika als Europa positieve

6 PERSBERICHT – HALFJAARBERICHT 2021
ROTTERDAM, 22 JULI 2021
operationele prestaties geleverd, met verbeterde omzet en marge in de voedselverwerkende sector. Met name voor belangrijke productgroepen zoals fruit, cacao en oliën werden verbeteringen in de marges gerealiseerd. De koffiebusiness vertoonde de eerste tekenen van herstel in antwoord op de versoepeling van COVID-19 maatregelen. De verwerkingsfaciliteiten van Tradin Organic lieten een verbetering van zowel volumes als opbrengsten zien en droegen daarmee verder bij aan de goede algemene financiële prestaties.

Geconsolideerde balans
Het balanstotaal per 30 juni 2021 bedroeg € 755,8 miljoen (jaareinde 2020: € 704,4 miljoen, +7,3%).
De voornaamste financiële ontwikkelingen in de eerste zes maanden van 2021:
• Het eigen vermogen aandeelhouders nam toe met € 39,5 miljoen tot € 327,7 miljoen op 30 juni 2021 (jaareinde 2020: € 288,3 miljoen). De belangrijkste ontwikkelingen hierin waren een nettowinst over H1 2021 van € 28,6 miljoen en een positief wisselkoerseffect van € 10,1 miljoen.
• Het werkkapitaal nam toe met € 46,8 miljoen versus 31 december 2020, voornamelijk als gevolg van hogere voorraden en debiteuren, gedeeltelijk tenietgedaan door een stijging van crediteuren.
• De solvabiliteit per 30 juni 2021 bedroeg 43,4% (H1 2020: 53,8%).
Vooruitzicht 2021
Gezien de aard van de activiteiten van de Groep is het niet mogelijk om marktontwikkelingen of resultaten van de Groep te voorspellen. In dit stadium is het lastig te voorzien welke impact COVID-19 gedurende de rest van het jaar nog zal hebben op de wereldwijde economie en handel. De Raad van Bestuur is er echter van overtuigd dat onze management- en handelsteams hun kennis en vaardigheden zullen blijven inzetten om op de best mogelijke manier om te gaan met deze onzekerheden.

Noot
Op dit H1 2021 bericht is geen accountantscontrole toegepast.
Financiële kalender 22 februari 2022 Publicatie jaarcijfers 2021 (geen accountantscontrole toegepast) – voor beurs 11 maart 2022 Publicatie jaarverslag boekjaar 2021 – voor beurs
Verklaring van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 5:25c (2) (c) van de Wet op het financieel toezicht (Wft)
De uitvoerende bestuurder van de Vennootschap verklaart hierbij dat naar zijn beste weten:
1. het halfjaarbericht over de eerste zes maanden van 2021 een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie en de behaalde winst van de Vennootschap en haar geconsolideerde entiteiten;
2. het halfjaarbericht over de eerste zes maanden van 2021 een getrouw beeld geeft van de financiële positie van de Vennootschap op de balansdatum en van de stand van zaken gedurende H1 2021 met betrekking tot de Vennootschap en de aan haar gerelateerde entiteiten waarvan de financiële informatie is geconsolideerd in het halfjaarbericht.

Rotterdam, 22 juli 2021
Allard Goldschmeding
Group Managing Director & CFOBeperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL