Lucas Bols, Resultaten eerste halfjaar 2019/20 (1 april 2019 – 30 september 2019)

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 21/11/2019 08:22
Omzet stijgt 2,5% bij stabiele EBIT-marge en nettowinstgroei van 8%
Highlights eerste halfjaar 2019/20
• De omzet steeg met 2,5% naar € 46,3 miljoen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Tegen constante wisselkoersen was de omzet gelijk aan vorig jaar.
• De omzet van de wereldwijde merken groeide met 3,5%, terwijl de omzet van de regionale merken licht daalde (-1,1%).
• Zowel Azië-Pacific (+7,9%), voornamelijk China, als de opkomende markten (+10,1%) lieten een sterke omzetgroei zien. De omzet in Noord-Amerika daalde (-1,7%) ten opzichte van de hoge vergelijkingsbasis, terwijl de verkopen in de markt (depletions) in de VS bleven groeien. De omzet in West-Europa steeg licht (+0,8%) ondanks de moeilijke retailmarkt in Frankrijk.
• De brutomarge steeg met 30 basispunten naar 58,5% voornamelijk door hogere brutomarges van de wereldwijde merken.
• Het EBIT-resultaat steeg met 2,6% naar € 13,3 miljoen bij een stabiele EBIT-marge. Investeringen in
de merken waren hoger en er was een positieve valuta-impact van € 0,7 miljoen.
• De nettowinst bedroeg € 8,5 miljoen, een stijging van 8,1% ten opzichte van vorig jaar.
• De vrije operationele kasstroom verbeterde met 35,8% tot € 8,9 miljoen.
• Het interim-dividend is vastgesteld op € 0,35 per aandeel in contanten.
Huub van Doorne, CEO Lucas Bols: “We hebben een solide prestatie geleverd zowel wat betreft omzet als nettowinst in een uitdagender internationaal marktklimaat. In een aantal markten hebben we een goede prestatie geleverd in de eerste helft van het jaar, vooral in de opkomende markten en Azië, met als voortrekker China, waar de groei bleef versnellen zowel wat betreft volume als marge. In Noord-Amerika zien we nog altijd een onderliggende groei in de Amerikaanse markt, al is dit niet zichtbaar in de omzet over de eerste helft van het jaar door grote verschepingen in het voorgaande jaar in verband met de lancering van Nuvo en de verdere uitrol van Passoã in de VS. Met een mid-single digit omzetgroei bleef Bols Likeuren, ons belangrijkste merk, het goed doen op de dynamische wereldwijde cocktailmarkt. We zijn blijven investeren in onze merken terwijl de EBIT-marge stabiel bleef op 28,6%, geholpen door een positief valuta-effect. De vrije operationele kasstroom verbeterde met 36% naar € 8,9 miljoen. Het verheugt ons een interim-dividend van € 0,35 per aandeel te kunnen uitkeren.”

(in € miljoen tenzij anders aangegeven, voor het
halfjaar eindigend op) 30 september 2019 30 september 2018 % mutatie
gerapporteerd % mutatie autonoom1
Omzet 46,3 45,2 2,5% 0,0%
Brutomarge 58,5% 58,3% +30 bps - 30 bps
EBIT2 13,3 12,9 2,6% -5,2%
EBIT-marge 28,6% 28,6% 0 bps -160 bps
Nettowinst 8,5 7,9 8,1%
Vrije operationele kasstroom3 8,9 6,5 35,8%
Winst per aandeel (in €) 0,68 0,63 8,1%
Interim-dividend per aandeel (in €) 0,35 0,35

1 Tegen constante wisselkoersen, exclusief eenmalige posten (€ 0,3 miljoen i.v.m. herstructurering Avandis in H1 2018/19)
2 EBIT wordt gedefinieerd als bedrijfsresultaat plus aandeel in de winst van joint ventures
3 Vrije operationele kasstroom wordt gedefinieerd als netto-kasstroom uit bedrijfsactiviteiten minus CAPEX.

Financiële gang van zaken
Omzet
De omzet van Lucas Bols over de eerste helft van het financiële boekjaar bedroeg € 46,3 miljoen, een stijging van
2,5% ten opzichte van de eerste helft van vorig jaar (€ 45,2 miljoen). Valuta-effecten hadden een positieve impact
van € 1,1 miljoen op de omzet.
De omzet van het segment wereldwijde merken verbeterde met 3,5% (+0,6% tegen constante wisselkoersen),
waarbij het sterke presteren van de opkomende markten en Azië-Pacific deels teniet werd gedaan door een daling
in Noord-Amerika ten opzichte van een hoge vergelijkingsbasis. De omzet van de regionale merken daalde licht
met 1,1% (-1,9% tegen constante wisselkoersen) waarbij Afrika een sterk herstel liet zien vergeleken met de eerste
helft van het vorige boekjaar.
Brutowinst
De brutowinst steeg in de eerste helft van 2019/20 met 3,0% naar € 27,1 miljoen ten opzichte van dezelfde periode
vorig jaar (H1 2018/19: € 26,3 miljoen). De brutomarge steeg licht naar 58,5% (58,3% in H1 2018/19) waarbij de
positieve ontwikkeling van de brutomarge van de wereldwijde merken, vooral gedreven door Noord-Amerika en
China, alsmede de wisselkoersen, de negatieve impact van ongeveer € 0,3 miljoen aan hogere productiekosten bij
Avandis meer dan compenseerden. Deze hogere productiekosten zijn het gevolg van significante investeringen
samenhangend met de milieuvereisten die nog niet door efficiency voordelen gecompenseerd kunnen worden.
EBIT
Het EBIT-resultaat over de eerste helft van 2019/20 bedroeg € 13,3 miljoen, een stijging van 2,6% ten opzichte van
dezelfde periode vorig jaar. Valuta-effecten hadden een positieve impact van € 0,7 miljoen. De uitgaven voor
Advertising & Promotion (A&P) stegen als percentage van de omzet van 7,8% naar 8,3% door voortgaande
investeringen in de merken. Daarnaast waren de afschrijvingen hoger dan vorig jaar als gevolg van de renovatie
van ons hoofdkantoor. In het EBIT-resultaat over de eerste helft van het vorige boekjaar waren eenmalige kosten
van € 0,3 miljoen opgenomen die verband hielden met de herstructurering van Avandis. De gerapporteerde EBITmarge
bedroeg 28,6%, in lijn met dezelfde periode vorig jaar.
Ontwikkelingen binnen de merkenportefeuille van Lucas Bols
Wereldwijde merken
Onze portefeuille van wereldwijde merken omvat Bols Likeuren, Bols Genever, Bols Vodka, Damrak Gin, Passoã,
Nuvo en de Italiaanse likeuren Galliano en Vaccari Sambuca.
De omzet van de wereldwijde merken in de eerste helft van het boekjaar 2019/20 bedroeg € 36,4 miljoen, een stijging van 3,5% ten opzichte van € 35,2 miljoen in dezelfde periode in 2018/19. Tegen constante wisselkoersen steeg de omzet van de wereldwijde merken met 0,6%.
• Bols Likeuren liet een mid-single digit omzetgroei zien. China bleef sterk presteren, zowel wat volume als marge betreft, en de likeurenrange deed het ook goed in Oost-Europa. In de VS liet Bols Likeuren een bescheiden groei zien in een stabiele markt.
• De omzet van Passoã was in lijn met dezelfde periode vorig jaar. In veel markten bleef het merk groeien, vooral in Nederland, de VS en Azië-Pacific. Het uitdagende retail-klimaat in Frankrijk had echter een negatieve impact op Passoã.
• In het segment White Spirits bleef de performance over het geheel genomen stabiel, waarbij de groei bij Damrak Gin zowel in de Verenigde Staten als in Nederland aanhield, terwijl we Bols Genever blijven ondersteunen met de uitrol van het Red Light Negroni-concept.

De omzet van de Italiaanse likeuren was lager dan vorig jaar. Galliano had te kampen met lagere verschepingen naar Australië terwijl de onderliggende verkopen in de markt (depletions) in lijn waren met vorig jaar. De verschepingen van Vaccari waren lager omdat de leveringen aan sommige handelaren bewust door ons zijn teruggebracht.
• Nuvo had te maken met hogere vergelijkingscijfers door de lancering van het merk vorig jaar. Verkopen in de Amerikaanse markt (depletions) laten een groeiende trend zien.
West-Europa liet een lage eencijferige omzetgroei zien ondanks uitdagingen in onder andere de Franse en Belgische markt. Nieuwe Franse wetgeving met betrekking tot retail-promotieactiviteiten (Egalim-wetgeving) heeft
een negatieve impact op de markt, hetgeen met name zichtbaar is in de leveringen van Passoã. Deze ontwikkelingen werden gecompenseerd door groei in een aantal andere markten, waaronder Scandinavië, Italië en Nederland.
De regio Azië-Pacific liet overall een groei zien, vooral door een aanhoudende groeiversnelling in China, waar de Bols Likeurenrange zijn leidende positie verder uitbreidt. De groei is niet alleen te danken aan volumes; ook de marges stijgen. Mede door een positieve valuta-impact steeg de omzet in Japan, terwijl de onderliggende trend eveneens verbeterde. Australië had te maken met lagere verschepingen, terwijl de onderliggende verkopen in de markt stabiel waren.
In Noord-Amerika presteerde Canada beter dankzij een verandering van distributeur. De gerapporteerde omzet in de VS lag op hetzelfde niveau als vorig jaar, maar er was een daling van de autonome omzet als gevolg van hoge verschepingen in het vorige boekjaar toen Nuvo gelanceerd werd en Passoã verder werd uitgerold, alsmede door een vermindering van het aantal leveringen aan handelaren. De verkopen in de markt in de VS bleven groeien. In de eerste helft van het boekjaar liet Puerto Rico een omzetdaling zien als gevolg van een fasering van de verschepingen, terwijl de verkopen in de markt positief waren.
De omzet van de wereldwijde merken in opkomende markten groeide goed. Zowel Oost-Europa als Zuid-Amerika rapporteerde een goede groei. In de regio Afrika introduceerden we Bols Likeuren en Bols Vodka in Nigeria, die beide een veelbelovende start kenden.
De brutowinst van de wereldwijde merken bedroeg € 22,7 miljoen, een stijging van 5,4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (tegen constante wisselkoersen +1,4%). De brutomarge steeg met 110 basispunten naar 62,3% dankzij een positieve productmix en gunstige valuta-effecten. Het EBIT-resultaat bedroeg € 16,9 miljoen, een stijging van 5,8% ten opzichte van de eerste helft van het boekjaar 2018/19 (€ 16,0 miljoen). Valuta-effecten hadden een positieve impact van € 0,8 miljoen.

Regionale merken
Onze portefeuille van regionale merken omvat de portefeuille Hollandse jenevers en vieux – die een leidende positie hebben op de Nederlandse markt – en de merken Pisang Ambon en Coebergh, naast een breder assortiment producten die in e?e?n werelddeel of e?e?n specifiek land worden verkocht, zoals het merk Henkes in Afrika of Regnier Cre?me de Cassis in Japan.

In de eerste helft van het boekjaar 2019/20 bedroeg de omzet van de regionale merken € 9,9 miljoen, een lichte daling van 1,1% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2018/19. De omzet van de binnenlandse jenever/vieuxportefeuille nam verder af in de eerste helft van het boekjaar als gevolg van de teruglopende markt, al was de daling kleiner dan vorig jaar. De merken Bols en Bokma profiteren van promotionele activiteiten in de Nederlandse
markt. Het merk Henkes realiseerde in West-Afrika een sterke groei ten opzichte van een lage vergelijkingsbasis.
Voorts hebben we met succes het KLM-huisje nummer 100 geproduceerd en geleverd.
4
De brutowinst daalde naar € 4,5 miljoen van € 4,8 miljoen in de eerste helft van het boekjaar 2018/19 als gevolg van hogere promotionele uitgaven in de Nederlandse markt en hogere productiekosten. Het gerapporteerde EBITresultaat van de regionale merken was 1,3% lager, terwijl de EBIT-marge stabiel bleef op 43,5%. In het EBITresultaat in de eerste helft van het boekjaar 2018/19 zaten eenmalige herstructureringskosten van € 0,2 miljoen die betrekking hadden op Avandis.

Financieringskosten
De financieringskosten verbeterden licht naar € 1,7 miljoen (H1 2018/19: € 1,8 miljoen), in lijn met de gunstigere voorwaarden van de nieuwe financieringsfaciliteit en een lagere nettoschuld.

Belasting
De effectieve belastingdruk bedroeg in de eerste helft van het boekjaar 2019/20 circa 26% (H1 2018/19: 29%), hoger dan het nominale belastingpercentage in Nederland omdat de winst van Passoã in Frankrijk tegen een hoger tarief wordt belast. Als gevolg van de recente wijzigingen in de Nederlandse belastingwetgeving wordt de eenmalige belastingbate die in de tweede helft van het boekjaar 2018/19 was opgenomen (€ 5,3 miljoen) deels teruggedraaid, hetgeen zichtbaar zal zijn in een eenmalige non-cash last van € 1,2 miljoen in de tweede helft van het jaar.

Winst over de verslagperiode
In de eerste helft van het boekjaar steeg de nettowinst met 8,1% naar € 8,5 miljoen (H1 2018/19: € 7,9 miljoen). De nettowinst per aandeel steeg van € 0,63 in de eerste helft van 2018/19 naar € 0,68 in de eerste helft van 2019/20.

Kasstroom
De vrije operationele kasstroom verbeterde 35,8% ten opzichte van de eerste helft van het vorige boekjaar en bedroeg € 8,9 miljoen in de eerste helft van 2019/20 (H1 2018/19: € 6,5 miljoen). De uitkering aan aandeelhouders van een slotdividend van € 3,1 miljoen in contanten is opgenomen in de kasstroom uit financieringsactiviteiten, in ijn met het Eigen vermogen
Het eigen vermogen steeg met € 4,7 miljoen naar € 196,9 miljoen, voornamelijk als gevolg van de gerapporteerde nettowinst van € 8,5 miljoen en de uitkering van het slotdividend van € 3,1 miljoen.

Nettoschuld
De nettoschuld daalde met € 0,7 miljoen naar € 48,1 miljoen per 30 september 2019 (31 maart 2019: € 48,8 miljoen). De verhouding nettoschuld/EBITDA was 3,3 per 30 september 2019 (3,4 per 31 maart 2019).
Als onderdeel van de Passoa?-transactie heeft de onderneming in december 2016 een veronderstelde schuld opgenomen met betrekking tot de uitoefening van de call-/putoptie met een netto contante waarde van € 69,9 miljoen per 30 september 2019. De totale nettoschuld van de onderneming, inclusief de veronderstelde schuld en de cumulatieve kasmiddelen binnen de Passoã-entiteit, werd teruggebracht naar € 100,0 miljoen per 30 september 2019 (€ 103,6 miljoen per 31 maart 2019). De verhouding nettoschuld/EBITDA inclusief veronderstelde schuld was 4,6 per 30 september 2019 (4,8 per 31 maart 2019). Convenanten op basis van deze ratio zijn pas van toepassing vanaf de eerste, halfjaarlijkse, testperiode na afronding van de Passoã-transactie en deze ratio is inclusief het effect tot dat moment van de voorziene reductie van de nettoschuld door toekomstige cash flows.

Passoã-transactie
Zoals eerder gecommuniceerd zal de Passoã-transactie niet vóór 1 december 2020 plaatsvinden. De financiering van de transactie is gewaarborgd. De cumulatieve kasmiddelen binnen de Passoã-entiteit bedroegen € 18 miljoen per 30 september 2019. Bovendien bevat onze financieringsfaciliteit een acquisitiefaciliteit ter waarde van € 50 miljoen die specifiek bedoeld is voor de Passoã-transactie. Daarnaast kan het overeengekomen flat-leverageconvenant van 4,0x nettoschuld/aangepaste EBITDA voor twee opeenvolgende testperiodes worden verhoogd naar 4,5x ter ondersteuning van transacties.

Dividend
Voor 2019/20 is een interim-dividend vastgesteld van € 0.35 per aandeel in contanten (interim-dividend 2018/19:
€ 0,35). Het dividend wordt op 2 december 2019 betaalbaar gesteld.

Outlook
Ondanks de aanhoudende geopolitieke onzekerheid en volatiliteit blijft de onderliggende marktdynamiek op de wereldwijde cocktailmarkt gezond. Op dit moment zijn de recente Amerikaanse invoerheffingen op bepaalde categorieën Europese gedistilleerde dranken niet van toepassing op onze producten.
Voor het boekjaar 2019/20 verwachten we een tijdelijke groeivertraging van de gerapporteerde omzet van de wereldwijde merken als gevolg van de huidige uitdagende retailmarkt in Frankrijk en de hoge vergelijkingsbasis in de tweede helft van het jaar in de VS en het VK (in verband met Brexit). We houden onverminderd vast aan onze middellange termijn doelstelling van een gemiddelde omzetgroei van de wereldwijde merken van 3-4% per jaar.
In het huidige boekjaar verwachten we dat de opwaartse druk op onze grondstofkosten beperkt zal zijn, terwijl de hogere productiekosten bij Avandis in de tweede helft van het boekjaar 2019/20 zullen aanhouden. Maatregelen gericht op ’premiumisation’ en omzetoptimalisatie lopen door, en we blijven de indirecte kosten zorgvuldig beheren.
Rekening houdend met de reeds afgedekte valutaposities en uitgaande van de huidige stand van de euro zullen valuta’s naar verwachting een positief effect op het EBIT-resultaat hebben van circa € 1,1 miljoen in het gehele boekjaar 2019/20.
Op basis van het bovenstaande verwachten we dat de gerapporteerde winst vóór belastingen voor het gehele jaar 2019/20 hoger zal zijn dan vorig jaar.
We verwachten dat de vrije operationele kasstroom aanzienlijk zal verbeteren ten opzichte van het vorige boekjaar en terugkeert naar een normaal niveau. De effectieve belastingdruk voor het boekjaar 2019/20 zal naar verwachting in lijn zijn met die van het jaar ervoor.

zie voor meer op
https://files.pressmailings.com/b5/c13799fd0a484aac74ed2da9770d6e/191121-Lucas-Bols-persbericht---halfjaarcijfers-201920.pdf

De Nederlandse belastingdienst is de BESTE klant bij Bols

tijd 09.53
Lucas Bols EUR 14,45 +5ct vol. 11.374Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL