HAL,UPDATE DERDE KWARTAAL. lees elders meer

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 23/11/2022 18:26
Nettovermogenswaarde
De nettovermogenswaarde, gebaseerd op de marktwaarde van de beursgenoteerde
ondernemingen en de liquiditeitenportefeuille en de boekwaarde van de nietbeursgenoteerde ondernemingen, is gedurende de eerste negen maanden van 2022 met
€ 334 miljoen gedaald. Rekening houdend met het contante gedeelte van het dividend
over 2021 (€ 247 miljoen) en de verkoop van eigen aandelen (€ 3 miljoen) bedroeg de
nettovermogenswaarde op 30 september 2022 € 12.533 miljoen (€ 141,46 per aandeel)
vergeleken met € 13.111 miljoen (€ 151,22 per aandeel) per 31 december 2021.
Per 18 november 2022 was de waarde van de beursgenoteerde ondernemingen en de
liquiditeitenportefeuille met € 690 miljoen gestegen ten opzichte van 30 september 2022
(€ 7,79 per aandeel).
De informatie in dit persbericht is niet door de externe accountant gecontroleerd of
beoordeeld.
Vrijwillig openbaar bod op Boskalis
Op 24 juni 2022 heeft HAL een vrijwillig openbaar bod in contanten uitgebracht van
€ 32,50 per aandeel (cum dividend) voor alle geplaatste en uitstaande aandelen van
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (‘Boskalis’). Dit is aangepast naar € 32,00 per
aandeel als gevolg van het dividend van € 0,50 betaald door Boskalis in mei 2022. Op 29
augustus 2022 heeft HAL de biedprijs verhoogd van € 32,00 tot € 33,00 per aandeel. De
Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Boskalis hebben op die datum een unanieme aanbeveling aan de aandeelhouders van Boskalis gedaan om het bod te
accepteren. Thans is HAL eigenaar van 98,9 % van de uitstaande Boskalis aandelen.
De beursnotering van Boskalis is beëindigd op 9 november 2022 (laatste handelsdag 8
november 2022). In de nettovermogenswaarde per 30 september 2022 is het belang in
Boskalis tegen beurswaarde opgenomen (€ 32,74 per aandeel).
Met de acquisitie van het additionele belang in Boskalis was in 2022 een bedrag in
contanten van ongeveer € 2,3 miljard gemoeid (inclusief de nog resterende aandelen
berekend tegen € 33,00 per aandeel cum dividend).
Vanuit een verslaggevingsperspectief verkreeg HAL de facto controle over Boskalis per 5
juli 2022. Om praktische redenen wordt Boskalis opgenomen in de geconsolideerde
jaarrekening van HAL met ingang van 1 juli 2022. In overeenstemming met IFRS is het
bestaande belang in Boskalis geherwaardeerd. Dit heeft tot een incidentele winst van
ongeveer € 650 miljoen geleid
Niet genoteerde ondernemingen
De omzet van de niet-genoteerde ondernemingen bedroeg over de eerste negen maanden
van 2022 € 5.162 miljoen (2021: € 3.505 miljoen). Dit betekent een stijging van € 1.657
miljoen (47,3%). Deze stijging is met name het gevolg van de consolidatie van Boskalis
met ingang van het derde kwartaal 2022 en de acquisitie van de Pro Gamers Group in
oktober 2021. Als gevolg van de beëindiging van de beursnotering van Boskalis is deze
onderneming met ingang van 1 juli 2022 (datum eerste consolidatie) in het segment nietgenoteerde ondernemingen opgenomen.
Exclusief het effect van acquisities, desinvesteringen en wisselkoersveranderingen steeg
de omzet van de niet-genoteerde ondernemingen met € 254 miljoen (7,2%). De omzet
over het derde kwartaal bedroeg € 2.336 miljoen (2021: € 1.170 miljoen). Exclusief het
effect van acquisities, desinvesteringen en wisselkoersveranderingen steeg de omzet over
het derde kwartaal met 5,8%.
Het bedrijfsresultaat van de niet-genoteerde ondernemingen (winst vóór rentelasten,
bijzondere en incidentele baten en lasten, belastingen en afschrijving immateriële vaste
activa maar inclusief afschrijving van software), inclusief Boskalis voor het derde
kwartaal, bedroeg over de eerste negen maanden € 333 miljoen (2021: € 313 miljoen),
een toename van € 20 miljoen. Exclusief het effect van acquisities, desinvesteringen en
wisselkoersveranderingen daalde het bedrijfsresultaat met € 109 miljoen voornamelijk als
gevolg van lagere resultaten bij Timber and Building Supplies Holland, Coolblue, Van
Wijnen en GreenV.
Het nettoresultaat van de niet-genoteerde ondernemingen over het eerste halfjaar omvatte
een afwaardering van goodwill met betrekking tot de Pro Gamers Group van € 235
miljoen (aandeel HAL € 151 miljoen). Als gevolg van hogere gewogen gemiddelde
vermogenskosten is gedurende het derde kwartaal een additionele afwaardering
opgenomen van € 77 miljoen (aandeel HAL € 49 miljoen).
Liquiditeitenportefeuille
Op 30 september 2022 bedroeg de netto liquiditeitenportefeuille € 3,3 miljard vergeleken
met € 5,6 miljard eind 2021. Dit is exclusief een bedrag van € 0,25 miljard wat in escrow
wordt gehouden als gevolg van de verkoop van het belang in GrandVision. De daling in
de omvang van de liquiditeitenportefeuille is voornamelijk het gevolg van de acquisitie
van Boskalis. De portefeuille bestond voor 88% uit vastrentende waarden (voornamelijk
investment grade obligaties met een gemiddelde duration van minder dan 1,5 jaar en
bankdeposito’s) en voor 12% uit aandelen. Negatieve ontwikkelingen op de financiële markten, voornamelijk stijgende rente, hadden een negatief effect van € 208 miljoen op de waarde van de liquiditeitenportefeuille.
Beursgenoteerde minderheidsdeelnemingen
Eind september bedroeg de beurswaarde van de belangen in beursgenoteerde
minderheidsdeelnemingen (Koninklijke Vopak N.V., Safilo Group S.p.A. en SBM
Offshore N.V.) € 1,9 miljard vergeleken met € 2,7 miljard eind 2021. Deze daling is voornamelijk het gevolg van een lagere beurswaarde van Vopak.

Vooruitzichten
Aangezien de nettowinst voor een belangrijk deel wordt bepaald door de resultaten van de beursgenoteerde minderheidsdeelnemingen en mogelijke boekwinsten en - verliezen, spreken wij in het algemeen geen verwachtingen uit ten aanzien van de nettowinst. Wij verwachten echter dat het resultaat over 2022 aanzienlijk lager zal zijn dan het resultaat over 2021 vanwege de winst die is gerealiseerd bij de verkoop van het belang in GrandVision in 2021 (€ 3,5 miljard).

Financiële agenda
Aangezien sinds de beëindiging van de beursnotering van Boskalis het belang in deze
onderneming tegen boekwaarde in de nettovermogenswaarde wordt opgenomen, Boskalis
een significant onderdeel is van de nettovermogenswaarde en de berekening van de
boekwaarde van Boskalis per 26 januari 2023 nog niet afgerond zal zijn, zullen wij op die
datum niet een voorlopige nettovermogenswaarde publiceren zoals oorspronkelijk
voorzien.

Publicatie dividendvoorstel 26 januari 2023
Publicatie jaarresultaten 2022 29 maart 2023
Aandeelhoudersvergadering HAL Trust en
tussentijdse verklaring 17 mei 2023
Publicatie resultaten eerste halfjaar 2023 29 augustus 2023
Update derde kwartaal 23 november 2023

HAL Holding N.V.
23 november 2022Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL