NETTOWINST OVER 2020 VAN € 629 MILJOEN (2019: € 666 MILJOEN)

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 31/03/2021 06:16
- NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET € 658 MILJOEN

De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2020 bedroeg € 629 miljoen, overeenkomend met € 7,46 per aandeel vergeleken met € 666 miljoen (€ 7,90 per aandeel) over 2019. Als gevolg van de aangekondigde verkoop op 31 juli 2019 van het belang in GrandVision is deze dochteronderneming, in overeenstemming met IFRS 5, geclassificeerd als aangehouden voor verkoop. Dientengevolge werden amortisaties, impairments en afschrijvingen op vaste activa per die datum beëindigd. Dit had een positief effect op de nettowinst van HAL van € 503 miljoen (2019: € 193 miljoen). De nettowinst over 2020, gecorrigeerd voor de effecten van IFRS 5, bedroeg € 126 miljoen (2019: € 473 miljoen). De daling is hoofdzakelijk het gevolg van lagere winsten bij beursgenoteerde minderheidsdeelnemingen (als gevolg van negatieve buitengewone posten in 2020 en positieve buitengewone posten in 2019) en een lagere winst uit de optiek-retailactiviteiten als gevolg van COVID-19. De nettovermogenswaarde, gebaseerd op de marktwaarde van de beursgenoteerde ondernemingen en de liquiditeitenportefeuille en op de boekwaarde van de niet-beursgenoteerde ondernemingen, daalde in 2020 met € 658 miljoen. De daling is voornamelijk het gevolg van een lagere beurswaarde van GrandVision (effect € 375 miljoen) en Vopak (effect € 250 miljoen). Rekening houdend met het contante gedeelte van het dividend over 2019 (€ 242 miljoen) en de inkoop van eigen aandelen (€ 3 miljoen) bedroeg de nettovermogenswaarde per 31 december 2020 € 12.791 miljoen (€ 149,93 per aandeel) vergeleken met € 13.694 miljoen (€ 164,20 per aandeel) per 31 december 2019.
De nettovermogenswaarde omvat niet het positieve verschil tussen geschatte waarde en boekwaarde van de
niet-beursgenoteerde ondernemingen per 31 december 2020. Dit verschil wordt jaarlijks berekend en bedroeg op 31 december 2020, op basis van de uitgangspunten en veronderstellingen zoals uiteengezet op de pagina’s
127 en 128 van het jaarverslag in de Engelse taal, € 360 miljoen (€ 4,22 per aandeel) vergeleken met € 332 miljoen (€ 3,98 per aandeel) op 31 december 2019. Met betrekking tot Coolblue is geen geschatte waarde berekend met het oog op de potentiële beursintroductie van deze deelneming. In de nettovermogenswaarde is
het belang in Coolblue opgenomen tegen boekwaarde (€ 250 miljoen).

Dividend
Het dividendbeleid is, onvoorziene omstandigheden voorbehouden en mits de stand van de liquide middelen
dit toelaat, het dividend te baseren op 4% van de naar volume gewogen gemiddelde decemberkoers van het
aandeel HAL Trust in het jaar voorafgaande aan het jaar van de dividenduitkering. Dientengevolge bedraagt
het voorgestelde dividend over 2020 per aandeel € 4,70 (2019: € 5,80) waarvan 50% betaalbaar in contanten en 50% in aandelen.

Vooruitzichten
Als gevolg van het feit dat de nettowinst voor een belangrijk deel wordt bepaald door de resultaten van de
beursgenoteerde minderheidsdeelnemingen en mogelijke boekwinsten en -verliezen, doen wij geen uitspraak
over de verwachte winst over het jaar 2021. Gedurende de periode van 31 december 2020 tot en met 26 maart
2021 werd de marktwaarde van de belangen in beursgenoteerde ondernemingen en de
liquiditeitenportefeuille met ongeveer € 520 miljoen (€ 6,10 per aandeel) positief beïnvloed door wijzigingen in beurskoersen.

Status van verkoop GrandVision
Op 31 juli 2019 werd bekend gemaakt dat de afronding van de acquisitie door EssilorLuxottica van het 76,72%-belang van HAL in GrandVision naar verwachting zou plaatsvinden vóór 31 juli 2021. Samen met
GrandVision en EssilorLuxottica werken wij aan het voldoen aan alle relevante eisen conform de
transactiedocumentatie, inclusief het verkrijgen van de vereiste goedkeuring van toezichthouders. De transactie is tot nu toe goedgekeurd in de Verenigde Staten, Rusland, Colombia, Brazilië, Mexico en de
Europese Unie en wordt momenteel beoordeeld in Chili en Turkije. Op 30 juli 2020 startte HAL een arbitrageprocedure tegen EssilorLuxottica teneinde nakoming van de verplichtingen van EssilorLuxottica uit
hoofde van deze transactie te bewerkstelligen. Deze procedure loopt momenteel nog en is vertrouwelijk en
niet-openbaar. Op 4 september 2020 meldde EssilorLuxottica dat zij had besloten in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank in Rotterdam van 24 augustus 2020, waarin haar eisen ten aanzien van
informatieverstrekking door GrandVision waren afgewezen. Deze informatie was opgevraagd in het licht van vermeende materiële inbreuken van GrandVision op haar verplichtingen in het kader van de
ondersteuningsovereenkomst met betrekking tot acties van GrandVision om het effect van COVID-19 op
haar bedrijfsactiviteiten te beperken.

Acquisities
Op 4 mei 2020 voltooide Broadview Holding B.V. de overname van Direct Online Services Holdings Ltd.
(‘DOS’). DOS richt zich op de retailverkoop via internet en andere kanalen van keukenproducten en is gevestigd in Gloucestershire (Verenigd Koninkrijk). De onderneming is actief met verschillende merknamen,
waaronder Worktop Express®, de leidende online leverancier van werkbladen in het Verenigd Koninkrijk, en is tevens actief in Duitsland. De onderneming heeft 284 FTE’s en had in 2020 een omzet van € 54 miljoen.
Op 20 augustus 2020 verwierf HAL Van Wijnen Holding N.V. (‘Van Wijnen’). De onderneming is actief in woningbouw, utiliteitsbouw, projectontwikkeling en renovatie-activiteiten in Nederland. Van Wijnen heeft
ongeveer 2.000 medewerkers in dienst en rapporteerde over 2020 een omzet van ongeveer € 1,1 miljard.
In de loop van 2020 werd het belang in Timber and Building Supplies Holland N.V. verhoogd van 89% tot
94% en in Atlas Professionals B.V. van 80% tot 100%.
Op 4 januari 2021 voltooide HAL de acquisitie van 60% van de aandelen in GreenV B.V. (‘Stolze’) en 24% van de aandelen in PD Greenhouse Beheer B.V. (‘Prins Group’). Stolze en Prins Group zijn beide actief in de kassenbouw. Stolze is mondiaal actief op het gebied van technische installaties in tuinbouwkassen. De omzet over 2020 bedroeg ongeveer € 100 miljoen en er werken circa 120 FTE’s. Prins Group is wereldwijd actief in
de bouw en productie van kassen en integrale kassenbouwprojecten. De omzet over 2020 bedroeg ongeveer € 50 miljoen en er werken circa 45 FTE’s.
Op 12 februari 2021 heeft HAL, gezamenlijk met het management, de acquisitie afgerond van 100% van de aandelen in BVG International B.V. (‘Top Employers Institute’). Top Employers Institute is wereldwijd actief
in het certificeren en benchmarken van human resource beleid. Circa 1.700 werkgevers werden in 2020 gecertificeerd als Top Employer. De omzet over 2020 bedroeg € 24 miljoen en het bedrijf telt circa 125 FTE’s.
Toename belangen in beursgenoteerde minderheidsdeelnemingen
Het aandeel in het uitstaande aandelenkapitaal van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. steeg van 43,5%
eind 2019 tot 45,5% op 31 december 2020. Dit was vooral het gevolg van een aandeleninkoopprogramma van Boskalis. Het belang in het uitstaande aandelenkapitaal van SBM Offshore N.V. steeg van 16,8% eind
2019 tot 21,9% op 31 december 2020.
Desinvesteringen
Op 28 juli 2020 rondde Broadview Holding B.V. (97,4% HAL) de verkoop van haar 43,3%-belang af in
Molgas Energy Holding S.L., een distributeur van LNG. Het belang werd verworven in 2015 en de verkoop
leidde tot een boekwinst van € 28 miljoen.
Op 17 november 2020 maakte HAL de verkoop bekend van Flight Simulation Company B.V. (‘FSC’) aan
CAE Inc. tegen een prijs in contanten voor de aandelen van ongeveer € 69 miljoen. FSC verstrekt trainingen
aan piloten door middel van vluchtsimulatoren en werd verkregen in 2006. De transactie leidde tot een
boekwinst van € 58 miljoen.
Op 11 februari 2021 bevestigde HAL dat een beursgang van de aandelen Coolblue op Euronext Amsterdam
wordt overwogen. Op dit moment wordt verwacht dat de beursintroductie plaats zal kunnen vinden in 2021,
onder meer afhankelijk van de omstandigheden op de financiële markten. HAL heeft een belang van 49% in
Coolblue.
Optiek-retail
De omzet over 2020 bedroeg € 3.481 miljoen (2019: € 4.039 miljoen), een daling van 13,8%. Exclusief het
effect van acquisities en wisselkoersveranderingen nam de netto-omzet met 13,7% (2019: stijging van 5,1%)
af. De vergelijkbare winkelomzet over 2020 daalde met 14,1% (2019: stijging van 4,1%). Het
bedrijfsresultaat over 2020, vóór het effect van IFRS 5 (zie hierna), bedroeg € 266 miljoen (2019: € 475
miljoen). Als gevolg van de op 31 juli 2019 aangekondigde verkoop van het belang van HAL in GrandVision
wordt deze dochtermaatschappij opgenomen in overeenstemming met IFRS 5 (Vaste activa aangehouden
voor verkoop en niet-voortgezette activiteiten). Dientengevolge zijn amortisaties, impairments en
afschrijvingen per 31 juli 2019 beëindigd. Dit had een positief effect op het bedrijfsresultaat van € 511
miljoen (2019: € 222 miljoen) en op de winst vóór belastingen van € 688 miljoen (2019: € 266 miljoen),
bestaande uit niet-verantwoorde amortisaties en afschrijvingen van € 548 miljoen (2019: € 240 miljoen) en
niet-verantwoorde impairments van € 140 miljoen (2019: € 26 miljoen). Het positieve effect op de
nettowinst, met inachtneming van het aandeel van de houders van het minderheidsbelang, bedroeg € 503
miljoen (2019: € 193 miljoen).

Niet-beursgenoteerde ondernemingen
De omzet van de niet-beursgenoteerde ondernemingen over 2020 bedroeg € 3.387 miljoen (2019: € 2.965
miljoen), een stijging van € 422 miljoen (14,2%). Exclusief het effect van acquisities, desinvesteringen en
wisselkoersveranderingen daalde de omzet van de niet-beursgenoteerde ondernemingen met € 244 miljoen
(8,2%). Het bedrijfsresultaat van de niet-beursgenoteerde ondernemingen over 2020 bedroeg € 228 miljoen
(2019: € 233 miljoen). Acquisities, desinvesteringen en wisselkoersveranderingen hadden een positief effect
op het bedrijfsresultaat van € 25 miljoen.
Resultaten van beursgenoteerde minderheidsdeelnemingen
De winst van beursgenoteerde minderheidsbelangen daalde met € 147 miljoen tot € 100 miljoen. Deze daling
was vooral toe te schrijven aan buitengewone baten bij Vopak in 2019, die een positief effect op de
nettowinst hadden van € 103 miljoen, terwijl in 2020 buitengewone lasten bij Boskalis een negatief effect op
de nettowinst hadden van € 81 miljoen.

Financiële agenda
Dit persbericht is gebaseerd op de opgemaakte, door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders nog
goed te keuren, jaarrekening 2020. Bij de opgemaakte jaarrekening 2020 heeft de externe accountant een goedkeurende verklaring verstrekt. De jaarrekening 2020 wordt op 2 april 2021 via de website van de
Vennootschap (www.halholding.com) beschikbaar gesteld. De gedrukte versie is eind april beschikbaar.

HAL Holding N.V.
30 maart 2021

zie & lees verder op
https://www.halholding.com/press-releasesBeperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL