Model portefeuille
Rendement portefeulle
+12.035 %

Rendement AEX
+33.325 %

Startdatum
01-01-2009

Startwaarde portefeuille € 74082.37

Startwaarde AEX
€ 245.94


Laatste update:
29-01-2010

Q1 cijfers 2017: Ctac continueert opgaande lijn resultaat

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 10/05/2017 08:00
Hoofdpunten eerste kwartaal 2017
· Omzet daalt als gevolg van terughoudende markt
· Bedrijfsresultaat stijgt met 3,5% naar € 0,6 miljoen
· Netto resultaat stijgt met 5,9% tot € 0,5 miljoen
· Verwachting gehandhaafd: Met een voorbehoud voor bijzondere exogene omstandigheden verwacht Ctac in 2017 een aanzienlijk hoger resultaat te realiseren dan in 2016
Kerncijfers
€ mln (tenzij anders vermeld)
Q1 2017 Q1 2016 Afwijking % (*)
Omzet 20,7 21,2 -2,1
Bedrijfsresultaat 0,6 0,6 +3,5
Netto resultaat 0,5 0,4 +5,9
Aantal medewerkers ultimo (headcount) 457 457

(*) percentage wordt, zoals altijd, berekend over getallen afgerond op duizend


Henny Hilgerdenaar, Chief Executive Officer van Ctac:
“Ctac is in 2017 redelijk van start gegaan. De stijging van het bedrijfsresultaat bedraagt 3,5%. Het netto resultaat steeg met 5,9% naar euro 0,5 miljoen. De daling in de omzet werd onder meer veroorzaakt door de terughoudendheid in de markt. Het is de verwachting dat een aantal uitgestelde projecten in de loop van 2017 zullen worden gerealiseerd.

De projectverliezen van Ctac Frankrijk zijn als gevolg van het beëindigen van het grote project in het vierde kwartaal van 2016 volledig gestopt. Het omschakelen van deze organisatie op detacherings- en licentie activiteiten leidde in het eerste kwartaal van 2017 nog niet tot winst.

Op basis van de orderportefeuille, de vorig jaar gerealiseerde versterking van het projectmanagement en de verdere toename van het omzetaandeel van onze Cloud-activiteiten, handhaven we onze eerder uitgesproken verwachting dat met voorbehoud voor bijzondere exogene omstandigheden, in 2017 een aanzienlijk hoger resultaat zal worden behaald dan in 2016.”

Omzet en resultaat
Over het eerste kwartaal 2017 heeft Ctac N.V. (Ctac) een omzet gerealiseerd van € 20,7 miljoen (Q1 2016: € 21,2 miljoen). Dit is een daling van 2,1% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2016. Bij een vergelijking met de cijfers van het vierde kwartaal van het vorig jaar dient het reguliere seizoenpatroon in aanmerking te worden genomen.

Financiële positie
Het eigen vermogen is gestegen van € 15,4 miljoen per 31 december 2016 tot € 15,9 miljoen per 31 maart 2017 door de toevoeging van het netto resultaat over het eerste kwartaal van 2017 (€ 0,5 miljoen). Het regulier seizoenpatroon zorgde voor een lichte afname van de solvabiliteit per 31 maart 2017 tot 37,6% (31 december 2016: 38,8%).

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

tijd 09.09
CTAC EUR 3,90 -9ct vol. 11.892

6207099 10/05/2017 09:10:48 CEST 3,82 780.000,00 OffBook Out of market
CTAC ligt aangeboden op EUR 3,76 - 23 ct vol. 826.651

780.000 en er staan 12.515.497 uit
780.000 = 6,232%
Kwam van 1 partij die onder de gesloten periode viel.

Besluiten Algemene Vergadering van Aandeelhouders Ctac N.V.
Business & Cloud Integrator Ctac N.V. (Ctac) maakt bekend dat tijdens de gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 10 mei 2017 het volgende is besloten:

Agendapunt 4a – Vaststellen van de jaarrekening 2016
De jaarrekening over 2016 is vastgesteld.

Agendapunt 4b – Bepaling van de winstbestemming over 2016
Het voorstel om over boekjaar 2016 dividend uit te keren van € 0,07 per gewoon aandeel is aangenomen.

Agendapunt 4c – Goedkeuring van het door de raad van bestuur gevoerde beleid en tevens decharge van de raad van bestuur
Overeenkomstig het voorstel is aan de raad van bestuur decharge verleend.

Agendapunt 4d – Goedkeuring van het door de raad van commissarissen uit-geoefende toezicht op het beleid, tevens decharge van de raad van commissarissen
Overeenkomstig het voorstel is aan de raad van commissarissen decharge verleend.

Agendapunt 5 – Samenstelling raad van commissarissen
Overeenkomstig het voorstel is besloten om de heer Gert van de Weerdhof te benoemen tot commissaris voor een termijn van vier jaar.

Agendapunt 6 – Wijziging bezoldiging/vergoeding raad van commissarissen
Overeenkomstig het voorstel is besloten voor de leden van de raad van commissarissen een vaste jaarbeloning van € 32.500,-- te hanteren en voor de voorzitter van de raad van commissarissen een vaste jaarbeloning van € 45.000,--.

Agendapunt 7 – Benoeming van de onafhankelijke accountant voor de controle van de jaarrekening van de vennootschap over boekjaar 2017
Overeenkomstig het voorstel is BDO Audit & Assurance B.V. benoemd tot de onafhankelijke accountant die voor het boekjaar 2017 de jaarrekening van Ctac controleert.

Agendapunt 9 – Machtiging inkoop eigen aandelen door de raad van bestuur
Overeenkomstig het voorstel is de raad van bestuur gemachtigd, conform artikel 8 lid 2 van de statuten voor een periode van 18 maanden vanaf 10 mei 2017, om binnen de grenzen der wet en de statuten ter beurze of anderszins onder bezwarende titel tot het toegestane maximum volgestorte gewone aandelen in het kapitaal van Ctac te verwerven. De prijs voor in te kopen gewone aandelen zal gelegen moeten zijn tussen het bedrag gelijk aan de nominale waarde van de aandelen en 110% van de beurskoers.

Agendapunt 10 – Verlenging van de aanwijzing om de Stichting Prioriteit C/TAC als het tot uitgifte van aandelen bevoegde orgaan
Overeenkomstig het voorstel is besloten tot verlenging van de aanwijzing van de Stichting Prioriteit C/TAC als bevoegd orgaan om over te gaan tot uitgifte van en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, en tot beperking of uitsluiting van het aan aandeelhouders toekomende voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen, conform het bepaalde in artikel 5 en 7 van de huidige statuten tot en met de jaarlijkse AvA in 2018.
Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL