Model portefeuille
Rendement portefeulle
+12.035 %

Rendement AEX
+33.325 %

Startdatum
01-01-2009

Startwaarde portefeuille € 74082.37

Startwaarde AEX
€ 245.94


Laatste update:
29-01-2010

Nettowinst Ctac stijgt in 2016 met 8% Verhoging dividend tot EUR 0,07 per aandeel Vooruitzichten 2017 uitstekend.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 09/03/2017 07:59
’s-Hertogenbosch, 9 maart 2017 – Business- en Cloudintegrator Ctac N.V. (Ctac) (Euronext Amsterdam: CTAC) maakt vandaag de jaarcijfers bekend over 2016.
Kerncijfers
€ mln (unless stated otherwise)
2016 2015 % Q4 2016 Q4 2015 %
Net turnover 86.2 86.1 0.2 22.8 24.1 -5.7
Operating result 3.1 3.4 -9.0 1.1 1.4 -20.7
Net result 2.6 2.4 8.2 1.3 1.2 8.0
Net earnings per share 0.21 0.19
Number of employees (headcount) 459 479

Hoofdpunten
· Netto-omzet stijgt met 0,2% naar EUR 86,2 miljoen; de autonome groei van de omzet bedraagt ruim 6%
· Bedrijfsresultaat daalt met 9,0% naar EUR 3,1 miljoen; na correctie voor de non operationele effecten stijgt het bedrijfsresultaat overigens met bijna 8%
· Netto resultaat stijgt met 8,2% naar EUR 2,6 miljoen
· Vermindering (netto) bankschuld met EUR 1,0 miljoen van EUR 2,7 miljoen ultimo 2015 naar EUR 1,7 miljoen ultimo 2016
· Verbetering solvabiliteit naar 38,8% per ultimo 2016 ten opzichte van 33,7% ultimo 2015
· (Keuze-)dividend met voorstel van EUR 0,07 per gewoon aandeel (2015: EUR 0,06 per gewoon aandeel)
· Verwachting dat netto resultaat over 2017 aanzienlijk hoger zal zijn dan in 2016 (Schaal Mock aanzienlijk 30 - 45% red.)


Henny Hilgerdenaar, Chief Executive Officer van Ctac:
“In 2016 is de opgaande lijn verder gecontinueerd ondanks de nog steeds lastige ICT services markt. Het bedrijfsresultaat is gedaald met ruim EUR 0,3 miljoen naar EUR 3,1 miljoen. Na normalisatie stijgt het bedrijfsresultaat met 8% naar EUR 3,6 miljoen. Ook moet worden bedacht dat ten opzichte van 2015 het bedrijfsresultaat in 2016 een EUR 0,8 miljoen hoger verlies van Ctac Frankrijk bevat.

Door het verder uitbouwen van marktkennis en specifieke expertise hebben we in lijn met de strategie onze oplossingen en templates verder geoptimaliseerd. Daarnaast had de verdere integratie van verschillende bedrijfsonderdelen een positief effect op onze resultaten.

Ctac Nederland, veruit onze grootste business unit, heeft zich ook in 2016 positief ontwikkeld. Het aandeel van Cloud Services nam significant toe. Ook de Consultancy activiteiten op het gebied van onder meer SAP- en Microsoft expertise, verbeterden de resultaten. Verder droegen de detacheringsactiviteiten positief bij aan de resultaten. De positieve ontwikkeling van de genoemde activiteiten biedt een goed perspectief voor 2017.

De resultaten van Ctac België zijn weer positief (2015: nagenoeg break even). De progressie die in 2016 is gemaakt stemt tot tevredenheid. Naar verwachting zal de ingezette lijn van progressie in 2017 worden doorgezet.

De resultaten van Ctac Frankrijk waren andermaal fors negatief. Het bedrijfsresultaat over 2016 was zelfs EUR 0,8 miljoen slechter dan in 2015. Het verlies is toe te schrijven aan één specifiek project. Tijdens de uitvoering van dit project bleek onder meer de juridische reikwijdte van gemaakte afspraken onvoldoende duidelijk in het contract te zijn verwoord. Het project is in technische zin in december 2016 volledig gestopt. Dit betekent onder andere dat de substantiële cash out als gevolg van ingehuurde consultants ook volledig is gestopt. De resterende projectrisico’s zijn geheel onder controle. Mede als gevolg hiervan zal het resultaat van Ctac Frankrijk in 2017 zeer sterk verbeteren.

Op basis van het behaalde netto resultaat en de verbetering van de balans zal, in lijn met ons dividendbeleid, aan de vergadering van aandeelhouders worden voorgesteld om over 2016 een (keuze-) dividend uit te keren van EUR 0,07 per (gewoon) aandeel (2015: EUR 0,06 per gewoon aandeel).

De ontwikkelingen van de resultaten in Frankrijk daargelaten, was voortgaande verbetering van de operationele prestaties in 2016 zichtbaar in alle vier kwartalen. De gerealiseerde progressie vormt een goed uitgangspunt om de opgaande lijn in 2017 verder voort te zetten. Mede als gevolg van de ontwikkelingen in Frankrijk in 2016 zal het resultaat in 2017 aanzienlijk hoger zijn.”

Schaal Mock aanzienlijk 30 - 45%

FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

Omzet en bruto marge
De netto-omzet kwam in 2016 uit op EUR 86,2 miljoen, een stijging van 0,2% (2015: EUR 86,1 miljoen). De autonome stijging (exclusief de omzet van het in januari 2016 verkochte IFS Probity bedroeg ruim 6%).

De omzet consultancy, hosting en beheer steeg van EUR 72,2 miljoen in 2015 naar EUR 74,2 miljoen in 2016, een toename van 2,7%. Omdat onder meer de externe inhuur met 16,1% is toegenomen tot EUR 20,9 miljoen in 2016 (EUR 18,0 miljoen in 2015), is de bruto marge op deze activiteiten gezakt van EUR 54,2 miljoen in 2015 naar EUR 53,3 miljoen in 2016.

De omzet op software daalde met 34,8% van EUR 5,7 miljoen in 2015 tot EUR 3,7 miljoen in 2016. De bruto marge van deze omzet in 2016 kwam uit op EUR 1,8 miljoen (2015: EUR 2,2 miljoen).

De omzet op onderhoudscontracten steeg met 1,7% van EUR 8,2 miljoen in 2015 naar EUR 8,4 miljoen in 2016. De bruto marge op deze activiteiten daalde met EUR 0,1 miljoen tot EUR 2,8 miljoen.

De omzet per medewerker (op basis van het gemiddelde aantal FTE’s op jaarbasis) nam toe met 3,3% naar EUR 198.000 in 2016 (2015: EUR 192.000).

Bedrijfslasten
De personeelskosten daalden in 2016 per saldo met EUR 1,6 miljoen, ofwel 3,9% ten opzichte van 2015. Mede door de verkoop van IFS Probity is het gemiddeld aantal FTE’s licht gedaald van 449 FTE’s in 2015 naar 434 FTE’s in 2016.

De overige bedrijfslasten zijn met EUR 0,7 miljoen, ofwel 5,0% gestegen naar EUR 15,0 miljoen (2015: EUR 14,3 miljoen).

De afschrijvingen daalden met EUR 0,2 miljoen naar EUR 1,2 miljoen.

Bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat daalde in 2016 naar EUR 3,1 miljoen (2015 EUR 3,4 miljoen). Het gecorrigeerde bedrijfsresultaat dat een betere vergelijking biedt, steeg echter met 8% naar EUR 3,6 miljoen. De correctie betreffen de baten uit de innovatiebox (volgens IFRS regelgeving in 2016 verantwoord onder vennootschapsbelasting) en de dotatie aan een earn out-verplichting.

Financiële baten en lasten
Ultimo 2016 kwam de netto bankschuld uit op EUR 1,7 miljoen (2015: EUR 2,7 miljoen). De netto rentelasten bleven gelijk op EUR 0,1 miljoen last, evenals de overige financiële lasten (onder andere de rente op earn out-verplichtingen). Dit resulteerde in een gelijke last van EUR 0,2 miljoen in 2016 (2015: EUR 0,2 miljoen).

Belastingen
Ctac is een innovatief bedrijf hetgeen betekent dat er een beroep kan worden gedaan op de innovatiebox. De baten uit de innovatiebox welke in 2016 in aanmerking zijn genomen omvatten ook nog een aantal oude jaren. Mede als gevolg van deze baten bedroeg de belastingdruk in 2016 slechts 9,0% (2015: 23,8%).

Netto resultaat en resultaat per aandeel
Het netto resultaat over 2016 kwam uit op EUR 2,6 miljoen (2015: EUR 2,4 miljoen). Dit vertaalt zich in een resultaat per gewogen gemiddeld uitstaand gewoon aandeel van EUR 0,21 op basis van 12.515.497 aandelen (2015: EUR 0,19) . Het totaal aantal uitstaande gewone aandelen op 31 december 2016 bedroeg (onveranderd) 12.515.497 stuks.

Balans
Als gevolg van de toevoeging van het netto resultaat over 2016 (EUR 2,6 miljoen) is het eigen vermogen per ultimo 2016 gestegen naar EUR 15,4 miljoen. Conform de verslaggevingsregels is het eigen vermogen bepaald voor verwerking van het winst-bestemmingsvoorstel.

De handelsdebiteuren en overige vorderingen lieten een stijging zien per ultimo 2016 van circa EUR 1,1 miljoen naar EUR 21,8 miljoen. Het balanstotaal daalde met EUR 0,6 miljoen van EUR 40,4 miljoen ultimo 2015 naar EUR 39,8 miljoen ultimo 2016.

De solvabiliteit (eigen vermogen/totaal vermogen) verbeterde vervolgens van 33,7% ultimo 2015 naar 38,8% per ultimo 2016.

De netto bankschuld daalde van EUR 2,7 miljoen ultimo 2015 naar EUR 1,7 miljoen ultimo 2016. De met ABN AMRO bank overeengekomen kredietfaciliteit bedroeg per ultimo 2016 EUR 6,0 miljoen. Als zekerheid is pandrecht op vorderingen, bedrijfsuitrusting en IP-rechten verstrekt.

Kasstroom en investeringen
De kasstroom uit bedrijfsoperaties kwam in 2016 uit op EUR 4,6 miljoen positief (2015: EUR 2,9 miljoen positief). De kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg EUR 3,1 miljoen positief in 2016 (2015: EUR 2,2 miljoen positief).

In 2016 is voor EUR 0,6 miljoen geïnvesteerd in (im-)materiële vaste activa (2015: EUR 1,2 miljoen). De investeringen bestonden met name uit vervanging van de ICT-infrastructuur en nieuwe computers.

De kasstroom uit financieringsactiviteiten ad EUR 1,4 miljoen negatief (2015: EUR 0,5 miljoen negatief) betrof onder meer een betaling van EUR 0,2 miljoen aan earn out-verplichtingen (2015: EUR 0,5 miljoen); voorts was er in 2016 de dividendbetaling van EUR 0,8 miljoen.

De netto kasstroom kwam in 2016 uit op EUR 1,0 miljoen positief (2015: EUR 0,5 miljoen).

Voorstel verwerking resultaat
Na zorgvuldige afweging van de impact van een dividenduitkering op de netto kasstroom in 2017, het eigen vermogen, de samenstelling ervan en de andere balanscomponenten, wordt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgesteld om over het boekjaar 2016 uit het netto resultaat een dividend uit te keren van EUR 0,07 per gewoon aandeel. Genoemd voorstel is in lijn met het eerder geformuleerde dividendbeleid. Aan aandeelhouders zal de keuze worden geboden het dividend in cash of aandelen te ontvangen.

Ontwikkelingen na balansdatum
Er zijn geen relevante gebeurtenissen na balansdatum te melden.

STRATEGIE EN AANSTURING ORGANISATIE

Ctac ziet het als haar missie om de ambities van haar klanten mogelijk te maken door de voordelen van informatietechnologie om te zetten naar werkelijke ‘business value’. Ook de ambities van medewerkers worden hiermee uitgedaagd.

Ctac onderscheidt hierbij de volgende doelstellingen:
• het ontzorgen van (internationale) klanten in het midden en grotere segment door passende en betrouwbare ICT-oplossingen tegen aanvaardbare kosten te bieden. Deze oplossingen dienen tevens een belangrijke bijdrage te leveren aan de duurzame winstgevendheid en het concurrentievermogen van de klanten ten behoeve van de continuïteit van hun onderneming;
• het zich nog verder ontwikkelen van ERP-dienstverlener naar een onderscheidende aanbieder van samengestelde ICT-oplossingen als Business- en Cloudintegrator;
• Ctac heeft een aantal eigen producten waaronder de XV Retail Suite bestaande uit een omnichannel gedreven Point-of-Sale & Loyalty platform;
• de Ctac organisatie verder ontwikkelen naar de marktmogelijkheden en het bieden van continuïteit voor alle stakeholders.
De afgelopen jaren heeft Ctac de organisatie dusdanig ingericht en de strategie zodanig aangescherpt, dat zij zich heeft omgevormd tot een vooraanstaande Business- en Cloudintegrator. De aandacht zal in 2017 en de komende jaren gericht zijn op geïntegreerde – naar markt- en/of kennisgerichte – businessunits die optimaal zijn geëquipeerd om klanten van hoogwaardige en specialistische oplossingen te voorzien.

De organisatiestructuur is er één waarbij in alle landen het managementteam centraal en geïntegreerd sturing geeft aan alle sales- en delivery-activiteiten. In Nederland kennen we drie sectoren waarin de dienstverlening is ondergebracht: Consultancy (o.a. SAP en Microsoft), Cloud Services en Resourcing. De salesactiviteiten worden centraal aangestuurd.

VOORUITZICHTEN

De verbeterde financiële positie, de gerealiseerde operationele progressie en met name de resultaatverbetering in 2016 geven Ctac een goede uitgangspositie voor 2017.

Mede als gevolg van de ontwikkelingen aan het eind van 2016 in Frankrijk, zal – bijzondere exogene omstandigheden voorbehouden - naar verwachting het resultaat in 2017 aanzienlijk hoger zijn.


OVERIGE

De lidstaat van herkomst van Ctac N.V. voor de doeleinden van de Transparantierichtlijn van de Europese Unie (Richtlijn 2004/109/EC, zoals aangevuld) is Nederland.

Claim Free Recordshop
Wij hebben 1 vraag gesteld vandaag over de vrijval vergoeding Free Recordshop.
Dat zou tussen de 500.000 en de 900.000 euro kunnen zijn. Dat hebben wij uit de AVA van 11 mei 2016 weten te halen.
Niets daarover in dit bericht.Jaarcijfers 2015

ICT Solution Provider Ctac N.V. (Ctac) (Euronext Amsterdam: CTAC) today announces its 2015 full-year results.

Highlights • Net turnover up 3% at EUR 86.1 million
• Operating result up 27% at EUR 3.4 million
• Net profit up 42% at EUR 2.4 million
• Reduction of (net) bank debt by EUR 0.5 million to EUR 2.7 million at year-end 2015, from EUR 3.2 million at year-end 2014
• Earn-out obligations reduced to EUR 1.0 million at year-end 2015, from EUR 1.4 million at year-end 2014
• Solvency ratio improved to 33.7% at year-end 2015 compared with 31.1% at year-end 2014
• Resumption of dividend payments, with a proposal of EUR 0.06 per ordinary share
• Continuing upward trend in 2016 and further increase in results expected

tijd 09.01
CTAC EUR 3,879 vol. 4.000

boekje CTAC
Active as of 09 Mar 2017 15:56 CET
# ORDERS # SHARES BID PRICE ASK PRICE # SHARES # ORDERS
1 17 3,966 4,009 10 1
2 2.617 3,965 4,01 1.000 1
2 1.380 3,964 4,02 1.600 2
2 1.800 3,96 4,03 1.500 2
1 500 3,953 4,04 1.000 1
1 25.000 3,95 4,049 500 1
1 2.700 3,92 4,05 18.243 4
3 29.000 3,90 4,078 663 1
1 250 3,87 4,10 10.000 1
1 519 3,853 4,108 500 1
15 63.783 Total 35.016 15
tijd 16.14
EUR 4,00 +20ct vol. 115.331
Behoorlijk vraag, mede naar aanleiding van de term aanzienlijke voor verbetering van 2017 door de CEO. Dat doe je niet snel, deze uitspraak.
Dan kan de wpa over 2017 uitkomen op circa 30ct per aandeel. Dan zitten we met ruim 13 k/w en dan kan de prijs van het aandeel best door gaan lopen naar 4,50 - 5,00
I.V.M. de afbetaling van de schuld, CTAC zou een schulden vrij bedrijf moeten zijn, dit gaat de goede kant op, mede door de CFO v.d. Werf, die de hand goed op de knip houdt.
Mede dankzij hem kan er een mooie toekomst open liggen voor dit ICT bedrijf, als er dan maar geen kapers op de kust komen.

d.d. vrijdag 10 maart Boekje CTAC om 08.35 uur
Orderboek
Orders Volume Bied Laat Volume Orders
koop 1 1 mkt mkt 1 1 verkoop
1 300 4,06 4,00 350 1
1 4.000 4,02 4,02 597 1
1 25.000 3,95 4,03 1.500 2
2 27.000 3,90 4,04 1.000 1
Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL