NETTOWINST SLIGRO FOOD GROUP € 28 MILJOEN

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 20/07/2017 08:21
De omzet over het eerste halfjaar 2017 bedroeg € 1.435 miljoen, een toename van 5,9% ten opzichte van dezelfde periode in 2016.
Autonoom nam de omzet met 3,3% toe. Het bedrijfsresultaat nam met € 1 miljoen toe tot € 35 miljoen. De nettowinst over het
eerste halfjaar bedroeg € 28 miljoen en was daarmee gelijk aan vorig jaar.

Koen Slippens, directievoorzitter:
“Zoals verwacht vertalen de verbeterde werkgelegenheid en het gestegen consumentenvertrouwen zich in aantrekkende afzetmarkten in zowel de foodservicemarkt als de foodretailmarkt.
Mede daardoor zagen we de omzet in onze beide bedrijfsonderdelen in de loop van het halfjaar verbeteren. Bij Foodservice hebben wij in het eerste halfjaar de overname van ISPC afgerond en begin juli die van Tintelingen. Ook werd er voortvarend gebouwd aan de strategische samenwerking met Heineken. Ondanks de eenmalige lasten die dit soort trajecten nu eenmaal met zich meebrengen verbeterde het resultaat van Foodservice in het eerste halfjaar. Wij zijn
tevreden met die positieve ontwikkeling. Bij Foodretail stond het eerste halfjaar in het teken van de verdere uitrol en optimalisatie van onze 3.0 formule en de evaluatie van ontwikkelingen binnen dit bedrijfsonderdeel.
Uit die evaluatie blijkt dat we de doelen uit de business case EMTÉ 3.0 kunnen halen, maar dat we daar meer tijd voor nodig zullen hebben. Desalniettemin verwachten wij dat ook een op termijn gezonde EMTÉ 3.0 formule in de toekomst
door onvoldoende schaalgrootte moeite zal hebben om de veranderingen in de markt bij te benen. Wij zullen daarom de tweede jaarhelft gebruiken om te onderzoeken welke alternatieve strategie voor onze retailactiviteiten de meeste
waarde creëert.”

Kerncijfers
(x € miljoen)
2017 2016 Mutatie in %
Omzet 1.435 1.355 5,9
Autonome omzetgroei Foodservice in % 4,6 2,6
Like for like groei EMTÉ in % (0,3) (2,2)
Autonome omzetgroei Groep in % 3,3 1,6
Bruto bedrijfsresultaat (ebitda) 74 66 10,8
Bedrijfsresultaat vóór amortisatie (ebita) 48 46 4,1
Bedrijfsresultaat (ebit) 35 34 1,6
Nettowinst 28 28 (2,1)
Vrije kasstroom 16 19 (13,0)
Eigen vermogen (medio jaar) 621 603 2,9
Netto rentedragende schuld (medio jaar) 123 92 34,2
Winst per aandeel (x € 1) 0,63 0,65

Resultaten
De brutowinst nam met € 23 miljoen toe tot € 331 miljoen.
Als percentage van de omzet is de brutowinst toegenomen met 0,3% tot 23,1%. In beide bedrijfsonderdelen nam de brutowinstmarge toe. De kosten namen met € 28 miljoen toe tot € 303 miljoen. Als percentage van de omzet namen de kosten met
0,8% toe tot 21,1%. Ten opzichte van vorig jaar waren de kosten gerelateerd aan acquisities en de opstart van Sligro België € 2 miljoen hoger. Bovendien was er sprake van bijzondere waardeverminderingen van € 3 miljoen op buiten
gebruik gestelde activa bij Foodretail als gevolg van de ombouw naar 3.0.
De overige bedrijfsopbrengsten namen met € 6 miljoen toe ten opzichte van vorig jaar. Dat was voornamelijk het gevolg van boekwinsten bij de verkoop van drie winkelpanden van EMTÉ. Deze panden worden nu gehuurd.
Het bedrijfsresultaat vóór amortisatie bedraagt € 48 miljoen en is daarmee € 2 miljoen gestegen ten opzichte van vorig jaar. Als percentage van de omzet bleef het resultaat gelijk op 3,4%.
Tot vorig jaar konden wij gebruik maken van de fiscale faciliteiten van de Innovatiebox. Met ingang van 2017 is dat ten einde, waardoor onze belastingdruk in Nederland met ruim 2% is toegenomen.

Foodservice
De netto-omzet nam bij Foodservice met 8,3% toe (Q2: 8,1%).
De acquisities in 2016 en 2017 voegden dit jaar tezamen € 35 miljoen toe. De autonome omzetontwikkeling bedraagt derhalve 4,6% (Q2: 5,2%).
Het bedrijfsresultaat vóór amortisatie nam met € 3 miljoen toe tot € 42 miljoen. Deze verbetering is het gevolg van de omzettoename. Aangezien het resultaat voor circa € 2 miljoen gedrukt wordt ten opzichte van vorig jaar, door extra kosten voor acquisities en de opstart van Sligro België, is de onderliggende verbetering nog groter.

Heineken, ISPC en Tintelingen
In december 2016 kondigden wij de overname van Tintelingen aan. Zoals verwacht is deze overname begin juli 2017 afgerond. De in januari 2017 aangekondigde overname van ISPC werd begin mei afgerond. Samen met Java en de Sligro activiteiten in België, zullen we ISPC de komende jaren integreren naar één platform en operatie in België. In mei kondigden we de voorgenomen samenwerking met Heineken aan. Het proces en de gesprekken om tot afronding van dit proces in het najaar van 2017 te komen, verlopen conform planning en in een prettige sfeer.

Foodretail
Bij Foodretail nam de netto-omzet met 0,5% toe (Q2: 1,2%)
ten opzichte van vorig jaar. De identieke consumentenomzet nam in het eerste halfjaar af met 0,3% (Q2: 0,6% toename).
Wanneer we de sluitingsweken van de 3.0 winkels buiten beschouwing laten zien we daar een ‘like-for-like’ omzetgroei van 1,5% vergeleken bij een ‘like-for-like’ omzetafname van 0,1% in de 2.0 winkels.
Het bedrijfsresultaat vóór amortisatie nam met € 1 miljoen af tot € 6 miljoen. Het resultaat wordt per saldo met € 2 miljoen positief beïnvloed door boekwinsten op de verkoop van winkelvastgoed enerzijds en bijzondere waardeverminderingen op buiten gebruik gestelde activa als gevolg van de
ombouw naar 3.0 anderzijds.

Evaluatie Foodretail
Uit onze evaluatie van de EMTÉ 3.0 formule concluderen wij dat de formule veel waardering oogst van onze klanten, maar dat zich dat vooralsnog onvoldoende vertaalt naar groei in omzet. Die groei ligt weliswaar boven het niveau van de
2.0 winkels en keert omzetdaling in omzettoename, maar dat is nog onvoldoende om de kosten van ombouw en de toegevoegde nieuwe formule elementen te compenseren. We zagen de omzetstijging zich positief ontwikkelen gedurende
het afgelopen jaar, een indicatie dat de doorgevoerde optimalisaties vruchten afwerpen. Het zal naar verwachting dan ook langer duren voordat wij de doelstellingen uit onze business case hebben bereikt. De komende maanden zullen
we de lopende ombouwprojecten (4 winkels) afronden en de ombouw daarna pauzeren. Dat geeft ons de gelegenheid te concentreren op verbetering van de winstgevendheid en verdere optimalisatie van de formule.
Naast de beoordeling van onze nieuwe formule hebben wij ons ook gebogen over onze toekomst in Foodretail. Een zelfstandige toekomst lijkt niet langer de beste strategie voor onze retailactiviteiten om lange termijn waarde te creëren.
Voor onze EMTÉ formule, met een bescheiden marktaandeel van circa 2,5%, zal het hoe dan ook steeds moeilijker worden om de veranderende markt bij te benen.
Om deze redenen gaan wij onderzoeken welke alternatieve strategie voor onze retailactiviteiten de meeste waarde creëert.
Hierbij zal meewegen dat de combinatie van Foodservice en Foodretail ons op tal van vlakken veel synergie geeft, zoals ook al aangegeven tijdens onze presentatie op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 22 maart 2017.
Wij hebben die synergie nader in beeld gebracht en geconcludeerd dat deze tussen de € 15 miljoen en € 20 miljoen aan (kosten)voordelen per jaar opleveren voor Sligro Food Group als geheel. Daarnaast levert de combinatie ook
voordelen van meer kwalitatieve aard voor de Groep op zoals onderscheidend en lerend vermogen binnen de Groep.

Tijdens onze evaluatie hebben wij geconcludeerd dat een partnership, vanzelfsprekend afhankelijk van de wijze waarop dat kan worden ingevuld, een meer aantrekkelijke strategische optie is dan de verkoop van onze Foodretailactiviteiten.
In een partnership verwachten wij enerzijds het gebrek aan schaalgrootte te kunnen compenseren en anderzijds de eerder gecommuniceerde kwalitatieve en kwantitatieve synergievoordelen grotendeels te kunnen behouden voor de
Groep. Dat willen we de komende maanden in overleg met geïnteresseerde partijen uitwerken en concreet vaststellen.
Daarbij zullen wij steeds de belangen van al onze stakeholders afwegen om zo tot een weloverwogen oplossing te komen.

Dividend
Op basis van de halfjaarcijfers 2017 is besloten een interimdividend
uit te keren. In beginsel wordt het interim-dividend bepaald op de helft van het reguliere dividend van het voorgaande jaar. Het interim-dividend bedraagt derhalve € 0,50 per aandeel en wordt betaalbaar gesteld op maandag 2 oktober 2017. De ex-dividend datum is vrijdag 22 september 2017 en de record datum is maandag 25 september 2017.

Financiële positie
In 2017 hebben we onze lange termijn financiering versterkt in de vorm van een US Private Placement van € 40 miljoen met een looptijd van 8 jaar en een rente van 1,67% op jaarbasis.
De financiële positie van de Groep blijft onverminderd sterk, waardoor we duurzaam kunnen investeren in de ontwikkeling van onze commerciële formules in Nederland en België en de daarvoor randvoorwaardelijke ICT-, Data- en Supply Chain infrastructuur.

Vooruitzichten
Wij verwachten dat de positieve ontwikkeling in de groei in onze beide afzetmarkten zal doorzetten en dat de marktgroei voor geheel 2017 in beide markten boven die van 2016 zal uitkomen. Bij Foodservice verwachten wij de markt
wederom te kunnen verslaan en daarmee onze leidende positie opnieuw te verstevigen. te kunnen geven en af te ronden, waarna we direct zullen
starten met het integratieproces. In België verwachten wij in de tweede helft van dit jaar te kunnen aanvangen met de bouw van onze vestiging in Antwerpen. Daarnaast werken wij aan de verdere commerciële, technische en operationele
integratie van al onze activiteiten in België.
Bij EMTÉ richten we ons op verbetering van de resultaten van de winkeloperatie onder zowel 2.0 als 3.0. Daarnaast gebruiken wij de tweede jaarhelft om de alternatieve strategieën voor Foodretail meer concreet uit te werken en
een keuze te maken.
Wij geven geen concrete voorspellingen voor de jaarresultaten.
In het jaarverslag 2016 hebben wij de belangrijkste risico’s en onzekerheden beschreven. Wij zien daarin geen belangrijke wijzigingen.
De halfjaarcijfers worden vandaag toegelicht op een persconferentie en in een analistenbijeenkomst. De presentatie die daar gegeven wordt staat op onze corporate website:
www.sligrofoodgroup.nl. Op 19 oktober 2017 zal de trading update over het derde kwartaal worden gepubliceerd.
Veghel, 20 juli 2017
Namens directie Sligro Food Group N.V.

tijd 09.39
De Midcap 827,70 +2,64 +0,32% Sligro EUR 38,815 -73ct vol. 11.961

In de media
Beursblik: resultaten Sligro iets beter dan verwacht.
reactie XEA.nl
Wat koop er voor? De reactie op de beurs is anders en daarom, adviezen zijn om omzetten te generen, provisies en bonussen.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL