Nettowinst Acomo stijgt naar € 17,4 miljoen over H1 2017

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 21/07/2017 06:37
Interim-dividend € 0,40 per aandeel, gelijk met H1 2016
Voornaamste financiële indicatoren H1 2017 ? Nettowinst: € 17,4 miljoen (H1 2016: € 17,2 miljoen, +1%) ? Omzet: € 354,2 miljoen (H1 2016: € 341,8 miljoen, +4%) ? EBITDA: € 28,4 miljoen (H1 2016: € 28,2 miljoen, +1%) ? Winst per aandeel: € 0,714 (H1 2016: € 0,718, -1%) ? Interim-dividend: € 0,40 per aandeel (H1 2016: € 0,40, gelijk) ? Solvabiliteit: 53,4% (H1 2016: 49,6%)
Belangrijkste ontwikkelingen H1 2017
? De resultaten in drie van de vier segmenten zijn verbeterd ten opzichte van vorig jaar. De segmenten Specerijen en Noten en Thee realiseerden hogere omzet tegen stabiele marges. Het segment Voedingsingrediënten behaalde hogere marges bij gelijkblijvende omzet. Het segment Eetbare zaden realiseerde hogere omzet tegen lagere marges.
? De prijzen van voedingsgrondstoffen waren zeer volatiel met grote prijsstijgingen in noten en prijsdalingen in specerijen. De daling van de prijzen van eetbare zaden heeft geleid tot druk op de marges. De thee-prijzen waren op een hoger dan verwacht niveau in Sri Lanka en Afrika.
? Op 25 januari 2017 zijn de bankfaciliteiten voor de financiering van het werkkapitaal verlengd met drie jaar (met een optie voor twee jaar verlenging) tegen verbeterde voorwaarden.
? Op 5 mei 2017 werd de acquisitie van Delinuts B.V. in Ede (Nederland) afgerond. Delinuts levert een breed assortiment van noten en zuidvruchten aan de groot- en detailhandel, de voedingsindustrie en het out-of-home kanaal. De nieuwe dochter is een goede toevoeging aan de bestaande activiteiten van de groepsondernemingen in noten en zuidvruchten.
In het eerste half jaar van 2017 steeg de geconsolideerde omzet van Amsterdam Commodities N.V. (Acomo) met 4% tot € 354,2 miljoen (H1 2016: € 341,8 miljoen), deels door de consolidatie van Delinuts (€ 10,8 miljoen). De totale brutomarge groeide met 7%, door Delinuts en een hoger aandeel van waarde toevoegende producten (bijvoorbeeld SunButter®). Personeels- en algemene kosten stegen als gevolg van Delinuts en hogere verwerkingskosten in de VS.
De interest lasten daalden als gevolg van lagere gemiddelde bankleningen, deels teniet gedaan door hogere Libor-rente tarieven. Het effectieve vennootschapsbelastingtarief daalde met 0,9 procentpunt als gevolg van een gunstigere landenmix. De nettowinst over H1 2017 is met € 17,4 miljoen 1% hoger dan H1 2016.

Euro/US-dollarkoers
De US dollar versus de euro bleef de eerste vier maanden van 2017 stabiel op een hoger niveau als H1 2016,
maar verzwakte in de laatste twee maanden. De gemiddelde euro/US-dollarkoers voor H1 2017 was 1,083
(H1 2016: 1,117). Deze wisselkoers had geen noemenswaardig effect op de omzet en de nettowinst.
De US dollar daalde ten opzichte van de euro aan het eind van deze halfjaar-periode. De euro/US-dollarkoers per 30 juni 2017 was 1,143, tegen 1,052 op 31 december 2016. De totale activa daalden als gevolg van de koers met € 12,1 miljoen.
Interim-dividend H1 2017
Het interim-dividend per aandeel is bepaald op € 0,40 in contanten, gelijk aan H1 2016. Het dividend wordt betaalbaar gesteld per 4 augustus 2017 (ex-dividend datum is 25 juli 2017).

Kerncijfers H1 2017 – geen accountantscontrole toegepast
H1 2017 H1 2016 Var %
Geconsolideerde cijfers (in € miljoenen)
Omzet 354,2 341,8 4%
Brutomarge 60,9 57,0 7%
EBITDA 28,4 28,2 1%
EBIT 25,8 25,8 0%
Financiële baten en lasten -1,6 -1,6 3%
Vennootschapsbelasting -6,8 -7,0 -3%
Nettowinst 17,4 17,2 1%
Eigen vermogen (vóór interim-dividend) 184,9 168,7 10%
Totaal activa 346,4 340,3 2%
Ratio's
Solvabiliteit 53,4% 49,6% 4%
Rendement op eigen vermogen (ROE), jaarbasis 18,8% 19,6% -1%
Rendement op netto geïnvesteerd vermogen (RONCE), jaarbasis 18,3% 17,3% 1%
RONCE werkmaatschappijen (exclusief goodwill), jaarbasis 23,9% 22,1% 2%
Pay-out ratio dividend 56,6% 55,7% 1%
Voornaamste financiële indicatoren (in €)
Winst per aandeel 0,714 0,718 0%
Interim-dividend per aandeel 0,40 0,40 0%
Eigen vermogen per aandeel per 30 juni 7,51 7,03 7%
Koers aandeel per 30 juni 28,49 21,99 30%
Marktwaarde per 30 juni (in miljoenen) 701,0 527,8 33%
Aantal uitgegeven aandelen (in duizendtallen)
Per 30 juni 24.605 24.001 3%

‘Het is positief om te zien dat de inspanningen van onze groepsmaatschappijen hebben geresulteerd in een solide nettowinst over het eerste halfjaar van 2017. Onze medewerkers hebben laten zien succesvol te zijn in soms moeilijke marktomstandigheden en in het blijven zoeken naar kansen in de markt. Ik heet de werknemers van Delinuts welkom binnen de Acomo Groep en ik ben ervan overtuigd dat Delinuts zich binnen de Groep verder zal ontwikkelen’, zei Group Managing Director Allard Goldschmeding.
Bedrijfsactiviteiten per segment
Specerijen en Noten
Catz International in Rotterdam (Nederland), behaalde een zeer goed resultaat in het eerste half jaar dat slechts licht onder het recordjaar 2016 lag. Dit ondanks zeer moeilijke marktomstandigheden, waarbij de prijzen van veel specerijen onder druk stonden en in sommige gevallen halveerden. Peper, knoflook en zuidvruchten vertoonden significante prijsdalingen. De prijzen van cashewnoten stegen daarentegen met dubbele cijfers.
Tovano in Maasdijk (Nederland) behaalde een uitstekend resultaat, profiterend van goede markt omstandigheden.
King Nuts & Raaphorst in Bodegraven (Nederland), realiseerde sterke marges in de eerste zes maanden, hetgeen resulteerde in een toename van de nettowinst. De meeste notensoorten vertoonden stijgende prijzen in het eerste half jaar, waarbij paranoten een ware prijsexplosie lieten zien als gevolg van sterk gereduceerde oogsten door droogte in het Amazone-gebied. King Nuts & Raaphorst heeft uitstekend ingespeeld op deze moeilijke marktomstandigheden.
Delinuts in Ede (Nederland), is per 5 mei 2017 onderdeel geworden van de Acomo Groep, en heeft in mei en juni beter gepresteerd in vergelijking tot dezelfde maanden vorig jaar. Delinuts is geconsolideerd per 1 mei 2017 en heeft een positieve bijdrage aan het groepsresultaat geleverd.
Eetbare zaden
Red River Commodities in Fargo (VS), behaalde een nettoresultaat op hetzelfde niveau als het eerste half jaar 2016. De verkopen in vogelzaadproducten daalden als gevolg van een warme en korte winter. Ondanks de lagere volumes was Red River Commodities in staat de brutomarge op deze producten te handhaven. De export-verkopen werden negatief beïnvloed door de sterke US dollar en de concurrentie op de wereldmarkt. De lagere verkopen van snackproducten werden goedgemaakt door een uitstekende zes maanden van SunButter® met een omzet- en margegroei van ruim boven de 20%. De nieuw opgerichte groepsmaatschappij Red River Global Ingredients in Winkler (Canada) begon haar handelsactiviteiten in granen en peulvruchten eind vorig jaar. De halfjaarresultaten waren in lijn met de verwachtingen.
Red River-van Eck in Zevenbergen (Nederland) ondervond negatieve effecten van een zeer moeilijke markt voor maanzaad gedurende de eerste zes maanden van 2017. Het nettoresultaat was substantieel lager dan vorig jaar.
SIGCO Warenhandel in Hamburg (Duitsland) leverde betere financiële resultaten ten opzichte van vorig jaar, ten gevolge van betere marges in de bakkerijzaden, terwijl de omzet stabiel bleef.

Thee
Van Rees Groep in Rotterdam (Nederland) behaalde een beter nettoresultaat in het eerste half jaar ten opzichte van vorig jaar. De volumes stegen in de meeste landen, met uitzondering van Sri Lanka. Het kantoor in Colombo werd geconfronteerd met aanhoudend hoge prijzen voor Sri Lankaanse thee in de eerste zes maanden en lagere volumes naar Turkije. De marge was gelijk aan vorig jaar. De thee-oogsten in Kenia zijn met 50.000 ton significant gedaald ten opzichte van vorig jaar. Dit resulteert in hogere marktprijzen, ook in de omliggende landen in Oost-Afrika. In het algemeen was de vraag goed, hoewel sommige landen zoals bijvoorbeeld Rusland en Egypte, een lager niveau lieten zien door economische omstandigheden.
Voedingsingrediënten
De distributie- en mengactiviteiten van voedingsingrediënten leverden wederom een sterk resultaat in de eerste zes maanden, met een hoger nettoresultaat ten opzichte van vorig jaar. Zowel de omzet van droge als natte mixen groeide, resulterend in hogere marges tegen stabiele kosten.
Geconsolideerde balans en financiële positie
Het balanstotaal van de Groep is afgenomen in vergelijking tot 31 december 2016 door met name lagere voorraden (afname van € 9,9 miljoen) en een lager crediteurensaldo (afname van € 9,3 miljoen). De toename als gevolg van de consolidatie van de activa van Delinuts is meer dan goed gemaakt door de lagere voorraadstanden en de euro/US-dollarkoers per 30 juni 2017.
Het eigen vermogen steeg met € 2,0 miljoen tot € 184,9 miljoen op 30 juni 2017 (jaareinde 2016: € 182,9 miljoen). Het 2016 slotdividend van totaal € 18,2 miljoen werd in mei 2017 uitbetaald (€ 0,75 per aandeel).
De langlopende schulden aan kredietinstellingen stegen met € 7,6 miljoen en de kortlopende schulden aan kredietinstellingen namen af met € 5,2 miljoen ten opzichte van 31 december 2016.

Vooruitzichten 2017
Het jaar 2017 startte in lijn met de eerste helft van 2016. Gegeven de aard van de activiteiten van de Groep is het onmogelijk marktontwikkelingen te voorspellen, en daarmee de resultaten van de Groep. De onderneming heeft echter het vertrouwen dat de teams goede resultaten voor haar aandeelhouders zullen blijven behalen.

Bestuurdersverklaring als bedoeld in art. 5:25c lid 2 sub c Wft
De uitvoerend bestuurder van de Vennootschap verklaart hierbij, voor zover hem bekend, dat:
1. het halfjaarbericht van de Vennootschap over het eerste halfjaar 2017 een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie en de winst van de Vennootschap en de gezamenlijk in de consolidatie opgenomen ondernemingen;
2. het halfjaarbericht van de Vennootschap over het eerste halfjaar 2017 een getrouw beeld geeft betreffende de toestand op de balansdatum, de gang van zaken gedurende het eerste halfjaar 2017 van de Vennootschap en van de met haar verbonden ondernemingen waarvan de gegevens in haar halfjaarrekening zijn opgenomen.
Rotterdam, 20 juli 2017
Allard Goldschmeding
Group Managing Director

zie verder op
www.acomo.netBeperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL