Resultaten Corbion eerste halfjaar 2017

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 09/08/2017 07:02
Corbion boekte in het eerste halfjaar van 2017 een omzet van € 461,9 miljoen, een toename van 1,4% vergeleken met het eerste halfjaar van 2016. De autonome omzetgroei was -0,9%, voornamelijk als gevolg van lagere volumes bij Bakery. De EBITDA exclusief eenmalige posten in het eerste halfjaar van 2017 daalde met 1,7% naar € 88,3 miljoen. De autonome EBITDA-groei nam met 6,2% af in het eerste halfjaar van 2017.

"De omzetontwikkeling in de eerste helft van het jaar bleef achter bij ons ambitieniveau, voornamelijk als gevolg van een tegenvallend Bakery. De eerste resultaten van onze acties gericht op herstel van de omzet bij Bakery werden zichtbaar in de loop van het tweede kwartaal. Op basis hiervan, maar ook gezien de positieve ontwikkelingen in andere delen van de onderneming, zijn we optimistisch over onze omzetontwikkeling in de tweede helft van het jaar. Zoals verwacht, werden onze marges in het tweede kwartaal negatief beïnvloed door de stijgende suikerprijzen. De PLA-joint-venture met Total is sinds begin maart operationeel en de bouw van de fabriek vordert goed en ligt op schema," aldus Tjerk de Ruiter, CEO van Corbion.

Belangrijke financiële ontwikkelingen eerste halfjaar 2017:*

De autonome groei van de netto-omzet was -0,9% in het eerste halfjaar; de volumegroei was -1,6%
De EBITDA vóór eenmalige posten kwam in het eerste halfjaar uit op € 88,3 miljoen, een autonome afname van 6,2%
De EBITDA-marge vóór eenmalige posten in het eerste halfjaar was 19,1%
Eenmalige posten op EBITDA-niveau van € 6,0 miljoen, voornamelijk in samenhang met de nieuw opgerichte joint venture Total Corbion PLA bv
Het bedrijfsresultaat in het eerste halfjaar bedroeg € 73,1 miljoen, een autonome stijging van 10,8%
De vrije kasstroom in het eerste halfjaar was € 2,3 miljoen
Nettoschuld/EBITDA per einde eerste halfjaar was 0,9x (eind 2016: 0,6x)
Op 18 april 2017 is ons aandelen-inkoopprogramma ter waarde van € 25 miljoen van start gegaan; eind eerste halfjaar 2017 stond de teller op € 12,8 miljoen. Het programma wordt afgerond vóór het einde van het jaar.

x € miljoen
H1 2017 H1 2016 Totale groei Autonome groei
Netto-omzet 461,9 455,7 1,4% -0,9%
EBITDA exclusief eenmalige posten 88,3 89,8 -1,7% -6,2%
EBITDA-marge exclusief eenmalige posten 19,1% 19,7%
Bedrijfsresultaat 73,1 63,4 15,3% 10,8%
ROCE 21,4% 23,2%

* Zie p19 voor non-GAAP-definities

Management review eerste halfjaar 2017

Netto-omzet
De netto-omzet nam in het eerste halfjaar van 2017 met 1,4% toe tot € 461,9 miljoen (H1 2016:
€ 455,7 miljoen). Dit is toe te schrijven aan een positief valuta-effect (3,1%), dat deels werd geneutraliseerd door desinvesteringen (-0,8%) en de negatieve autonome groei (-0,9%). Het desinvesteringseffect hangt samen met de desinvestering van de Breddo-Likwifier-activiteiten per 9 december 2016.
De autonome omzetgroei van -1,1% van de business unit Biobased Ingredients was voornamelijk het gevolg van volumedalingen in het business segment Food door een zwakke performance van Bakery, die deels werd gecompenseerd door een prijs/mix-verbetering. De autonome omzetgroei van het business segment Biochemicals was positief, als gevolg van volumegroei in alle markten
behalve diergezondheid. De groei van de omzet van Biobased Innovations is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de verkoop van hogere volumes aan de joint venture Total Corbion PLA. De negatieve prijs/mix is grotendeels het gevolg van het feit dat de lactide/PLA-verkopen sinds 2 maart 2017, de oprichtingsdatum van de joint venture Total Corbion PLA, niet langer worden geboekt onder Biobased Innovations.

Groeicijfers eerste halfjaar en tweede kwartaal
Totale groei Valuta’s Totale groei bij constante valuta’s Acquisities/
desinvesteringen Autonoom Prijs/mix Volume H1 2017 vs H1 2016
Biobased Ingredients 1,2% 3,1% -1,9% -0,8% -1,1% 1,6% -2,7%
- Food -0,1% 3,4% -3,5% -1,1% -2,4% 1,9% -4,3%
- Biochemicals 5,4% 2,0% 3,4% 0,0% 3,4% 0,2% 3,2%
Biobased Innovations 7,1% 3,7% 3,4% 0,0% 3,4% -29,4% 50,8%
Totaal 1,4% 3,1% -1,7% -0,8% -0,9% 0,7% -1,6%
Kw2 2017 vs Kw2 2016
Biobased Ingredients 0,8% 2,4% -1,6% -0,9% -0,7% 1,6% -2,3%
- Food 0,2% 2,7% -2,5% -1,1% -1,4% 2,3% -3,7%
- Biochemicals 2,8% 1,6% 1,2% 0,0% 1,2% -2,0% 3,2%
Biobased Innovations 52,8% 6,0% 46,8% 0,0% 46,8% -26,2% 107,4%
Totaal 2,0% 2,5% -0,5% -0,8% 0,3% 0,3% 0,0%


EBITDA
De EBITDA exclusief eenmalige posten nam in het eerste halfjaar met 1,7% af tot € 88,3 miljoen, voornamelijk als gevolg van negatieve autonome groei. Valuta’s hadden een positief effect op de EBITDA van € 4,0 miljoen.
x € miljoen H1 2017 H1 2016 Kw2 2017 Kw2 2016 Groei H1
Netto-omzet
Biobased Ingredients 449,9 444,5 223,9 222,1 1,2%
- Food 336,4 336,8 169,0 168,7 -0,1%
- Biochemicals 113,5 107,7 54,9 53,4 5,4%
Biobased Innovations 12,0 11,2 8,1 5,3 7,1%
Totaal netto-omzet 461,9 455,7 232,0 227,4 1,4%
EBITDA exclusief eenmalige posten
Biobased Ingredients 91,2 92,1 41,8 48,5 -1,0%
- Food 71,7 72,6 34,5 38,5 -1,2%
- Biochemicals 29,1 28,4 12,2 14,1 2,5%
- Centrale kosten (9,6) (8,9) (4,9) (4,1) 7,9%
Biobased Innovations (2,9) (2,3) (1,3) (2,4) 25,0%
Totaal EBITDA exclusief eenmalige posten 88,3 89,8 40,5 46,1 -1,7%
Eenmalige posten 6,0 (2,3) 0,7 (1,3)
Totaal EBITDA 94,3 87,5 41,2 44,8 7,8%
Afschrijving/amortisatie (21,2) (24,1) (9,1) (12,2) -12,0%
Totaal bedrijfsresultaat 73,1 63,4 32,1 32,6 15,3%
EBITDA-marge exclusief eenmalige posten
Biobased Ingredients 20,3% 20,7% 18,7% 21,8%
- Food 21,3% 21,6% 20,4% 22,8%
- Biochemicals 25,6% 26,4% 22,2% 26,4%
Biobased Innovations -24,2% -20,7% -16,0% -44,4%
Totaal EBITDA-marge exclusief eenmalige posten 19,1% 19,7% 17,5% 20,3%
Totaal EBITDA exclusief eenmalige posten en acquisities/desinvesteringen, bij constante valuta’s 84,3 89,8 38,4 46,1 -6,2%

Afschrijving, amortisatie en bijzondere waardevermindering
Afschrijvingen, amortisatie en bijzondere waardeverminderingen van vaste activa beliepen € 21,2 miljoen tegenover € 24,1 miljoen in het eerste halfjaar van 2016.

Bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat exclusief eenmalige posten nam in het eerste halfjaar van 2017 met € 2,0 miljoen toe tot € 67,7 miljoen (H1 2016: € 65,7 miljoen).

Eenmalige posten
In het eerste halfjaar van 2017 is op het niveau van resultaat na belastingen een positief totaal van € 5,9 miljoen aan eenmalige posten geboekt, bestaande uit de volgende componenten:
? een eenmalige bate van € 6,4 miljoen samenhangend met de verkoop van
dochteronderneming Total Corbion PLA (Thailand) Limited aan de joint venture Total Corbion PLA bv,
? een eenmalig verlies van € 0,6 miljoen samenhangend met een additionele
waardevermindering van onze voormalige poedermengfabriek in Kansas Avenue,
? een boekverlies van € 0,4 miljoen samenhangend met de verkoop van machines van onze voormalige poedermengfabriek in Kansas Avenue,
? positieve belastingeffecten op het bovenstaande ten bedrage van € 0,5 miljoen.

Financiële baten en lasten
De financiële lasten namen per saldo toe met € 5,0 miljoen tot € 7,5 miljoen, voornamelijk als gevolg van wisselkoerseffecten op langlopende leningen en een eenmalige bate in het eerste halfjaar van 2016 samenhangend met een gedeeltelijke terugboeking van een bijzondere waardevermindering van een lening aan bietsuikerproducenten, verstrekt na desinvestering van CSM Suiker.

Winstbelasting
De winstbelasting over onze activiteiten in het eerste halfjaar van 2017 bedroeg € 15,2 miljoen (23,9% van het resultaat vóór belasting) tegenover een last van € 0,3 miljoen in het eerste halfjaar van 2016. De belastingdruk in 2016 was lager door de boeking van uitgestelde belastingvorderingen.

Balans
Het geïnvesteerd vermogen nam in vergelijking met ultimo 2016 met € 15,7 miljoen toe tot € 612,2 miljoen. De mutaties waren:
x € miljoen
Investeringen in (im)materiële vaste activa 21,2
Afschrijving/amortisatie/bijzondere waardevermindering van (im)materiële vaste activa -21,2
Mutatie in operationeel werkkapitaal 23,2
Mutatie in voorzieningen, overig werkkapitaal en financiële activa/overlopende posten 2,3
Mutaties samenhangend met PLA-joint-venture 14,7
Belasting 2,6
Wisselkoersverschillen -27,4
Overig 0,3
Belangrijke investeringsprojecten in 2017 zijn investeringen in onze Amerikaanse
emulgatorenfabriek teneinde de productie van PGME (een emulgator die veelal in zoetwaar wordt verwerkt) te kunnen starten, en investeringen in de PLA-fabriek.
Het operationele werkkapitaal nam met € 13,3 miljoen toe. Deze toename is het saldo van een operationele toename met € 23,2 miljoen en valuta- effecten van € 9,9 miljoen.
Het eigen vermogen nam met € 43,8 miljoen af tot € 454,7 miljoen. De mutaties waren:
• het positieve resultaat na belastingen van € 48,3 miljoen,
• een afname met € 60,5 miljoen in verband met het dividend voor boekjaar 2016,
• een afname met € 12,8 miljoen in verband met het aandelen-inkoopprogramma,
• negatieve wisselkoersverschillen ten bedrage van € 14,1 miljoen als gevolg van de translatie van eigen vermogen luidend in andere valuta’s dan de euro,
• een negatieve mutatie van € 10,1 miljoen in de hedgereserve,
• ten laste van het resultaat gebrachte kosten van beloning in aandelen ten bedrage van € 1,3 miljoen,
• positieve belastingeffecten ten bedrage van € 4,1 miljoen.
Per einde eerste halfjaar 2017 was de verhouding tussen balanstotaal en eigen vermogen 1:0,6 (ultimo 2016: 1:0,6).

Kasstroom/financiering
De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten nam in vergelijking met ultimo 2016 met € 21,8 miljoen af tot € 29,4 miljoen. Dit is het saldo van de hogere operationele kasstroom vóór mutaties in het werkkapitaal ten bedrage van € 0,1 miljoen, een negatieve impact van de mutaties in werkkapitaal en voorzieningen van € 26,2 miljoen en lagere belastingen en rentebetalingen ten bedrage van € 4,3 miljoen.

De benodigde kasstroom voor investeringsactiviteiten nam in vergelijking met het eerste halfjaar van 2016 met € 1,9 miljoen af tot € 27,1 miljoen. Investeringen namen het leeuwendeel (€ 24,9 miljoen) van deze kasuitstroom voor hun rekening.
De netto schuldpositie per einde eerste halfjaar 2017 was € 157,5 miljoen, een toename van € 59,5 miljoen vergeleken met ultimo 2016, voornamelijk als gevolg van de uitkering van dividend, het aandelen-inkoopprogramma, investeringen en de toename van het werkkapitaal ten opzichte van de positie per einde jaar; dit werd deels gecompenseerd door de positieve kasstroom uit operationele activiteiten vóór werkkapitaal en voorzieningen.
Per einde eerste halfjaar 2017 was de verhouding van nettoschuld tot EBITDA 0,9x (ultimo 2016:
0,6x). De rentedekking in het eerste halfjaar van 2017 was 22,5x (H1 2016: 23,9x). We blijven daarmee ruimschoots binnen de grenzen van onze financieringsconvenanten.

Financiële doelstellingen 2015-2018
? Biobased Ingredients: netto-omzetgroei (CAGR) van 2-4% (1-3% voor Food, 5-8% voor Biochemicals), EBITDA-marge >18% in 2018, met handhaving van een ROCE >15% in deze periode. Doorlopende investeringen zullen naar verwachting gemiddeld € 35 miljoen per jaar bedragen.
? Biobased Innovations: negatieve impact op EBITDA mag niet materieel uitstijgen boven het niveau van 2013 (minus € 14 miljoen). Bedrijfsplannen dienen bij voldoende mate van ontwikkeling een EBITDA-marge van >18% en een ROCE van >15% op te leveren.
Doorlopende investeringen, exclusief grote investeringen in fabrieken op commerciële schaal, zullen naar verwachting gemiddeld € 20 miljoen per jaar bedragen.
? Corbion blijft gedurende deze investeringscyclus streven naar een nettoschuld/EBITDAratio van 1,5x.

Vooruitzichten 2017
Onze vooruitzichten voor 2017 zijn ongewijzigd ten opzichte van die in het Interim Management Statement Q1 2017-bericht dat we 25 april jongstleden hebben gepubliceerd. We verwachten nog altijd dat de autonome groei van de netto-omzet van Biobased Ingredients in 2017 zal uitkomen onder de meerjaren-richtbandbreedte van 2-4%. In het tweede halfjaar van 2017 verwachten we een betere autonome omzetgroei voor Biobased Ingredients dan in de eerste helft van het jaar. Ondanks de negatieve impact van hogere inputkosten vergeleken met vorig jaar, verwachten we nog altijd dat de totale EBITDA exclusief eenmalige posten van Corbion in 2017 licht lager uitvalt dan in 2016 (€ 170,1 miljoen)*), aangezien de businessmix een aanhoudende verbetering te zien geeft.

*Aannamen: geen impact van mogelijke acquisitie aandelen/activa TerraVia en een gemiddelde USD/EUR-koers van 1,17 in het tweede halfjaar
van 2017.

tijd 09.06
Corbion EUR 25,505 -98ct vol. 67.000

Per 25 april 2017
Vooruitzichten FY2017
We verwachten dat de kwartaalomzet van Biobased Ingredients zal aantrekken in de loop van 2017. Maar aangezien het verlies van klanten bij Bakery een dempend effect zal hebben op de groei, verwachten we nu dat de omzetgroei van Biobased Ingredients zal uitkomen onder de meerjaren-richtbandbreedte van 2-4% (was: binnen deze bandbreedte). Desalniettemin, gezien de positieve portfoliomix-ontwikkelingen in de eerste maanden van het jaar, blijven we bij onze verwachting dat onze totale EBITDA exclusief eenmalige posten in 2017 licht onder die van 2016 (€ 170,1 miljoen) zal uitkomen.


reactie XEA.nl
Beleggers hebben vaak een kort geheugen als je vandaag de reactie ziet.
Dit was al te verwachten. Er is qua vooruitzichten dus weinig nieuws te vertellen. Vandaag tegen deze prijs een mooi instap moment.

Ook analisten hebben een slecht geheugen en houden geen rekening met wat er al eerder is medegedeeld, steeds is ALLES weer nieuw voor ze, hebben last van hun geheugen stoornissen.
Dan moet je je geen analist noemen.

Wij zien dat Corbion binnen 2 jaar niet meer zelfstandig is en waarom investeert Total in Corbion? Die hebben dat wel overgewogen gedaan, waarom beleggen steeds meer grootaandeelhouders in Corbion?
Niemand vraagt zich dat af?
Laat U niet gek maken door berichten die ruim 3-4 maanden geleden al bekend waren, zitten blijven waar je zit.
Adviezen zijn alleen maar voor omzet en bonussen te behalen.

boekje(s), veelvuldig vandaag meer vraag dan aanbod en toch sterke daling, vreemd toch!
Active as of 09 Aug 2017 17:13 CET
# ORDERS # SHARES BID PRICE ASK PRICE # SHARES # ORDERS
6 490 25,93 25,945 225 1
1 136 25,925 25,96 200 2
3 240 25,92 25,965 26 1
3 326 25,91 25,97 133 1
4 538 25,905 25,975 286 3
1 150 25,87 25,985 110 1
1 150 25,81 26,01 150 1
1 616 25,79 26,02 118 1
1 616 25,71 26,045 150 1
1 203 25,69 26,05 100 1
22 3.465 Total 1.498 13
Gemaakte handel(lees systemen) met NEP aandelen.
Nogmaals let op de patronen die je dagelijks kan onderscheiden.

Active as of 09 Aug 2017 17:32 CET
# ORDERS # SHARES BID PRICE ASK PRICE # SHARES # ORDERS
21 37.189 MKT MKT 5.769 10
1 1.493 28,55 24,665 322 1
1 198 27,26 24,785 1.122 1
8 1.307 27,255 25,17 480 1
1 101 26,71 25,205 4.295 1
1 10 26,675 25,505 21 1
1 1.280 26,25 25,565 3.519 1
1 115 26,245 25,70 1.110 2
2 2.563 26,215 25,755 1.173 1
1 1.738 26,20 25,80 4.488 6
38 45.994 Total 22.299 25

tijd 14.16 d.d. 10 aug Corbion EUR 25,15 -83,5ct vol. 131.463 en bekijk het boekje eens
Dubbel vraag, maar toch bepalen de systemen de prijsvorming. Op de PR man van Corbion zit te n zitten (lees slapen), die moet opkomen voor de PR en niet voor zichzelf. Het aanzien van Corbion wordt door deze persoon OOK geschaad.
Active as of 10 Aug 2017 13:59 CET
# ORDERS # SHARES BID PRICE ASK PRICE # SHARES # ORDERS
1 51 25,225 25,25 355 3
3 370 25,22 25,255 253 3
1 114 25,215 25,26 374 3
2 224 25,21 25,265 294 3
4 2.363 25,205 25,27 290 2
11 1.755 25,20 25,275 223 2
1 51 25,195 25,29 116 1
2 215 25,185 25,295 228 2
2 241 25,18 25,30 269 2
1 114 25,175 25,31 119 1
28 5.498 Total 2.521 22

Corbion
Active as of 10 Aug 2017 16:59 CET
# ORDERS # SHARES BID PRICE ASK PRICE # SHARES # ORDERS
3 458 25,075 25,09 154 3
4 552 25,065 25,095 329 10
1 127 25,06 25,105 455 5
5 1.398 25,055 25,115 231 2
7 2.053 25,05 25,12 524 4
3 352 25,045 25,125 250 2
1 89 25,04 25,135 134 1
1 1.000 25,025 25,14 96 1
1 200 25,01 25,145 245 2
1 150 25,005 25,15 94 1
27 6.379 Total 2.512 31
Steeds meer kopers dan verkopers en toch ruim 1 euro lager, toezichthouders zijn al thuis of onderweg naar huis.
tijd 17.26
Corbion EUR 24,94 -1,045 vol. 240.445 = 2.253 transacties.
Nu zijn de 110 aantallen favoriet

Active as of 10 Aug 2017 17:15 CET
# ORDERS # SHARES BID PRICE ASK PRICE # SHARES # ORDERS
7 4.750 25,00 25,015 1.164 16
2 257 24,99 25,02 308 6
1 147 24,985 25,025 389 3
2 594 24,98 25,03 421 3
1 134 24,975 25,035 233 2
1 134 24,97 25,04 217 2
2 359 24,965 25,055 150 1
2 284 24,955 25,06 189 1
1 1.000 24,95 25,065 110 1
4 2.740 24,90 25,07 325 1
23 10.399 Total 3.506 36

Active as of 10 Aug 2017 17:27 CET
# ORDERS # SHARES BID PRICE ASK PRICE # SHARES # ORDERS
1 198 24,905 24,92 1.005 4
6 4.143 24,90 24,93 110 1
3 403 24,895 24,94 110 1
3 446 24,89 24,95 134 1
1 167 24,885 24,955 235 2
2 332 24,88 24,96 134 1
1 658 24,86 24,965 134 1
1 150 24,845 24,97 273 2
2 1.096 24,84 24,975 313 2
1 150 24,785 24,985 196 1
21 7.743 Total 2.644 16
Steeds meer kopers dan verkopers en toch vandaag EUR 1,08 lager op EUR 24,90 bij een omzet van 286.527 = 2.420 transacties.

Handel? Mogen wij de Toezichthouders dit vragen? Schamen zij zich niet en dan al onder weg naar huis!!
d.d. 11 aug tegen het einde van 17.30.00 uur
TRADE ID DATE AND TIME PRICE NUMBER OF SHARES TYPE - transacties Corbion
2317 11/08/2017 17:29:50 CEST 24,63 4,00 Exchange Continuous
2316 11/08/2017 17:29:45 CEST 24,61 94,00 Exchange Continuous
2315 11/08/2017 17:29:45 CEST 24,61 94,00 Exchange Continuous
2314 11/08/2017 17:29:45 CEST 24,61 8,00 Exchange Continuous
2313 11/08/2017 17:29:45 CEST 24,61 43,00 Exchange Continuous
2312 11/08/2017 17:29:30 CEST 24,61 1,00 Exchange Continuous
2311 11/08/2017 17:29:29 CEST 24,61 2,00 Exchange Continuous
2310 11/08/2017 17:29:27 CEST 24,61 2,00 Exchange Continuous
2309 11/08/2017 17:29:27 CEST 24,61 14,00 Exchange Continuous
2308 11/08/2017 17:29:17 CEST 24,63 6,00 Exchange Continuous
2307 11/08/2017 17:29:00 CEST 24,62 4,00 Exchange Continuous
2306 11/08/2017 17:29:00 CEST 24,62 10,00 Exchange Continuous
2305 11/08/2017 17:29:00 CEST 24,62 69,00 Exchange Continuous
2304 11/08/2017 17:29:00 CEST 24,62 12,00 Exchange Continuous
2303 11/08/2017 17:29:00 CEST 24,62 1,00 Exchange Continuous
2302 11/08/2017 17:29:00 CEST 24,615 1,00 Exchange Continuous
2301 11/08/2017 17:29:00 CEST 24,615 2,00 Exchange Continuous
2300 11/08/2017 17:29:00 CEST 24,615 2,00 Exchange Continuous
2299 11/08/2017 17:29:00 CEST 24,615 2,00 Exchange Continuous
2298 11/08/2017 17:28:23 CEST 24,615 7,00 Exchange Continuous
2297 11/08/2017 17:28:23 CEST 24,615 69,00 Exchange Continuous
2296 11/08/2017 17:28:23 CEST 24,615 1,00 Exchange Continuous
2295 11/08/2017 17:28:23 CEST 24,615 2,00 Exchange Continuous
2294 11/08/2017 17:28:23 CEST 24,615 1,00 Exchange Continuous

Inkoop eigen aandelen Corbion
4-Aug-2017 -
7-Aug-2017 15.250 € 26,725807 € 407.568,56
8-Aug-2017 9.600 € 26,563333 € 255.008,00
9-Aug-2017 2.500 € 25,355000 € 63.387,50
10-Aug-2017 15.000 € 25,276105 € 379.141,58
11-Aug-2017 7.500 € 24,574984 € 184.312,38
Total 719.183 € 27,064435 € 19.464.281,48 = 77.86%

Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en latere
14 aug. EUR 25,05 153.335 1.258 EUR 25,04 171,748 1.323 17.35.13
Om 17.35.00 was de slotprijs EUR 25,08 en daarna teruggezet naar 25,04 Hij moest terug.
15 aug. EUR 25,25 170.458 1.693 EUR 25,185 195.729 1,831 17.35.14
Om 17.35.00 was de slotprijs 25,285 en in 14 seconden terug gezet naar EUR 25,185 Eerlijke handel? Daar zijn het 5 spookminuten en wordt er daarna nog meer gerommeld.
16 aug. EUR 25,35 94.573 912 EUR 25.35 126.034 1.006 17.35.09
Prijs om 17.35.00 EUR 25,37 in 9 seconden 2 ct teruggezet.
17.aug. EUR 25,50 113.059 1.607 EUR 25,505 143.021 1,701 17.35.00
Wij noteerden ook EUR 25,505 om precies 17.35.00
18 aug. EYR 25.06 112.564 1.087 EUR 25,055 130.459 1.173 17.35.05
Om 17.35.00 was de slotprijs EUR 25,06, dus toch weer lager!
Veelvuldig waren de kopers in de meerderheid vandaag en toch ruim lager. Opzet!

Bekijk het boekje maar eens om
Active as of 14 Aug 2017 17:32 CET
# ORDERS # SHARES BID PRICE ASK PRICE # SHARES # ORDERS
10 6.648 MKT MKT 6.523 16
2 206 25,79 23,83 879 2
1 137 25,60 24,07 535 2
1 857 25,435 24,145 414 1
1 1.318 25,35 24,705 1.676 1
1 376 25,23 24,83 358 1
1 522 25,065 24,985 750 1
1 100 25,015 25,085 215 1
1 107 25,01 25,095 427 1
1 2.500 25,00 25,10 477 3
20 12.771 Total 12.254 29
Je moet er wat werk van maken, maar je haalt de "SMERIGHEID" er zo uit.

Een oude tot vang je niet zomaar!
Hoelang mag dit nog doorgaan?

Fijne avond en eet smakelijk.

boekje Corbion 16 aug met weinig echte handel 25 sts verschil tussen koop/verkoop
Active as of 16 Aug 2017 17:13 CET
# ORDERS # SHARES BID PRICE ASK PRICE # SHARES # ORDERS
3 401 25,345 25,365 411 5
2 146 25,34 25,37 137 2
2 196 25,335 25,38 460 4
2 196 25,33 25,385 522 5
4 742 25,325 25,39 226 2
3 305 25,32 25,40 276 2
2 161 25,315 25,405 101 1
1 150 25,31 25,44 150 1
3 580 25,305 25,48 150 1
2 131 25,30 25,49 600 2
24 3.008 Total 3.033 25Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL