Model portefeuille
Rendement portefeulle
+12.035 %

Rendement AEX
+33.325 %

Startdatum
01-01-2009

Startwaarde portefeuille € 74082.37

Startwaarde AEX
€ 245.94


Laatste update:
29-01-2010

Corbion jaarcijfers 2016

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 06/03/2017 06:59
Corbion boekte een omzet van € 911,3 miljoen in 2016, een afname van 0,8%. De autonome omzetgroei was -1,2%. De EBITDA exclusief eenmalige posten nam met 13,2% toe in 2016. De omzet in het vierde kwartaal van 2016 bedroeg € 226,1 miljoen, een afname van 1,9%. De EBITDA exclusief eenmalige posten nam met 6,3% toe in het vierde kwartaal. De onderneming stelt voor een regulier dividend van € 0,56 per aandeel uit te keren en daarnaast een extra dividend in contanten van € 0,44 per aandeel en € 25 miljoen in de vorm van een nieuw aandeleninkoopprogramma.

"In 2016 hebben we opnieuw goede voortgang geboekt met de uitvoering van onze strategie en we liggen goed op schema om onze doelstellingen voor 2015-2018 te realiseren. In het afgelopen jaar hebben we strategische keuzen gemaakt met betrekking tot onze klant- en productportfolio's. Deze keuzen resulteerden in een significante margeverbetering, maar hadden tegelijkertijd een ongunstig, zij het tijdelijk, effect op onze omzetgroei in het jaar. We hebben er alle vertrouwen in dat de omzetgroei in 2017 weer zal uitkomen binnen onze richtbandbreedte. Een belangrijke ontwikkeling in de tweede helft van het jaar was de aankondiging van de PLA-joint-venture met Total, een marktleider met technische en marketingexpertise en een leidende positie in polymeren", aldus Tjerk de Ruiter, CEO van Corbion.

Belangrijke financiële ontwikkelingen boekjaar 2016

De autonome groei van de netto-omzet was -1,2%; de volumegroei was -1,2%
De EBITDA exclusief eenmalige posten bedroeg € 170,1 miljoen, een autonome toename van 13,8%
De EBITDA-marge exclusief eenmalige posten was 18,7% tegenover 16,4% in 2015
Streamline droeg € 20 miljoen bij aan de EBITDA (2015: € 15 miljoen)
Eenmalige posten op EBITDA-niveau bedroegen € - 3,2 miljoen in 2016, voornamelijk in samenhang met de sluiting van onze poedermengfabriek in Kansas, maar deels gecompenseerd door de verkoop van de Breddo-Likwifier activiteiten
Het bedrijfsresultaat was € 126,9 miljoen, een autonome toename van 17,5%
De vrije kasstroom bedroeg € 72,1 miljoen (2015: € 55,2 miljoen)
De nettoschuld/EBITDA-ratio per einde jaar was 0,6x (2015: 0,4x)
Ons aandeleninkoopprogramma ten bedrage van € 50 miljoen werd op 28 oktober 2016 afgerond.

Kerncijfers x € miljoen
Boekjaar 2016 Boekjaar 2015 Totale groei Autonome groei
Netto-omzet 911,3 918,3 -0,8% -1,2%
EBITDA exclusief eenmalige posten 170,1 150,3 13,2% 13,8%
EBITDA-marge exclusief eenmalige posten 18,7% 16,4%
Bedrijfsresultaat 126,9 108,6 16,9% 17,5%
ROCE 20,6% 19,2%

Management review boekjaar 2016
Netto-omzet
De netto-omzet nam in 2016 met 0,8% af tot € 911,3 miljoen (2015: € 918,3 miljoen) als gevolg van een volumedaling (-1,2%) door de toegenomen focus op winstgevendheid van de portfolio.
De volumedaling werd licht gecompenseerd door het effect van valuta’s (+0,2%) en acquisities (+0,2%), waarbij het acquisitie-effect samenhing met de acquisitie (per 31 maart 2015) van de melkzuuractiviteiten van Archer Daniels Midland.
De autonome omzetgroei van -1,1% van de business unit Biobased Ingredients was voornamelijk toe te schrijven aan volumedalingen in het business segment Food, wat deels werd gecompenseerd door een verbetering van de prijs/mix. In het business segment Biochemicals was beperkte volumegroei de belangrijkste bron van groei. Alle markten behalve Agrochemicals droegen bij aan deze groei. De daling bij Biobased Innovations was voornamelijk toe te schrijven aan een negatief prijs/mix-effect als gevolg van een hoger percentage verkochte standaard-PLA, grotendeels gecompenseerd door toegenomen lactide- en PLA-volumes.

Groeicijfers boekjaar en vierde kwartaal 2016
Totale groei Valuta’s Totale groei bij constante valuta’s
Acquisities Autonoom Prijs/mix Volume
Boekjaar 2016 vs boekjaar 2015
Biobased Ingredients -0,7% 0,2% -0,9% 0,2% -1,1% 1,3% -2,4%
- Food -1,6% 0,1% -1,7% 0,2% -1,9% 1,5% -3,4%
- Biochemicals 2,4% 0,5% 1,9% 0,1% 1,8% 0,1% 1,7%
Biobased Innovations -3,1% 0,1% -3,2% 0,0% -3,2% -38,8% 58,3%
Totaal -0,8% 0,2% -1,0% 0,2% -1,2% 0,0% -1,2%
Kw4 2016 vs Kw4 2015
Biobased Ingredients 0,3% 2,2% -1,9% 0,0% -1,9% 1,4% -3,3%
- Food 0,0% 2,5% -2,5% 0,0% -2,5% 1,5% -4,0%
- Biochemicals 1,2% 1,6% -0,4% 0,0% -0,4% 0,5% -0,9%
Biobased Innovations -53,8% 0,2% -54,0% 0,0% -54,0% -52,7% -2,8%
Totaal -1,9% 2,2% -4,1% 0,0% -4,1% -1,6% -2,5%

EBITDA
De EBITDA exclusief eenmalige posten nam met 13,2% toe tot € 170,1 miljoen, voornamelijk als gevolg van lagere inputkosten, businessmixverbeteringen en het programma Streamline. Valuta’s hadden een negatieve impact van € 1,4 miljoen op de EBITDA. Biobased Ingredients zag de EBITDA exclusief eenmalige posten met 13,9% toenemen als gevolg van verbeterde EBITDAmarges (van 17,3% gestegen naar 19,8%). Het programma Streamline droeg € 5,0 miljoen bij aan deze EBITDA-groei. Het EBITDA-verlies van Biobased Innovations nam licht toe tot € 6,4 miljoen (2015: verlies van € 4,7 miljoen).

x € miljoen Boekjaar
2016 Boekjaar 2015 Kw4 2016 Kw4 2015 Groei op jaarbasis Netto-omzet
Biobased Ingredients 889,6 895,9 221,9 221,3 -0,7%
- Food 676,6 687,8 169,5 169,5 -1,6%
- Biochemicals 213,0 208,1 52,4 51,8 2,4%
Biobased Innovations 21,7 22,4 4,2 9,1 -3,1%
Totaal netto-omzet 911,3 918,3 226,1 230,4 -0,8%
EBITDA exclusief eenmalige posten
Biobased Ingredients 176,5 155,0 38,9 35,2 13,9%
- Food 142,5 129,2 32,2 29,8 10,3%
- Biochemicals 53,4 45,5 11,9 10,3 17,4%
- Centrale kosten (19,4) (19,7) (5,2) (4,9) -1,5%
Biobased Innovations (6,4) (4,7) (3,6) (2,0) 36,2%
Totaal EBITDA exclusief eenmalige posten 170,1 150,3 35,3 33,2 13,2%
Eenmalige posten (3,2) 5,9 1,2 5,0
Totaal EBITDA 166,9 156,2 36,5 38,2 6,9%
Afschrijving/amortisatie/(terugboeking van) bijzondere
waardevermindering (im)materiële vaste activa (40,0) (47,6) (2,7) (12,7) -16,0%
Totaal bedrijfsresultaat 126,9 108,6 33,8 25,5 16,9%
EBITDA-marge exclusief eenmalige posten
Biobased Ingredients 19,8% 17,3% 17,5% 15,9%
- Food 21,1% 18,8% 19,0% 17,6%
- Biochemicals 25,1% 21,9% 22,7% 19,9%
Biobased Innovations -29,5% -20,8% -85,7% -21,8%
Totaal EBITDA-marge exclusief eenmalige posten 18,7% 16,4% 15,6% 14,4%
Totaal EBITDA exclusief eenmalige posten en acquisities bij
constante valuta’s 171,0 150,3 35,0 33,2 13,8%

Afschrijving, amortisatie en bijzondere waardevermindering van (im)materiële vaste activa
Afschrijvingen, amortisatie en bijzondere waardeverminderingen van (im)materiële vaste activa exclusief eenmalige posten beliepen € 49,8 miljoen (2015: € 45,8 miljoen).

Bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat exclusief eenmalige posten nam met € 15,8 miljoen toe tot € 120,3 miljoen in 2016 (2015: € 104,5 miljoen).

Eenmalige posten
In 2016 is een positief totaal € 9,4 miljoen aan eenmalige posten geboekt (op het niveau van resultaat na belasting), bestaande uit de volgende componenten van € 1 miljoen of meer:
? terugboeking van een eerder geboekte bijzondere waardevermindering (€ 13,4 miljoen) van de lactidefabriek in Thailand als gevolg van de voorgenomen verkoop aan de joint venture Total Corbion PLA bv, eenmalige kosten ten bedrage van € 4,9 miljoen in verband met de sluiting van de poedermengfabriek in Kansas Avenue, een bijzondere waardevermindering van € 3,0 miljoen samenhangend met onze barnsteenzuuractiviteiten als gevolg van een voorziene aanpassing van het productieproces, een eenmalige netto bate van € 2,2 miljoen samenhangend met de verkoop van onze Breddo-Likwifier activiteiten, een eenmalige bate van € 1,1 miljoen samenhangend met de gedeeltelijke terugboeking van een bijzondere waardevermindering van een lening aan suikerbietentelers, verstrekt na de verkoop van CSM Sugar in 2007, positieve belastingeffecten op bovenstaande posten ten bedrage van € 1,7 miljoen.

Financiële baten en lasten
De per saldo financiële lasten namen met € 1,6 miljoen toe tot € 7,4 miljoen in 2016 als gevolg van de hogere nettoschuld in 2016.

Winstbelasting
De winstbelasting op onze bedrijfsactiviteiten in 2016 bedroeg € 14,3 miljoen (12,1% van het resultaat voor belasting). De hoofdreden voor de daling is de opname van voorheen nietgewaardeerde latente belastingvorderingen. Exclusief eenmalige posten en de geherwaardeerde latente belastingvorderingen zou de effectieve belastingdruk 21,8% zijn geweest. In de toekomst verwachten we een effectieve belastingdruk in de orde van grootte van 25-30%.

Overzicht financiële positie
Het geïnvesteerd vermogen inclusief goodwill nam in vergelijking met ultimo 2015 toe met € 46,6 miljoen tot € 596,5 miljoen. De belangrijkste mutaties in 2016 waren:
x € miljoen
Investeringen in (im)materiële vaste activa 51,0
Afschrijving / amortisatie / (terugboeking van) bijzondere waardevermindering van (im)materiële vaste activa -40,0
Mutatie in operationeel werkkapitaal 10,8
Mutatie in voorzieningen en overig werkkapitaal -3,1
Belastingposities 11,0
Wisselkoersverschillen 20,8
Overig -3,9
Totale mutatie in geïnvesteerd vermogen inclusief goodwill 46,6
De belangrijkste investeringsprojecten in 2016 betroffen de voltooiing van de constructie van een zuurpoederproductielijn in Nederland, de constructie van onze PLA-polymerisatiefabriek, de ontwikkeling van onze technologie voor gipsvrije melkzuurproductie, de consolidatie van onze Amerikaanse poedermengfabrieken en investeringen in onze Amerikaanse emulgatorenfabrieken teneinde (i) gedeeltelijk geharde oliën uit onze producten te verwijderen en (ii) de start van de productie van PGME voor te bereiden, een emulgator die veelal wordt toegepast in zoetwaren.
Het operationele werkkapitaal nam met € 13,0 miljoen toe tot € 173,2 miljoen. Deze toename is het saldo van een toename met € 10,8 miljoen vóór valuta-effecten en een valuta-effect van € 2,2 miljoen.
Het eigen vermogen nam met € 10,7 miljoen toe tot € 498,5 miljoen.
De belangrijkste mutaties waren:
• het positieve resultaat na belasting van € 103,6 miljoen,
• een afname van € 50,0 miljoen in verband met het aandeleninkoopprogramma,
• een afname van € 52,5 miljoen in verband met het dividend over boekjaar 2015 en het speciale interim-dividend,
• positieve wisselkoersverschillen ten bedrage van € 15,6 miljoen als gevolg van de translatie van eigen vermogen luidend in andere valuta’s dan de euro,
• kosten ten bedrage van € 2,2 miljoen samenhangend met op aandelen gebaseerde
beloningen, ten laste gebracht van het resultaat,
• een negatieve mutatie van € 2,4 miljoen in de hedgereserve,
• negatieve effecten van toegezegd-pensioenregeling en belastingeffecten ten
bedrage van € 5,8 miljoen.
Eind 2016 was de verhouding tussen totaal van onze financiële positie en eigen vermogen 1:0,6 (eind 2015: 1:0,6).

Kasstroom/financiering
De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten nam vergeleken met 2015 met € 12,3 miljoen toe tot € 122,6 miljoen. Dit is het saldo van de hogere operationele kasstroom vóór mutaties in werkkapitaal en voorzieningen van € 10,8 miljoen, een positieve impact van de mutatie in werkkapitaal en voorzieningen van € 2,7 miljoen, lagere belastingen van € 0,3 miljoen en hogere betaalde rente ten bedrage van € 1,5 miljoen.
De kasstroom uit investeringsactiviteiten nam vergeleken met 2015 met € 4,6 miljoen af tot € 50,5 miljoen. Investeringen namen het leeuwendeel van deze kasuitstroom voor hun rekening;
dit werd deels gecompenseerd door een kasinstroom uit de desinvestering van onze
Amerikaanse Breddo-Likwifier activiteiten in december 2016.
De netto schuldpositie per eind 2016 was € 98,0 miljoen, een toename van € 35,9 miljoen vergeleken met ultimo 2015, voornamelijk als gevolg van investeringen, het reguliere dividend, de uitkering van het speciale interim-dividend en het aandeleninkoopprogramma. Deze uitstromen werden deels gecompenseerd door de positieve kasstroom uit bedrijfsactiviteiten.
Eind 2016 was de nettoschuld/EBITDA-ratio 0,6x (eind 2015: 0,4x). De rentedekking in 2016 was 23,0x (eind 2015: 25,5x). Corbion blijft daarmee ruimschoots binnen de grenzen van haar financieringsconvenanten.

Reserverings- en dividendbeleid
Het reserveringsbeleid van Corbion is gericht op het scheppen en behouden van toereikende financiële armslag en flexibiliteit om onze strategische doelstellingen te realiseren en tegelijkertijd gezonde balansverhoudingen te handhaven. Corbion heeft de intentie de winst of het verlies van de onderneming respectievelijk toe te voegen aan of in mindering te brengen op
de bedrijfsreserves na uitkering van het statutaire dividend op financieringspreferente aandelen en na aftrek van het voorgestelde dividend op gewone aandelen. Ontwikkelingen die potentieel van invloed zijn op onze financieringsbehoeften, zoals acquisities, desinvesteringen,
reorganisaties en andere strategische overwegingen kunnen leiden tot aanpassing van de reserves en het reserveringsbeleid.
Wat betreft het dividendbeleid van Corbion geldt dat de hoogte van het dividend op gewone aandelen en het soort dividend dat de onderneming aan haar aandeelhouders uitkeert, afhankelijk is van het financiële resultaat van de onderneming, het bedrijfsklimaat, de vooruitzichten en andere relevante factoren. Het huidige dividendbeleid gaat uit van een
dividenduitkering van 35-45% van de nettowinst gecorrigeerd voor eenmalige posten. Periodiek zal Corbion haar schuldpositie in relatie tot de investeringsplannen beoordelen en besluiten over eventuele verdere uitkeringen.

Dividend- en aandeleninkoopvoorstel
Na vaststelling van de jaarrekening ontvangen houders van financieringspreferente aandelen het statutaire dividend. Een voorstel tot uitkering van een regulier dividend in contanten van € 0,56
per gewoon aandeel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 15 mei 2017. Dit komt overeen met 35% van onze nettowinst exclusief eenmalige posten. Dit dividend wordt ten laste gebracht van de reserves van Corbion.
Naast het reguliere dividend op gewone aandelen zal worden voorgesteld om op hetzelfde moment waarop het reguliere dividend wordt uitgekeerd, een bedrag van € 25 miljoen uit tem keren als extra dividend in contanten (€ 0,44 per gewoon aandeel). Het voorgestelde extra dividend in contanten op gewone aandelen zal eveneens ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
Corbion is ook voornemens om in 2017 € 25 miljoen uit te keren aan haar aandeelhouders, via een nieuw aandeleninkoopprogramma dat loopt van april 2017 tot uiterlijk eind 2017.

Financiële doelstellingen 2015-2018
? Biobased Ingredients: netto-omzetgroei (CAGR) van 2-4% (1-3% voor Food, 5-8% voor Biochemicals), EBITDA-marge >18% in 2018, met handhaving van een ROCE >15% in deze periode. Doorlopende investeringen zullen naar verwachting gemiddeld
€ 35 miljoen per jaar bedragen.
? Biobased Innovations: negatieve impact op EBITDA mag niet materieel uitstijgen boven het niveau van 2013 (minus € 14 miljoen). Bedrijfsplannen dienen bij voldoende mate van ontwikkeling een EBITDA-marge van >18% en een ROCE van >15% op te leveren.
Doorlopende investeringen, exclusief grote investeringen in fabrieken op commerciële schaal, zullen naar verwachting gemiddeld € 20 miljoen per jaar bedragen.
? Corbion blijft gedurende deze investeringscyclus streven naar een nettoschuld/EBITDAratio van 1,5x.

Vooruitzichten 2017
Onze vooruitzichten voor 2017 zijn gebaseerd op matige groei van de wereldeconomie.
We hebben alle vertrouwen in de uitvoering van onze strategie Disciplined Value Creation. In het business segment Food verwachten we een hogere omzetgroei in 2017, aangezien de tijdelijke ongunstige omzetgroei-effecten van de portfolio-optimalisatie naar verwachting zullen wegebben in de eerste helft van 2017. Het business segment Biochemicals zal naar verwachting eveneens een aantrekkende omzetgroei te zien geven in 2017 vergeleken met 2016. Als gevolg daarvan verwachten we dat de groei van Biobased Ingredients in 2017 zal uitkomen binnen de gemiddelde richtbandbreedte van 2-4% voor de jaren 2015-2018.
We verwachten dat de portfolioaanpassingen die in de loop van 2016 zijn doorgevoerd, een aanhoudend positief effect zullen hebben op de EBITDA-marge van Biobased Ingredients. Maar omdat de prijs van rietsuiker, een van onze belangrijkste grondstoffen, in de loop van 2016 is opgelopen, verwachten we een nadelig effect op onze EBITDA-marge in 2017. Per saldo verwachten we enige druk op onze EBITDA-marge en, vergeleken met 2016, een licht lagere EBITDA exclusief eenmalige posten in 2017. De EBITDA-marge van Biobased Ingredients zal naar
verwachting ruim boven het doelniveau van 18% blijven. De EBITDA van onze business unit Biobased Innovations zal een hoge mate van volatiliteit blijven vertonen als gevolg van onregelmatige product- en verkooporders en fasering van uitgaven ten behoeve van de belangrijkste innovatie-initiatieven in deze unit.
De totale investeringen in 2017 zullen naar verwachting tussen € 60 miljoen en € 70 miljoen uitkomen (inclusief een aandeel van 50% van de investering in de PLA-joint-venture).
We houden een Capital Markets Day in het vierde kwartaal van 2017, teneinde beleggers bij te praten over de voortgang van onze strategie, onze doelen en onze plannen voor de toekomst.

Gang van zaken per segment
Biobased Ingredients
x € miljoen Boekjaar 2016 Boekjaar 2015 Kw4 2016 Kw4 2015
Netto-omzet 889,6 895,9 221,9 221,3
Autonome groei -1,1% 3,3% -1,9% 1,8%
EBITDA 173,3 160,9 40,1 40,2
EBITDA exclusief eenmalige posten 176,5 155,0 38,9 35,2
EBITDA-marge excl. eenmalige posten 19,8% 17,3% 17,5% 15,9%
ROCE 28,2% 24,8% 23,9% 21,4%
Gemiddeld geïnvesteerd vermogen 487,0 478,1 485,0 483,4
De netto-omzet van Biobased Ingredients, waaronder Food, Biochemicals en de centrale kosten vallen, daalde autonoom met 1,1% in 2016, voornamelijk als gevolg van lagere volumes in het business segment Food. De EBITDA-marge exclusief eenmalige posten steeg van 17,3% naar 19,8%, omdat zowel Food als Biochemicals hun marge wisten te verbeteren ondanks de ongunstige volumetrend, die overigens een zeer beperkt effect had op de winstmarge.

Business segment Food
x € miljoen Boekjaar 2016 Boekjaar 2015 Kw4 2016 Kw4 2015
Netto-omzet 676,6 687,8 169,5 169,5
Autonome groei -1,9% 3,7% -2,5% 2,9%
EBITDA 140,1 135,1 34,0 34,8
EBITDA exclusief eenmalige posten 142,5 129,2 32,2 29,8
EBITDA-marge excl. eenmalige posten 21,1% 18,8% 19,0% 17,6%
Het business segment Food gaf in 2016 een autonome omzetgroei van -1,9% te zien. In het kader van onze strategie zijn we in het tweede kwartaal begonnen met het verbeteren van de winstgevendheid van onze portfolio. Dit had een positief effect op de prijs/mix van de portfolio, maar de omzetvolumes werden negatief beïnvloed. De EBITDA-marge van het business segment verbeterde in 2016 vergeleken met het voorgaande jaar (21,1% tegenover 18,8%), voornamelijk als gevolg van lagere inputkosten, het programma Streamline en de verbeterde productmix.


De omzet van Bakery in 2016 daalde in een stabiele Amerikaanse broodbakkerijmarkt. Tegelijk met de sluiting van onze fabriek in Kansas in het tweede kwartaal (tegen de achtergrond van fabrieksconsolidatie) hebben we het aantal voorraadeenheden (SKU’s) beperkt en kleinere klanten overgeheveld naar een indirect leveringsmodel, hetgeen een negatieve impact op de
volumes had. Bovendien is de omzetvergelijking met 2015 nogal vertekend: medio 2015 konden we na een uitbraak van de vogelgriep in de VS inspelen op een sterk toegenomen vraag naar duurdere producten waarin eieren waren verwerkt. Door het wegvallen van dit effect na het tweede kwartaal van 2016 kwamen zowel de volumes als de prijs/mix extra onder druk te staan, met name in de vergelijkende cijfers van het derde kwartaal en in mindere mate in die van het
vierde. In het vierde kwartaal was de impact van de portfolio-optimalisatie nog steeds zichtbaar.
De omzet van Meat daalde per saldo licht in 2016. De afzet in Azië en Latijns-Amerika bleef zich in een gestaag tempo ontwikkelen door een toenemende vraag naar onze conserveringsoplossingen. Als gevolg van klantconsolidatie in de VS kwamen de volumes en prijzen in de meer ‘gecommoditiseerde’ delen van de markt onder druk te staan. In de VS vertoonden onze high-end oplossingen, zoals producten op basis van natuurazijn, opnieuw een gezonde groei. In het vierde kwartaal steeg de omzet van Meat licht.
De overige markten (Beverages, Confectionery en Dairy) zagen hun omzet licht toenemen, zowel in heel 2016 als in het vierde kwartaal. In 2016 hebben we onze nieuwe poederfabriek in Nederland in gebruik genomen, waardoor we de portfolio van Confectionery kunnen uitbreiden.

Business segment Biochemicals
x € miljoen Boekjaar 2016 Boekjaar 2015 Kw4 2016 Kw4 2015
Netto-omzet 213,0 208,1 52,4 51,8
Autonome groei 1,8% 1,6% -0,4% -1,7%
EBITDA 52,9 45,5 11,6 10,3
EBITDA exclusief eenmalige posten 53,4 45,5 11,9 10,3
EBITDA-marge excl. eenmalige posten 25,1% 21,9% 22,7% 19,9%
De netto-omzet van het business segment Biochemicals nam in 2016 autonoom toe met 1,8%.
De omzetgroei was zichtbaar in alle markten gedurende het jaar behalve in onze Chemicalsmarkten, waar agrochemische producten een significante daling te zien gaven als gevolg van lagere grondstoffenprijzen, wat leidde tot een kleinere vraag. De groei in 2016 was voornamelijk toe te schrijven aan de sterke resultaten van Medical/Pharma en Electronics. De EBITDA-marge in 2016 verbeterde significant van 21,9% tot 25,1% dankzij lagere inputkosten, het programma Streamline en een positief portfoliomixeffect. Dit positieve mixeffect was voornamelijk te danken aan de bovengemiddelde marges van onze Medical/Pharma-activiteiten. Het vierde kwartaal was zwakker, hoofdzakelijk vanwege de lagere groei van Electronics.

Centrale kosten
x € miljoen Boekjaar 2016 Boekjaar 2015 Kw4 2016 Kw4 2015
EBITDA (19,7) (19,7) (5,5) (4,9)
EBITDA exclusief eenmalige posten (19,4) (19,7) (5,2) (4,9)
De centrale kosten daalden licht in vergelijking met het voorgaande jaar als gevolg van de besparingen voortvloeiend uit het programma Streamline.

Biobased Innovations
x € miljoen Boekjaar 2016 Boekjaar 2015 Kw4 2016 Kw4 2015
Netto-omzet 21,7 22,4 4,2 9,1
Autonome groei -3,2% 106,7% -54,0% 158,2%
EBITDA (6,4) (4,7) (3,6) (2,0)
EBITDA exclusief eenmalige posten (6,4) (4,7) (3,6) (2,0)
EBITDA-marge exclusief eenmalige posten -29,5% -20,8% -85,7% -21,8%
Gemiddeld geïnvesteerd vermogen 89,8 63,8 105,5 66,6
De netto-omzet daalde licht in 2016. De omzet is volledig toe te schrijven aan lactide-/PLAgerelateerde producten, die onze klanten in de meeste gevallen gebruiken als testvolumes. In het vierde kwartaal daalde de omzet met 54%, ofschoon de volumes nagenoeg gelijk waren aan die in het voorgaande jaar. Het prijs/mix-effect was negatief doordat we meer PLA van
standaardkwaliteit hebben verkocht dan PLA met een hogere toegevoegde waarde
(hittebestendig). In november 2016 kondigden we het voornemen aan om een 50/50 joint venture met Total op te richten, die op 2 maart 2017 van is gegaan. De raming is dat de nieuwe PLA-fabriek operationeel is in de tweede helft van 2018. Het EBITDA-verlies van € 6,4 miljoen in 2016 was hoger dan in 2015 vanwege enerzijds lagere verkopen van hittebestendig PLA en anderzijds hogere PLA-gerelateerde uitgaven.

zie en lees meer op
http://hugin.info/160089/R/2084875/786038.pdf

reactie XEA.nl
Corbion maakt de slaapkamer en het bed op voor de huwelijksnacht.
Een mooi dividend en extra dividend totaal EUR 1,--

tijd 09.19
De Midcap 728,64 -3,69 -0,50% Corbion EUR 24,07 -1,015 vol. 113.000
Vandaag kijken beleggers alleen naar de cijfers en de toekomstige verwachtingen(lees de langere termijn) wordt niet naar gekeken. Alles gaat tegenwoordig voor kort. Dit is een aandeel met verborgen verwachtingen voor de langere termijn. Waarom gaat Total anders haar strategie veranderen en samenwerken met Corbion/Purac?

Wij van de redactie zien de zelfde reactie als op 21 okt. 2016 3 de kw. 2016
Toen terug van EUR 23,345 naar EUR 21,645 bij een volume van 879.526
Laat U niet misleiden door Systeemhandel (Lees HFT.).
Afromen op deze lagere prijs en straks weer aanlappen.

Zie het boekje
Active as of 06 Mar 2017 09:41 CET
# ORDERS # SHARES BID PRICE ASK PRICE # SHARES # ORDERS
2 190 23,825 23,85 676 3
2 270 23,82 23,855 403 2
1 110 23,815 23,86 74 2
2 329 23,81 23,865 169 1
6 3.156 23,80 23,885 70 1
1 238 23,795 23,89 150 1
3 324 23,78 23,895 230 1
1 92 23,77 23,90 57 1
1 110 23,765 23,91 178 2
1 110 23,76 23,92 110 1
20 4.929 Total 2.117 15
Duidelijk dat HFT zijn werk doet in drukkende beweging.
Al meer dan 1235 transacties.

tijd 13.11
De Midcap 729,53 -2,80 -0,38% Corbion hetzelfde patroon als op 21 okt ook toen sterk teruggezet door HFT. Nu EUR 23,655 -1.43 vol. 539.000 en 3.300 transacties. Let op de gemiddeld opdracht grootte per transactie. Dat stelt NIETS voor!

Corbion boekje en weer meer kopers dan verkopers in het boekje. Ook de totalen haast twee maal zoveel.
Active as of 06 Mar 2017 13:59 CET
# ORDERS # SHARES BID PRICE ASK PRICE # SHARES # ORDERS
2 1.520 23,70 23,73 380 3
2 220 23,695 23,735 437 3
4 667 23,69 23,74 120 1
2 220 23,685 23,745 403 4
1 110 23,68 23,75 411 3
1 243 23,675 23,755 64 1
1 100 23,65 23,76 220 2
1 300 23,63 23,765 139 1
2 1.050 23,62 23,77 149 1
5 2.700 23,61 23,775 115 1
21 7.130 Total 2.438 20

Is dit schone handel? Gemaakte handel en daar hebben wij een ander WOORD voor!

boekje Corbion dezelfde situatie, meer kopers dan verkopers totaal en ook qua aantallen aandelen.
Active as of 06 Mar 2017 16:18 CET
# ORDERS # SHARES BID PRICE ASK PRICE # SHARES # ORDERS
2 244 23,76 23,775 300 1
1 110 23,755 23,78 1.325 5
6 1.633 23,75 23,795 340 3
1 110 23,745 23,80 398 3
1 110 23,74 23,805 292 2
1 110 23,735 23,81 110 1
3 680 23,73 23,815 110 1
1 841 23,72 23,82 110 1
1 233 23,715 23,825 245 1
3 235 23,71 23,83 131 1
20 4.306 Total 3.361 19

tijd 17.28
Is dit handel?
Orderboek boekje Corbion
Orders Volume Bied Laat Volume Orders
koop 2 322 23,800 23,805 1.316 13 verkoop
1 110 23,78 23,82 182 2
1 110 23,775 23,825 110 1
1 110 23,77 23,835 110 1
1 110 23,765 23,840 100 1
DE 110 aantallen voeren de boventoon. Euronext durft hier nog te spreken over HANDEL!

Transacties in aandelen Corbion in 2017
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en latere.
cijfers 6 maart. Vrijwel identiek aan 21 okt. 12016 slot prijs 20/10 EUR 23,345
21 okt EUR 21,66 806.008 4.813 EUR 21,645 879.526 4.998 17.35.01
6 mrt EUR 23,755 854.961 4.844 EUR 23,76 908.058 4.936 17.35.18

Dit is smerige handel, maar mogen WIJ het wel handel noemen?
Ons antwoord is NEEN!

Slotprijs 20 okt. 2016 EUR 23,345 verlies 21 okt. EUR - 1,685
Slotprijs 3 maart 2017 EUR 25,085 verlies 6 maart EUR - 1.325

Active as of 06 Mar 2017 17:36 CET
# ORDERS # SHARES BID PRICE ASK PRICE # SHARES # ORDERS
1 30.242 23,76 23,795 235 1
2 137 23,755 23,80 2.500 1
4 1.575 23,75 23,85 6.500 3
2 711 23,74 23,865 234 1
1 1.000 23,705 23,87 1.454 2
1 1.279 23,70 23,875 234 1
1 500 23,68 23,88 500 1
2 1.257 23,67 23,90 600 2
2 2.322 23,65 23,905 1.372 1
2 1.050 23,62 23,955 1.372 1
18 40.073 Total 15.001 14

Er wordt weer gedrukt
Active as of 07 Mar 2017 17:11 CET boekje Corbion.
# ORDERS # SHARES BID PRICE ASK PRICE # SHARES # ORDERS
4 321 23,92 23,935 191 2
4 278 23,915 23,94 216 1
6 679 23,91 23,945 367 6
3 310 23,905 23,95 644 6
4 463 23,90 23,955 800 9
2 232 23,895 23,96 199 2
2 3.228 23,89 23,965 520 4
1 227 23,875 23,97 1.156 3
1 97 23,87 23,975 289 2
1 7.843 23,835 23,98 520 3
28 13.678* Total 4.902* 38
* twee dubbel aantal meer kopers. en toch sturen de systemen de prijs weer naar beneden.
HFT is verziekend voor elk fonds.

boekje Corbion d.d. 8 maart 2017 Steeds drempels * waar tussen gehandeld wordt.
Active as of 08 Mar 2017 17:02 CET
# ORDERS # SHARES BID PRICE ASK PRICE # SHARES # ORDERS
1 157 23,87 23,89 447 4
1 9 23,865 23,895 293 4
3 543 23,86 23,90 899 8
6 809 23,855 23,905 586 6
8 1.200 23,85 23,91 369 2
4 766 23,845 23,92 118 1
6 1.342 23,84 23,925 231 1
2 552 23,835 23,93 2.334 1
3* 15.485 23,83 23,975 119 1
2 257 23,825 23,98 3.838 1
36 21.120 Total 9.234 29

Dezelfde systemen staan vandaag ook aan met de 110 tig aantallen. Veelvuldig verborgen.

toevoeging op 9 maart 2017
Nederlandse aandelen
- worden qua prijsvorming NIET gewaardeerd op huin vraag & aanbod waarden. Gestuurde prijzen door Systeemhandel (HFT), dus veel kwaliteit is te laag en vandaar ook Unilever en NU AKZO NOBEL in de aanbieding.
Straks DSM en Corbion ook niet uitvlakken.
Enkele 100 derden licenties en daar staat weinig tot niets op de balans. Dat deed (CSM) nu Corbion toentertijd niet aan op 1 vraag van XEA.nl in de AVA.
Avantium wil het juist gaan hebben van verkoop licentie rechten. Kijk dat is het verschil.
In Amsterdam zijn KOOPJES te halen.

b>Transacties in aandelen Corbion in 2017
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en latere.
cijfers 6 maart. Vrijwel identiek aan 21 okt. 12016 slot prijs 20/10 EUR 23,345
21 okt EUR 21,66 806.008 4.813 EUR 21,645 879.526 4.998 17.35.01
6 mrt EUR 23,755 854.961 4.844 EUR 23,76 908.058 4.936 17.35.18
7 mrt EUR 23,84 250.343 2.003 EUR 23,86 285.270 2.077 17.35.09
8 mrt EUR 23,865 115.515 1.008 EUR 23,87 139.112 1.081 17.35.00
9 mrt EUR 24,005 93.156 761 EUR 24,00 115.621 831 17.35.28
10 mrt EUR 24,185 101.706 990 EUR 24,18 126.144 1.050 17.35.19

Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en latere
13 mrt EUR 24,38 139.477 1.005 EUR 24,415 167.683 1.076 17.35.05
14 mrt EUR 24,37 68.573 622 EUR 24,42 91.504 700 17.35.05
15 mrt EUR 24,35 81.200 845 EUR 24,35 112.352 911 17.35.14
16 mrt EUR 24,42 77.821 768 EUR 24,43 92.224 832 17.35.10
17 mrt EUR 24,585 88.268 655 EUR 24,565 157.255 751 17.35.13
Wat een omzet in de laatste 5 spookminuten vandaag. ca. 69.000 waarvan dit aantal?

Active as of 20 Mar 2017 17:00 CET
# ORDERS # SHARES BID PRICE ASK PRICE # SHARES # ORDERS
1 324 24,89 24,905 260 5
1 158 24,88 24,91 39 1
4 419 24,875 24,915 110 1
3 284 24,87 24,92 283 3
2 287 24,865 24,925 404 4
1 129 24,86 24,93 534 5
2 1.238 24,855 24,935 159 1
1 229 24,84 24,94 222 2
1 1.092 24,825 24,945 290 2
1 200 24,80 24,95 2.069 6
17 4.360 Total 4.370 30

Wat een mooi overzicht van de systeemhandel op 20 maart. 2017
koop en verkoop totalen vrijwel gelijk en soms zijn ze gelijk. DAAR zit geen particulier dan tussen.

Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en latere
20 mrt EUR 24,93 104.457 890 EUR 24,90 118.959 940 17.35.03
21 mrt EUR 25,335 185.483 1.233 EUR 25,37 213.083 1.302 17.35.16
22 mrt EUR 25,355 78.188 721 EUR 25,395 103.472 795 17.35.28
23 mrt EUR 25,585 126.479 980 EUR 25,635 161.145 1.047 17.35.18
24 mrt EUR 25,71 66.443 662 EUR 25,74 81.169 728 17.35.20


Boekje Corbion op 20 maart 2017 om 17.34 uur
Orderboek
Orders Volume Bied Laat Volume Orders
koop 9 4.240 mkt mkt 4.955 10 verkoop
1 45 26,175 23,685 782 3
5 * 277.238 26,160 23,930 60 1
1 13 25,790 23,945 255 1
2 41 25,425 24,435 334
Plots dat grote * aantal erin om ca. 17.33.50 uur
En even plots waren ze weer weg dat aantal, voor de sluiting. Bijzonder.

Per 17 maart 2017
BNP Paribas Investment Partners SA
Kapitaalbelang 3,03 % 3,03 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Stemrecht 3,22 % 3,22 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Corbion aantal aandelen aantal stemmen
Gewoon aandeel 1.824.528,00 1.939.346,00

Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en latere
27 mrt EUR 25,695 80.480 736 EUR 25,74 95.767 796 17.35.24
28 mrt EUR 25,84 79.084 606 EUR 25,85 98.584 659 17.35.11
29 mrt EUR 25,625 62.480 637 EUR 25,62 87.189 696 17.35.11
30 mrt EUR 25,69 54.514 647 EUR 25,725 67.604 696 17.35.17
31 mrt EUR 25,665 58.959 697 EUR 25,645 112.681 766 17.35.14
Let op het verschiltussen 17.30 en 17.35 qua aantallen.

Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en latere
3 april EUR 25,79 62.207 641 EUR 25,775 81.886 654 17.35.09
4 april EUR 25,835 59.986 650 EUR 25,795 69.879 721 17.35.14
5 april EUR 25,935 69.795 659 EUR 25,935 92.947 719 17.35.00
6 april EUR 25,49 181.668 1.459 EUR 25,49 204.329 1.514 17.35.13
7 april EUR 25,50 75.660 771 EUR 25,55 97.899 825 17.35.25

zo zet je een fonds terug, eigen handel met systemen en dan heb je vrij spel. Toezicht op dit gebeuren is er nauwelijks. Daar lijkt wel geen tijd voor te zijn.
Tijd Koers Volume
17:29:56 25,515 110
17:29:56 25,51 110
17:29:56 25,50 110
17:29:56 25,50 85
17:29:56 25,50 130
17:29:56 25,50 97
17:29:56 25,50 110
17:29:55 25,545 21

d.d. 10 april
Active as of 10 Apr 2017 10:45 CET
# ORDERS # SHARES BID PRICE ASK PRICE # SHARES # ORDERS
1 10 25,40 25,425 562 5
1 59 25,395 25,435 159 3
1 59 25,39 25,44 189 3
2 154 25,385 25,445 109 2
3 254 25,38 25,45 59 1
2 119 25,375 25,455 228 2
2 109 25,37 25,46 170 2
1 59 25,365 25,465 118 1
1 500 25,36 25,475 50 1
1 224 25,355 25,48 179 2
15 1.547 Total 1.823 22

Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en latere
10 april EUR 25,42 32.781 418 EUR 25,435 46.099 466 17.35.29
11 april EUR 25,41 71.479 794 EUR 25,43 103.954 856 17.35.04
12 april EUR 25,675 66.061 808 EUR 25,67 96.889 883 17.35.05
13 april EUR 25,645 37.564 531 EUR 25,715 53.360 607 17.35.14

Active as of 11 Apr 2017 17:15 CET
# ORDERS # SHARES BID PRICE ASK PRICE # SHARES # ORDERS
2 164 25,33 25,35 126 3
5 528 25,325 25,355 207 2
5 348 25,32 25,36 278 3
4 301 25,315 25,365 288 3
4 345 25,31 25,37 941 4
6 1.014 25,305 25,375 878 4
3 284 25,30 25,38 214 1
2 195 25,295 25,385 50 1
2 397 25,29 25,40 709 1
2 279** 25,285 25,41 85 1
35 3.855* Total 3.776* 23
* verschil 79 sts
** 200 +79 en dat is het verschil, alles is dus SYSTEENHANDEL wat er in het boekje ligt.

Active as of 13 Apr 2017 17:08 CET
# ORDERS # SHARES BID PRICE ASK PRICE # SHARES # ORDERS
4 491 25,66 25,675 81 1
4 371 25,655 25,68 94 1
3 167 25,65 25,685 231 2
6 524 25,645 25,69 1.012 4
1 119 25,64 25,695 346 3
2 229 25,635 25,70 282 3
2 247 25,63 25,705 345 2
3 350 25,625 25,71 438 3
1 50 25,62 25,715 128 1
2 337 25,615 25,72 128 1
28 2.885* Total 3.085* 21 * verschil 220
Dus allemaal systeemhandel = nepaandelen.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL