EASE2PAY N.V. publiceert vandaag de jaarcijfers over 2018

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 09/04/2019 06:13
Ease2pay, de disruptieve betaaldienst die betalen goedkoper wil maken, is stevig gegroeid. Het aantal mensen met een account op het Ease2pay platform steeg in het tweede half jaar van 2018 naar 30 duizend (13 duizend per 30 juni 2018). Ook het toevertrouwde vermogen nam toe tot EUR 97 duizend (EUR 45 duizend per 30 juni 2018). Directielid Gijs van Lookeren Campagne is tevreden met deze groeiversnelling:
“Na de succesvolle overname en integratie van concurrent MyOrder afgelopen zomer, is Ease2pay nu een scale up geworden.”

Jaarverslag 2018
Op de in dit persbericht opgenomen jaarcijfers over 2018 is geen accountantscontrole toegepast, de cijfers zijn ontleend aan de conceptversie van het jaarverslag 2018. De definitieve versie van het jaarverslag 2018 wordt op korte termijn gepubliceerd.
Belangrijkste financiële aspecten uit de jaarcijfers 2018
De belangrijkste financiële resultaten die door Ease2pay zijn gerealiseerd in 2018, alsmede de financiële positie per 31 december 2018, kunnen als volgt worden samengevat:
• Het nettoverlies is uitgekomen op EUR 875 duizend
• Ease2pay heeft met het platform een omzet gerealiseerd van EUR 117 duizend (2017: EUR 10 duizend). Het bedrijfsresultaat voor financieringslasten en afschrijving (EBITDA) over 2018 is uitgekomen op een verlies van EUR 561 duizend (2017: EUR 202 duizend). De Vennootschap heeft gedurende het jaar een financieringslast gehad van EUR 117 duizend en er is voor EUR 129 duizend aan afschrijving geboekt. De Groep neemt in tegenstelling tot 2017 in 2018 compensabele verliezen niet op, omdat deze niet langer voldoen aan de activeringscriteria (2017: EUR 68 duizend). De Groep heeft hierdoor een vennootschappelijke last van EUR 68 duizend.
• Per 17 juni 2018 zijn de MyOrder activiteiten overgenomen van de Rabobank. Voor deze overname is een Purchase Price Allocation (PPA) opgesteld. Op basis van de PPA wordt het MyOrder platform geactiveerd onder het immaterieel actief ter waarde van de aankooprijs zijnde EUR 500 duizend. Er is derhalve geen goodwill betaald.
• Met de activering (EUR 500 duizend) van het MyOrder platform en de investering van EUR 233 duizend is per 31 december het immateriële actief Ease2 platform geactiveerd voor EUR 1.703 duizend (2017: 1.099 duizend)
• Het eigen vermogen bedraagt EUR 2.119 duizend per 31 december 2018 en is ten opzichte van het eigen vermogen van EUR 866 duizend per 31 december 2017 per saldo gestegen met EUR 1.253 duizend in 2018 als gevolg van de aandelenemissie op 4 december 2018.
• Op 19 december 2018 zijn vervolgens 1.539.999 nieuwe gewone aandelen uitgegeven tegen een prijs van EUR 1,50. De opbrengst van de claimemissie (EUR 2.310 duizend) is gebruikt om het werkkapitaal voor de Onderneming te genereren om zo de groei van het platform en de diensten van de Onderneming mogelijk te maken en om nominaal EUR 1.471 duizend aan aandeelhoudersleningen terug te betalen om de balans te versterken evenals om de gerelateerde bezwarende accounting behandeling van deze aandeelhoudersleningen in de toekomst te voorkomen.
• Van de liquide middelen van in totaal EUR 807 duizend staan EUR 227 duizend niet ter vrije beschikking aan Ease2pay, deze hebben betrekking op bankrekeningen van Stichting Derdengelden Ease2pay. Dit betreffen gelden die ontvangen zijn van consumenten die een tegoed (EUR 97 duizend) aanhouden bij de elektronischgeldinstelling Ease2pay en ook geld dat nog moet worden uitbetaald aan de merchants.
• Onder de kortlopende schulden van in totaal EUR 503 duizend zijn ook opgenomen de verplichting van de Stichting Derdengelden Ease2pay bestaande uit EUR 97 duizend aan toevertrouwde gelden derden en EUR 111 duizend aan verplichtingen aan merchants.
Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert, of mogelijk kwalificeert, als
voorwetenschap in de zin van Artikel 7(1) van de Europese Verordening marktmisbruik.
Einde persbericht.
-----------------------------------------------------------------------Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL