Interimresultaten New Sources Energy NV boekjaar 2018/2019

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 01/04/2019 15:34
Amersfoort, 1 april 2019
Halfjaarverslag
Interimresultaten New Sources Energy NV boekjaar 2018/2019
Het boekjaar van New Sources Energy NV (“NSE”) loopt van 1 oktober tot en met 30 september. Het
eerste halfjaar beslaat derhalve de periode van 1 oktober tot en met 31 maart.
Highlights 1e halfjaar 2018/2019
• Resultaat over eerste halfjaar 2018/2019 negatief € 71.000
• Eigen vermogen bedraagt negatief € 523.000
• Schikking Claim B. Kuhnke
• Bestuur NSE onderzoekt/overweegt claimemissie
• NSE is volledig opgeschoond
Kerncijfers (voor accountantscontrole)
(x € 1.000) 1e halfjaar 2018/2019 1e halfjaar 2017/2018
Personeelskosten 1 -
Verkoopkosten - 5
Overige bedrijfskosten 56 22
Overige baten en lasten - -
Bedrijfskosten 57 27
EBITDA (57) (27)
31-mrt-19 30-sep-18
Eigen Vermogen (523) (452)
Eigen Vermogen per aandeel (€) (0,011) (0,009)

Toelichting op de resultaten
Status van de vennootschap
In het eerste halfjaar van 2018/2019 zijn geen bedrijfsactiviteiten ingebracht. Met de desinvestering van de aandelen NSE Germany op 21 december 2017 heeft NSE haar deelnemingen tot nul teruggebracht.

Bedrijfsresultaat
NSE heeft gedurende het eerste halfjaar van het boekjaar 2018/2019 geen omzet gerealiseerd, dit geldt eveneens voor het voorgaande gehele boekjaar 2017/2018. NSE boekte in het eerste halfjaar (H1H1) van 2018/2019 een negatief resultaat van € 71.000 (H1H1 2017/2018: negatief € 27.000)

Bedrijfslasten
De overige bedrijfskosten in H1 2018/2019 zijn met € 34.000 toegenomen naar € 56.000 (H1 2017/2018: € 22.000). De bedrijfskosten bestaan uit de kosten voor de notering-, kantoor-, huisvesting- , advies-, administratie-, en reservering accountantskosten.

Groepsvermogen
Het groepsvermogen is in H1 2018/2019 gedaald met € 71.000 naar negatief
€ 523.000 per 31 maart 2019 tegenover negatief € 452.000 per 30 september 2018.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen van de vennootschap bedraagt per 31 maart 2019 negatief € 523.000. Met dit eigen vermogen en door het vooralsnog ontbreken van operationele activiteiten in NSE is in de onderneming niet voldoende dekking aanwezig voor de verwachte cashbehoefte in het gehele boekjaar 2018/2019.
Het bestuur heeft voor deze cashbehoefte dekking gevonden door ondersteuning vanuit de grootaandeelhouder, Stichting tot Behoud Beursnoteringen in Europa (“SBBE”), zie hierna ”Verstrekking lening”. De tussentijdse cijfers zijn opgesteld op basis van de “going concern” veronderstelling.

Geconsolideerde balans New Sources Energy NV per 31 maart 2019
ACTIVA 31-03-2019 PASSIVA 31-03-2019
(x € 1.000) (x € 1.000) €
Materiële vaste activa 1 Eigen Vermogen (523)
Financiële vaste activa 1 Aandeel derden -
Vaste activa 2 Groepsvermogen (523)
Vorderingen 11 Langlopende leningen 536
Liquide middelen 50
Vlottende activa 61 Kortlopende schulden 50
63 63

Belangrijkste ontwikkelingen eerste helft 2018/2019

Schikking Claim B. Kuhnke
Op 16 maart 2017 werd NSE door de heer B. Kuhnke gedagvaard voor het Landgericht Oldenburg.
NSE werd aansprakelijk gesteld voor betaling van € 103.000 uit hoofde van verschuldigde provisie.
Gesteld werd dat Kuhnke recht had op succesprovisie voor bemiddelde financieringen voor de verwerving van zonneparken door NSE Germany.
Op 17 januari 2019 is een schikking tussen de heer B. Kuhnke uit Rastede Duitsland en NSE tot stand gekomen. De schikking betreft een betaling van € 30.000 door NSE ter finale kwijting van de claim van € 103.000 die de heer B. Kuhnke zou hebben uit hoofde van provisie.

AFM Boete
De dwangsom opgelegd door AFM inzake de mate van transparantie over de publicatie van de bedrijfsactiviteiten van de onderneming is, zoals toegelicht in het persbericht van 25 februari jl., onherroepelijk verklaard.
Verstrekking lening door Stichting tot Behoud van Beursnoteringen in Europa
NSE is met de Stichting tot Behoud van Beursnoteringen in Europa (SBBE) op 11 juli 2018 een financiering van haar werkkapitaal overeengekomen ten bedrage van € 875.000. Het betreft een kredietfaciliteit met een looptijd van maximaal 24 maanden tegen een rentevergoeding van het 12-
maands Euribor +7%. De lening zal in zeven tranches van € 125.000 verstrekt worden. Voorwaarde voor de kredietfaciliteit is dat NSE vanaf 1 oktober 2019 bij een liquiditeitsreserve die EUR 50.000 overstijgt, dit voor 80% aanwendt voor (naar rato) aflossing van de verstrekte financiering gedurende de looptijd van deze overeenkomst.
Ultimo H1 2018/2019 is onder deze kredietfaciliteit € 536.000 opgenomen, inclusief € 14.000 berekende rente over het eerste halfjaar.
Het resterende bedrag van € 339.000,- kan worden aangewend voor de exploitatiekosten voor het boekjaar 2018/2019.

Belangrijkste ontwikkelingen H1 2018/2019
Bestuur NSE onderzoekt mogelijkheid claimemissie
Het bestuur van NSE onderzoekt de mogelijkheid om in de loop van dit boekjaar 208/2019 een claimemissie te plaatsen van € 900.000 om tot volledige terugbetaling van de lening door SBBE te kunnen overgaan. Bij een eventuele claimemissie zullen voor vijf (5) gewone aandelen van nominaal € 0,03 elk, drie (3) uit te geven aandelen verworven kunnen worden tegen nominale waarde.
SBBE heeft toegezegd deze eventuele emissie te onderschrijven met de door haar gehouden aandelen NSE.
De claimemissie zal zijn vrijgesteld van prospectusplicht, maar uiteraard geschieden met inachtneming van de daaraan te stellen voorwaarden, waaronder melding aan de AFM en het ter beschikking stellen van een informatiedocument voor de belegger.
De bovenstaande mededeling en dit persbericht zijn geen prospectus in de zin van de Wet op het financieel toezicht en vormt daarom geen aanbieding om effecten te kopen.

Nieuwe activiteiten
Het bestuur verwacht spoedig gesprekken te kunnen voeren over de ontwikkeling van en/of overname van activiteiten. Met de hervatting van de handel in het aandeel NSE op 18 juli 2018 en de schikking van de claim van de heer Kuhnke op 17 januari 2019 zijn de belangrijkste voorwaarden vervuld om nieuwe activiteiten te ontplooien.

Transacties met verbonden partijen
Als verbonden partijen zijn aan te merken:
- leden van het bestuur
- Stichting tot Behoud van Beursnoteringen in Europa
Transacties met verbonden partijen worden op zakelijke grondslag uitgevoerd tegen voorwaarden die vergelijkbaar zijn met transacties met derden. Openstaande saldi per balansdatum worden niet door zakelijke zekerheden gedekt en zijn niet rentedragend.

Bestuursverklaring
Het tussentijds verslag tot en met het eerste halfjaar 2018/2019 geeft een getrouw beeld van de activa, de passiva, de financiële positie en de resultaten van NSE.
Het tussentijds verslag tot en met het eerste halfjaar geeft een getrouw beeld omtrent de toestand op de balansdatum en de gang van zaken gedurende het eerste halfjaar van het boekjaar 2018/2019 van New Sources Energy NV, waarvan de gegevens in de tussentijdse jaarrekening tot en met het eerste halfjaar zijn opgenomen. Tevens geeft zij een getrouw overzicht van de verwachte gang van zaken op het gebied van de investeringen, de omzetontwikkeling en de rentabiliteit zoals hiervoor reeds beschreven.
De bedrijfsactiviteiten hebben geleid tot een operationeel verlies (EBITDA) van € 57.000.

Naar de mening van het bestuur van NSE heeft in het eerste halfjaar van het boekjaar geen wijziging plaatsgevonden in de risico’s die zijn vermeld in de opgenomen risicoparagraaf in het jaarverslag 2017/2018. Ook voor de komende drie maanden voorziet het bestuur hierin geen wijziging.
Amersfoort, 1 april 2019


zie & lees verder op
http://files.smart.pr/ba/d6209249ec4cfb98f4ef1d44495c2c/190401-New-Sources-Energy-persbericht---Interimresultaten-New-Sources-Energy-NV-boekjaar-2018-2019.pdfBeperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL