Bekaert: Third quarter trading update 2018

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 15/11/2018 08:17
Bekaert boekt omzetstijging van 5% in de eerste 9 maanden van 2018
Omzet1
Bekaert behaalde een geconsolideerde omzet van € 3 227 miljoen in de eerste negen maanden van 2018, een stijging van +5% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar2. Volumegroei (+3%) en het gezamenlijke effect van verrekende walsdraadprijsstijgingen en prijsmix (+7%) stuwden de organische omzetgroei met
+10%. Deze werd deels tenietgedaan door ongunstige wisselkoersschommelingen (-3,3%) en het effect van desinvesteringen (-1,5%).
In het derde kwartaal vlakte de organische volumegroei af tot +1,4% in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar. Terwijl de vraag in automobiel- en bouwmarkten sterk bleef, werden we enige vertraging gewaar in
industriële staaldraadmarkten door de toenemende impact van handelsspanningen op de globale economie.
Het gezamenlijke effect van verrekende walsdraadprijsstijgingen en prijsmix voegde +9,2% toe aan de organische omzetgroei in het kwartaal. De effecten van wisselkoersschommelingen (-0,6%) en desinvesteringen (-0,5%) waren beperkt.
De gezamenlijke omzet3 bedroeg € 3 807 miljoen in de eerste negen maanden van 2018, een stijging van +6% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De organische groei bedroeg +11,6% op het niveau van de gezamenlijke omzet. Onze joint ventures in Brazilië noteerden een hogere omzet in zowel lokale als
exportmarkten. De impact van desinvesteringen was -0,1% en wisselkoerseffecten bedroegen -5,6%. De afwaardering van de Braziliaanse real tegenover de euro bedroeg -21,5% in vergelijking met de gemiddelde koers tijdens de eerste negen maanden van 2017.

Vooruitzichten
We voorzien een blijvend sterke vraag uit automobiel- en bouwmarkten in het vierde kwartaal van 2018. We houden wel rekening met de gebruikelijke seizoenseffecten aan het einde van het jaar en we blijven
voorzichtig omtrent verdere ontwikkelingen in het internationale handelsbeleid die een impact zouden kunnen hebben op de globale economie of op de business-condities in onze markten in het bijzonder.
Vanuit het huidige perspectief en mits het uitblijven van uitzonderlijke, niet te voorziene gebeurtenissen, verwachten we dat de onderliggende EBIT voor de tweede jaarhelft boven die van de eerste helft van 2018 zal
uitkomen. Zoals eerder meegedeeld nemen we ook acties om de nettoschuldpositie tegen jaareinde te verminderen.

1 De cijfers in dit persbericht zijn voorlopig en niet geauditeerd.
2 Alle vergelijkingen zijn ten opzichte van de cijfers van de eerste negen maanden van 2017, tenzij anders vermeld.
3 De gezamenlijke omzet is de omzet gerealiseerd door de geconsolideerde ondernemingen plus 100% van de omzet gerealiseerd door
de joint ventures en geassocieerde ondernemingen na eliminatie van onderlinge verkopen.

Geconsolideerde en gezamenlijke omzet per segment – in miljoen €
Geconsolideerde omzet 2017 2018 Aandeel Verschil4 Organisch FX5 M&A
EMEA 956 1 009 31% +6% +6% - -0,5%
Noord-Amerika 421 460 14% +9% +16% -7% -
Latijns-Amerika 508 519 16% +2% +15% -4% -8%
Pacifisch Azië 846 896 28% +6% +10% -4% -
BBRG 342 342 11% - +5% -5% -
Totaal 3 073 3 227 100% +5% +10% -3% -1,5%
Gezamenlijke omzet6 2017 2018 Aandeel Verschil4 Organisch FX5 M&A
EMEA 949 1 006 26% +6% +6% - -0,5%
Noord-Amerika 421 460 12% +9% +16% -7% -
Latijns-Amerika 1 038 1 103 29% +6% +18% -12% -
Pacifisch Azië 845 896 24% +6% +10% -4% -
BBRG 342 342 9% - +5% -5% -
Totaal 3 595 3 807 100% +6% +12% -6% -

2018 kwartaalevolutie - in miljoen €
Geconsolideerde omzet K1 K2 K3 K3 j-o-j7
EMEA 347 346 317 +4%
Noord-Amerika 144 156 160 +19%
Latijns-Amerika 168 177 175 +16%
Pacifisch Azië 283 310 304 +8%
BBRG 110 116 115 +6%
Totaal 1 052 1 105 1 070 +10%
Gezamenlijke omzet K1 K2 K3 K3 j-o-j7
EMEA 347 344 314 +4%
Noord-Amerika 144 156 160 +19%
Latijns-Amerika 367 359 377 +9%
Pacifisch Azië 283 310 304 +8%
BBRG 110 116 115 +7%
Totaal 1 251 1 286 1 270 +8%

4 Vergelijking ten opzichte van de cijfers van de eerste 9 maanden van 2017, tenzij anders aangegeven.
5 Wisselkoersimpact op de omzet over de eerste 9 maanden van 2018 – in miljoen €.
6 De gezamenlijke omzet is de omzet gerealiseerd door de geconsolideerde ondernemingen plus 100% van de omzet gerealiseerd door de joint
ventures en geassocieerde ondernemingen na eliminatie van onderlinge verkopen.
7 K3 jaar-op-jaar: derde kwartaal 2018 tegenover derde kwartaal 2017.


Segmentrapportering
EMEA
Bekaerts activiteiten in EMEA boekten een organische omzetgroei van 6% in de eerste negen maanden van 2018, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Alle groei kwam van verrekende walsdraadprijsstijgingen en prijsmixeffecten.
Bekaerts rubberversterkingsplatform leverde een stevige volumegroei. De vraag naar profieldraad bleef laag door uitblijvende investeringen in de olie- en gasindustrie en we zagen de vraag naar industriële staaldraadproducten en roestvaste technologieën afzwakken in de loop van het derde kwartaal.
We houden rekening met de gebruikelijke seizoenseffecten bij jaareinde en verwachten een aanhoudend sterke vraag uit de automobiel- en bouwmarkten in het vierde kwartaal, het uitblijven van verbetering in de olie- en gasindustrie op korte termijn, en een mogelijke verdere impact van handelsspanningen op de economie, wat gevolgen zou kunnen hebben voor onze industriële staaldraadmarkten. De opstartproblemen en de daaraan verbonden bijkomende kosten van aanwerving en training van personeel in het kader van de expansieprogramma’s in Centraal- en Oost-Europa, worden opgelost. We implementeren de nodige herschikkingsmaatregelen in onze productiefootprint, waaronder de fabriekssluiting in Figline Valdarno in Italië
en de afslanking van de profieldraadactiviteiten in Bradford, Verenigd Koninkrijk.

Noord-Amerika
De Noord-Amerikaanse activiteiten van Bekaert behaalden 9% omzetgroei in de eerste negen maanden van 2018. De organische groei stond in voor +16% en werd gedreven door hogere volumes (+6%) en verrekende walsdraadprijsstijgingen en andere prijsmixeffecten (+10%). De ongunstige wisselkoersimpact bedroeg -7% voor de eerste negen maanden.
De vraag vanuit automobiel- en energiemarkten bleef sterk in het derde kwartaal maar vertraagde in een aantal andere sectoren waaronder deze van landbouwafrasteringen in de VS. Er werden inspanningen gedaan om de forse walsdraadprijsstijgingen ten gevolge van wijzigingen in handelsbeleid door te rekenen.
We verwachten een blijvend goede onderliggende vraag in het vierde kwartaal met uitzondering van de gebruikelijke seizoenseffecten aan het einde van het jaar.

Latijns-Amerika
In Latijns-Amerika steeg de geconsolideerde omzet met +2% tijdens de eerste negen maanden van het jaar. De sterke organische groei (+15%) werd grotendeels tenietgedaan door het desinvesteringseffect (-8%) van de Sumaré-integratie binnen het jointventurepartnerschap met ArcelorMittal sinds 1 juli 2017 en door ongunstige wisselkoersbewegingen (-4%).
De sterke organische groei werd gestuwd door de verrekening van hogere walsdraadprijzen en door andere gunstige prijsmixeffecten. De volumes lagen -3% onder het niveau van vorig jaar door de aanhoudend zwakkere vraag in sommige landen.
De gezamenlijke omzet groeide met +6% jaar op jaar. De sterke organische groei (+18%) werd grotendeels tenietgedaan door de translatie-impact van wisselkoersschommelingen (-12%), voornamelijk gedreven door de waardevermindering van de Braziliaanse real tegenover de euro (-21,5% vergeleken met de gemiddelde koers tijdens de eerste negen maanden van 2017).
Bekaert ervaart een moeilijk maar verbeterend ondernemingsklimaat in de meeste landen in de regio. Gezien de sterke marktposities en de maatregelen die we hebben genomen om de performantie van de business te verbeteren, verwachten we dat dit segment een goede onderliggende prestatie zal blijven leveren. We hebben de sluiting van de verlieslatende Dramix®-fabriek op 7 september 2018 aangekondigd en hebben er eind oktober 2018 de productie stopgezet.

Pacifisch Azië
In vergelijking met de eerste negen maanden van 2017 realiseerde Bekaert bijna 10% organische omzetgroei in Pacifisch Azië. De volumes stuwden de omzet bijna +8% hoger en het gezamenlijke effect van gestegen walsdraadprijzen en prijsmix voegden +2% toe. De geconsolideerde omzetgroei werd afgeremd tot +6% door ongunstige wisselkoerseffecten (-4%).
De volumegroei zwakte in het derde kwartaal af tot +4% in vergelijking met het sterke derde kwartaal vorig jaar.
De robuuste groei van de rubberversterkingsactiviteiten in de hele regio werd gedeeltelijk tenietgedaan door een zwakkere vraag uit andere sectoren, zoals de landbouwsector die werd getroffen door de extreme droogte in Australië, en door de zeer lage volumes in onze zaagdraadactiviteiten in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.
We verwachten dat de solide vraag in onze bandenmarkten zal aanhouden in het laatste kwartaal van 2018, met enige seizoenseffecten van de Chinese herfstvakantie begin oktober. We blijven ook voorzichtig omtrent de mogelijke impact van handelsspanningen op onze business. In de sector van de zonne-energie veroorzaakte de verlaging van terugleververgoedingen een plotse daling in nieuwe fotovoltaïsche installaties vanaf het derde kwartaal. In lijn met de vraagontwikkelingen voor fixed abrasive zaagdraad voegen we capaciteit toe aan onze voorlopig nog beperkte productieschaal. We slanken onze activiteiten in Ipoh, Maleisië, af om de fabriek om te vormen tot een meer rendabele hoogkoolstofstaaldraadfabriek. De start-upproblemen bij de capaciteitsuitbreidingen in India, Indonesië en China worden opgelost.

Bridon-Bekaert Ropes Group
In vergelijking met de eerste negen maanden van 2017 realiseerde Bridon-Bekaert Ropes Group (BBRG) bijna +5% organische omzetgroei. Deze werd evenwel volledig tenietgedaan door wisselkoersbewegingen (-5%).
In het derde kwartaal bedroeg de organische groei +8%, dankzij betere volumes (+4%) en een positieve prijsmix (+4%). De wisselkoerseffecten vlakten af tot -2% voor het kwartaal.
Op 24 oktober 2018 verwierf Bekaert de 33%-participatie van Ontario Teachers’ Pension Plan in BBRG. De volledige eigendom verwerven over BBRG zal de business helpen om een versnelde ommekeer tot stand te brengen en het echte potentieel ervan te realiseren.
We voorzien aanhoudend moeilijke marktomstandigheden voor de kabelactiviteiten in de nabije toekomst. Met CEO Brett Simpson aan het stuur van BBRG sinds 1 september 2018, levert de groep inspanningen om een ommekeer te versnellen via een driejaars winstherstelprogramma. Zo heeft BBRG onder meer de businessactiviteiten geherstructureerd in Brazilië, innovatie- en commerciële partnerschappen afgesloten voor de co-ontwikkeling en het op de markt brengen van hybride en synthetische kabels, en implementeert de groep acties voor organisatorische doeltreffendheid en efficiëntie.

Investeringen en andere informatie
Op 15 oktober 2018 heeft Bekaert de herfinanciering van de uitstaande schuld van Bridon-Bekaert Ropes Group (BBRG) afgerond. Deze behelst: (1) de tijdelijke herfinanciering via een brugfinanciering – vrij van financiële convenanten – met een groep banken voor een maximale looptijd van twee jaar, voorafgaand aan een definitieve beslissing over de langetermijnfinanciering; (2) de terugbetaling van € 294 miljoen aan het BBRG-bankensyndicaat; (3) de opheffing van alle daarbij horende garanties; (4) de opheffing van de afgeschermde (ring-fenced) schuldstructuur; en (5) aanzienlijk lagere interestlasten op de geherfinancierde BBRG-schuld. De schuld van BBRG is opgenomen in Bekaert’s geconsolideerde cijfers sedert de oprichting van Bridon-Bekaert Ropes Group. De huidige herschikking en herfinanciering verlagen Bekaerts geconsolideerde nettoschuld met € -33 miljoen.

Op 24 oktober 2018 verwierf Bekaert de 33%-participatie van Ontario Teachers’ Pension Plan in Bridon-Bekaert Ropes Group (BBRG). De transactie omvatte de betaling door Bekaert van het equivalent van USD 8 miljoen als vergoeding voor (a) de BBRG-rechten die het nog niet in bezit had en (b) de kwijting van eender welke andere verplichting ten aanzien van Ontario Teachers’.
De investeringen in materiële vaste activa bedroegen € 140 miljoen in de eerste negen maanden van 2018 (€ 180 miljoen in dezelfde periode vorig jaar). Deze omvatten uitbreidingsprogramma’s in EMEA en Pacifisch
Azië in het bijzonder. We voorzien minder dan € 200 miljoen te investeren voor het boekjaar 2018 (tegenover € 273 miljoen vorig jaar).
Verschillende businessplannen worden momenteel uitgevoerd om een ommekeer in winstgevendheid van zwakker presterende businesses te verzekeren of om activiteiten stop te zetten:
- De verlieslatende fabriek in Figline Valdarno in Italië is op schema om de kernactiviteiten stop te zetten tegen jaareinde 2018.
- De verlieslatende Dramix®-fabriek in Costa Rica heeft de productie eind oktober 2018 stopgezet.
- Bekaert Bradford, Verenigd Koninkrijk, ondergaat een afslanking van de activiteiten in lijn met de marktrealiteit in de business van flexibele pijpleidingen.
- Bekaert Ipoh, Maleisië, ondergaat een afslanking van de activiteiten en omvorming tot een hoogkoolstofstaaldraadfabriek.
- Bridon-Bekaert Ropes Group heeft de operaties in Brazilië geherstructureerd om de organisatie
wendbaarder, klantgerichter en winstgevender te maken.
De nettoschuld bedroeg € 1 303 miljoen op 30 september 2018, € 98 miljoen hoger dan op 30 september 2017 en € -36 miljoen lager dan op 30 juni 2018. We nemen cashgeneratie-acties om de nettoschuld op onderliggende EBITDA tegen jaareinde 2018 aanzienlijk terug te schroeven.
Sinds 1 juli 2018 werden 2 182 eigen aandelen aangeleverd in het kader van de uitoefening van aandelenopties en het Bekaert Personal Shareholding Requirement Plan. Als gevolg daarvan bezit Bekaert nu 3 935 347 eigen aandelen.

Financiële kalender
Resultaten 2018 1 maart 2019
Jaarverslag 2018 beschikbaar op Internet 29 maart 2019
Activiteitenverslag 1ste kwartaal 2019 8 mei 2019
Algemene Vergadering van Aandeelhouders 8 mei 2019
Halfjaarresultaten 2019 26 juli 2019
Activiteitenverslag 3de kwartaal 2019 15 november 2019

tijd 09.13
Beakaert EUR 21,84 +1,32 vol. 66.567Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL