Model portefeuille
Rendement portefeulle
+12.035 %

Rendement AEX
+33.325 %

Startdatum
01-01-2009

Startwaarde portefeuille € 74082.37

Startwaarde AEX
€ 245.94


Laatste update:
29-01-2010

Novisource sluit 2016 af met omzet- en winstgroei

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 12/04/2017 07:19
Een groeiende omzet en winstgevendheid en een verlaging van de kosten: zo stond
Novisource ervoor aan het eind van 2016. Het bestuur spreekt van een mooi resultaat en een goede uitgangspositie voor 2017 zeker gelet op de onrustige start in de eerste helft van het jaar.
Een bestuurswissel zorgde voor onzekerheid in de eerste helft van het jaar. De resultaten over de eerste 6 maanden waren niet goed. De interim aangestelde CEO voerde in nauwe samenwerking met het waarnemend commissariaat een programma uit om de winstgevendheid van de onderneming snel te verbeteren. Het resultaat mag er zijn: de omzet groeide met 13,5% tot 63,2 miljoen. De winstgevendheid verbeterde in de tweede helft van 2016. Het bedrijfsresultaat, gezuiverd voor eenmalige bijzondere kosten, steeg naar 631 Keuro: een groei van 21,6% tov 2015. De cashpositie bleef goed en bedroeg ultimo 2016 5,8 miljoen euro.

2016 2015 2014
in duizenden euro's tenzij anders aangegeven
Resultaat
Netto-omzet 63.238 55.695 41.995
Brutowinst 4.739 5.219 4.234
Bedrijfsresultaat -478 407 -576
Bedrijfsresultaat exclusief bijzondere posten 1) 631 519 424
Resultaat na belastingen -393 281 -667
Nettoresultaat per aandeel (in euro’s) -0,03 0,02 -0,06
Vermogenspositie
Balanstotaal 16.575 13.396 11.677
Eigen vermogen 3.013 3.379 3.017
Solvabiliteit (in % van balanstotaal) 18% 25% 26%
Liquiditeit als verhoudingsgetal (vlottende activa
ten opzichte van kortlopende verplichtingen) 1,20 1,30 1,30
Netto kaspositie 5.785 4.748 3.877
Medewerkers (fte ultimo jaar)
Consultants 70 66 57
Indirecte medewerkers 22 28 24
Ingehuurde externe professionals 306 277 284
Aandelen (x 1.000)
Gemiddeld aantal uitstaande aandelen 11.720 11.677 10.484
Gemiddeld aantal uitstaande aandelen (verwaterd) 12.292 12.278 11.391
Aantal uitstaande aandelen jaareinde 11.737 11.704 11.650
Hoogste koers (in euro's) 2,76 3,10 3,82
Laagste koers (in euro's) 1,75 2,45 2,65
Ultimo koers (in euro's) 2,06 2,80 3,00

1) Bijzondere posten 2016
a. Kosten gemoeid met afvloeiing RvC en RvB € 109.000
b. Reorganisatie kosten € 1.000.000,00

De focus voor 2017 is gericht op het versnellen van omzetgroei met eigen personeel en het verder verhogen van de winstgevendheid. Hierbij zal ingezet worden op acquisities en op autonome groei. De recente acquisitie van Opdion levert daar een eerste belangrijke bijdrage aan. Gelet op de sterke vraag vanuit de markt is Novisource een uitgebreide wervingscampagne gestart gericht op een forse groei van het aantal medewerkers in loondienst. De komende jaren wil Novisource een groeiversnelling realiseren met eigen medewerkers waardoor de relatieve winstgevendheid verder zal verbeteren.
De start van 2017 was sterk ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het bestuur handhaaft dan ook de eerder uitgesproken verwachting dat het bedrijfsresultaat over 2017 kan uitkomen op 1,5 miljoen euro. Hierbij zijn de eventuele kosten gemoeid met de conversie van alle niet beursgenoteerde aandelen A naar beursgenoteerde aandelen B buiten beschouwing gelaten. Novisource is in afwachting van een standpunt van de AFM op het door haar ingediende conversieverzoek.

Jaarverslag 2016
Vanaf 11 april 2017 is het Jaarverslag 2016 te downloaden op www.novisource.nl

Aandeelhoudersvergadering
Op 6 juni 2017 van 14.00 tot 15.30 uur vindt in NBC Congrescentrum te Nieuwegein de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering plaats. Meer informatie zal tijdig op www.novisource.nl worden gepubliceerd.

Novisource publiceert op 24 augustus de halfjaarcijfers 2017. Er zullen geen kwartaalcijfers in 2017 gepubliceerd worden.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL