Oranjewoud N.V. halfjaarcijfers 2018

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 28/09/2018 06:31
Netto winst van € 6,9 miljoen bij stabiele omzet
? Bedrijfsopbrengsten gestegen naar € 1.005,2 miljoen (2017: € 1.002,1 miljoen)
? Ebitda resultaat € 27,1 miljoen (2017: € 30,8 miljoen)
? Netto winst € 6,9 miljoen (2017: € 7,8 miljoen)
? Orderportefeuille € 3,4 miljard (2017: € 2,9 miljard)
? Solvabiliteit 20,0% (halfjaar 2017: 17,3%; ultimo 2017: 21,7%)
? Geen prognose voor tweede halfjaar en geheel 2018
Kerncijfers
2018 2017
Resultaat (bedragen x € 1 mln.) Halfjaar Halfjaar
Bedrijfsopbrengsten 1.005,2 1.002,1
Ebitda 27,1 30,8
Amortisatie 5,4 5,1
Netto resultaat (na belasting) 6,9 7,8
Netto resultaat toe te rekenen
aan aandeelhouders Oranjewoud 5,7 7,1
Medewerkers (headcount)
Aantal ultimo eerste halfjaar 10174 10098
Orderportefeuille (x € 1 mln.)
Totaal ultimo eerste halfjaar 3.412 2.863
Vermogen (bedragen x € 1 mln.) 30-06-2018 31-12-2017
Eigen vermogen (EV) 305 311
Totaal vermogen (TV) 1.526 1.437
EV/TV 20,0% 21,7%
Deze cijfers zijn ontleend aan de administratie van Oranjewoud N.V. Op deze cijfers is geen accountantscontrole toegepast.

Algemeen
Oranjewoud N.V., topholding van Strukton Groep en Antea Group, is actief op het gebied van advies- en
ingenieursdiensten, sport- en vrije tijdsvoorzieningen, detachering, railsystemen, civiele infrastructuur, techniek en
gebouwen en pps-concessieprojecten. De organisatie is leverancier van kwalitatief hoogwaardige diensten op het brede
terrein van infrastructuur en accommodatie-oplossingen, stedelijke ontwikkeling, bouw, natuur en landschap, milieu en
veiligheid en sport- en vrijetijdsvoorzieningen. Oranjewoud N.V. verzorgt daarbij het gehele traject van studie, advies,
ontwerp, planvoorbereiding en directievoering tot realisatie, beheer en exploitatie.
Oranjewoud N.V. heeft voor de middellange termijn vier strategische groeisectoren gedefinieerd. Dit zijn Infrastructuur,
Milieu, Ruimtelijke Ontwikkeling en Water.
Omzet en resultaat
Oranjewoud N.V. richt zijn activiteiten op vijf segmenten.
Advies- en ingenieursdiensten Halfjaar Halfjaar
(bedragen x € 1 mln.) 2018 2017
Bedrijfsopbrengsten 202,0 199,9
Ebitda 11,3 9,7
Orderportefeuille 271,5 250,2
Aantal medewerkers (ultimo) 3156 3057
Het segment Advies- en ingenieursdiensten (Antea Group) (Nederland, België, Frankrijk, Spanje, Verenigde Staten en
India) heeft in het eerste halfjaar van 2018 in de volle breedte de prestatie uit het eerste halfjaar 2017 verbeterd. Dit
geldt voor zowel de omzet als het Ebitda resultaat. Enkel in de Verenigde Staten bleef de omzet achter, met name als
gevolg van de zwakkere US dollar. De orderportefeuille is goed gevuld. De toename van het aantal medewerkers is met
name het gevolg van de overname van Iceacsa Consultores (Spanje) in november 2017.
Railsystemen Halfjaar Halfjaar
(bedragen x € 1 mln.) 2018 2017
Bedrijfsopbrengsten 336,8 348,1
Ebitda 17,0 19,5
Orderportefeuille 2.023,1 1.333,4
Aantal medewerkers (ultimo) 3793 3702
De omzet van het segment Railsystemen is gering gedaald ten opzichte van de vergelijkbare periode van het vorige jaar.
Dit is met name het gevolg van een lager productievolume in Zweden. In Nederland liggen de bedrijfsopbrengsten in lijn met de vergelijkbare periode van voorgaand jaar. De gerealiseerde Ebitda ligt onder die van vorig jaar als gevolg van lagere marges in Nederland. De aanzienlijke stijging van de orderportefeuille wordt veroorzaakt door de orderintake in Italië en Zweden. De groei van de orderportefeuille heeft geleid tot een stijging van het aantal medewerkers.
Civiele infrastructuur Halfjaar Halfjaar
(bedragen x € 1 mln.) 2018 2017
Bedrijfsopbrengsten 255,8 271,3
Ebitda -3,7 -2,0
Orderportefeuille 456,2 674,3
Aantal medewerkers (ultimo) 1267 1414

De integratie van de civiele activiteiten en specialismen van Strukton Civiel en Strukton International is in volle gang. Per 1 januari 2018 zijn deze twee segmenten samengevoegd tot één segment Civiele infrastructuur. De omzet binnen het segment is licht gedaald door het metroproject in Riyad (Saoedi-Arabië) doordat de piek van de productie al heeft plaatsgevonden. De voortgang van het metroproject verloopt nog steeds volgens planning. Het project is naar verwachting eind 2020 afgerond. De resultaatverwachting blijft ongewijzigd. De afronding van de realisatiefase van een grote projecten in Nederland heeft eveneens geleid tot een lagere productie dan vorig jaar. De productie van de
regiobedrijven in Nederland ligt vrijwel in lijn met voorgaand jaar.
Door de lagere productie ligt ook het operationeel resultaat onder het niveau van het eerste halfjaar 2017. De lagere orderportefeuille is het gevolg van de productie op het metroproject in Riyad. De lagere productie en orderportefeuille
hebben geleid tot een daling van het aantal medewerkers.

Techniek en Gebouwen Halfjaar Halfjaar
(bedragen x € 1 mln.) 2018 2017
Bedrijfsopbrengsten 180,3 152,9
Ebitda 2,4 3,1
Orderportefeuille 623,9 571,9
Aantal medewerkers (ultimo) 1733 1733

Ten opzichte van het eerste halfjaar 2017 realiseerde het segment Techniek en Gebouwen in 2018 een hogere omzet. Dit met name als gevolg van de uitbreiding van het belang in MEET RIVM CBG. Het operationeel resultaat ligt onder het
niveau van vorig jaar. De orderportefeuille is goed gevuld.

Overig Halfjaar Halfjaar
(bedragen x € 1 mln.) 2018 2017
Bedrijfsopbrengsten 30,3 29,9
Ebitda 0,1 0,5
Orderportefeuille 37,3 33,7
Aantal medewerkers (ultimo) 225 192

Het segment Overig bestaat uit Sport, Detachering en Overig. De toename van de orderportefeuille is gerealiseerd door Sport.

Seizoeneffecten
De ontwikkeling van de omzet en het operationele resultaat in het kalenderjaar wordt beïnvloed door seizoeneffecten.
Traditioneel ontwikkelen de omzet en het resultaat in het kalenderjaar zich in het tweede halfjaar sterker dan in het eerste halfjaar. Dit seizoenpatroon is met name evident in de segmenten Railsystemen, Civiele infrastructuur en Techniek
en Gebouwen alsmede bij Sport (segment Overig).

Balans en kasstromen
De solvabiliteit ultimo het eerste halfjaar 2018 is 20,0%. Ultimo het eerste halfjaar 2017 was de solvabiliteit 17,3% en
ultimo 2017 21,7%. De kasstromen en de kaspositie zijn in lijn met de verwachtingen.

Financiering en aandelenkapitaal
Bankconvenanten
Oranjewoud N.V. en Strukton Groep zijn per 30 juni 2018 compliant ten aanzien van de met de banken overeengekomen
convenanten.

Risico's
De beschrijving van de belangrijkste risico’s is opgenomen in het jaarverslag 2017. De inschattingen in dit halfjaarbericht
zijn gelijk aan degene die zijn toegepast bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2017.

Vooruitzichten
Het bestuur van Oranjewoud N.V. doet geen uitspraak over omzet en resultaat voor het gehele jaar 2018.

Bestuurdersverklaring
Op dit halfjaarbericht is geen accountantscontrole toegepast.
Het bestuur verklaart dat, voor zover haar bekend:
? het halfjaarbericht 2018 een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie en het resultaat van Oranjewoud N.V. en de gezamenlijke in de consolidatie opgenomen ondernemingen;
? het halfjaarbericht van de raad van bestuur een getrouw overzicht geeft van de informatie vereist ingevolge artikel 5:25d leden 8 en 9 van de wet op het financieel toezicht.

Namens de Raad van Bestuur
Ir. G.P. SanderinkBeperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL