Oranjewoud, forse verbetering van het resultaat in 2017 EN onze brief van Directie en Raad v. Commissarissen.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 27/04/2018 07:16
Gouda, 26 april 2018
- Netto-omzet gestegen naar 2,4 miljard euro (2016: 2,3 miljard euro)
- Operationeel resultaat (ebitda) aanzienlijk gestegen naar 96,9 miljoen euro (2016: 71,4 miljoen euro); een
toename van 25,5 miljoen euro
- Stijging van het operationeel resultaat (ebitda) met name door de segmenten Railsystemen en Advies- en
ingenieursdiensten
- Forse stijging van het netto resultaat naar 40,1 miljoen euro (2016: 13,9 miljoen euro); een toename van
26,2 miljoen euro
- Solvabiliteit gestegen naar 21,7% (2016: 16,8%)
- Orderportefeuille met 217 miljoen euro gestegen naar 3,3 miljard euro (2016: 3,1 miljard euro).

2017 2016 2015 2014 2013
Resultaat (bedragen x € 1 mln.)
Netto-omzet 2.384,7 2.315,6 2.305,6 2.136,8 1.962,1
Ebitda 96,9 71,4 88,7 16,3 44,6
Nettoresultaat (na belasting) 40,1 13,9 19,2 (25,1) (12,6)
Totaalresultaat na belastingen 39,3 15,3 26,8 (38,5) (11,6)
Totale netto kasstroom (11,7) 43,9 56,5 17,0 17,1
Totale operationele kasstroom 65,8 1 03,7 67,0 56,6 49,4
Vermogen (bedragen x € 1 mln.)
Eigen vermogen (EV) 311,3 273,9 242,1 206,5 246,8
Totaal vermogen (TV) 1.436,9 1.632,8 1.661,3 1.467,3 1.317,9
EV/TV 21,7% 16,8% 14,6% 14,1% 18,7%
Medewerkers (headcount)
Aantal ultimo boekjaar 10232 9864 10187 10499 10587
Orderportefeuille (bedragen x € 1 mln.)
Advies- en ingenieursdiensten 241,7 234,9 248,6 230,7 246,6
Rail 1.896,8 1.486,0 1.290,0 1.196,4 1.043,2
Civiel 334,7 341,0 470,3 380,3 1.462,1
International 277,8 520,0 919,9 952,0 -
Techniek en gebouwen 549,3 502,0 538,2 445,2 507,6
Overig 16,9 16,4 12,0 12,8 11,6
Totaal 3.317,2 3.100,3 3.479,0 3.217,4 3.271,1

Omzet en resultaat
De facto is Oranjewoud N.V. samengesteld uit een tweetal groepen, te weten Antea Group en Strukton Groep. In 2017 hebben de Board van Antea Group en de Groepsdirectie van Strukton Groep beide separaat veel effort gestoken in het verder ontwikkelen en verbeteren van een onderscheidende strategie. Van deze strategie wordt in 2018 veel verwacht.
De resultaten over het jaar 2017 geven de bevestiging dat het ingezette beleid volgend uit de veranderde strategie, effect sorteert. Belangrijk daarbij is dat:
- De Groep voor het derde jaar op rij winstgevend is en in 2017 zowel qua omzet als resultaat (Ebitda en netto) goed heeft gepresteerd
- De continuïteit van de Groep is gewaarborgd door de nieuwe (ringfenced) financiering van Strukton Groep N.V.
- De uitdagende reorganisatie en optimalisatie in Frankrijk na de overname van Groupe IRH in 2017 positief is verlopen
- Goed renderende organisatieonderdelen (Antea Nederland, Antea België, Strukton Rail) goed of nog beter zijn blijven renderen.
Oranjewoud heeft in 2017 een netto-omzet behaald van 2,4 miljard euro (2016: 2,3 miljard euro). In alle segmenten - met uitzondering van het segment Civiele infrastructuur - nam de omzet toe in 2017. De omzetgroei in het segment Advies- en ingenieursdiensten, toename met 8,2 miljoen euro tot 396,6 miljoen euro, werd met name gerealiseerd door Antea Nederland. De groei in het segment Railsystemen, een toename van 49 miljoen euro tot 877,9 miljoen euro, is Rail-breed in de verschillende landen tot stand gekomen. Het segment Internationale infrastructuur en railsystemen zag de omzet met 23,9 miljoen toenemen tot 268,0 miljoen euro. Deze toename is het gevolg van de hogere productie op het metroproject in Riyad, Saoedi-Arabië. In het segment Civiele infrastructuur daalde de omzet met 62,9 miljoen euro tot 420,9 miljoen euro. De lagere omzet is het gevolg van afronding van de realisatiefase van een aantal grote projecten in 2016 en lagere productie dan voorgaand jaar bij de regiobedrijven. De omzet in het segment Techniek en gebouwen steeg met 24,3 miljoen tot 347,5 miljoen euro. Dit is met name het gevolg van de in boekjaar 2016 gevormde verliesvoorziening voor het project RIVM/CBG. De onderdelen ‘beheer en onderhoud’ en ‘revitalisering en ontwikkeling’ presteerden goed.
Het operationeel resultaat (Ebitda) steeg in 2017 met 25,5 miljoen euro van 71,4 miljoen euro naar 96,9 miljoen euro als gevolg van verbeterde performance bij Advies- en ingenieursdiensten (+ 15,5 miljoen euro), Railsystemen (+ 15,1 miljoen euro), Techniek en gebouwen (+ 10,2 miljoen euro) en Overig (+ 1,7 miljoen euro). Het netto resultaat steeg in 2017 met 26,2 miljoen euro van 13,9 miljoen euro naar 40,1 miljoen euro.
Strategie
De hoofdpunten van de strategie zien op:
- Onderscheidend vermogen creëren en uitnutten
- Investeren in technologie en specialistische producten
- Focus op innovatie en digitale transformatie
- Optimaliseren van het risicoprofiel van projecten
- Evenwicht tussen omzet-risico-resultaat
- Business development in geselecteerde sectoren en landen
- Synergie binnen en tussen segmenten.
Strukton Groep concentreert zich op die activiteiten waar zijn kracht ligt. Onderhoud en beheer, met gebruik van hoogwaardige technologie, domeinkennis en vakmanschap, vormen de basis van de onderneming. Dit zorgt voor stabiliteit en biedt Strukton bovendien de kans zich te onderscheiden, door het gerichte gebruik van data bij beheer en onderhoud. Daarnaast richt Strukton zich op projecten met een sterke technologiecomponent en op projecten waarvoor het zijn specialismen kan inzetten en die goed aansluiten bij bewezen kennis en kunde van Strukton.
Strukton zoekt de aansluiting bij wereldwijde ontwikkelingen, waaronder urbanisatie en de daarmee gepaard gaande groeiende behoefte aan metro’s en lightrail. Daarnaast ziet Strukton kansen op het gebied van spoorgoederenvervoer. De nadruk in het soort werk is de afgelopen jaren verschoven, waarbij beheer en onderhoud het grootste deel is, gevolgd door specialismen en projecten.

De resultaten van het segment Railsystemen (Strukton Rail) zijn goed. Het gehele railbedrijf heeft hieraan bijgedragen. In Zweden heeft Strukton Rail diverse nieuwe opdrachten aangenomen. Daarbij is de nadruk in het soort werk nog meer komen te liggen op onderhoud. Ook in Denemarken presteerde Strukton Rail goed, waar diverse projecten voor modernisering van de spoorbeveiliging (ERTMS) lopen, naast spoorbouw en -vernieuwingen. In Nederland heeft Strukton Rail goed gepresteerd. De organisatie heeft diverse contracten voor prestatiegericht onderhoud binnengehaald. De markt in België is moeilijk, waardoor de resultaatbijdrage uit België beperkt is. Het bedrijf in Italië zette goede prestaties neer, met onder andere spoorvernieuwingen in binnen- en buitenland. In de nieuwe focuslanden Australië en de Verenigde Staten heeft Strukton Rail de eerste opdrachten uitgevoerd. De vooruitzichten zijn veelbelovend.
Had het segment Civiele Infrastructuur (Strukton Civiel) in 2016 de opwaartse lijn te pakken, in 2017 zijn de resultaten helaas negatief. Bij alle regio’s en deelbedrijven worden stappen gezet om risico’s te verkleinen en de kwaliteit van het werk te vergroten. De specialismen van Strukton Civiel presteren goed, maar Strukton Civiel Projecten opereert in een markt waar de concurrentie groot is. Het blijft daarom van belang om te zoeken naar een goede balans tussen winst en risico’s. In 2018 zullen de civiele activiteiten en specialismen van Strukton Civiel en Strukton International worden geïntegreerd.
Het segment Techniek en gebouwen (Strukton Worksphere) zette in 2017 een goed resultaat neer. Vooral het onderdeel beheer en onderhoud en het onderdeel revitalisering en ontwikkeling presteren goed. De gekozen strategie werpt haar vruchten af. De projecten-tak vergde aandacht in 2017, met een aantal verlieslatende projecten. Daarentegen is de herontwikkeling van de voormalige Knoopkazerne tot een modern rijkskantoor positief verlopen. De nieuwbouw voor het RIVM/CBG is in 2017 vlot getrokken en het project is onder controle.
In 2017 presteerde het segment Internationale infrastructuur en railsystemen (Strukton International) goed. De specialismen presteren goed, zowel het afzinken als de injectietechnieken. De werkmaatschappij heeft projecten in Turkije, Duitsland, Riyad, Qatar en Chili.
Het segment Advies- en ingenieursdiensten (Antea Group) is een internationaal advies- en ingenieursbedrijf, gespecialiseerd in full-service oplossingen op het gebied van milieu, water, infrastructuur en ruimtelijke ordening. Antea Group levert duurzame resultaten voor een betere toekomst. Antea Group bedient klanten variërend van wereldwijde energiebedrijven en fabrikanten tot donororganisaties, nationale overheden en lokale gemeenten.
Door strategisch denken, multidisciplinaire perspectieven en technische expertise te combineren, kan Antea Group zeer effectief de uitdagingen van zijn klanten oplossen. De landenorganisaties van Antea Group zijn gericht op de ontplooiing van activiteiten in het eigen land. Overstijgend is Antea Group als groep actief in internationale tenders – bijvoorbeeld voor donororganisaties - en in productontwikkeling en innovaties en digitale transformatie als ook in internationale speerpunten, bijvoorbeeld op het gebied van water, remediation en data- en assetmanagement.
Elke dag is de ambitie van Antea Group om zijn activiteiten duurzaam te laten groeien door een internationale onderneming op te bouwen die de expertise van zijn bronnen benut om innovatieve oplossingen te leveren aan partners en cliënten. Antea Group biedt client value via een gevarieerd portfolio van advies- en ingenieursdiensten die rekening houden met de actuele uitdagingen van de markt en fit-for-purpose oplossingen promoten. De medewerkers zijn gepassioneerd voor hun vak en werken aan het vertalen van complexe vereisten naar haalbare acties. De onderneming is agile en adaptief van aard, in staat om te innoveren en optimaal gebruik te maken van wereldwijde middelen om toonaangevend te blijven in de sector. Door Antea Group te engagen, profiteren klanten van succesvolle projecten die de aarde beschermen, business groei mogelijk maken en sociaal welzijn waarborgen.
Antea Group heeft in 2017 een prima prestatie neergezet en heeft met een geringe stijging van de netto-omzet het operationeel resultaat ten opzichte van 2016 ruim weten te verdubbelen. Antea Nederland - als grootste landenorganisatie - bleef de trekker en ook Antea België presteerde weer prima. Antea Frankrijk versterkte het bedrijfsresultaat in 2017 door in tegenstelling tot vorig jaar een duidelijk positief operationeel resultaat te scoren. De bijdrage van Antea Verenigde Staten was eveneens positief. De werkvoorraad is vergelijkbaar met vorig jaar.

Overnames
In 2017 zijn twee overnames geëffectueerd, in lijn met de strategische doelstellingen die zijn geformuleerd voor de vier strategische groeisectoren.

Promofer
Strukton Rail Italy S.r.l. heeft op 6 september 2017 60% van de aandelen van Promofer S.r.l. overgenomen. Promofer S.r.l. realiseert beveiligingssystemen voor spoorwegen en scheepswerven. Promofer S.r.l. telt 25 medewerkers en de bedrijfsopbrengsten zijn 3,5 miljoen euro.

Iceacsa Consultores
Op 27 november 2017 heeft Oranjewoud N.V. via zijn dochter Antea Group N.V. de aandelen van Iceacsa Consultores S.L.U. overgenomen van Suma de Vectores S.L. Iceacsa is voornamelijk actief op het gebied van infrastructuur, planning en mobiliteit. Iceacsa is een in 1985 opgericht Spaans ingenieursbureau met ruim tachtig medewerkers waarvan de helft werkzaam is vanuit het hoofdkantoor in A Coruña. Daarnaast heeft het bureau kantoren in Latijns-Amerika: Mexico, Panama en Colombia. Meer dan de helft van de projecten wordt uitgevoerd in Spaanstalig Latijns-Amerika.
Met deze overname zet Antea Group een volgende stap in zijn internationale groeiambitie. De overname past uitstekend bij de ambitie om internationaal door te groeien en de positie te verstevigen. Deze overname biedt verdere mogelijkheden hiertoe, enerzijds door het uitbreiden in Zuid-Europa en anderzijds door expansie in Zuid-Amerika door het verder verkrijgen van toegang tot de Spaanstalige Latijns-Amerikaanse markt.

Financiering
In april 2018 heeft Strukton een nieuwe financiering afgesloten voor een periode van drie jaar, met twee keer een verlengingsoptie van een jaar. Deze financiering heeft betere voorwaarden en condities en het toezicht van de banken staat meer op afstand.

Gebeurtenissen na balansdatum
In januari 2018 heeft Strukton Rail A/S de Deense activiteiten van Eltel op het gebied van onderhoud en instandhouding van railsystemen overgenomen. De transactie betreft een overname van onderhoudscontracten en spooronderhoudsmaterieel. Ook komen 26 medewerkers van Eltel over naar Strukton Rail. Met de overname verstevigt Strukton Rail Denemarken zijn technologische positie op het gebied van bovenleidingen en spooronderhoud.
Volgend op de overname van de Deense railactiviteiten van Eltel heeft Strukton Rail AB op 29 maart 2018 de Zweedse activiteiten van Eltel overgenomen. Ook deze transactie betreft een overname van contracten, spooronderhoudsmaterieel en medewerkers.

Segmentatie
Oranjewoud N.V. rapporteert over de segmenten Advies- en ingenieursdiensten, Railsystemen, Civiele infrastructuur, Internationale infrastructuur en railsystemen, Techniek en gebouwen en Overig.

Advies- en ingenieursdiensten
in EUR x miljoen
2017 2016
Netto-omzet 396,6 388,4
Operationeel resultaat (ebitda) 29,8 14,3
Orderportefeuille 241,7 234,9
Aantal medewerkers (ultimo)3155 3052

De netto-omzet in het segment Advies- en ingenieursdiensten is in 2017 396,6 miljoen euro (2016: 388,4 miljoen euro). Het operationeel resultaat is 29,8 miljoen euro (2016: 14,3 miljoen euro). De stijging van het aantal medewerkers per ultimo 2017 tot 3155 (2016: 3052) is met name veroorzaakt door de acquisitie van Iceacsa Consultores met per ultimo 2017 88 medewerkers in dienst.
Het economisch herstel in Nederland heeft in 2017 doorgezet. De Nederlandse overheid voert een procyclisch begrotingsbeleid en stimuleert hiermee de economische groei verder. Als gevolg van die groei begint krapte op de arbeidsmarkt te ontstaan, waardoor salarissen stijgen; een ontwikkeling waar ook Antea Group mee te maken heeft. Antea Nederland heeft zijn leidende positie, ondanks toenemende concurrentie, wederom weten te handhaven en het heeft de hoogste omzet en operationeel resultaat in de historie van het bedrijf gerealiseerd. De orderportefeuille is gestegen naar 84,0 miljoen euro (2016: 75,7 miljoen euro). Het aantal medewerkers is gestegen naar 1434 (2016: 1415).
Ten opzichte van het vorige jaar zijn de marktomstandigheden in 2017 in België nauwelijks gewijzigd. Prijsdruk, terughoudende opdrachtgevers en relatief hoge offertekosten blijven de ontwikkeling beïnvloeden. Desondanks heeft Antea België een stijging van omzet en operationeel resultaat weten te realiseren. De orderportefeuille is gestegen naar 31,8 miljoen euro (2016: 28,1 miljoen euro) en het aantal medewerkers is gelijk gebleven (201).
De economie in Frankrijk laat in 2017 een duidelijk herstel zien. Het stimuleringsbeleid van de Franse overheid begint zijn vruchten af te werpen en de verwachtingen van marktpartijen zijn positief. Ook de arbeidsmarkt begint aan te trekken. De uitdagende reorganisatie en optimalisatie in Frankrijk na de overname van Groupe IRH is in 2017 positief verlopen. De omzet steeg licht, het operationeel resultaat van Antea Frankrijk dat in 2016 negatief was, is in 2017 duidelijk positief uitgekomen. De orderportefeuille is vrijwel stabiel gebleven op 57,7 miljoen euro (2016: 58,3 miljoen euro). Het aantal medewerkers is 839 (2016: 859).
In de Verenigde Staten is de strategie van verdere diversificatie van het producten- en dienstenaanbod in 2017 doorgezet. In 2010 was Antea Verenigde Staten nog voor 50% afhankelijk van opdrachten uit de olie- en gasindustrie. Tegenwoordig is het bedrijf voor minder dan 25% afhankelijk van één bepaalde sector. Mede als gevolg van het aflopen van Environmental Liability Transfer-projecten (ELT’s ) zijn zowel omzet als operationeel resultaat licht gedaald ten opzichte van vorig jaar. De orderportefeuille is gedaald naar 53,0 miljoen euro (2016: 67,9 miljoen euro) en het aantal medewerkers is gedaald naar 385 (2016: 414).

Railsystemen
Tot de kernactiviteiten van Strukton Rail behoren nieuwbouw, vernieuwing, beheer en onderhoud van rail(systemen) en treinsystemen zowel heavy rail als light rail (inclusief tractie en bovenleiding, seinwezen, telecommunicatie en informatie- en besturingssystemen), ontwerp, bouw, installatie en inbedrijfstelling van elektrische systemen voor rolling stock, data-acquisitie en datamanagement en systeemintegratie. Strukton Rail is gespecialiseerd in assetmanagement, hooggemechaniseerde werkmethodes en machines, monitoringsystemen, meet- en inspectietreinen, energiesystemen, tractie-elektronica en boordnetsystemen en installatie en integratie van ERTMS en andere treinbeveiligingssystemen.
in EUR x miljoen
2017 2016
Netto-omzet 877,9 828,9
Operationeel resultaat (ebitda) 63,4 48,3
Orderportefeuille 1.897 1.486
Aantal medewerkers (ultimo) 3743 3497
Het segment Railsystemen heeft in 2017 naar tevredenheid gepresteerd. Rail Nederland heeft een goede performance gerealiseerd evenals de andere thuislanden Zweden, Denemarken en Italië. In de nieuwe focuslanden Australië en de Verenigde Staten heeft Rail de eerste opdrachten uitgevoerd. De vooruitzichten zijn veelbelovend.
De orderportefeuille van het segment Railsystemen is met 411 miljoen euro gestegen tot 1.897 miljoen euro (2016: 1.486 miljoen euro). In Nederland zijn diverse contracten voor prestatiegericht onderhoud binnen gehaald. Daarnaast heeft Italië een aantal grote onderhoudscontracten verworven in 2017. De orderportefeuille in Zweden en Denemarken is goed. De samenstelling van de orderportefeuille in Zweden is gewijzigd ten opzichte van eerdere jaren doordat de nadruk in het soort werk is komen te liggen op onderhoud. De markt in België is moeilijk.

Civiele infrastructuur
Tot de kernactiviteiten van Strukton Civiel behoren ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud van geïntegreerde infrastructurele projecten, kunstwerken, wegenbouw, ondergronds bouwen, waterbouw en betonbouw. Strukton Civiel is gespecialiseerd in funderingstechnieken, bitumen, milieutechniek, assetmanagement, renovatie van bruggen en sluizen, verkeerstechnieken (verkeers- en tunneltechnische installaties), prefab beton, geluidsschermen, grond- en afvalstoffenbeheer, verkeersgeleidingen en incidentmanagement.
in EUR x miljoen
2017 2016
Netto-omzet 420,9 483,8
Operationeel resultaat (ebitda) -4,9 4,6
Orderportefeuille 335 341
Aantal medewerkers (ultimo) 1221 1253
Civiel heeft een negatief operationeel resultaat gerealiseerd in het boekjaar. Dit is het gevolg van een relatief lage productie in combinatie met een aantal tegenvallende projecten. De lage productie is het gevolg van afronding van de realisatiefase van een aantal grote projecten in 2016 en lagere productie dan voorgaand jaar bij de regiobedrijven. Bij de regio’s en deelbedrijven van Civiel worden stappen gezet om de risico’s te verkleinen en de kwaliteit van het werk te vergroten. Het blijft van belang om te zoeken naar een goede balans tussen winst en risico’s. In 2018 zullen de civiele activiteiten en specialismen van Strukton Civiel en Strukton International worden geïntegreerd.
De orderportefeuille ligt in lijn met voorgaand jaar. De verlaging van het risicoprofiel, waarbij de werkinhoudelijke nadruk is verschoven van projecten naar beheer en onderhoud, heeft in 2016 al zijn weerslag gehad op de orderportefeuille. De orderportefeuille eind 2017 is goed.
Internationale infrastructuur en railsystemen
Strukton International legt de nadruk op het internationaal vermarkten van specialismen, zoals tractie-elektronica en boordnetsystemen, monitoringsystemen, energiesystemen, polymeer modified bitumen (pmb), afzink- en onderwatertechnieken en funderingstechnieken. De combinatie van specialismen en rail-civieltechnische kennis geeft Strukton een unieke positie bij de aanleg van geïntegreerde rail- en civiele infrastructurele projecten in dichtbevolkte gebieden, havens en verbindingen van havens met het binnenland. Strukton International richt zich vooral op projecten waar zijn kennis repeterend kan worden ingezet.
in EUR x miljoen
2017 2016
Netto-omzet 268,0 244,1
Operationeel resultaat (ebitda) 0,9 8,4
Ebitda plus deelnemingsresultaat 9,6 15,7
Orderportefeuille 278 520
Aantal medewerkers (ultimo) 136 155
Het operationeel resultaat van het segment Internationale infrastructuur en railsystemen wordt met name gedreven door het metroproject in Riyad (Saoedi-Arabië). Het gerealiseerde operationele resultaat inclusief deelnemingsresultaat in 2017 bedraagt 9,6 miljoen euro en ligt hiermee onder het resultaat van voorgaand boekjaar. Dit is met name het gevolg van het feit dat de piek van de civiele productie van de ‘construction joint venture’ (CJV) van het metroproject in Riyad in 2016 reeds was bereikt. Ondanks het feit dat de productie op de CJV is gedaald zijn de totale bedrijfsopbrengsten van dit segment gestegen. Dit wordt veroorzaakt door de hogere productie van andere activiteiten in het metroproject in Riyad, waarop de margebijdrage voor Strukton beperkt is. De voortgang van het metroproject verloopt volgens planning. Het project is naar verwachting in 2020 afgerond. De resultaatverwachting voor het gehele project blijft onveranderd.

Bij Strukton International is de orderportefeuille afgenomen van 520 miljoen euro naar 278 miljoen euro. Deze daling is het gevolg van de gerealiseerde productie van het metroproject in Riyad. De voortgang van het metroproject in Riyad bedraagt per 31 december 2017 circa 64% en ligt in lijn met de planning.
Techniek en gebouwen
Strukton Worksphere (segment Techniek en gebouwen) is actief op het gebied van ontwerp, ontwikkeling, realisatie, onderhoud en exploitatie van technische installaties en gebouwen in Nederland. Onderhoudswerk en beheer vormen de basis van de activiteiten, waarbij de organisatie zich richt op de markten zorg, industrie, mobiliteitsknooppunten en kantoren.
in EUR x miljoen
2017 2016
Netto-omzet 347,5 323,2
Operationeel resultaat (ebitda) 4,3 m-5,9
Orderportefeuille 549 502
Aantal medewerkers (ultimo) 1765 1701
Het resultaat van het segment Techniek en gebouwen is beter dan voorgaand jaar. Dit is met name het gevolg van de in boekjaar 2016 gevormde verliesvoorziening voor het project RIVM/CBG. Het project is onder controle. In 2017 is een technische oplossing overeengekomen voor de trillingenproblematiek met betrekking tot dit project. Een commissie van deskundigen heeft advies uitgebracht over de financiële compensatie. De financiering is aangepast. De bouwwerkzaamheden zijn gestart. Strukton is in een vergevorderd stadium om de aandelen van consortiumpartners Hurks en Heijmans over te nemen. De in 2016 gevormde verliesvoorziening blijft op hetzelfde niveau gehandhaafd. Naast RIVM vergde nog een aantal verlieslatende projecten binnen het segment de aandacht. De onderdelen ‘beheer en onderhoud’ en ‘revitalisering en ontwikkeling’ presteerden goed. De gekozen strategie werpt haar vruchten af.
De orderportefeuille is gestegen ten opzichte van voorgaand jaar. De mix van opdrachten sluit goed aan op de strategie van Strukton Worksphere.

Overig
In het segment Overig wordt gerapporteerd over de onderdelen Sport en Detachering.
in EUR x miljoen
2017 2016
Netto-omzet 73,8 47,2
Operationeel resultaat (ebitda) 3,4 1,7
Orderportefeuille 16,9 16,4
Aantal medewerkers (ultimo) 212 206

Sport
Sport bestaat uit Antea Sport Nederland, J & E Sports en Edel Grass. De omzet en het operationeel resultaat zijn ten opzichte van 2016 gestegen, met name als gevolg van de overname van 50% van de aandelen in Edel Grass eind december 2016. De orderportefeuille is gestegen naar 14,0 miljoen euro (2016: 7,9 miljoen euro) en het aantal medewerkers is gestegen naar 55 (2016: 32).

Detachering
In 2017 hebben de detacheringsbedrijven kunnen profiteren van het economisch herstel in Nederland. Ten opzichte van 2016 zijn zowel de omzet als met name het bedrijfsresultaat gestegen. Het aantrekken van goed gekwalificeerd hoger opgeleid technisch personeel blijft een uitdaging. De orderportefeuille is nagenoeg gelijk gebleven op 2,9 miljoen euro, terwijl het aantal medewerkers is afgenomen naar 157 (2016: 174).

Dividend
Oranjewoud N.V. heeft in principe de doelstelling om 30% van de nettowinst beschikbaar te stellen voor dividend. Het uitkeren van dividend is afhankelijk van toekomstige resultaatontwikkelingen, marktontwikkelingen, gewenste solvabiliteit en de ruimte onder bestaande en toekomstige bankconvenanten. Het dividend zal beschikbaar worden gesteld als keuzedividend (cash en/of aandelen).
Ter verbetering van de solvabiliteit en ter versterking van de liquiditeitspositie heeft Oranjewoud N.V. op 21 december 2016 zijn Eigen Vermogen met 19 miljoen euro versterkt door onderhandse plaatsing bij Sanderink Investments B.V. In 2017 is het Eigen Vermogen verder verbeterd door het gerealiseerde (38,1 miljoen euro) en het niet-gerealiseerde resultaat (- 0,7 miljoen euro). Het balanstotaal is duidelijk gedaald. De solvabiliteit is hierdoor weliswaar toegenomen van 16,8% naar 21,7%, maar voldoet nog niet aan de interne doelstelling van 25%. De onderneming dient voldoende middelen beschikbaar te hebben om een mogelijke groei van het werkkapitaal als gevolg van een toename van de bedrijfsomvang te kunnen financieren. Verder zijn er ook beperkingen opgelegd in de financieringsdocumentatie ten aanzien van dividenduitkeringen. De combinatie van deze feiten leidt tot het voorstel van de Raad van Bestuur om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, over het boekjaar 2017 geen dividend uit te keren.

2018
De in 2017 behaalde resultaten en strategische focus van de segmenten waarover de Groep rapporteert, geven bevestiging en vertrouwen voor de toekomst. De Raad van Bestuur doet echter geen kwantitatieve uitspraken over de verwachte resultaten voor 2018.

zie verder op
http://www.oranjewoudnv.nl/pers/jaarcijfers-2017-oranjewoud-nv

Dat er geen dividend beschikbaar wordt gesteld kan gewoon niet met dit resultaat. Slecht voordelig voor 1 aandeelhouder en dat is de GROOTAANDEELHOUDER.
Dit is mismanagement en het uitkleden van de nog zittende aandeelhouders.
Een normaal gevoerd beleid missen wij bij dit bedrijf.


Onze reactie naar Oranjewoud toe d.d. 27 april 2018

Aan de Raad van Commissarissen en Directie van Oranjewoud(Antea Group).

Als XEA en als aandeelhouder van Oranjewoud willen wij U feliciteren met de behaalde goede resultaten over het jaar 2017. De balans gaat er beter uitzien en dat zal een ieder een deugd zijn.
Prachtig dat dit bedrijf weer verder groeit & bloeit.
Maar wat is de strategie van de Directie & de Raad van Commissarissen?

Moet een bedrijf aan alle voorwaarden voldoen om een dividend te kunnen uit betalen? Kijk eens naar het eigen vermogen!
Dat laat een getrouw beeld zien en de groei van het bedrijf is NIET zorgelijk, dus laat U het dividend uitkeringsbeleid van 30% varen.
Dit is niet te begrijpen en OOK de uitleg in het PB niet!

MAAR waarom koopt de Grootaandeelhouder de heer G. Sanderink alle aangeboden aandelen onder de EUR 6 op?

Dat is zijn goed recht, maar daar zit een reden/bedoeling achter. Hij vergroot zijn belang richting de 98% en op deze manier speelt de Grootaandeelhouder een spel van uitkoop en ontmoediging van de nog zittende aandeelhouders.

Hebben deze zittende aandeelhouders de CEO (lees Oranjewoud) niet altijd gesteund ??

IS dit de beloning voor HUN steun?

Het gaat NU niet meer om de beloning, maar om de manier van waardering!
Het toont aan dat de mede aandeelhouders totaal niets te vertellen hebben, maar OOK als mens genegeerd worden in dit normaal draaiend BEDRIJF.

Triest.

Wil U deze brief in de AVA van 16 mei a.s. voorlezen/inbrengen?

Wij hopen op UW medewerking

Redactie XEABeperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL