Model portefeuille
Rendement portefeulle
+12.035 %

Rendement AEX
+33.325 %

Startdatum
01-01-2009

Startwaarde portefeuille € 74082.37

Startwaarde AEX
€ 245.94


Laatste update:
29-01-2010

Oranjewoud N.V. halfjaarcijfers 2017

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 07/09/2017 15:17
Forse resultaatsverbetering
? bedrijfsopbrengsten fractioneel gestegen (1,9%) naar € 1.002,1 miljoen (2016: € 983,1 miljoen)
? ebitda-resultaat fors verbeterd naar € 30,8 miljoen (2016: 15,8 miljoen)
? netto resultaat positief € 7,8 miljoen (2016: negatief € 9,5 miljoen)
? orderportefeuille € 2,9 miljard (2016: € 3,4 miljard)
? compliant ten aanzien van de bankconvenanten
? solvabiliteit 17,3% (2016: 16,8%)
? geen prognose voor tweede halfjaar en geheel 2017

Kerncijfers
2017 2016
Resultaat (bedragen x € 1 mln.) Halfjaar Halfjaar
Bedrijfsopbrengsten 1.002,1 983,1
Ebitda 30,8 15,8
Amortisatie 5,1 6,6
Netto resultaat (na belasting) 7,8 -9,5
Netto resultaat toe te rekenen
aan aandeelhouders Oranjewoud 7,1 -9,6
Medewerkers (headcount)
Aantal ultimo eerste halfjaar 10098 9916
Orderportefeuille (x € 1 mln.)
Totaal ultimo eerste halfjaar 2.863 3.364
Vermogen (bedragen x € 1 mln.) 30-06-2017 31-12-2016
Eigen vermogen (EV) 282,0 273,9
Totaal vermogen (TV) 1.631,6 1.632,8
EV/TV 17,3% 16,8%
Deze cijfers zijn ontleend aan de administratie van Oranjewoud N.V. Op deze cijfers is geen accountantscontrole toegepast.

Algemeen
Oranjewoud N.V., topholding van Strukton Groep en Antea Group, is een beursgenoteerde onderneming waarin nationaal en internationaal opererende bedrijven zijn ondergebracht. De tot Oranjewoud N.V. behorende ondernemingen verrichten activiteiten op het gebied van civiele infrastructuur, railsystemen, techniek en gebouwen, milieu, ruimtelijke ontwikkeling, water en recreatie. Hierbij wordt het gehele traject van studie, advies, ontwerp, planvoorbereiding en directievoering tot realisatie, beheer en exploitatie verzorgd.
Oranjewoud N.V. (Oranjewoud) is een toonaangevend partner bij het ontwikkelen en toepassen van duurzame en integrale oplossingen voor alle facetten van onze leefomgeving, waarin we wonen, werken, recreëren en reizen.
Oranjewoud N.V. heeft voor de middellange termijn vier strategische groeisectoren gedefinieerd. Dit zijn Infrastructuur,
Milieu, Ruimtelijke Ontwikkeling en Water.
Omzet en resultaat
Oranjewoud N.V. richt zijn activiteiten op zes segmenten.
Advies- en ingenieursdiensten Halfjaar Halfjaar
(bedragen x € 1 mln.) 2017 2016
Bedrijfsopbrengsten 199,9 190,8
Ebitda 9,7 0,6
Orderportefeuille 250,2 253,9
Aantal medewerkers (ultimo) 3057 3093
Voor het segment Advies- en ingenieursdiensten (Nederland, België, Frankrijk, Verenigde Staten en India) stond het eerste halfjaar 2017 in het teken van herstel. De reorganisatielasten inzake Colombia en Frankrijk beïnvloedden de Ebitda van het eerste halfjaar 2016 met € 9,4 miljoen negatief. Nederland overtreft in het eerste halfjaar van 2017 de performance van het eerste halfjaar 2016, België presteert solide, Frankrijk laat herstel zien met een positieve Ebitda door de verbeteringsacties. In de Verenigde Staten is het substitueren van omzet uit de olie- en gassector en Environmetal Liability Transfer projecten succesvol. De orderportefeuille is goed gevuld. De afname van het aantal medewerkers is voornamelijk evident in Frankrijk.

Railsystemen Halfjaar Halfjaar
(bedragen x € 1 mln.) 2017 2016
Bedrijfsopbrengsten 348,1 316,0
Ebitda 19,5 10,3
Orderportefeuille 1.333,4 1.417,1
Aantal medewerkers (ultimo) 3702 3484
Het segment Railsystemen realiseerde een hogere omzet dan in de vergelijkbare periode van het vorige jaar. Deze stijging is met name evident in Nederland, maar ook in Scandinavië en Italië zijn hogere volumes gerealiseerd. De verbetering van de Ebitda ten opzichte van vorig jaar is eveneens voornamelijk gerealiseerd in Nederland en ook in Scandinavië is een verbetering van de performance gerealiseerd. De stijging van het aantal medewerkers zit voornamelijk in Zweden.

Civiele infrastructuur Halfjaar Halfjaar
(bedragen x € 1 mln.) 2017 2016
Bedrijfsopbrengsten 166,3 185,6
Ebitda -2,4 -4,8
Orderportefeuille 350,8 473,1
Aantal medewerkers (ultimo) 1266 1318
In het segment Civiele infrastructuur liggen de bedrijfsopbrengsten onder het niveau van de vergelijkbare periode van vorig jaar, met name als gevolg van afronding van de realisatiefase van een aantal grote projecten in 2016. Daarnaast is de productie bij de regiobedrijven lager dan vorig jaar. De Ebitda is verbeterd als gevolg van een betere performance en doordat vorig jaar kosten zijn gemaakt voor reorganisatie en herstructurering. Als gevolg van deze reorganisatie en herstructurering is ook het aantal medewerkers verder afgenomen. Door de oplevering van een aantal grote projecten is de orderportefeuille afgenomen.

International Halfjaar Halfjaar
(bedragen x € 1 mln.) 2017 2016
Bedrijfsopbrengsten 105,0 113,9
Ebitda 0,4 7,7
Ebitda plus deelnemingsresultaat 3,6 8,4
Orderportefeuille 323,5 665,3
Aantal medewerkers (ultimo) 148 118
In het segment Internationale infrastructuur en railsystemen zijn de bedrijfsopbrengsten gedaald doordat de piek van de civiele productie van de “construction joint venture” (CJV) van het metro project in Riyad (Saoedi-Arabië) in 2016 is bereikt. Inmiddels is er sprake van een overgang naar de afbouw van onder meer de stationslocaties en depots, waarbij
de nadruk meer ligt op werktuigbouw en elektrotechnische werkzaamheden. Daarnaast zijn de activiteiten van de “track joint venture” (spoor) toegenomen. De afname van de bedrijfsopbrengsten van de CJV wordt deels gecompenseerd
door een hogere productie van de andere activiteiten in het Riyad project. Hierbij moet worden aangetekend dat de nieuwe activiteiten op dit moment lagere marges genereren als gevolg van een prudente resultaatname bij aanvang van
die activiteiten. De resultaatsverwachting voor het gehele project blijft onveranderd. Verder is door een wijziging van de accounting treatment van het project een deel van het Ebitda resultaat verplaatst naar resultaat deelnemingen. De voortgang van het metroproject in Riyad verloopt volgens planning. De lagere orderportefeuille ten opzichte van halfjaar
2016 is het gevolg van de productie op het metroproject in Riyad.

Techniek en Gebouwen Halfjaar Halfjaar
(bedragen x € 1 mln.) 2017 2016
Bedrijfsopbrengsten 152,9 159,7
Ebitda 3,1 1,4
Orderportefeuille 571,9 527,3
Aantal medewerkers (ultimo) 1733 1699

In het segment Techniek en Gebouwen zijn de bedrijfsopbrengsten gering lager dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. Dit is deels het gevolg van een lagere productie bij de business unit projecten door het doorschuiven van een aantal projecten naar een later moment in het boekjaar. Het Ebitda resultaat is, ondanks de lagere omzet, ruim verdubbeld. Bij het project RIVM is een technische oplossing overeengekomen en is het aanvangscertificaat verstrekt. Een commissie van deskundigen heeft advies uitgebracht over de financiële compensatie. Op basis van deze uitspraak is het ingeschatte projectverlies, zoals verantwoord in de jaarrekening 2016, gehandhaafd. De bouwwerkzaamheden starten in het najaar van 2017.

Overig Halfjaar Halfjaar
(bedragen x € 1 mln.) 2017 2016
Bedrijfsopbrengsten 29,9 17,1
Ebitda 0,5 0,6
Orderportefeuille 33,7 27,5
Aantal medewerkers (ultimo) 192 204
Het segment Overig bestaat uit Sport, Detachering en Overig. Door het inconsolideren van Edel Grass B.V., waarvan op 21 december 2016 het belang is uitgebreid van 50% naar 100%, zijn de bedrijfsopbrengsten en de orderportefeuille gestegen.

Seizoeneffecten
De ontwikkeling van de omzet en het operationele resultaat in het kalenderjaar wordt beïnvloed door seizoeneffecten.
Traditioneel ontwikkelen de omzet en het resultaat in het kalenderjaar zich in het tweede halfjaar sterker dan in het eerste halfjaar. Dit seizoenpatroon is met name evident in de segmenten Railsystemen, Civiele infrastructuur, Internationale infrastructuur en railsystemen en Techniek en Gebouwen alsmede bij Sport (segment Overig).

Balans en kasstromen
De solvabiliteit ultimo het eerste halfjaar 2017 is 17,3%. Ultimo 2016 was de solvabiliteit 16,8%. De kasstromen en de
kaspositie zijn in lijn met de verwachtingen.

Financiering en aandelenkapitaal
Financiering
Eind juli 2017 heeft Oranjewoud N.V. de verlenging afgerond van zijn bestaande financieringsovereenkomst.

Overeenstemming over de herfinanciering was reeds eind april 2017 bereikt. De hoofdlijnen van deze financiering zijn:
• Looptijd tot en met 31 juli 2020, met de mogelijkheid om twee keer met één jaar te verlengen
• Geen verplichte aflossingen tot de einddatum
• Term loan van USD 23,8 miljoen
• Term loan van € 10,0 miljoen
• Multi-purpose facility: € 20 miljoen
• Accordion option: € 20 miljoen
Op 26 april 2017 is een verlenging van de financiering van Strukton Groep gerealiseerd. De hoofdlijnen zijn:
• Looptijd tot en met 30 juni 2018
• Geen verplichte aflossingen tot de einddatum
• Term loan van € 40 miljoen
• Rekeningcourantfaciliteit van € 75 miljoen
• Gecommitteerde bankgarantielijnen ter grootte van € 261,6 miljoen, waarvan € 163,2 miljoen voor het metroproject in Riyad, Saoedi-Arabië.
• Financiering volledig ringfenced van het financieringsarrangement van Oranjewoud N.V.
Het herfinancieringstraject voor Strukton Groep voor de periode na 30 juni 2018 is opgestart. Doelstelling is om een herfinanciering overeen te komen met een looptijd van meerdere jaren.
Bankconvenanten Oranjewoud N.V. en Strukton Groep zijn per 30 juni 2017 compliant ten aanzien van de met de banken overeengekomen convenanten.

Risico's
De beschrijving van de belangrijkste risico’s is opgenomen in het jaarverslag 2016. De inschattingen in dit halfjaarbericht
zijn gelijk aan degene die zijn toegepast bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2016.

Vooruitzichten
Het bestuur van Oranjewoud N.V. doet geen uitspraak over omzet en resultaat voor het gehele jaar 2017.

Bestuurdersverklaring
Op de halfjaarrekening is geen accountantscontrole toegepast.
Het bestuur verklaart dat, voor zover haar bekend:
? de halfjaarrekening 2017 een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie en het resultaat van Oranjewoud N.V. en de gezamenlijke in de consolidatie opgenomen ondernemingen;
? het halfjaarbericht van de raad van bestuur een getrouw overzicht geeft van de informatie vereist ingevolge artikel 5:25d leden 8 en 9 van de wet op het financieel toezicht.

Namens de Raad van Bestuur
G.P. Sanderink
7 september 2017

Ziet er goed uit en hier zitten ook nog de vakantie geld uitgaven bij, 3 en 4 kwartaal zijn altijd de betere kwartalen.
Dus nu moet er dividend in zitten over 2017

VERKORTE GECONSOLIDEERDE BALANS
(in duizenden euro's)
30-06-2017 *) 31-12-2016
Vaste activa
Immateriële vaste activa (1) 82.930 87.912
Materiële vaste activa (2) 1 73.353 174.750
Vastgoedbeleggingen 5.260 5.533
Geassocieerde deelnemingen 30.657 28.970
Overige financiële vaste activa (3) 32.226 37.969
Uitgestelde belastingvorderingen 47.317 47.786
371.743 382.920
Vlottende activa
Voorraden 31.495 31.029
Vorderingen (4) 9 90.274 996.063
Geldmiddelen en kasequivalenten (5) 2 38.111 222.781
1.259.880 1.249.873
Totaal activa 1.631.623 1.632.793
Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders van de
moedermaatschappij 2 82.044 273.913
Minderheidsbelangen 35.844 35.156
Groepsvermogen (6) 317.888 309.069
Langlopende verplichtingen
Uitgestelde personeelsbeloningen 47.545 47.434
Voorzieningen 16.972 16.582
Uitgestelde belastingverplichtingen 8.624 8 .932
Achtergestelde leningen (7) 1.000 1.000
Langlopende schulden (7) 78.067 40.676
Totaal langlopende verplichtingen 152.208 114.624
Kortlopende schulden
Handelscrediteuren 3 09.338 330.288
Schulden aan kredietinstellingen 1 40.298 32.936
Onderhanden projecten 3 33.002 381.749
Verschuldigde winstbelasting 3.379 5 .573
Voorzieningen 3.003 2.825
Overige kortlopende schulden (8) 3 72.507 455.729
Totaal kortlopende schulden 1.161.527 1.209.100
Totaal passiva 1.631.623 1.632.793
*) Geen accountantscontrole toegepast.

GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING
(in duizenden euro's) 2017 2016
Over het eerste halfjaar: *)
Netto omzet 1.002.067 983.041
Overige bedrijfsopbrengsten 8 14
Som der bedrijfsopbrengsten (10) 1.002.075 983.055
Projectkosten van derden (486.730) (496.774)
Toegevoegde Waarde 515.345 486.281
Personeelskosten (396.245) (381.460)
Overige bedrijfskosten (88.313) (89.055)
Afschrijvingen (12) (19.092) (21.468)
Totaal bedrijfskosten (503.650) (491.983)
Bedrijfsresultaat 11.695 (5.702)
Financieringsopbrengsten (13) 3 .526 2.439
Financieringskosten (13) (8.784) (8.565)
Saldo financiële baten en lasten (13) (5.258) (6.126)
Aandeel resultaat geassocieerde deelnemingen 4 .181 1.125
Resultaat voor belastingen 10.618 (10.703)
Belastingen (14) (2.845) 1.165
Resultaat na belastingen 7 .773 (9.538)
Toe te rekenen aan:
Aandeelhouders van de moedermaatschappij 7 .085 (9.576)
Minderheidsbelangen 688 38
RESULTAAT PER AANDEEL (in euro's)
Netto resultaat per aandeel toe te rekenen aan de aandeelhouders
van de moedermaatschappij (gewoon en verwaterd) 0,11 (0,16)
Gemiddeld aantal uitstaande aandelen 62.872.869 58.733.435
*) Geen accountantscontrole toegepast.

GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN
(in duizenden euro's)
Over het eerste halfjaar: *) 2017 2016
Resultaat na belastingen 7.773 (9.538)
Totaalresultaat te reclassificeren naar winst en verlies in
volgende perioden
Mutaties in reële waarde van derivaten voor hedge accounting 47 (61)
Winstbelasting effect (12) 1 5
35 (46)
Koersverschillen vreemde valuta 1.011 2.048
Winstbelasting effect - -
1.011 2 .048
Totaalresultaat te reclassificeren naar winst en verlies in
volgende perioden 1.046 2 .002
Mutatie actuariële reserve - -
Winstbelasting effect - -
Totaalresultaat niet te reclassificeren naar winst-en-verlies in
volgende perioden - -
Totaalresultaat over de verslagperiode 8.819 (7.536)
Toe te rekenen aan:
Aandeelhouders Oranjewoud 8.131 (7.574)
Minderheidsbelangen 688 38
Totaalresultaat over de verslagperiode 8.819 (7.536)
*) Geen accountantscontrole toegepast.

GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN MUTATIES IN HET EIGEN VERMOGEN
(in duizenden euro's)
Groepsvermogen Toe te rekenen aan aandeelhouders van de moedermaatschappij Minder- Totaal
Geplaatst Agio- Reserve Wettelijke Afdek- Actua- Inge- Resultaat Totaal heidskapitaal
reserve omreke- reserve kings- riële houden boekjaar eigen beningsver-
deel- reserve reserve winsten vermogen langen
schillen nemingen
Stand per 1 januari 2016 5.873 183.310 (2.684) 8.460 (2.001) (5.660) 36.760 18.088 242.146 416 242.562
Winstinhouding 2015 - - - - - - 18.088 (18.088) - - -
5.873 183.310 (2.684) 8.460 (2.001) (5.660) 54.848 - 242.146 416 242.562
Resultaat boekjaar - - - - - - - (9.576) (9.576) 38 (9.538)
Gerealiseerde resultaten - - 1.972 - - - - - 1.972 - 1.972
Niet-gerealiseerde resultaten - - 76 - (46) - - - 30 - 30
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde
resultaten na belastingen - - 2.048 - (46) - - (9.576) (7.574) 38 (7.536)
Reclassificatie naar verplichtingen - - - - - - - - - (21) (21)
Stand per 30 juni 2016 *) 5.873 183.310 (636) 8 .460 (2.047) (5.660) 54.848 (9.576) 234.572 433 235.005
Stand per 1 januari 2017 6.287 201.896 932 7.513 (1.945) (7.896) 55.795 11.331 273.913 3 5.156 309.069
Winstinhouding 2016 - - - - - - 11.331 (11.331) - - -
6.287 201.896 932 7.513 (1.945) (7.896) 67.126 - 273.913 35.156 309.069
Resultaat boekjaar - - - - - - - 7.085 7.085 688 7.773
Niet-gerealiseerde resultaten - - 1.011 - 35 - - - 1.046 - 1.046
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde
resultaten na belastingen - - 1.011 - 35 - - 7.085 8.131 688 8.819
Stand per 30 juni 2017 *) 6.287 201.896 1.943 7 .513 (1.910) (7.896) 67.126 7.085 282.044 3 5.844 317.888
*) Geen accountantscontrole toegepast.

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT
(in duizenden euro's)
Over het eerste halfjaar: *) 2017 2016
Resultaat na belastingen 7.773 (9.538)
Mutaties zonder kasstroom:
Resultaat van geassocieerde deelnemingen (4.181) (1.125)
Winstbelastingen 2.845 (1.165)
Financiële baten en lasten 5.258 6.126
Afschrijvingen en resultaat bij verkoop materiële vaste activa 19.092 21.468
Resultaat op verwerving/vervreemding groepsmaatschappij - 5.209
Mutatie in voorzieningen 1.213 1.535
Kasstroom uit operationele activiteiten voor
mutaties in werkkapitaal 32.000 22.510
Mutaties in werkkapitaal:
Crediteuren ( 19.963) (49.542)
Overige kortlopende schulden ( 30.272) (1.168)
Voorraden (466) 402
Onderhanden projecten (116.155) (45.695)
Handelsdebiteuren 15.380 46.996
Overige vorderingen en overlopende activa 53.265 37.453
Mutaties in werkkapitaal ( 98.211) (11.554)
Ontvangen dividend geassocieerde deelnemingen 2.925 3.814
Ontvangen rente 2.460 1.918
Betaalde winstbelastingen (4.406) (3.852)
( 97.232) (9.674)
Kasstroom uit operationele activiteiten (65.232) 12.836
Investeringen in immateriële vaste activa (209) (295)
Investeringen in materiële vaste activa (13.671) (10.028)
Investeringen in geassocieerde deelnemingen - (2.850)
Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa, incl. overige mutaties 5 61 131
Desinvesteringen in geassocieerde deeln., incl. overige mutaties (431) -
Mutatie overige financiële vaste activa 5.743 (4.075)
Kasstroom uit investeringsactiviteiten (8.007) (17.117)
Opgenomen leningen - 2.855
Aflossingen leningen (2.438) (1.539)
Betaalde rente (8.969) (8.457)
Kasstroom uit financieringsactiviteiten (11.407) (7.141)
Totale netto kasstroom (84.646) (11.422)
Saldo geldmiddelen en kasequivalenten op 1 januari 189.845 141.897
Koersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten (7.386) (4.333)
Saldo geldmiddelen en kasequivalenten
op 30 juni noot 5 97.813 126.142
*) Geen accountantscontrole toegepast.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN
Informatie over de vennootschap
Oranjewoud N.V. is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd in Nederland te Gouda, Antwerpseweg 8. De aandelen van de vennootschap zijn genoteerd aan de officiële Markt van Euronext N.V. te Amsterdam. Oranjewoud N.V. is voor 96,00% in handen van Sanderink Investments B.V. Sanderink Investments B.V. is voor 100% in handen van Stichting Administratiekantoor Sanderink Investments van Gerard Sanderink. Oranjewoud N.V. is actief op het gebied van advies- en ingenieursdiensten, sport- en vrije tijdsvoorzieningen, detachering, railsystemen, civiele infrastructuur, techniek en gebouwen en pps-concessieprojecten. De organisatie is leverancier van kwalitatief hoogwaardige diensten op het brede terrein van infrastructuur en accommodatie-oplossingen, stedelijke ontwikkeling, bouw, natuur en landschap, milieu en veiligheid en sport- en vrijetijdsvoorzieningen. Oranjewoud N.V. verzorgt daarbij het gehele traject van studie, advies, ontwerp, planvoorbereiding en directievoering tot realisatie, beheer en exploitatie.
Het halfjaarbericht 2017 is op 7 september 2017 opgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van de vennootschap.
Uitgangspunten
Het halfjaarrapport betreft een beknopt verslag en bevat niet alle informatie en toelichtingen van een jaarrekening. Het bericht dient derhalve te worden gelezen in combinatie met de jaarrekening 2016. Het halfjaarbericht wordt gepresenteerd in euro's, wat de functionele valuta is van de onderneming. Het halfjaarbericht is opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS) zoals die zijn goedgekeurd door de Europese Unie. Bij het opstellen van deze tussentijdse rapportage zijn dezelfde grondslagen gehanteerd als toegepast in de jaarrekening 2016, met uitzondering van de wijzigingen als gevolg van nieuwe en/of gewijzigde standaarden die vanaf 1 januari 2017 toegepast worden. De jaarrekening 2016 waarin deze grondslagen integraal zijn opgenomen, is te raadplegen via de internetsite (www.oranjewoudnv.nl). Het halfjaarbericht 2017 is opgesteld onder toepassing van IAS 34 ‘Interim Financial Reporting’.
Wijzigingen in standaarden die effectief zijn geworden voor de verslagperiode hebben geen materiële invloed gehad op de grondslagen van de Groep.
Risico's en schattingen
De opstelling van dit halfjaarbericht in overeenstemming met IAS 34 vereist dat het bestuur zich oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van baten en lasten. De schattingen en hiermee verbonden veronderstellingen zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden en verschillende andere factoren die gegeven de omstandigheden als redelijk worden beschouwd. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden verwerkt in de periode waarin de schatting wordt herzien, dan wel in toekomstige perioden indien de herziening betrekking heeft op toekomstige perioden. De inschattingen in dit halfjaarbericht zijn gelijk aan die zijn toegepast bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2016.
Financieel risicobeheer
De Groep kent een strikt beleid, dat erop is gericht huidige en toekomstige risico’s zoveel mogelijk te beperken en te beheersen en de financiële kosten te minimaliseren. Dit gebeurt door middel van algemene beheersmaatregelen, zoals interne procedures en instructies en specifieke maatregelen die zijn gericht op de beheersing van nader omschreven risico’s. De financiële risico’s van de Groep betreffen voornamelijk renterisico’s, valutarisico’s, kredietrisico’s en leveranciersrisico’s. Het risico van schommelingen in wisselkoersen en rente wordt deels afgedekt met behulp van uiteenlopende derivaten waardoor risico’s waaraan de primaire financiële instrumenten onderhevig zijn, worden overgedragen aan andere contractpartijen. Rente- en valutarisico’s worden grotendeels centraal beheerd. Speculatieve posities worden niet ingenomen. De wijze waarop deze risico's zijn afgedekt is niet gewijzigd ten opzichte van ultimo 2016.
Seizoeneffecten
De ontwikkeling van de omzet en het operationele resultaat in het kalenderjaar wordt beïnvloed door seizoeneffecten. Traditioneel ontwikkelen de omzet en het resultaat in het kalenderjaar zich in het tweede halfjaar sterker dan in het eerste halfjaar. Dit seizoenpatroon is met name evident in de segmenten Railsystemen, Civiele infrastructuur, Internationale infrastructuur en railsystemen en Techniek en gebouwen alsmede bij Sport (segment Overig).

1. Immateriële vaste activa
Geacquireerde deelnemingen genereren zelfstandig danwel met andere delen van het segment cash flows en zijn daarom
intern zelfstandig of tezamen met die andere segmentdelen als cash generating unit (CGU) gedefinieerd. Op de
geactiveerde goodwill wordt overeenkomstig IAS 36 jaarlijks een impairmenttest toegepast, zowel op CGU-niveau,
segmentniveau als op Groepniveau. De Groep heeft derhalve in dit halfjaar geen bijzondere waardevermindering op de
goodwill doorgevoerd.
2. Materiële vaste activa
In het eerste halfjaar 2017 is in materiële vaste activa geïnvesteerd voor € 13,7 miljoen (eerste halfjaar 2016 € 10,0
miljoen) en gedesinvesteerd € 0,6 miljoen (eerste halfjaar 2016 € 0,1 miljoen). Deze desinvesteringen betroffen een totale
aanschafwaarde van € 8,1 miljoen (eerste halfjaar 2016 € 3,7 miljoen).
3. Overige financiële vaste activa Langlo- Pps- Deel- Totaal
pende vor- vorde- nemingen
deringen ringen
Boekwaarde per 1 januari 2016 28.009 2.644 2.950 33.603
Verstrekte leningen 7.951 198 - 8.149
Aflossingen leningen (5.590) (395) - (5.985)
Oprenting - 113 - 1 13
Overige mutaties 2.089 - - 2.089
Boekwaarde per 31 december 2016 32.459 2.560 2.950 37.969
Boekwaarde per 1 januari 2017 32.459 2.560 2.950 37.969
Verstrekte leningen 41 - 41
Aflossingen leningen (242) (167) - (409)
Overige mutaties (5.375) - - (5.375)
Boekwaarde per 30 juni 2017 26.883 2.393 2.950 32.226
De pps-vorderingen betreffen nog te ontvangen vergoedingen uit hoofde van concessieovereenkomsten in Nederland.
De looptijd van de diverse pps-vorderingen is ca. 25 jaar. Het merendeel (van het bedrag van de vorderingen) heeft een
looptijd langer dan vijf jaar. Gegeven het karakter van de contractpartijen is het kredietrisico op nihil ingeschat.
4. Vorderingen 30-06-2017 31-12-2016
Vorderingen op gelieerde ondernemingen 1 26 1 04
Handelsdebiteuren 423.636 441.905
Nog te factureren inzake afgesloten projecten 52.066 39.894
Nog te factureren inzake onderhanden projecten 381.385 329.223
Winstbelastingvorderingen 14.433 7.005
Belastingen en premies soc. verzekeringen 5.584 7.161
Overige vorderingen 98.612 146.956
Overlopende activa 14.432 23.815
990.274 996.063

5. Geldmiddelen en kasequivalenten 30-06-2017 31-12-2016
Banken 238.070 222.733
Kassen 41 48
238.111 222.781
Schulden aan kredietinstellingen:
Onderdeel van het cash management systeem van de groep 140.298 32.936
140.298 32.936
Ten behoeve van het kasstroomoverzicht:
Geldmiddelen en kasequivalenten 238.111 222.781
Af: Schulden aan kredietinstellingen onderdeel van het cash
management systeem van de groep 140.298 32.936
Saldo geldmiddelen en kasequivalenten 97.813 189.845
Op banktegoeden wordt een marktconforme rente vergoed.
Het bedrag aan geldmiddelen en kasequivalenten omvat banktegoeden, deposito's en kassaldi. Bankschulden die direct
opeisbaar zijn en die een integraal onderdeel uitmaken van het cash management systeem van de onderneming worden
onder de geldmiddelen en kasequivalenten opgenomen in de kasstroomoverzichten.
In de liquide middelen zijn begrepen geldmiddelen van bouwcombinaties ad. € 137,3 miljoen (2016: € 139,2 miljoen) en
geldmiddelen die zijn ontvangen op geblokkeerde rekeningen ad. € 2,0 miljoen (2016: € 2,6 miljoen). Deze geldmiddelen
staan niet ter vrije beschikking van de onderneming.
De geldmiddelen opgenomen in bouwcombinaties betreffen geldmiddelen in samenwerkingsverbanden waarbij
contractueel is vastgelegd dat niet vrij mag worden beschikt over de liquide middelen. De geldmiddelen ontvangen op
geblokkeerde rekeningen betreffen met name de in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid aan te houden
G-rekeningen. De overige liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking.
6. Groepsvermogen
Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders van de moedermaatschappij
Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt per 30 juni 2017 € 10.000.000 bestaande uit 100.000.000 aandelen A en B van elk
€ 0,10. Het geplaatst en volgestort kapitaal bedraagt 62.872.869 aandelen elk € 0,10 groot.
Het geplaatst kapitaal bestaat per 30 juni 2017 uit € 2.955.307 aandelen A en € 3.331.980 aandelen B. Voor aandelen B is,
in tegenstelling tot aandelen A, geen beursnotering aangevraagd. Er is geen verschil in zeggenschap of winstrechten
tussen de aandelen A en B.
De statuten van de vennootschap bepalen dat aandelenuitgifte geschiedt ingevolge een directiebesluit. De vennootschap
mag volgestorte eigen aandelen verkrijgen, doch slechts om niet. Verkrijging anders dan om niet kan slechts plaatsvinden
indien de algemene vergadering het bestuur daartoe heeft gemachtigd.

Dividend
Er is over het jaar 2016 geen dividend uitgekeerd.

Minderheidsbelangen
Strukton Railinfra Projecten B.V. heeft op 31 december 2016 en 30 juni 2017 een 60%-belang in de Italiaanse
Spoorbouwers Costruzione Linee Ferroviarie S.p.A. en Uniferr S.r.l. Aangezien de Groep zeggenschap heeft over deze
deelnemingen worden zij voor 100% meegeconsolideerd.
7. Achtergestelde leningen en Langlopende schulden
Achtergestelde leningen
De achtergestelde lening betreft een lening ad. € 1.000.000 van verbonden partij Sanderink Investments B.V. met een
looptijd van 55 jaar. Vervroegde aflossing is mogelijk. De rente op de lening bedraagt 5,0%. De achterstelling geldt voor
alle verplichtingen van de Groep aan de leningverstrekker (Sanderink Investments B.V.), voortvloeiend uit deze
achtergestelde lening ten opzichte van alle tegenwoordige en toekomstige vorderingen van de Rabobank onder de
Rabobank Leningovereenkomst, in en buiten faillissement of surseance van betaling van de leningnemer.
Langlopende schulden 30-06-2017 31-12-2016
Langlopende schulden incl. kortlopend deel 137.858 143.675
Af:
Kortlopend deel langlopende schulden (59.791) ( 102.999)
Langlopende schulden 78.067 40.676
Financiering materiële vaste activa 560 556
Hypothecaire lening pand Oosterhout 8.595 9.168
Schulden financiering vastgoed projecten 2.462 2.980
Bankfinancieringen 55.975 18.143
Groupe IRH 2.221 1.001
Leaseverplichtingen 6.440 6.916
Non-recourse PPS-financiering 1.806 1.905
Overige langlopende schulden 8 7
78.067 40.676
8. Overige kortlopende schulden 30-06-2017 31-12-2016
Aflossingsverplichtingen 59.726 101.205
Financiële derivaten 65 1.794
Schulden aan gelieerde
ondernemingen 1.170 880
Schulden inzake andere
belastingen en premies 63.098 65.428
Pensioenverplichtingen 2.373 3.256
Overige schulden 158.978 198.138
Overlopende passiva 87.097 85.028
372.507 455.729
De overige schulden en de overlopende passiva bestaan voor een groot deel uit nog te ontvangen facturen voor
afgesloten werken en nog te betalen vakantiegelden en verschuldigde verlofdagen.

9. Financiële instrumenten
De belangrijkste financiële instrumenten van de Groep omvatten bankleningen en -kredieten en geldmiddelen en
kasequivalenten. De Groep maakt daarnaast gebruik van interest rate swaps en inflatieswaps om de rente- en
inflatierisico’s uit hoofde van concern- en projectfinancieringen af te dekken. De belangrijkste doelstelling van de
financiële instrumenten is financiering aan te trekken voor de bedrijfsactiviteiten van de Groep. Verder bestaan
verschillende andere financiële vaste activa en passiva, zoals handelsvorderingen en schulden aan leveranciers, die direct
voortvloeien uit de bedrijfsactiviteiten. Er zijn geen derivaten en geen financiële instrumenten voor handelsdoeleinden.
Alle financiële activa en verplichtingen met uitzondering van de op reële waarde gewaardeerde pps-vorderingen,
annuïtaire lening en derivaten, zijn gewaardeerd conform de categorie "leningen en vorderingen" zoals bedoeld in IAS 39.
10. Gesegmenteerde informatie
De omzet- en resultaatverdeling alsmede de balanspostenverdeling op basis van de segmenten van de onderneming zijn
als volgt:
In miljoenen euro's Advies- en Rail Civiel International Techniek Overig Eliminaties Totaal
ingenieurs- en Gebouwen
diensten
Over het eerste halfjaar: 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016
Bedrijfsopbrengsten (extern) 199,9 190,8 348,1 316,0 166,3 185,6 105,0 113,9 152,9 159,7 29,9 17,1 1.002,1 983,1
Tussen segmenten 11,8 10,3 5,9 3,6 3,9 1,9 1,8 1,2 2,6 1,7 3,1 2,3 -29,1 -21,0
Netto winst 4,3 -3,4 6,9 -1,8 -4,3 -6,7 0,5 4,1 1,2 -0,7 -0,8 -1,0 7,8 -9,5
Totaal activa 319,9 302,5 621,5 589,2 297,7 308,0 238,5 275,8 238,8 208,0 -0,3 -1,8 -84,5 -44,9 1.631,6 1.636,8
Geografisch is de spreiding als volgt:
In miljoenen euro's Nederland Italië Zweden Overig VS Colombia Azië Midden Oosten Totaal
Europa
Over het eerste halfjaar: 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016
Bedrijfsopbrengsten 596,4 587,8 61,4 55,3 97,7 91,4 107,7 100,7 36,8 36,4 - 1,6 1,4 1,1 100,7 108,8 1.002,1 983,1
Totaal activa 875,1 850,8 230,3 238,6 110,9 97,6 167,2 156,9 38,9 43,9 - - 3,8 3,4 205,4 245,6 1.631,6 1.636,8
11. Verbonden partijen
Sanderink Investments B.V. met zijn deelnemingen is als verbonden partij geïdentificeerd. Oranjewoud N.V. is voor
96,00% in handen van Sanderink Investments B.V. Sanderink Investments B.V. is voor 100% in handen van Stichting
Administratiekantoor Sanderink Investments van Gerard Sanderink. De verbonden partijen van de Groep bestaan uit de
associates en joint ventures, de bestuurders en andere verbonden partijen.
De aankopen van verbonden partijen zijn geschied tegen normale marktprijzen en betreffen automatiseringsgerelateerde
inkopen in 'the normal course of business' van zowel Oranjewoud N.V. als van andere bedrijven behorend tot de Groep.
Het totaal bedrag van deze inkopen bedraagt in het eerste halfjaar van 2017 € 2,4 miljoen (eerste halfjaar 2016: € 2,6
miljoen). Het saldo van de openstaande vorderingen en verplichtingen als gevolg van transacties met Sanderink
Investments B.V. bedraagt per 30 juni 2017 een schuld van € 1,0 miljoen (per 31 december 2016 een schuld van € 0,8
miljoen).
Openstaande saldi per ultimo halfjaar zijn niet door zakelijke zekerheden gedekt, zijn niet rentedragend en worden
afgewikkeld in geld. Rekeningcourant verhoudingen met buitenlandse verbonden ondernemingen zijn rentedragend en
hebben een rente die beperkt afwijkt van de actuele variabele marktrente. Er zijn geen garanties verstrekt of ontvangen
voor de vorderingen op of de schulden aan verbonden partijen.
Daarnaast is er per 30 juni 2017 een achtergestelde lening van Sanderink Investments B.V. ad. € 1 miljoen (31 december 2016: € 1 miljoen).

12. Afschrijvingen
De afschrijvingen bestaan uit afschrijvingen op immateriële vaste activa (amortisatie) en afschrijvingen op materiële vaste
activa. De amortisatie is ten opzichte van het eerste halfjaar 2016 sterk gedaald als gevolg van amortisatie op
geïdentificeerde immateriële vaste activa in de PPA van met name Groupe IRH. De afschrijvingen op materiële vaste
activa zijn licht gedaald. De opbouw van de afschrijvingskosten is als volgt:
2017 2016
Immateriële vaste activa (amortisatie) 5.074 6.648
Materiële vaste activa 14.018 14.820
1 9.092 2 1.468
13. Financiële baten en lasten 2017 2016
Financiële baten: Rentebaten 2.460 1.937
Koerswinsten 1.066 5 02
3.526 2.439
Financiële lasten: Rentelasten bankschulden en
gelieerde maatschappijen (6.748) (7.258)
Koersverliezen (2.036) (1.307)
(8.784) (8.565)
Saldo financiële baten en lasten (5.258) (6.126)

14. Belastingen
De verantwoorde vennootschapsbelasting wijkt beperkt af van het bedrag dat in theorie verschuldigd zou zijn bij
hantering van het nominale belastingtarief. De afwijkende druk wordt met name verklaard door resultaten bij buitenlandse deelnemingen.

15. Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.

AANDEELHOUDERSINFORMATIE
Wet Melding Zeggenschap
Tot en met 30 juni 2017 is de volgende melding van aandelenbezit ontvangen:
? Sanderink Investments B.V. 96,00%
Sanderink Investments B.V. is volledig eigendom van Stichting Administratiekantoor Sanderink Investments van Gerard Sanderink.
Mutatieoverzicht geplaatst aandelenkapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bestaat per 30 juni 2017 en per 31 december 2016 uit 100.000.000 gewone aandelen van € 0,10.

2017 2016
Stand per 1 januari 62.872.869 58.733.435
Dividenduitkering (stockdividend) - -
Stand per 30 juni 62.872.869 58.733.435
Mutaties tweede halfjaar 4.139.434
Stand per 31 december 62.872.869

Meer informatie vindt u op www.oranjewoudnv.nlBeperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL