Model portefeuille
Rendement portefeulle
+12.035 %

Rendement AEX
+33.325 %

Startdatum
01-01-2009

Startwaarde portefeuille € 74082.37

Startwaarde AEX
€ 245.94


Laatste update:
29-01-2010

Holland Colours, HALFJAAR RESULTAAT 2017/2018.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 27/10/2017 07:27
9% omzetgroei
? Continuering omzetgroei
? Omzet € 42,4 miljoen (eerste halfjaar 2016/2017: € 39,0 miljoen)
? Koerseffect van de USD was verwaarloosbaar
? Bruto marge onder druk vanwege stijging grondstofkosten
? Nettoresultaat € 3,3 miljoen (eerste halfjaar 2016/2017: € 2,6 miljoen)

Holland Colours heeft 9% groei geboekt in de eerste helft van het boekjaar 2017/2018: de omzet kwam uit op € 42,4 miljoen ten opzichte van € 39,0 miljoen in het jaar ervoor. De translatie effecten van de Amerikaanse dollar waren hierbij verwaarloosbaar.
Hogere grondstofkosten hebben een sterk drukkend effect gehad op de brutomarge, met name in Europa veroorzaakt door algemene tekorten in de markt voor titaanwit en siliconenolie. De omzetgroei vertaalt zich dan ook in een minimale stijging van de brutomarge, die uitkwam op € 19,4 miljoen ten opzichte van € 19,3 miljoen vorig jaar.
Gecombineerd met lagere bedrijfslasten: €14,8 miljoen versus €15,3 miljoen vorig jaar, met name als gevolg van vacatures en sluiting China, is het bedrijfsresultaat uitgekomen op € 4,6 miljoen ten opzichte van € 4,0 miljoen vorig jaar. Het bedrijfsresultaat als % van de omzet kwam uit op 11% ten opzichte 10% vorig jaar.
Het nettoresultaat is positief beïnvloed door een lager effectief belastingtarief. De winst per aandeel eindigde op € 3,79 versus € 3,04 in het eerste halfjaar van 2016/2017.
Organisatorische wijzigingen
De technische kant van de organisatie wordt per 1 december 2017 versterkt met de komst van Eelco van Hamersveld als Directeur Innovatie & Technologie. Verder is de benoeming van Jorrit Klaus als commissaris met een technische achtergrond vandaag bekrachtigd in de daartoe georganiseerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
Op het gebied van algemeen management in de divisies Americas en Azië zijn intern - tijdelijke - oplossingen gevonden. De werving en selectie voor de vacature in Americas loopt actief door.
De recente historie heeft geleerd dat het invullen van belangrijke vacatures de nodige zorgvuldigheid vergt, vandaar dat de werving en selectie voor de opvolging van Rob Harmsen als CEO van de onderneming inmiddels is gestart.
Omzetontwikkeling per focusmarkt
De omzetontwikkeling over de focusmarkten laat zien dat alle markten hebben bijgedragen aan de groei. Hierbij valt op dat vooral de verkoop van kleurstoffen voor verpakkingen als ook voor verf, siliconenkitten en lijmen sterke groei vertonen. De markt voor Verpakkingen is in zijn algemeenheid een groeimarkt, waarbij kleur een belangrijke rol blijft spelen. Holland Colours is flexibel in het inspelen op de vele uitdagingen vanuit voedselveiligheid en recyclebaarheid in met name Europa en Noord-Amerika. Ook Azië heeft duidelijk bijgedragen aan de groei in dit segment. De relatief geringe groei in Bouw en Constructie is onder andere het gevolg van het verzwakte Britse Pond en afvlakking van de groei in de US.

Europa
De divisie Europa heeft in de eerste helft van dit boekjaar 10% omzetgroei behaald, waaraan met uitzondering van Bouw en Constructie, alle focusmarkten hebben bijgedragen.
De reeds genoemde druk op grondstofprijzen heeft de brutomarge negatief beïnvloed hetgeen gecombineerd met hogere bedrijfslasten (met name op lonen en salarissen) heeft geresulteerd in een lager bedrijfsresultaat.
Americas
De divisie Americas heeft 4% omzetgroei geboekt in het eerste halfjaar van 2017/2018. Met name de verkoop van kleurstoffen voor Verpakkingen als ook voor verf, siliconenkitten en lijmen lieten groei zien. Evenals in Europa was de bijdrage aan de omzetgroei van Bouw en Constructie gering.
De brutomarge is in absolute zin toegenomen maar als % van de omzet door mix effecten licht gedaald. De bedrijfslasten waren lager (onder andere door vacatures), waardoor per saldo het bedrijfsresultaat hoger is geëindigd.

Azië
De divisie Azië realiseerde, relatief gezien, de hoogste omzetgroei: 25% over het eerste halfjaar 2017/2018.
De groei werd met name gerealiseerd in de Bouw en Constructie als ook in Verpakkingen. Het verlies van omzet uit de entiteit in China komt tot uiting in het segment verf, siliconenkitten en lijmen. Een deel van de groei komt uit de verkoop van handelsproducten, waardoor de brutomarge in relatieve zin lager uitkwam.
Gecombineerd met afgenomen bedrijfslasten (onder andere door de sluiting van de vestiging in China) heeft dit geleid tot een bedrijfsresultaat van € 1,0 miljoen ten opzichte van € 0,4 miljoen voor de eerste helft vorig jaar.
Kasstroom en financiering
De netto kasstroom over het eerste halfjaar bedroeg € 3,8 miljoen negatief.
De € 4,6 miljoen cash stroom vanuit het bedrijfsresultaat is grotendeels geïnvesteerd in een hoger werkkapitaal (€ 4,1 miljoen) met name door hogere voorraden.
Daarnaast is er € 1,0 miljoen winstbelasting en € 2,6 miljoen dividend betaald. De investeringsbetalingen bedroegen € 1,3 miljoen tegenover € 1,0 miljoen aan afschrijvingen.
Gedurende het eerste halfjaar is het positieve saldo van de geldmiddelen gedaald van € 7,5 miljoen per 31 maart 2017 naar € 3,8 miljoen per 30 september 2017.
Met uitzondering van enkele posities op de lopende rekeningen is de onderneming schuldenvrij.
Belangrijke ratio’s
Mede door het verbeterde nettoresultaat steeg de solvabiliteit van de onderneming per september 2017 ten opzichte van maart 2017 van 73,0% naar 74,4%.
Het rendement op het gemiddeld geïnvesteerd vermogen (ROI) eindigde op 24,2%, ten opzichte van 23,4% over het eerste halfjaar vorig jaar.
Risicomanagement
Het risicobeheer zoals dat is toegesneden op de grootte en het ondernemende karakter van het bedrijf is een integrale taak van het management. De meeste significante risico’s waaraan de onderneming bloot wordt gesteld worden periodiek besproken en waar mogelijk gemitigeerd. Een dergelijk systeem kan niet de absolute zekerheid verschaffen voor het realiseren van de ondernemingsdoelstellingen. Evenmin kan het met zekerheid voorkomen dat zich gevallen voordoen van materiële vergissingen, schade, fraude of overtredingen van wettelijke voorschriften.

In het jaarverslag 2016/2017 zijn de voornaamste strategische, operationele en financiële risico’s beschreven. Ten opzichte van de in het jaarverslag omschreven risico’s en onzekerheden zijn er in het eerste halfjaar van het boekjaar 2017/2018 geen belangrijke wijzigingen geweest. Er zijn ook in het eerste halfjaar geen materiële schades, fraudegevallen of overtredingen geconstateerd.
Bestuursverklaring
De Directie verklaart hierbij dat, voor zover haar bekend, de verkorte tussentijdse geconsolideerde halfjaarrekening per 30 september 2017, is opgesteld in overeenstemming met IAS 34 “Tussentijdse financiële verslaggeving”. Dat deze een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie en de winst van Holland Colours NV en de gezamenlijke in de consolidatie opgenomen ondernemingen. Dat het directie- halfjaarverslag zoals opgenomen op de pagina’s 1 tot en met 5 van dit halfjaarbericht een getrouw beeld geeft van de informatie vereist krachtens art. 5:25d leden 8 en 9 van de Wet op het financieel toezicht.
Vooruitzichten voor het tweede halfjaar 2017/2018
De negatieve impact van de hogere grondstofkosten alsmede de volatiliteit van de USD en GBP zullen ook het komende half jaar een rol blijven spelen. Geheel in lijn met voorgaande jaren doet Holland Colours echter geen uitspraken over de verwachtingen voor het gehele boekjaar.
Apeldoorn, 26 oktober 2017
De Directie


tijd 09.12
Holl. Colours EUR 84,50 +72ct vol. 597Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL