Boskalis Trading Update

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 09/05/2018 15:24
De ontwikkelingen bij Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) in 2018 verlopen in lijn met het bij de bekendmaking van de jaarcijfers geschetste marktbeeld.
· Omzet nagenoeg gelijk aan omzet eerste kwartaal 2017. Aanhoudende druk op de marges bij met name de services activiteiten van Offshore Energy.
· Stabiele vlootbezetting bij Dredging en gemengd beeld bij Offshore Energy.
· Verdere stijging orderportefeuille.

GANG VAN ZAKEN
Bij de bekendmaking van de jaarcijfers 2017 is aangegeven dat het huidige marktbeeld van met name de olie- en gas gerelateerde segmenten wordt gekenmerkt door beperkte werkvolumes met bijbehorende druk op marges en bezetting. Het beeld in het eerste kwartaal 2018 lag in lijn met deze verwachting. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar was de omzet nagenoeg stabiel. Ook de bezetting van de Dredging-vloot was stabiel, daar waar de bezetting van de Offshore-vloot een gemengd beeld liet zien. De orderportefeuille is in de loop van het eerste kwartaal verder gestegen mede als gevolg van de twee omvangrijke Dredging-contracten in Singapore die recent werden verworven.

Dredging & Inland Infra
In de divisie Dredging & Inland Infra is de omzet in vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar toegenomen bij een vergelijkbaar resultaat. Vermeldenswaardige projecten in uitvoering betroffen Duqm (Oman), JNPT (India), Nordvikkudden (Zweden), PCCP (Panama) en diverse Ruimte voor de Rivier-projecten in Nederland.

De bezetting van de hoppervloot was naar omstandigheden goed en stabiel in vergelijking met de jaarbezetting 2017. De bezetting van de cuttervloot was in het eerste kwartaal eveneens naar omstandigheden goed na een rustig 2017. De vorig jaar in gebruik genomen megacutter Helios heeft in het eerste kwartaal goed bijgedragen op het project Duqm.

De orderportefeuille van Dredging & Inland Infra is ten opzichte van eind 2017 verder toegenomen. Vermeldenswaardige nieuw aangenomen projecten betreffen de uitbreiding van Tuas haven in Singapore, de aanleg van een polder in het noordoostelijk deel van Singapore, de verdieping van de Nieuwe Waterweg in de haven van Rotterdam en een onderhoudscontract voor het Ministerie van Defensie in het Verenigd Koninkrijk. De recent gepubliceerde opdracht van de Gemeente Amsterdam voor de aanleg van een kunstmatig eiland in het IJmeer ter waarde van EUR 85 miljoen is daarbij niet inbegrepen.

Offshore Energy
Conform verwachting liet Offshore Energy in het eerste kwartaal een daling van omzet en resultaat zien. Dit heeft met name betrekking op de services activiteiten, waar volumes en marges al geruime tijd onder druk staan. Zoals eerder gemeld worden diverse opties onderzocht voor verdere rationalisatie van de services activiteiten aan de onderkant van de markt.

Het contracting deel van de divisie bestaat uit Marine Installation, Seabed Intervention en de Subsea kabellegactiviteiten. Belangrijke uitgevoerde werken betroffen de Aberdeen, Galloper en Rampion offshore windparken. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar kwam de omzet lager uit bij een licht hogere vlootbezetting.

Het services deel van de divisie bestaat uit Marine Transport & Services, Subsea Services en Marine Survey. Bij Marine Transport droegen enkele grote transportopdrachten, waaronder Johan Sverdrup, in belangrijk mate bij aan de omzet. Zoals verwacht liep de omzet per saldo terug en was met name de onderkant van de transportvloot matig bezet.

Bij Subsea Services is de winterperiode op de Noordzee seizoensmatig rustiger en lag de omzet op een vergelijkbaar niveau als begin vorig jaar bij een goede bezetting van de diving support vessels.

Marine Survey, bestaande uit de medio vorig jaar overgenomen activiteiten van Gardline, kende eveneens een rustig seizoen in de wintermaanden. Desalniettemin zijn er in vergelijking met de afgelopen jaren tekenen van herstel bij deze vroeg-cyclische activiteit en raakt het orderboek voor 2018 goed gevuld.

Het totale orderboek van Offshore Energy is ten opzichte van eind 2017 licht afgenomen.

Towage & Salvage
Salvage had een goede start van het jaar. Naast enkele kleinere emergency response opdrachten droeg het contract voor de berging van het in de Arabische zee in brand staande ultra large container schip Maersk Honam bij aan de omzet.

Alle Towage activiteiten zijn met ingang van het tweede kwartaal 2016 ondergebracht in regionale joint ventures. De resultaten van deze activiteiten worden uitsluitend verantwoord als resultaat joint ventures en deelnemingen. De marges bij Towage staan onder druk als gevolg van de beperkte activiteiten in de offshore olie- en gasmarkt en de prijsdruk rondom containertransport.

Vooruitzichten
Bij de bekendmaking van de jaarcijfers 2017 is aangegeven dat het huidige marktbeeld van met name de olie- en gas gerelateerde segmenten wordt gekenmerkt door beperkte werkvolumes met bijbehorende druk op marges en bezetting. Dit beeld is sedertdien niet wezenlijk veranderd, zij het dat er voorzichtige tekenen van herstel zichtbaar zijn bij LNG gerelateerde activiteiten en offshore olie gerelateerde activiteiten in het Midden-Oosten.

Gegeven het projectmatige karakter van een significant deel van onze activiteiten, met daarenboven de onzekere marktomstandigheden, is het moeilijk om vroeg in het jaar een concrete kwantitatieve uitspraak te doen over het verwachte jaarresultaat 2018. Met de kennis van nu wordt niet verwacht dat het nettoresultaat van 2017 zal worden geëvenaard.

Voor 2018 wordt een investeringsbedrag van circa EUR 250 miljoen verwacht, exclusief acquisities. Dit zal uit de eigen kasstroom worden gefinancierd. In het eerste kwartaal is de netto-schuldenpositie toegenomen, mede door het aandeleninkoopprogramma, investeringen, de resultaatontwikkeling en de deels seizoensgebonden bewegingen in het werkkapitaal. De financiële positie is zeer solide en Boskalis voldoet ruimschoots aan zijn financiële convenanten.

2018 FinanciËle agenda
9 mei
Algemene Vergadering van Aandeelhouders
11 mei
Aandeel noteert ex-dividend
14 mei
Registratiedatum voor dividendgerechtigdheid (na sluiting beurs)
28 mei
Uiterste datum bekendmaking dividendvoorkeur
31 mei
Vaststelling en publicatie van het keuzedividend aan de hand van gemiddelde beurskoersen op 29, 30 en 31 mei 2018 (na sluiting beurs)
5 juni
Betaalbaarstelling dividend en levering aandelen
16 augustus
Publicatie halfjaarcijfers 2018
9 november
Trading update derde kwartaal 2018

tijd 15.58
Bos Kalis EUR 24,44 -64ct vol. 1,3 milj.

Besluiten Aandeelhoudersvergadering Boskalis aangenomen
Papendrecht, 9 mei 2018
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) bericht dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de Vergadering) de jaarrekening over 2017 vandaag heeft vastgesteld. Alle overige stempunten zijn eveneens aangenomen, waaronder:
Benoemingen
De heer J. van der Veer heeft de heer J.M. Hessels opgevolgd als voorzitter van de Raad van Commissarissen. De heer Hessels is per Vergadering afgetreden als lid van de Raad van Commissarissen.
De heer J.P. de Kreij is benoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar. De heer De Kreij (1959) heeft de Nederlandse nationaliteit en heeft voorheen de positie van CFO van Koninklijke Vopak N.V. bekleed.
Herbenoemingen
De heer H.J. Hazewinkel is door de Vergadering herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van twee jaar.
Voorts heeft de Vergadering de heer J.H. Kamps herbenoemd voor een termijn van één jaar als CFO en lid van de Raad van Bestuur.

Dividend
De Vergadering heeft ingestemd met het voorgestelde dividend van EUR 1,00 per aandeel in de vorm van gewone aandelen, tenzij een aandeelhouder het verkiest een uitkering in contanten te willen ontvangen.

2018
FINANCIËLE AGENDA
11 mei
Aandeel noteert ex-dividend
14 mei
Registratiedatum voor dividendgerechtigdheid (na sluiting beurs)
28 mei
Uiterste datum bekendmaking dividendvoorkeur
31 mei
Vaststelling en publicatie van het keuzedividend aan de hand van gemiddelde beurskoersen op 29,30 en 31 mei (na sluiting beurs)
5 juni
Betaalbaarstelling dividend en levering aandelen
16 augustus
Publicatie halfjaarcijfers 2018
9 november
Trading update derde kwartaal 2018
Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL