“N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2018 een positief resultaat voor belastingen behaald

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 21/09/2018 18:05
“N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2018 een positief resultaat voor belastingen behaald van € 1.067.415 hetgeen toe te rekenen is aan een verkoopresultaat vastgoed € 2.423.871, een negatieve exploitatie uit vastgoed van € 29.158, netto financieringskosten van € 422.574 en overige lasten van € 583.075. Het eigen vermogen van Bever Holding bedroeg per 30 juni 2018 ca. € 97,3 miljoen bij een balanstotaal van ca. € 157,8 miljoen.

N.V. Bever Holding
Wassenaar, 21 september 2018

Kerngegevens 30-jun-18 31-dec-17 30-jun-17
Bedrijfsresultaat (x 1.000) 1.387 3.380 609
Netto resultaat (x 1.000) 1.067 1.797 445
Winst per aandeel (€) 0,06 0,11 0,03
Dividend per aandeel (€) - -
Intrinsieke waarde per aandeel (€) 5,71 5,64 5,54
Hoogste beurskoers (€) 4,20 4,50 3,80
Laagste beurskoers (€) 3,42 2,80 2,80
Beurskoers per ultimo 3,64 3,95 3,74
Aantal werknemers 1 1 1

* Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door 17.055.549 aandelen.

Halfjaarbericht 2018 N.V. Bever Holding
Directieverslag
Vastgoedportefeuille
De vastgoedportefeuille kent per 30 juni 2018 een waardering van € 147,3 miljoen. Op basis van de samenstelling van de vastgoedportefeuille en een tussentijdse beoordeling is er geen aanleiding om de waarderingen per 30 juni 2018 aan te passen.

Resultaten
Het geconsolideerde resultaat van Bever Holding over de eerste helft van 2018 voor belastingen bedroeg € 1.067.415 positief (1e helft 2017: € 444.963 negatief), hetgeen toe te rekenen is aan een verkoopresultaat vastgoed van € 2.423.871 en een negatieve exploitatie uit vastgoed van € 29.158, netto financieringskosten van € 422.574 en overige lasten van € 583.075.
Als gevolg van mutaties in de latente belastingvorderingen- en verplichtingen, groot € 320.474, bedroeg het resultaat na belastingen € 1.067.415 positief (1e helft 2017: € 444.963 negatief).

Eigen vermogen
Na toevoeging van de winst van € 1.067.415 over het eerste half jaar 2018 bedraagt het eigen vermogen per 30 juni ca. € 97,3 miljoen bij een balanstotaal van ca. € 157,8 miljoen.
De intrinsieke waarde per aandeel Bever op basis van het aantal uitstaande aandelen per 30 juni 2018 bedroeg ca. € 5,71.

Latente belastingverplichtingen
De voorziening latente belastingverplichtingen betreft de in de toekomst verschuldigde vennootschapsbelasting als gevolg van de lagere waardering van onroerende goederen in de fiscale balans, dan wel aanwezige herinvesteringsreserves. Krachtens IAS 12 (herzien) wordt de voorziening latente belastingverplichtingen gewaardeerd op basis van het per 2018 geldende nominale belastingtarief van 25% (2017: 25%). Voor de Belgische vennootschappen geldt een tarief van 29,58%.
Schulden
Per 30 juni 2018 bedraagt de totale schuld van de vennootschap € 31.684.875. Deze schuld is voor een deel van € 1.232.645 kortlopend.

Gang van zaken
Bever Holding heeft in de verslagperiode met haar ontwikkelingspartner VolkerWessels verder overleg gevoerd met de Gemeente Noordwijk over de inhoud en structuur van een duurzame samenwerking gericht op de concrete invulling van alle strategische locaties van Bever Holding in Noordwijk.

Getrouwheidsverklaring
In overeenstemming met de transparantierichtlijn van de Europese Unie, als vervat in artikel 5.25c van de Wet op het financieel toezicht, verklaart de directie dat voor zover haar bekend:
- Het directieverslag een getrouw beeld geeft omtrent de toestand op balansdatum en de gang van zaken gedurende de verslagperiode van Bever Holding en haar geconsolideerde dochtermaatschappijen waarvan de gegevens in haar financieel halfjaarverslag zijn opgenomen;
- Het financieel halfjaarverslag een getrouw beeld geeft van de activa en passiva, de financiële positie en het resultaat van Bever Holding en haar geconsolideerde dochtermaatschappijen;
- De wezenlijke risico’s waarmee Bever Holding wordt geconfronteerd in dit verslag zijn beschreven. Voor een uitgebreidere beschrijving van de risico’s wordt verwezen naar het hoofdstuk “Risicomanagement” in het meest recente jaarverslag.
Wassenaar, 21 september 2018

Er is geen controle door de externe accountant gedaan

zie meer op
https://www.beverholding.nl/site/index.cfm?act=nieuws.detail&varnieuws=2161

Het aandeel Bever.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt per 29 december 2007 € 92.000.000,00. Geplaatst en volgestort zijn 17.057.549 aandelen ad € 1,15.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL