ForFarmers operationele voortgangsrapportage derde kwartaal 2018

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 01/11/2018 06:58
Kernpunten derde kwartaal 20181:

Volume Total Feed2: groei; toename in de clusters Duitsland/België/Polen en het Verenigd Koninkrijk, daling in het cluster Nederland
Brutowinst: stijging in alle clusters
Onderliggende EBITDA3: duidelijke daling; toename in de clusters Duitsland/België/Polen en het Verenigd Koninkrijk, daling in Nederland
Tasomix (Polen) per 1 juli geconsolideerd in cluster Duitsland/België/Polen; Maatman per 3 september geconsolideerd in cluster Nederland
De onderliggende EBITDA van het derde kwartaal 2018 werd vooral negatief beïnvloed door stijgende grondstof- en energieprijzen en positief door de consolidatie van acquisities. De extreme hitte in juli en augustus zorgde voor verslechterende oogstverwachtingen en daardoor voor een snelle en onverwachte stijging van grondstofprijzen, die vooral door ForFarmers Nederland en Tasomix niet volledig konden worden doorberekend aan klanten. De droogte leidde bovendien tot lage waterstanden in de rivieren. Hierdoor moesten voor de aanvoer van grondstoffen meer schepen en bulkwagens worden ingezet. Dit resulteerde vooral in Nederland in hogere aanvoerkosten.

'We zijn tevreden over de recente versterking van onze marktpositie in de pluimveesector door de overnames van Tasomix en Maatman. Daarnaast was de autonome brutowinstontwikkeling vooral in Duitsland, België en in het Verenigd Koninkrijk positief. De verbetering van de resultaten in de clusters Duitsland/België/Polen en het Verenigd Koninkrijk kon de daling ervan in Nederland, vooral vergeleken met het sterke derde kwartaal 2017, niet compenseren. Het integreren van de vier acquisities4 zal de komende maanden extra kosten veroorzaken die nog niet door synergie-effecten kunnen worden gecompenseerd. Bovendien drukt het niet tijdig hebben kunnen doorberekenen van de hogere grondstof- en energiekosten in Nederland en Polen op de resultaatontwikkeling voor dit jaar. Tot slot is de recente uitbraak van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen in België een punt van zorg. We hebben de noodzakelijke hygiëneprotocollen geïmplementeerd en blijven alert de ontwikkelingen volgen', aldus Yoram Knoop, CEO van ForFarmers.

Resultaten en ontwikkelingen van het derde kwartaal 2018 worden vergeleken met het derde kwartaal 2017, tenzij anders vermeld
'Total Feed' behelst de volledige productportefeuille van ForFarmers en bestaat uit mengvoer, specialiteiten, co-producten (zoals reststromen uit de voedingsindustrie, door ForFarmers aangeduid als DML-producten), zaaigoed en overige producten (zoals ruwvoer)
Onderliggende EBITDA is bedrijfsresultaat exclusief afschrijvingen, amortisatie en incidentele posten
De acquisities in Q3 zijn Tasomix (Polen) en Maatman (Nederland) en in Q4 Voeders Algoet (België) en Van Gorp Biologische Voeders (Nederland/België)


Prijsontwikkeling
De melkprijzen in Noordwest-Europa namen gedurende het derde kwartaal toe als gevolg van een daling in de melkproductie door de zomerdroogte, maar vergeleken met dezelfde periode vorig jaar waren ze lager. De varkensprijzen in Europa waren lager dan in het derde kwartaal vorig jaar. Na de piek van de gemiddelde eierprijzen in Europa in het derde kwartaal vorig jaar, toen er een tekort aan eieren was door de fipronil-affaire, zijn de prijzen vanaf het tweede kwartaal van dit jaar weer gaan dalen. Ze liggen nu onder het niveau van vorig jaar rond deze tijd. Prijzen voor vleeskuikens waren de afgelopen maanden redelijk stabiel en lagen iets hoger dan in het derde kwartaal van 2017.

Ontwikkeling geconsolideerde resultaten
Het volume Total Feed steeg vooral door de bijdrage van het overgenomen Tasomix. Daarnaast werd in Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk autonome volumegroei gerealiseerd. In Nederland daalde de afzet van Total Feed vergeleken met het sterke derde kwartaal in 2017. De procentuele stijging van het (geconsolideerde) volume Total Feed was hoger dan die van mengvoer.
De volumegroei in mengvoer kwam nagenoeg volledig door de bijdrage van Tasomix. Tijdens de extreem warme zomermaanden aten de dieren minder, wat een drukkend effect heeft gehad op het Total Feed volume.
De geconsolideerde omzet steeg door de volumegroei en hogere grondstof- en energieprijzen. De brutowinst steeg door het toevoegen van Tasomix, de productmix met meer specialiteiten en het deels hebben kunnen doorberekenen van de gestegen energie- en transportkosten aan klanten. In Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk werd een verbetering van de brutowinst gerealiseerd. In Nederland steeg de brutowinst nauwelijks.
De totale bedrijfslasten waren hoger. Dit kwam vooral door hogere energie- en transportkosten, de advies/transactie- en integratiekosten gerelateerd aan de overnames en de extra kosten met betrekking tot de heropening van de fabriek in Deventer. De onderliggende EBITDA kwam hierdoor duidelijk lager uit dan vorig jaar in het derde kwartaal.

Ontwikkelingen per cluster.
Nederland
Het volume Total Feed groeide licht, zonder rekening te houden met de interne verschuiving van Belgische klanten voor DML-producten van Nederland naar België. Het volume in de melkveesector daalde. Vergeleken met het derde kwartaal vorig jaar was de melkveestapel kleiner als gevolg van de maatregelen om fosfaatuitstoot door koeien te reduceren. De afzet nam toe ten opzichte van het tweede kwartaal onder meer omdat veehouders een tekort hadden aan eigen geproduceerde ruwvoer vanwege de warme en zeer droge zomer. Er werd vooral meer Total Feed afgezet in de varkenssector.
De afzet in de pluimveesector bleef nagenoeg gelijk, inclusief de bijdrage van Maatman, waarvoor ForFarmers reeds het grootste deel produceerde. De afzet van mengvoer daalde in alle sectoren.
Reudink, dat zich richt op biologische veehouders, realiseerde een lichte volumegroei.

Duitsland/België/Polen
Het cluster Duitsland/België is met ingang van het derde kwartaal 2018 uitgebreid met Polen, door de overname van 60% van de aandelen van Tasomix, een onderneming die vooral actief is in de pluimveesector (vleeskuikens).
De afzet van Total Feed nam sterk toe met name door de bijdrage van Tasomix. Autonoom was er sprake van een marginale verbetering, zonder het effect van de eerdergenoemde interne verschuiving van Belgische klanten. In Duitsland en België werd meer Total Feed verkocht aan melkveehouders. Ook aan varkenshouders werd meer Total Feed verkocht. De afzet in de Duitse en Belgische pluimveesector nam toe, vooral aan legkippenhouders.
De sterke toename van het mengvoervolume kwam bijna volledig door de consolidatie van Tasomix.
Het werven van nieuwe klanten voor de mengvoerproducten uit de nieuwe fabriek in Pionki (Polen) vergt tijd. De kwaliteit van het geproduceerde mengvoer, dat al aan klanten wordt geleverd, is in lijn met de verwachtingen. De mengvoerafzet in de varkenssector in Duitsland daalde licht door de nieuwe maatregelen die zich richten op het terugdringen van de milieueffecten van fosfaat en nitraat.

Verenigd Koninkrijk
Er werd meer Total Feed afgezet in het derde kwartaal van 2018. Procentueel groeide het volume Total Feed meer dan mengvoer. Vooral de afzet aan melkveehouders nam toe, zowel van Total Feed als van mengvoer, onder meer omdat er door de warme en zeer droge zomer een gebrek was aan ruwvoer uit eigen productie. In de pluimveesector werd eveneens meer Total Feed verkocht. Het volume in de varkenssector daalde door onder andere de aanpassing van onze commerciële propositie, waarbij margeverbetering een belangrijk uitgangspunt is.

zie & lees verder op
http://hugin.info/171963/R/2223471/871379.pdf

tijd 10.10
ForFarmers EUR 9,45 -52ct vol. 127.845Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL